31509

Kunskapsskolan Nederland B.V

€ 600.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 523
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

66 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-01-2019 in 10 uur volgeschreven door 523 investeerders

Samenvatting

Kunskapsskolan Nederland B.V., opgericht begin 2015, is een snelgroeiende onderneming die scholen helpt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken voor leerlingen in het Nederlandse onderwijs. 
In een kleine drie jaar tijd heeft de onderneming een samenwerking met circa 60 scholen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het primaire onderwijs tot stand gebracht. Men ervaart dat de vraag naar deze vorm van onderwijs blijft groeien. 

Kunskapsskolan Nederland helpt scholen hun eigen ambitie naar gepersonaliseerd onderwijs te realiseren. Uitvoerbaar, betaalbaar, verantwoord en duurzaam. Onderwijs dat de ambities en talenten van leerlingen centraal stelt. Waar leraren leerlingen intensief begeleiden, uitdagen, confronteren en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.  

Financieringsbehoefte
Begin 2018 heeft er een financieringsronde plaatsgevonden waarbij in totaal € 1.100.000,-  is gefinancierd door de Rabobank, de aandeelhouders en de investeerders van Collin Crowdfund. Klik hier om naar de eerdere campagne te gaan van Kunskapsskolan bij Collin. Het deel van Collin Crowdfund bedroeg € 550.000,-. Destijds is voorzien dat er in 2019 een aanvullende financieringsbehoefte zou ontstaan. Deze is nu aan de orde. De verwachting is dat vanaf 2020 de forse groei van het bedrijf geheel uit de interne winst / cashflow kan worden voldaan. Dit is dus de tweede en naar verwachting laatste financieringsronde.
Voor de verdere ontwikkeling van onder meer het digitale leerportaal voor leerlingen is € 850.000,-  benodigd. Door derden wordt € 250.000,- gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Kunskapsskolan Nederland B.V. en Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. Verder geeft Kunskapsskolan Education Sweden AB een zakelijke borgstelling af van € 200.000,-, die momenteel materieel van aard is. Daarnaast geven de twee persoonlijke holdings van de heren R. van Kerkvoorden en T. van den Born ieder een zakelijke borgstelling af van € 100.000,-. Deze hebben op dit moment beide een materieel karakter. 
Op het moment dat de leningstand gelijk is aan € 400.000,-, loopt het niveau van de borgstellingen af gelijk aan de lening van Collin Crowdfund.
Verder worden de leningen van Kunskapsskolan Education Sweden AB, Sustainable Solutions International II B.V. en Sextant Holding B.V. achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Tevens is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het geconsolideerde niveau van Kunskapsskolan Nederland B.V., Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. en Sextant IP B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 30%. De inventaris, licenties en debiteuren worden in derde rang verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor onder meer de ontwikkeling van de learning portal, de techniek en curriculumstructuur.

Ondernemer

Raymond van Kerkvoorden (49) heeft Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft onder meer gewerkt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en was woordvoerder van de voormalig Minister van Onderwijs Jo Ritzen. Hij heeft in 2004 Sens Leren opgericht. Dat is een onderneming die zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van inspirerende en innovatieve trainingen, leergangen en academies. Raymond kwam tijdens een studiereis enkele jaren geleden in aanraking met het onderwijsconcept Kunskapsskolan en dat vormde het startpunt voor een samenwerking met de Zweedse joint venture-partner Kunskapsskolan Education Sweden AB gevestigd in Stockholm. Sinds januari 2015 is hij directeur-aandeelhouder van Kunskapsskolan Nederland B.V. Raymond is de drijvende commerciële kracht van Kunskapsskolan Nederland.

Tycho van den Born (46) heeft Fiscaal Recht en Fiscale Advocatuur gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft jarenlang bij PricewaterhouseCoopers gewerkt. Vervolgens was hij directeur-aandeelhouder van VAPRO (vakopleidingen in de procesindustrie). Vervolgens is hij mede-eigenaar geworden van Sens Leren. Sinds begin 2015 is hij directeur-aandeelhouder van Kunskapsskolan Nederland B.V. Tycho van den Born is met name gericht op de interne organisatie en de ontwikkeling van leermiddelen binnen de onderneming. Hij is de gedreven bouwer van de organisatie.

Jeroen Rondeel (47) is CFO binnen het bedrijf. Hij is een ervaren registeraccountant en heeft onder meer gewerkt bij PricewaterhouseCoopers. Hij maakt financiële prognoses, ondersteunt bij investeringsbeslissingen, verzorgt de management- en stuurinformatie en is onderdeel van het directieteam van de onderneming.

Onderneming

Kernprofiel 

Voor Kunskapsskolan is elk mens uniek. Met eigen ambities en talenten. Vast van plan om iets van het leven te maken. Dit is het uitgangspunt bij gepersonaliseerd onderwijs, waar elke leraar voor elke leerling voldoende aandacht heeft. In een duidelijke structuur, werkend aan persoonlijke doelen. Onderwijs dat elke leerling kansen biedt, persoonlijke aandacht geeft en de mogelijkheid biedt om in het voortgezet onderwijs elk vak op het eigen niveau te doen. 

Historie en toekomst
Kunskapsskolan Nederland B.V. is in 2015 opgericht door ondernemers Raymond van Kerkvoorden en Tycho van den Born en hun Zweedse partner Kunskapsskolan Education Sweden AB. Dit laatste bedrijf is in de oorsprong verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs.
Binnen drie jaar heeft Kunskapsskolan Nederland een samenwerking met zo’n 60 scholen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het primaire onderwijs tot stand gebracht. Zij ervaart bovendien dat de interesse in en vraag naar Kunskapsskolan onderwijs blijft groeien. Niet alleen binnen het middelbaar onderwijs, maar ook steeds meer in het basisonderwijs. 

Bovendien wil Kunskapsskolan de barrières tussen basisonderwijs en middelbaar onderwijs wegnemen. En het voor elke leerling mogelijk maken om van zijn vierde tot zijn twintigste ononderbroken te leren,  zodat leerlingen niet langer worden gedwongen op jonge leeftijd te kiezen wat zij op latere leeftijd willen gaan doen.
De samenwerking van Kunskapsskolan met scholen start vanuit de ambitie van de school en is daarmee altijd maatwerk. Zo ontstaat een partnerschap met de mogelijkheden van de school als vertrekpunt. Onderwijs is mensenwerk. Binnen gepersonaliseerd onderwijs maakt de leraar maakt verschil binnen gepersonaliseerd onderwijs en wordt ondersteund. Als vakleraar, algemeen leraar, coach en als lid van het team, want samenwerking is essentieel. Kunskapsskolan blijft bewust buiten het publieke domein. Dat zorgt voor een heldere scheiding tussen de verantwoordelijkheden van de scholen en die van Kunskapsskolan, dat ervoor waakt op de stoel van de leraar, directeur of de bestuurder te gaan zitten.

Scholen die besluiten om gepersonaliseerd onderwijs in te voeren starten meestal met alle leerlingen van het eerste jaar, waarbij de scholen aan Kunskapsskolan per leerling een licentiefee betalen. Vervolgens starten elk volgend schooljaar de nieuwe eersteklassers en neemt het aantal licenties (deelnemende leerlingen) per school toe. In 2018 bedroeg het aantal licenties ruim 10.000. Dit breidt zich de komende jaren (deels autonoom) uit naar circa 23.500 in 2020.

Organisatie
Bij het bedrijf staan inmiddels ruim 70 personeelsleden (circa 42 fte) op de payroll. Daarnaast wordt er personeel ingehuurd zoals trainers en coaches en leermiddelenontwikkelaars. Deze werknemers zijn werkzaam binnen de volgende terreinen: Markt, Curriculum / Content, Techniek / Infrastructuur en Bedrijfsvoering.
De financiering komt geheel ten goede aan de werkmaatschappij Kunskapsskolan Nederland B.V. Deze is zakelijk partner van de scholen en verantwoordelijk voor ontwikkeling van het leerportaal, de techniek en de curriculumstructuur, en verzorgt training en coaching in de transformatie bij de scholen. Voorheen was er een crowdfund campagne opgezet ter financiering van het leerportaal. Klik hier om naar eerdere campagne te gaan van Kunskapsskolan bij Collin.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling digitaal platform en werkkapitaal  € 850.000,-
Totaal € 850.000,-
Kredietfaciliteit Kredietverleningsmaatschappij Spotcap*   € 100.000,-
Lening private partijen** € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,- 
Rente: 9% 
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

* Er is sprake van een blanco kredietfaciliteit van Spotcap. 
** De lening verstrekt door de private partijen, grotendeels investeerders van de organisatie, heeft dezelfde condities als de lening via Collin Crowdfund.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen Kunskapsskolan Nederland B.V. en Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. 
  • De lening van Kunskapsskolan Education Sweden AB wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening worden bijgeschreven op de lening en niet uitgekeerd. 
  • De lening van Sustainable Solutions International II B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening worden bijgeschreven op de lening en niet uitgekeerd. 
  • De lening door / vordering van Sextant Holding B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Er mag een bedrag, conform de overeengekomen prijstabel, tussen € 28,50 en € 30,00  per verworven licentie per jaar worden afgelost. Rentebetalingen op de achtergestelde lening worden bijgeschreven op de lening en niet uitgekeerd. 
  • Er geldt een zakelijke borgstelling voor het bedrag van € 200.000  door Kunskapsskolan Education Sweden AB. Deze borgstelling is momenteel materieel van aard.
  • Er geldt een zakelijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000  door Mr. Bunbury B.V. Deze borgstelling is momenteel materieel van aard.
  • Er geldt een zakelijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000  door Uhuru Holding B.V. Deze borgstelling is momenteel materieel van aard.
  • Op het moment dat de leningstand gelijk is aan € 400.000, loopt het niveau van de borgstellingen af gelijk aan de lening van Collin.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris, vorderingen inclusief licentie-opbrengsten van Kunskapsskolan Nederland B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Dit is een derde pandrecht, na de Rabobank en NEOS.
  • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule (op het geconsolideerde niveau van Kunskapsskolan Nederland B.V., Kunskapsskolan Nederland Holding B.V en Sextant IP B.V.) zolang de geconsolideerde solvabiliteit, na aftrek van goodwill en geactiveerde kosten, lager dan 30% van het balanstotaal is. Een non-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris (dus geen dividend, RC verhouding met privé, geen deelname en/of participatie in andere entiteiten etc.). 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Kunskapsskolan Nederland B.V. en Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. is  Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers van 2018 en de prognoses voor 2019 en 2020 op het geconsolideerde niveau van Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. De rentabiliteits-, balans- en liquiditeitsprognoses zijn door de ondernemers samen met hun registeraccountant opgesteld. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet bestaat met name uit verkochte licenties en opbrengsten van trainingen. De scholen worden intensief begeleid in de transitie naar gepersonaliseerd onderwijs. 
De omzet bedroeg in 2017 € 3.310.000,-. Deze groeide in 2018 significant en komt -conform de voorlopige cijfers van 2018- uit op € 4.365.000. Dit is circa € 180.000 lager dan verwacht (€ 4.500.000 ). De genormaliseerde cash flow komt uit op € 575.000,- en dit is -mede door de iets lagere omzet- ook lichtelijk lager dan verwacht, maar wel voldoende om aan alle verplichtingen te voldoen. 
De omzet voor 2019 en 2020 is begroot op respectievelijk € 5.340.000,- en € 7.590.000,-. De genormaliseerde cashflow is naar verwachting ruim voldoende voor de verplichtingen.
De Rentabiliteit kwalificeren wij voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Volgens de voorlopige cijfers van 2018 is het geconsolideerde eigen vermogen € 5.196.000,- met een solvabiliteit van 71%. Dit is wat lager dan verwacht (2018: € 5.385.000,-). Conform prognose zal in 2019 de solvabiliteit procentueel gelijk blijven bij een oplopend eigen vermogen en balanstotaal. Het grootste deel van het eigen vermogen zijn de achtergestelde leningen die eerder in deze pitch zijn benoemd. Aangezien een groot deel van de balans immateriële vaste activa betreft (met onder meer de geactiveerde goodwill) is het passend om de score voor de solvabiliteit te nuanceren. Derhalve kwalificeren wij de Solvabiliteit op dit moment op Matig.

Liquiditeit
Ultimo 2018 is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) volgens de voorlopige jaarcijfers 0,5 (score Matig). Dit is wat lager dan verwacht als gevolg van de eerder genoemde lichtelijk mindere cashflow dan verwacht. Op basis van de prognoses ontwikkelen de liquiditeitspositie en cashflow zich positief in 2019 en 2020. Dit komt dan ten goede aan de current ratio van de onderneming. De Liquiditeit kwalificeren wij voor nu op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders worden uitgenodigd voor het jaarlijkse en drukbezochte Kunskapsskolan congres en bijbehorende investorsbijeenkomst.
De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13228 heeft € 12.500 geïnvesteerd.
31-01-2019 om 20:11
investeerder-40368 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2019 om 20:02
investeerder-45227 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2019 om 20:00
investeerder-66064 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2019 om 19:58
investeerder-23745 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2019 om 19:55

Ondernemer

Raymond & Tycho

Crowdfund Coach


Hans Possemis