32887

Kubus Cuijk

€ 100.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 122
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-08-2019 in 2 uur volgeschreven door 122 investeerders

Samenvatting

Pieter Kuenen voert sinds 2013 een zelfstandig administratiekantoor voor het MKB in regio Cuijk waar hij zelf woonachtig is. In het najaar 2018 heeft Pieter de switch gemaakt van franchiseorganisatie OAMKB naar franchise coöperatie KUBUS. Hij heeft hierbij zijn bestaande klantenkring van ruim 125 MKB-bedrijven meegenomen.

KUBUS is een franchise-coöperatie met momenteel circa 100 vestigingen met het administratiekantoor als basis. Daarnaast zijn er vestigingen met eigen diensten (accountancy, fiscaliteit, bedrijfsadvies), waar de andere vestigingen gebruik van kunnen maken. Hierdoor levert men een compleet dienstenpakket en is de continuïteit van de dienstverlening beter geborgd. 

Financieringsbehoefte
De totale investering (incl. herfinanciering bestaande lening Funding Circle van € 45.000,-) bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente is 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor P.L.M. Kuenen handelend onder de naam Kubus Cuijk is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur voor de financiering is P.L.M. Kuenen handelend onder de naam Kubus Cuijk. De privévermogenspositie van de heer Kuenen is op dit moment nihil.
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 50.000,- door de heer L.C.P. Kuenen en mevrouw G.A.A.M. Kuenen – Thissen, de ouders van de ondernemer. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van P.L.M. Kuenen voor een bedrag van minimaal € 100.000,-.  Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De crowdfundlening wordt aangewend voor herfinanciering van de bestaande (dure) lening bij Funding Circle en er is sprake van uitbreiding van het werkkapitaal. 

Ondernemer

Pieter Kuenen (1987) is op jonge leeftijd een eigen administratiekantoor gestart nadat hij eerst enkele jaren heeft gewerkt als assistent-accountant. Onder de vleugels van franchiseorganisatie OAMKB heeft hij in de regio Cuijk een klantenkring opgebouwd van ruim 125 MKB-bedrijven. Pieter is commercieel, relatie gedreven, dienstbaar en ondernemend. Pieter heeft in de beginjaren ook leergeld betaald. Slecht betalende klanten, hoge kosten en onvoldoende ondersteuning van derden hebben ervoor gezorgd dat Pieter daadkrachtig heeft ingegrepen. Deze turnaround heeft mede vorm gegeven aan het ondernemerschap van Pieter. De switch naar de franchise coöperatie KUBUS is voor Pieter een zeer bewuste en strategische keuze.
Pieter heeft op dit moment geen relatie en geen kinderen. Hij is zeer begaan met zijn werk en heeft ook in zijn vrije tijd zeer geregeld contact met klanten.

Onderneming

Kubus Cuijk  is een administratiekantoor voor MKB-bedrijven, waarbij met innovatiehulpmiddelen de administratiekosten worden gereduceerd en er meer tijd is voor advieswerkzaamheden. Ondanks het kleinschalige/regionale karakter van het kantoor is, mede vanwege de aansluiting bij franchise-coöperatie KUBUS, het dienstenpakket zeer compleet. De onderneming onderscheidt zich door dienstenpakketten aan te bieden in plaats van een dienstverlening gebaseerd op ‘uurtje – factuurtje’. 
Bewust kiest Pieter Kuenen ervoor om aansluiting te zoeken bij een franchiseorganisatie zodat kennis, kunde, maar ook continuïteit van de dienstverlening beter geborgd is.
Vanwege verschillende visies heeft Pieter Kuenen in 2018 besloten om een switch te maken van OAMKB naar KUBUS; uiteraard met behoud van zijn eigen klantenkring. In totaal heeft deze transitie bijna € 100.000,- en veel managementaandacht gekost. Dit heeft ertoe geleid dat 2018 is afgesloten met een verlies. Pieter heeft hierop ingegrepen door een stevige sanering in de kosten. Momenteel werken bij de onderneming nog drie medewerkers waarvan twee parttime. Juist vanwege de hoge mate van automatisering is er voldoende ruimte om te groeien.
De eenmalige transitiekosten (afkoopkosten OAMKB en opstartkosten KUBUS ) zijn betaald uit een aangetrokken financiering bij Funding Circle, privégelden, kredietruimte rekeningcourant ABNAMRO en de gerealiseerde vrije cashflow. Door de voorgestelde financiering is er voldoende liquiditeitsruimte om de groei en mutaties in het werkkapitaal op te vangen. 

Met de bestaande klantenkring is de exploitatie van de onderneming positief. Vanaf 2019 groeit de klantenkring van de onderneming weer,  waardoor het rendement toeneemt. De focus van de onderneming is klantgericht en dat leidt direct tot resultaat zo is halfjaar gebleken.

KUBUS is een franchiseorganisatie met als rechtsvorm de coöperatieve vereniging U.A.
In tegenstelling tot veel kleine stand-alone administratiekantoren kan middels deze vorm van samenwerking klanten kwaliteit en continuïteit gegarandeerd worden. KUBUS heeft ongeveer 100 vestigingen en bedient ca. 9.500 klanten. Meerdere KUBUS vestigen zijn via Collin Crowdfund gefinancierd en tot op heden zonder betalingsachterstanden. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 55.000,-
Herfinanciering Funding Circle € 45.000,-
Totaal € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers
Voorts heeft ABN AMRO een krediet verstrekt van € 39.000,-. Als zekerheid voor deze financieringen heeft ABN AMRO een 1e pandrecht op de vorderingen, voorraden en inventaris. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is P.L.M. Kuenen handelend onder de naam Kubus Cuijk. De privévermogenspositie van de heer Kuenen is op dit moment nihil.
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 50.000,- door de heer L.C.P. Kuenen en mevrouw G.A.A.M. Kuenen – Thissen, de ouders van de ondernemer. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van P.L.M. Kuenen voor een bedrag van minimaal € 100.000,-.   Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Kubus Cuijk is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Wij hanteren de gerealiseerde cijfers van 2018 van Kubus Cuijk en de prognose voor 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
Vanwege de hoge (transitie)kosten in 2018 is dat boekjaar verlieslatend (-/- €81.000,-) afgesloten op een omzet van € 275.000,-. De gerealiseerde operationele cashflow was in 2018 onvoldoende voor de toekomstige financieringsverplichtingen. Op basis van de gerealiseerde resultaten over het eerste halfjaar van 2019 is echter een duidelijke verbetering zichtbaar. De omzet is gestegen naar € 184.000,- en er is een winst gerealiseerd van € 15.000,- voor privébestedingen. Omdat de doorgevoerde kostensanering pas daadwerkelijk echt zichtbaar wordt in de tweede helft van 2019 achten wij de prognose voor het lopende boekjaar (omzet: € 334.000,- ; winst: € 72.000,-) realistisch. De verwachte cashflow is naar verwachting toereikend voor de toekomstige rente en aflossing. Vanwege de doorgevoerde kostensanering en extra commerciële inspanningen, wordt voor 2020 volgens prognose een resultaat verwacht van ruim € 100.000,- (op een geprognotiseerde omzet van € 407.000,-). De cashflow is naar verwachting ruimschoots toereikend voor de rente en aflossingsverplichtingen. Ondanks de positieve resultaten over het lopende boekjaar en de verwachte groei voor de komende periode beoordelen wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Vanwege de verliezen in 2018 is het eigen vermogen ultimo 2018 € 244.000,- negatief op een balanstotaal van € 33.000,-. Ondanks het geprognotiseerde winstpotentieel (verwachte winst in 2019 resp. 2020: € 72.000,- resp. € 100.000,- voor privébestedingen) verwachten wij dat het risicodragende vermogen zich langzaam zal herstellen. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Matig.

Liquiditeit
Vanwege de verwachte positieve cashflow verwachten wij dat de liquiditeitspositie zich positief ontwikkelt. De huidige financieringsuitbreiding is volgens prognose voldoende voor de verwachte groei en de daarmee toenemende behoefte aan werkkapitaal. Wij beoordelen de Liquiditeit daarom als Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64742 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2019 om 11:04
investeerder-5009 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2019 om 11:03
investeerder-10701 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2019 om 11:03
investeerder-20915 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2019 om 11:03
investeerder-9099 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2019 om 11:03

Ondernemer

Pieter Kuenen

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen