41431

Landbouwbedrijf Koppelman

€ 150.000  |  5,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 199
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-02-2022 in 1 uur volgeschreven door 199 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Landbouwbedrijf Koppelman
Sector Landbouw
Rechtsvorm Maatschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2017

Leendoel

Het bedrijf van Martin en Annet Koppelman, de maatschap Landbouwbedrijf Koppelman, is een melkveebedrijf waar 50 melkkoeien en jongvee worden gehouden op ca. 21ha grasland. De koeien worden gehouden in een moderne stal met veel licht, lucht en ligplaatsen. De koeien worden gemolken door een melkrobot. In de zomer lopen de koeien buiten in het weiland. De melk wordt met het weidemelkkeurmerk geleverd aan Friesland Campina. Martin en Annet Koppelman wensen een financiering aan te gaan ten behoeve van werkkapitaal en het betalen van de openstaande crediteuren van Landbouwbedrijf Koppelman. De ondernemers en hun adviseur zijn voornemens om naar een gehele herfinanciering toe te werken.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 5,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal/Crediteuren € 150.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Maatschap Landbouwbedrijf Koppelman met als maten de heer M. Koppelman en mevrouw J. Koppelman-Woudsma. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op de grond, perceelgrootte 21.866m2 en in gebruik als grasland, met als kadastrale gegevens sectie V nummer 278 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis (perceelgrootte 38.648m2) met als adres Bekkenhaarszijweg 2, 7645 AK te Hoge Hexel, (kadastraal bekend als sectie V nummer 77, te Wierden) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Alsmede op de volgende percelen:
  • sectie V, nummer 99 te Wierden (perceelgrootte 36.744m2); 
  • sectie V, nummer 100 te Wierden (perceelgrootte 20.163m2); 
  • sectie V, nummer 101 te Wierden (perceelgrootte 41.699m2);
  • sectie V, nummer 103 te Wierden (perceelgrootte 15.353m2);
  • sectie V, nummer 104 te Wierden (perceelgrootte 7.549m2),
   • welke zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. ter hoogte van € 2.000.000,-. De schuldpositie bij de Rabobank bedraagt per 31 december 2021 € 521.000,-. Op de leningen zal tot 1 januari 2024 geen aflossing meer plaatsvinden.
 • De heer M. Koppelman en mevrouw J. Koppelman-Woudsma geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres Bekkenhaarszijweg 2, 7645 AK te Hoge Hexel, (kadastraal bekend als sectie V nummer 77, te Wierden) en op de percelen, kadastraal bekend als: 
  • sectie V, nummer 99 te Wierden;
  • sectie V, nummer 100 te Wierden;
  • sectie V, nummer 101 te Wierden;
  • sectie V, nummer 103 te Wierden;
  • sectie V, nummer 104 te Wierden;
   • Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de bovengenoemde onderpanden mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde op het onderpand.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om naast de overeengekomen verplichte slottermijn tijdens de looptijd van de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Landbouwbedrijf Koppelman is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Landbouwbedrijf Koppelman. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Landbouwbedrijf Koppelman is een rundveebedrijf, dat geen last heeft gehad van corona in haar exploitatie. De huidige melkprijs (circa € 0,43 per kg melk) ligt op dit moment ruim boven het langjarig gemiddelde (€ 0,37 per kg melk), wat de exploitatie ten goede zou moeten komen.

Toelichting jaarcijfers
De jaarcijfers over 2021 zijn in concept en dienen nog goedgekeurd te worden door de accountant. Gezien dat de bedrijfsvoering in 2021 nauwelijks afweek van de bedrijfsvoering in 2020 worden beide jaarcijfers met betrekking tot de balans getoond. De boekwaarde van de vaste activa bedraagt € 2.186.000,- per 31 december 2021. Deze is onder te verdelen in de boekwaarde van de grond en de gebouwen van € 1.982.639,-, de inventaris van € 37.258,- en de veestapel van € 46.461,-. De langlopende schulden van € 521.000,- per 31 december 2021 bestaan volledig uit leningen van de Rabobank ter financiering van de vaste activa. Op de leningen zal tot 1 januari 2024 geen aflossing meer plaatsvinden. De afschrijvingen bedragen in het jaar 2021 € 20.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020-2021

Activa

  2020 2021
Vaste activa € 2.200.000 € 2.186.000
Vlottende activa € 35.000 € 38.000
Overige vlottende activa € 4.000 € 2.000
Totaal € 2.239.000 € 2.226.000

Passiva

  2020 2021
Eigen vermogen € 1.536.000 € 1.517.000
Langlopende schulden € 518.000 € 521.000
Kortlopende schulden € 185.000 € 188.000
Totaal € 2.239.000 € 2.226.000

Winst- en verliesrekening 2021 (concept)

Omzet € 144.000
Bruto winst € 85.000
Kosten € 74.000
Resultaat € 1.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16298 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 11:07
investeerder-20815 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 11:07
investeerder-34687 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 11:07
investeerder-95882 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 11:07
investeerder-63676 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders