29055

Kunskapsskolan Nederland

€ 550.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 507
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

32 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-05-2018 in 5 uur volgeschreven door 507 investeerders

Samenvatting

Kunskapsskolan Nederland B.V., opgericht begin 2015, is een snelgroeiende onderneming die scholen helpt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken voor leerlingen in het Nederlandse onderwijs. In een kleine drie jaar tijd heeft de onderneming een samenwerking met meer dan 50 scholen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het primaire onderwijs tot stand gebracht. Men ervaart dat de vraag naar deze vorm van onderwijs blijft groeien. 

Kunskapsskolan Nederland B.V. helpt scholen gepersonaliseerd onderwijs betaalbaar, uitvoerbaar en behapbaar in te voeren. Leraren en leidinggevenden worden begeleid, getraind en gecoacht in deze nieuwe manier van werken. Kunskapsskolan heeft al 20 jaar ervaring met deze vorm van onderwijs. De motivatie en schoolresultaten van leerlingen liggen aantoonbaar hoger. Leerlingen plannen hun leerdoelen en werken in hun eigen tempo, op hun eigen niveau en op hun eigen manier. Daarbij wordt wekelijks teruggeblikt. Zij worden binnen een duidelijke structuur actief begeleid door hun leraren en leren de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Die is niet alleen gericht op het behalen van het eindexamen, maar ook op de vaardigheden die zij nodig hebben om een gelukkig leven te leiden en succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Dit sluit goed aan bij de dynamiek die deze tijd kenmerkt.

Financieringsbehoefte
Voor de ontwikkeling van onder meer het digitale leerportaal voor leerlingen is € 1.100.000,- benodigd. De eigen inbreng van de aandeelhouders bedraagt € 300.000,-. Verder verstrekt de Rabobank een rekening-courant krediet van € 250.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 550.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Kunskapsskolan Nederland B.V. en Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. Verder geven Kunskapsskolan Education Sweden AB en Sustainable Solutions International II B.V. ieder een zakelijke borgstelling af van € 65.000,-, welke beide momenteel materieel van aard zijn. Daarnaast geven de twee persoonlijke holdings van de heren R. Van Kerkvoorden en T. Van den Born ieder een aflopende zakelijke borgstelling af van € 50.000,-. Deze hebben op dit moment beide een materieel karakter. 

Verder worden de leningen van Kunskapsskolan Education Sweden AB, Sustainable Solutions International II B.V. en Sextant Holding B.V. achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Tevens is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het geconsolideerde niveau van Kunskapsskolan Nederland B.V., Kunskapsskolan Nederland Holding B.V en Sextant IP B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 30%. Er wordt een vierde pandrecht gevestigd op de (huidige en toekomstige) inventaris en licenties van Kunskapsskolan Nederland B.V. Ten slotte mogen gedurende de looptijd van de lening van Collin Crowdfund geen veranderingen in de structuur en aandeelhouders plaatsvinden.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor onder meer de ontwikkeling van de learning portal, de techniek en curriculumstructuur.

Ondernemer

Raymond van Kerkvoorden (48) heeft Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft onder meer gewerkt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en was woordvoerder van de voormalig Minister van Onderwijs Jo Ritzen. Hij heeft in 2004 Sens Leren opgericht. Dat is een onderneming die zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van inspirerende en innovatieve trainingen, leergangen en academies. Raymond kwam tijdens een studiereis enkele jaren geleden in aanraking met het onderwijsconcept Kunskapsskolan en dat vormde het startpunt voor een samenwerking met de Zweedse joint venture-partner Kunskapsskolan Education Sweden AB gevestigd in Stockholm. Sinds januari 2015 is hij directeur-aandeelhouder van Kunskapsskolan Nederland B.V. Raymond is de drijvende commerciële kracht van Kunskapsskolan Nederland.

Tycho van den Born (45) heeft Fiscaal Recht en Fiscale Advocatuur gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft jarenlang bij PricewaterhouseCoopers gewerkt. Vervolgens was hij directeur-aandeelhouder van VAPRO (vakopleidingen in de procesindustrie). Vervolgens is hij mede-eigenaar geworden van Sens Leren. Sinds begin 2015 is hij directeur-aandeelhouder van Kunskapsskolan Nederland B.V.. Tycho van den Born is met name gericht op de interne organisatie en de ontwikkeling van leermiddelen binnen de onderneming. Hij is de gedreven bouwer van de organisatie.

Jeroen Rondeel (47) is CFO binnen het bedrijf. Hij is een ervaren registeraccountant en heeft onder meer gewerkt bij PricewaterhouseCoopers. Hij maakt financiële prognoses, ondersteunt bij investeringsbeslissingen, verzorgt de management- en stuurinformatie en is onderdeel van het directieteam van de onderneming.

Onderneming

Kernprofiel 
Kunskapsskolan vindt dat elk mens uniek is, met eigen persoonlijke dromen en unieke kwaliteiten om die dromen te verwezenlijken. Gemotiveerd om zelf iets van het leven te maken, met de behoefte om daarin gezien en gehoord te worden. Het onderwijs dient deze uitgangspunten te ondersteunen door ze te verbinden met de doelen op school. Door kinderen te zien als een individu waarin ‘een vuur moet worden ontstoken’ en niet als een ‘vat waarin kennis moet worden gegoten’. Intrinsieke motivatie vanuit de leerling is van wezenlijk belang. Hiervoor moet onderwijs worden gerealiseerd dat kinderen persoonlijk benadert, hoort, inspireert, de juiste vragen stelt en de weg wijst. De doelstelling is elk kind de kans te geven om het maximale uit zichzelf te halen.

Historie en toekomst
Kunskapsskolan Nederland B.V. is in 2015 opgericht door ondernemers Raymond van Kerkvoorden en Tycho van den Born en hun Zweedse partner Kunskapsskolan Education Sweden AB. Dit laatste bedrijf is in de oorsprong verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs.

Binnen drie jaar heeft Kunskapsskolan Nederland een samenwerking met meer dan 50 scholen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het primaire onderwijs tot stand gebracht. Zij ervaart bovendien dat de interesse in en vraag naar Kunskapsskolan onderwijs blijft groeien. Niet alleen binnen het middelbaar onderwijs, maar ook steeds meer in het basisonderwijs. Het Kunskapsskolan onderwijsprogramma (in de dagelijkse praktijk het KED-programma geheten) helpt scholen om afgewogen keuzes te maken en het onderwijs om de leerlingen heen te organiseren. Het stelt leraren in staat om hen persoonlijke aandacht te geven. De digitale leeromgeving biedt leerlingen en leraren structuur, zodat leraren meer tijd hebben voor de persoonlijke begeleiding van hun leerlingen. Vanzelfsprekend gaat de overstap van traditioneel naar gepersonaliseerd onderwijs vervolgens niet vanzelf. Daarom is er een programma van trainingen en begeleiding om de transitie van scholen vorm te geven.

Scholen die besluiten om gepersonaliseerd onderwijs in te voeren starten meestal met alle leerlingen van het eerste jaar, waarbij de scholen aan Kunskapsskolan per leerling een licentiefee betalen. Vervolgens starten elk volgend schooljaar de nieuwe eersteklassers en neemt het aantal licenties (deelnemende leerlingen) per school toe. In 2017 bedroeg het aantal licenties ruim 6.000. Dit breidt zich de komende jaren (deels autonoom) uit naar circa 16.000 in 2019.

Organisatie
Bij het bedrijf staan inmiddels 70 personeelsleden (circa 35 fte) op de payroll. Daarnaast wordt er personeel ingehuurd zoals trainers en coaches. Deze werknemers zijn werkzaam binnen de volgende terreinen: Markt, Curriculum / Content, Techniek / Infrastructuur en Bedrijfsvoering.

Begin 2018 is een herstructurering van werkmaatschappijen doorgevoerd, waarbij nu de volledige paraplu aan dienstverlening onder één dak is gebracht: Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. De financiering komt geheel ten goede aan de werkmaatschappij Kunskapsskolan Nederland B.V. Deze is zakelijk partner van de scholen en nu verantwoordelijk voor ontwikkeling van het leerportaal, de techniek en de curriculumstructuur, en verzorgt training en coaching in de transformatie bij de scholen. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkelen digitaal platform en werkkapitaal € 1.100.000,-
Totaal € 1.100.000,-
Eigen inbreng aandeelhouders € 300.000,-
Financiering Rabobank* € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 550.000,-

Leenbedrag: € 550.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* De Rabobank heeft ten behoeve van de financiering een pandrecht bedongen op de huidige en toekomstige inventaris en vorderingen/debiteuren van Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. en Kunskapsskolan Nederland B.V.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Kunskapsskolan Nederland B.V. en Kunskapsskolan Nederland Holding B.V.
 • Kunskapsskolan Education Sweden AB geeft een borgstelling af voor € 65.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Sustainable Solutions International II B.V. geeft een borgstelling af voor € 65.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De persoonlijke holding van de heer R. Van Kerkvoorden geeft een borgstelling af van € 50.000,-. Deze borgstelling loopt lineair af gelijk aan de looptijd van de lening van Collin Crowdfund. De borgstelling heeft momenteel materiële waarde.
 • De persoonlijke holding van de heer T. Van den Born geeft een borgstelling af van € 50.000,-. Deze borgstelling loopt lineair af gelijk aan de looptijd van de lening van Collin Crowdfund. De borgstelling heeft momenteel materiële waarde.
 • De lening van Kunskapsskolan Education Sweden AB wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. 
 • De lening van Sustainable Solutions International II B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Sextant Holding B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er een bedrag van € 30,- per licentie per jaar worden afgelost. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en licenties van Kunskapsskolan Nederland B.V. worden in vierde verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Rabobank, NEOS en de eerdere Collin Campagne hebben deze zaken reeds eerder verpand.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit, na aftrek van goodwill en geactiveerde kosten, lager dan 30% van het balanstotaal is. Een niet-onttrekkingsverklaring houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris (dus geen dividend, RC-verhouding met privé, geen deelname en/of participatie in andere entiteiten etc.).
 • De managementfees mogen gedurende de looptijd van de lening niet worden verhoogd boven de thans geldende afspraken.
 • Er vinden geen veranderingen van structuur en aandeelhouders plaats gedurende de looptijd van de lening, zonder voorafgaande toestemming van Collin.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor Kunskapsskolan Nederland B.V. en Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. een score Verhoogd risico af. Wij hanteren derhalve voor de aanvraag Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers van 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019 op het geconsolideerde niveau van Kunskapsskolan Nederland Holding B.V. De rentabiliteits-, balans- en liquiditeitsprognoses zijn door de ondernemers samen met hun registeraccountant opgesteld. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. 

Rentabiliteit
De omzet bestaat met name uit verkochte licenties en opbrengsten van trainingen. De scholen worden intensief begeleid in de transitie naar gepersonaliseerd onderwijs. Conform de voorlopige jaarcijfers van 2017 is de omzet € 3.300.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 365.000,-. De geprognotiseerde omzet neemt ultimo 2018 toe naar € 4.500.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 711.000,-. Dit is ruim toereikend voor het voldoen van de financiële verplichtingen naar alle financiers. Door de verwachte groei wordt eind 2019 de omzet begroot op € 6.000.000,-, wat resulteert in een genormaliseerde cashflow van € 1.318.000,-. De Rentabiliteit kwalificeren wij voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Volgens de voorlopige jaarcijfers van 2017 is het geconsolideerde eigen vermogen in dat boekjaar € 5.101.000,- met een solvabiliteit van 72%. De verwachting is dat ultimo 2018 het eigen vermogen € 5.385.000,- zal bedragen met een solvabiliteit van 71%. Conform prognose zal in 2019 de solvabiliteit procentueel gelijk blijven bij een oplopend eigen vermogen en balanstotaal. Het grootste deel van het eigen vermogen zijn de achtergestelde leningen die eerder in deze pitch zijn benoemd. Aangezien een groot deel van de balans immateriële vaste activa betreft (met onder meer de geactiveerde goodwill) is het passend om de score voor de solvabiliteit te nuanceren. Derhalve kwalificeren wij de Solvabiliteit op dit moment op Matig.

Liquiditeit
Ultimo 2017 is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) volgens de voorlopige jaarcijfers 0,9 (score Matig). Op basis van de prognoses ontwikkelen de liquiditeitspositie en cashflow zich positief in 2018 en 2019. Dit komt dan ten goede aan de current ratio van de onderneming. De Liquiditeit kwalificeren wij voor nu op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Jaarlijks organiseert Kunskapsskolan Nederland een Investor Day voor alle investeerders gedurende de looptijd van de lening. Daarin worden zij nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van Kunskapsskolan Nederland en de impact op het Nederlands onderwijs. 

Jaarlijks zal Kunskapsskolan Nederland investeerders in staat stellen om tegen een vergoeding met ons op inspiratiereis naar Zweden te gaan. Voor deze initiële financiering stellen wij eenmalig 10 plaatsen beschikbaar aan de 10 investeerders met de hoogste inleg.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal mogelijk uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56332 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
02-05-2018 om 14:45
investeerder-38255 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2018 om 14:36
investeerder-2787 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-05-2018 om 14:34
investeerder-3113 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-05-2018 om 14:33
investeerder-40227 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-05-2018 om 14:20

Reacties

Investeerder – 3239
02-05-2018 13:33
In de pitch wordt gesproken over een Eigen Vermogen van > 70%, terwijl de opbouw bestaat uit achtergestelde leningen. Feitelijk is hier dus sprake van aansprakelijk vermogen en geen eigen vermogen? Wat is het echte eigen vermogen in de onderneming, voor hoeveel is de immateriële activa gewaardeerd en wat zijn de voorwaarden m.b.t. de achtergestelde leningen (rentevrij of wordt rente bijgeschreven of mag er pas rente op de AL worden uitbetaald nadat aan alle verplichtingen is voldaan richting financiers?).

J. Rondeel
02-05-2018 13:50
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Per begin 2018 bedraagt het eigen vermogen circa € 650.000, het aansprakelijk vermogen € 5.100.000 en de immateriële vaste activa ruim € 5.700.000. Er zijn drie achtergestelde leningen/vorderingen. De rente wordt bijgeschreven. Op één van deze leningen mag jaarlijks een bedrag worden afgelost afhankelijk van het totaal aantal verkochte licenties van dat jaar. Zo is de aflossing voor 2018 volgens de prognose geraamd op € 260.000.

Ondernemer
Raymond van Kerkvoorden en Tycho van den Born

Crowdfund Coach


Hans Possemis