29949

Koningsvogel Conservenbedrijf B.V.

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 273
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

24 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-05-2018 in 4 uur volgeschreven door 273 investeerders

Samenvatting

Koningsvogel Conservenbedrijf is een producent van vooral sambal en kruidenmixen. De producten zijn onder eigen naam verkrijgbaar bij diverse supermarktketens en toko’s. Daarnaast levert men grootverpakkingen aan fabrikanten van levensmiddelen. De basis van het bedrijf is al in de jaren ‘50 van de vorige eeuw gelegd. Door een strategische mislukte operationele bedrijfskeuze in 2014 heeft de vennootschap veel liquiditeit verloren. Men is de groothandelsactiviteiten zelf gaan uitvoeren, maar in 2016 is het bedrijf snel weer teruggegaan naar de roots: de productie van haar gewaardeerde producten.

In 2017 is er weer een mooi resultaat gemaakt en die positieve ontwikkeling zet zich in 2018 voort. Om te kunnen groeien, is er nu behoefte aan een herstructurering van de balans. De huisbankier wordt geherfinancierd en een lening van een oud-aandeelhouder wordt grotendeels omgezet in een achtergestelde lening en voor een kleiner deel kwijtgescholden. Hierdoor ontstaat een prima uitgangspositie voor de toekomst.

Financieringsbehoefte
Voor de herstructurering van de bancaire financiering is in totaal € 1.000.000,- benodigd. Een private investeerder financiert € 750.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0 % gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Koningsvogel Conservenbedrijf B.V. als Aanzienlijk risico en AitKid Beheer B.V. als verhoogd risico. De score Aanzienlijk risico komt door de slechte betalingservaringen in voorgaande jaren in de moeilijke periode en niet zozeer door de balansverhoudingen of overige zaken. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Koningsvogel Conservenbedrijf B.V. en AitKid Beheer B.V. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed gevestigd met een voorbelasting van € 750.000,- en een getaxeerde waarde van € 1.000.000,-. Ondernemer G. Scheltens en zijn echtgenote T.G. Scheltens-Dik verstrekken een gezamenlijke persoonlijke borgstelling met materiële waarde van € 75.000,-. De inventaris en voorraad wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Aitkid Beheer B.V. tot en met een geconsolideerde solvabiliteit van 30% afgegeven. Ten slotte wordt de lening van € 385.000,- van de voormalig eigenaar achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Door moeilijke tijden in 2014 tot 2016 is de relatie met de bank vertroebeld. Doordat in 2016 en 2017 de operationele resultaten weer fors zijn verbeterd, wil men nu het verleden achter zich laten en weer naar de toekomst kijken en de financiering herstructureren. Voor de herstructurering van de financiering en de aflossing van de bancaire faciliteiten is een bedrag van € 1.000.000,- nodig.

Ondernemer

Glenn Scheltens (58) is al sinds 1975 werkzaam voor Koningsvogel. Aangezien zijn moeder ook al actief was voor het bedrijf, was de keuze niet zo moeilijk. Hij is in 2007 DGA geworden. De vorige aandeelhouder is nog steeds bij het bedrijf betrokken. De kernkwaliteiten van Glenn liggen vooral op het gebied van het productieproces, kwaliteitsbeheersing en de logistiek. Zijn rechterhand, Franco San Giorgi is in staat om Glenn te vervangen mocht dat nodig zijn. 

Op financieel gebied wordt Koningsvogel actief begeleid door accountant Peter Anniba, die ook de herstructurering voor zijn rekening heeft genomen. 

Onderneming

De ontstaansgeschiedenis van Koningsvogel Conservenbedrijf (www.koningsvogel.nl) gaat terug naar Tante Reel die in de jaren ‘50 in een klein keukentje in Den Haag is gaan experimenteren met Oosterse sauzen en mixen. De hobby liep snel uit de hand en het bedrijf was geboren. De vele jaren erna is het bedrijf steeds verder gegroeid en geprofessionaliseerd. 

Daar waar voor de grote marktspelers op het gebied van Oosterse producten sambal een bijproduct is, is het voor Koningsvogel een hoofdproduct. Het is dan ook de grootste sambalproducent van het land. Naast 22 sambalsoorten (van oelek tot trassi) produceert men 28 verschillende kruidenmixen (van nasi goreng tot blado mix). 

De productie vindt geheel volgens eigen receptuur in eigen huis plaats. Daarvoor is in het eigen bedrijfspand in Rijswijk een professioneel geoutilleerde bedrijfsruimte. Het productie- en verpakkingsproces verloopt grotendeels gemechaniseerd, waardoor er relatief weinig personeel nodig is. De verkoop en distributie is uitbesteed aan twee distributeurs die Oosterse producten als specialisme hebben. Deze partijen zorgen ervoor dat Koningsvogel in de schappen ligt bij onder andere Jumbo, Plus en Xenos maar ook bij vele toko’s. Koningsvogel kan zich hierdoor volledig richten op de productie en productmodificatie, waar ook de kracht van het bedrijf ligt. De organisatie kan door deze focus beperkt blijven tot negen personeelsleden (inclusief directie).

Vanaf dit jaar zal men zich ook richten op het (nabije) buitenland. Ook hier zal de verkoop en distributie worden uitbesteed aan een professionele partij, waardoor er geen risico’s worden gelopen. Risicobeperking staat sinds 2016 bij Koningsvogel hoog in het vaandel. In dat jaar heeft men alle zeilen bij moeten zetten om te herstellen van een strategische fout. De in 2014 opgestarte groothandelsactiviteiten moesten worden beëindigd. Deze waren weliswaar in andere B.V.’s ondergebracht, maar het trok ook een zware wissel op het productiebedrijf. Het siert de ondernemer en zijn belangrijkste adviseurs dat de reorganisatie zonder schade voor derden kon worden gerealiseerd. Het zegt ook iets over de kracht van het merk en het bedrijf Koningsvogel.

SWOT-analyse
Sterke punten

 • Het kwaliteitsimago
 • De brede afzetmarkt
 • Het brede assortiment
 • De compacte organisatie 

Zwakke punten

 • Een kleine organisatie 

Kansen

 • De behoefte aan exotische kruiden groeit door zich wijzigende bevolkingssamenstelling 
 • De markt in de omringende landen
 • De bediening van de grootverbruikers 

Bedreigingen

 • De afhankelijkheid van de distributienetwerken

Onroerend Goed
Het pand is in volledig eigendom, inclusief de grond. Het is gebouwd in 2003 en kent drie bouwlagen die in gebruik zijn als productielocatie met kantoren. Er is sprake van HACCP gecertificeerde ruimtes en koel- en vriescellen. Het object is goed onderhouden, heeft een goede uitstraling en wordt als goed beoordeeld door de taxateur. De taxatie is uitgevoerd in opdracht van de bank eind 2016 en lijkt met een vrije verkoopwaarde van € 1.000.000,- erg behoudend. 

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing bank € 800.000,-
Aflossing Lease € 100.000,-
Werkkapitaal en kosten € 100.000,-
Totaal € 1.000.000,-
Particuliere investeerder* € 750.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

*De particuliere investeerder verstrekt een lening op basis van eerste hypotheek van € 750.000,- met een 20-jarige annuïteit en een rente van 8%. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Koningsvogel Conservenbedrijf B.V. en AitKid Beheer B.V.
 • G. Scheltens en zijn echtgenote T.G. Scheltens-Dik geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Frijdastraat 14-16 te Rijswijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving en openstaande schuld door de particuliere investeerder van € 750.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.000.000,- op basis van een behoudend taxatierapport van eind 2016. De verwachting is dat de huidige marktwaarde iets hoger is.
 •  De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Koningsvogel Conservenbedrijf B.V. en AitKid Beheer B.V. wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Het machinepark bestaat uit een aantal oudere en een aantal moderne en recente machines en vertegenwoordigt een substantiële waarde. De boekwaarde per ultimo 2017 bedraagt € 204.000,-.
 • De lening van de vorige eigenaar ter hoogte van € 385.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. De rente wordt wel betaald.
 •  Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Aitkid Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Koningsvogel Conservenbedrijf B.V. als Aanzienlijk risico en AitKid Beheer B.V. als Verhoogd risico. De score Aanzienlijk risico komt door de slechte betalingservaringen in 2016 in de moeilijke periode en niet zozeer door de balansverhoudingen of overige zaken en de huidige bedrijfsontwikkelingen. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de definitieve geconsolideerde cijfers over 2016, de voorlopige geconsolideerde cijfers 2017 en de prognoses 2018 zoals door de accountant en de klant opgemaakt. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2016 is men volledig gestopt met de groothandelsactiviteiten. De omzet in 2016 bedroeg € 2.356.000,- met een genormaliseerde operationele cashflow van € 280.000,-. In 2016 is echter tevens het debacle van de groothandel volledig afgewikkeld en is er een afboeking geweest van € 357.000,-, waardoor er een verlies is geboekt. In 2017 is er een omzet van € 2.436.000,- gerealiseerd met een operationele cashflow van € 311.000,- wat meer dan toereikend is voor de aflossingsverplichtingen na herfinanciering via Collin Crowdfund (score Excellent). Voor 2018 wordt de lijn van 2017 vastgehouden met een vergelijkbare geprognosticeerde omzet en cashflow. De brutomarge, personeelskosten en de overige kosten zijn over de drie genoemde jaren stabiel, waardoor er weinig taakstelling zit in de te realiseren prognose. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen is per ultimo 2017 nog € 141.000,- negatief, mede door de grote afboeking in 2016. Als onderdeel van deze financiering wordt echter de lening van de oud-eigenaar voor een deel kwijtgescholden en voor een deel achtergesteld. Hierdoor stijgt de solvabiliteit direct naar 19% op een balans van € 1.967.000,- (score Voldoende). Daarnaast zitten er stille reserves in het pand en het machinepark waardoor de feitelijke solvabiliteit hoger is. Indien de prognose 2018 wordt gerealiseerd stijgt de solvabiliteit naar 27% op een vergelijkbaar balanstotaal. Voor nu hanteren we de Solvabiliteitsscore Voldoende, passend bij de balans direct na financiering.

Liquiditeit
De current ratio per ultimo 2017 komt met 1,3 op de score Ruim voldoende. Door de herfinanciering en de goede resultaten verbetert de liquiditeit naar verwachting tot de score Excellent met een current ratio van 2,2 per ultimo 2018. Voor nu kennen we de score Ruim voldoende toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47191 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-05-2018 om 13:34
investeerder-45723 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-05-2018 om 13:30
investeerder-19643 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-05-2018 om 13:11
investeerder-45665 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-05-2018 om 13:10
investeerder-52221 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-05-2018 om 13:02

Reacties

A.C. Rijpstra
07-05-2018 11:55
De Badjak Hot is mijn favoriete sambal en altijd in huis. Succes !

Investeerder – 3239
07-05-2018 11:55
In de pitch wordt geschreven dat het taxatierapport uit 2016 een waarde aangeeft die behoudend is. Waarop is dat gebaseerd? Uitkomst van een taxatie in opdracht van de bank geeft toch de marktwaarde aan of is hier sprake van alternatieve aanwendbaarheid? Daarnaast vraag ik mij af of de rentabiliteit 2018 is lijn van die van 2017 uitkomt. De rentelasten en eenmalige kosten gaan m.i. in 2018 fors toenemen en kan uit de pitch niet opmaken dat hier rekening mee is gehouden.

Glenn Scheltens
07-05-2018 13:50
Geachte investeerder,

Zoals beschreven in de pitch heeft de strategische misstap en dientengevolge het reorganiseren van deze bedrijfsbeslissing geleid dat de bankier zijn krediet mogelijkheden wilde herzien. Daardoor werd het pand getaxeerd en vanuit deze bancaire opdrachtverstrekking is zeker niet de verwachting dat de waarde bovenmatig is opgenomen. Vandaar mijn standpunt dat de getaxeerde waarde naar verwachting behoudend is opgenomen. De verwachtingen voor jaar 2018 zijn overeenkomstig, daar wij in het jaar 2018 geen reeds gemaakte reorganisatiekosten 2017 zullen hebben. Vandaar dat de verhoogde rentelasten en eenmalige kosten vanuit dit budget zijn begroot en zijn opgenomen in de verwachtingen over jaar 2018.

Met vriendelijke groet, Glenn Scheltens

Ondernemer

Glenn Scheltens

Crowdfund Coach


Marc Kogels