48483

La Unit Groep B.V.

€ 100.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 122
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 122 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam La Unit Bouw B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop perceel grond
Datum van oprichting 05-03-2024

Leendoel

Piet (1965) en Peter (1992) van Voorst, vader en zoon, willen een perceel grond van meer dan 3.000m² in Dronten aankopen om daar vier loodsen van ieder 400m² op te bouwen om daarna te verkopen. Het plan past binnen de huidige bestemming van het perceel. De omgevingsvergunning voor het project is aangevraagd. Ze zijn in het bezit van een offerte voor de bouw van de loodsen van een bouwbedrijf gespecialiseerd in de bouw van bedrijfsmatig onroerend goed.

Piet is 40 jaar werkzaam, in loondienst in verschillende functies, in de water- en wegenbouw. Op dit moment is hij hoofduitvoerder bij Knipscheer Infrastructuur B.V. Peter is 10 jaar werkzaam in de water- en wegenbouw, waarin hij als landmeter werkt (ZZP-er).

Piet en Peter zullen ongeveer € 140.000,- aan eigen middelen inbrengen ter financiering van het project. Daarnaast zal de heer Knipscheer, de oud-aandeelhouder van het bedrijf waar Piet op dit moment werkzaam is, vader en zoon vanuit zijn holding € 250.000,- lenen. Vader en zoon vraagt nu aan de investeerders van Collin € 100.000,- aan resterende financiering om het project rond te krijgen.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De lening zal (gedeeltelijk) worden afgelost uit de opbrengst van de verkoop van de loodsen.

Financieringsbehoefte

Aankoop perceel grond € 389.375
BTW aankoop perceel grond € 81.769
Overige kosten € 20.000
Totaal € 491.144
Eigen middelen € 141.144
Lening de heer Knipscheer € 250.000
Collin Direct € 100.000

De bouw wordt gefinancierd vanuit de nog te verkopen loodsen middels een koop-/aanneemovereenkomst.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • De heer P.A. van Voorst handelend onder de naam peter infra. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de heer P. van Voorst hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op zijn woonhuis.
  • La Unit Bouw B.V.
  • La Unit Groep B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het perceel grond aan de Cellebroederspoort gelegen te Dronten, kadastraal bekend sectie B, nummer 4943 te Dronten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en een openstaande schuld van € 250.000,-. Het perceel grond wordt aangekocht voor € 389.375,- (excl. BTW).
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Gaasterland 5, 8251 WD Dronten, kadastraal bekend als sectie A nummer 4072 te Dronten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 185.000,- en een openstaande schuld van € 130.539,78 per d.d. 24-04-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 415.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-09-2022 en een WOZ-waarde van € 339.000,- met waardepeildatum 01-01-2023.
 • De heer P.C. van Voorst en zijn partner J.H. Nieuwenhuis geven een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op hun woonhuis, waarop hypotheek verkregen wordt.
 • Geldnemer is verplicht om bij verkoop van één van de te bouwen loodsen € 25.000,- vergoedingsrentevrij af te lossen aan de investeerders van Collin Crowdfund tegen ontvangst van gedeeltelijk royement van de hypotheek die Collin Crowdfund namens de investeerders op het perceel grond heeft gevestigd.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor La Unit Groep B.V. is Laag risico. De score voor La Unit Bouw B.V. is Verhoogd risico. De score voor peter infra is Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag een score van Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van peter infra en prognosecijfers van La Unit Bouw B.V., La Unit Groep B.V. en peter infra. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De verwachte omzet 2024 en 2025 van La Unit Groep B.V. (geconsolideerd), te weten de verkoopopbrengsten van de loodsen, zijn afgestemd met een lokale makelaar. De geldnemers verwachten twee loodsen in 2024 en twee loodsen in 2025 te verkopen. De inbreng van de eigen middelen bestaat uit spaargelden van de ondernemers. De lening van de heer Knipscheer kent geen verplichte tussentijdse aflossingen, maar een aflossing ineens aan het einde van de looptijd van 24 maanden. Tussentijds mag vergoedingsvrij afgelost worden.

De langlopende schulden van peter infra van € 58.000,- per 31-12-2023 bestaat uit een lening ten behoeve van een bedrijfsunit/loods. De maandelijkse aflossing bedraagt € 258,33. De oorspronkelijke hoofdsom bedroeg € 62.000,- en zal in 20 jaar worden afgelost. De privéonttrekking van Peter bedroegen in 2023 eenmalig hoger, de eigen inbreng bestaat voor een deel uit de onttrekkingen. In 2024 verwacht Peter weer eenzelfde omzet en resultaat te genereren als in 2022.

Naast de uitvoering van het project blijft Piet in loondienst werken, waar hij ongeveer anderhalf keer modaal aan inkomen per jaar verdient. Peter zet ook zijn ZZP-werkzaamheden als landmeter voort. De rentelasten van het project zullen uit deze twee inkomstenbronnen betaald worden.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering La Unit Groep B.V.

Activa

  BNI
Vaste activa € 389.000
Vlottende activa € 20.000
Totaal € 409.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 59.000
Langlopende schulden € 350.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 409.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024 La Unit Groep B.V.

Omzet € 1.173.000
Brutowinst € 1.173.000
Kosten € 403.000
Belasting € 185.000
Netto winst € 585.000

 

Balans overzicht ultimo 2022 en 2023 peter infra

Activa

  2022 2023
Vaste activa € 58.000 € 82.000
Vlottende activa € 111.000 € 44.000
Totaal € 169.000 € 126.000

Passiva

  2022 2023
Eigen vermogen € 107.000 € 64.000
Langlopende schulden € 61.000 € 58.000
Kortlopende schulden € 1.000 € 4.000
Totaal € 169.000 € 126.000

Winst- en verliesrekening 2022 en 2023 peter infra

  2022 2023
Omzet € 127.000 € 102.000
Bruto winst € 125.000 € 98.000
Kosten € 24.000 € 41.000
Resultaat € 101.000 € 57.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 14:01
investeerder-12384 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 14:01
investeerder-74832 heeft € 200 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 400 geïnvesteerd.
06-06-2024 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders