41518

Lano Klussenbedrijf B.V.

€ 565.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 525
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

47 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-02-2022 in 13 dagen volgeschreven door 525 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 9 februari 2022

Beste investeerder,
1 februari jl. is de crowdfunding van LANO Klussenbedrijf B.V. live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het initiële streefbedrag van € 705.000,- (inclusief € 140.000,- overbrugging voor de verkoop van de privéwoning). We zijn daarop in overleg gegaan met de klant. Dit heeft geresulteerd tot de volgende wijzingen:

 • Er is een investeerder gevonden die het bedrag van € 140.000,- wilt verstrekken als overbrugging tot de opbrengst van de verkoop van de privéwoning aan de Binnendijk 203, 8244 AE Lelystad vrij komt;
 • Het streefbedrag om te funden via Collin Crowdfund wordt hiermee verlaagd tot € 565.000,-;
 • De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 435.000,-;
 • De eenmalige aflossing van € 140.000,-, die uiterlijk op 1 juli 2022 zou plaatsvinden, komt hiermee te vervallen;
 • De LTV bij start bedraagt 81%. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 62%;
 • De hypothecaire inschrijving blijft gehandhaafd op € 705.000,-.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

 • Leenbedrag: € 565.000,-
 • Rente: 6,5%
 • Looptijd: 60 maanden, met een slottermijn van € 435.000,-.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Dennis Offermans is eigenaar van Lano Klussenbedrijf B.V. Met dit bedrijf verzorgt hij de plaatsing van schuttingen in opdracht van een grote partij in de branche en wordt de website www.gigaschutting.nl geëxploiteerd. Om invulling te geven aan zijn toekomstplannen gaat hij een bedrijfswoning met loods betrekken, waarbij de loods zal worden gebruikt voor uitbreiding van de voorraad schuttingen en zal deze deels verhuurd gaan worden. 

Invloed coronavirus
De invloed van corona is beperkt. Het investeren in je huis is populair gebleken tijdens corona. Bouwmarkten, doe-het-zelfzaken en meubelwinkels hebben een omzetstijging laten zien. De activiteiten van Lano Klussenbedrijven hangen hiermee samen. 

Financieringsbehoefte
De investeringsbehoefte bedraagt € 800.000,-. Hiervan wordt bij aanvang € 95.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 705.000,-. Na verkoop van de privéwoning zal er uiterlijk 1 juli 2022 eenmalig € 140.000,- worden afgelost. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 435.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De LTV (Loan To Value) na de eenmalige aflossing op uiterlijk 1 juli 2022 van € 140.000,- bedraagt 81%. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 62%.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor Lano Klussenbedrijf B.V. en Lano Totaal B.V. is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Lano Klussenbedrijf B.V. en Lano Totaal B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 705.000,- op de bedrijfswoning met grond van ruim 7.000 m2 en bijbehorende loodsen aan de Lisdoddeweg 2, 8251 SM te Dronten, kadastraal bekend als sectie B, nummer 1642 te Dronten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 januari 2022.
 • De heer Offermans geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op het woonhuis.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Lano Totaal B.V. en Lano Klussenbedrijf B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen voortkomend uit de verhuur van de bijbehorende loodsen aan de Lisdoddeweg 2, 8251 SM te Dronten, kadastraal bekend als sectie B, nummer 1642 te Dronten, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis met als adres: Binnendijk 203, 8244 AE Lelystad, kadastraal bekend als sectie S nummer 30 te Lelystad. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de voornoemde panden wordt gevestigd zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het onderpand is momenteel verkocht onder voorbehoud boven de vraagprijs, waaruit er eenmalig uiterlijk op 01 juli 2022 € 140.000,- zal worden afgelost op de lening.
 • Men lost eenmalig uiterlijk op 1 juli 2022 € 140.000,- af zonder vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden. De looptijd zal bij deze aflossing gelijk blijven.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een bedrijfswoning met grond van ruim 7.000 m2 met bijbehorende loodsen.

Ondernemer

Dennis Offermans (1982) heeft na de middelbare school een beroepsopleiding gevolgd tot bloemschikker en is vervolgens op de veiling gaan werken. Vervolgens is hij gaan werken als inkoper en verkoper in de bloemenhandel van zijn ouders. Na het overlijden van zijn vader is Dennis verder gegaan als ZZP-timmerman, waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in geveltechniek. In 2018 is Lano Klussenbedrijf B.V. opgericht, waarbij hij zich focust op de plaatsing van schuttingen.

Onderneming

Lano Klussenbedrijf is gespecialiseerd in het plaatsen van schuttingen. Er zijn 4 schuttingbouwers in loondienst en er wordt verder gebruik gemaakt van zzp’ers. 

Er wordt hoofdzakelijk gewerkt voor Rammo Tuinhout in onderaanneming. Rammo Tuinhout plaatst schuttingen in opdracht van InterGamma. Lano Klussenbedrijf heeft met Rammo Tuinhout de afspraak gemaakt om de komende 3 jaar, 3 koppels te leveren voor het plaatsen van de schuttingen. Circa twee-derde van de omzet wordt via deze weg behaald. 

De overige omzet wordt behaald via de website www.gigaschutting.nl. Via deze website verkoopt en plaatst Dennis ook zelf schuttingen. 

Op de nieuwe locatie kan de voorraad van de webshop worden vergroot, waardoor klanten ook schuttingen kunnen afhalen. Deze losse verkoop zal voor een nieuwe omzet stroom zorgen.

Naast het eigen gebruik door Lano Klussenbedrijf, zal ook een deel van de loods worden verhuurd. Er zijn reeds mondelinge toezeggingen van huurders voor de invulling hiervan. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfswoning met grond en bijbehorende loodsen € 725.000,-
Kosten koper € 75.000,-
Totale investeringsbehoefte € 800.000,-
Inbreng eigen middelen € 95.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 705.000,-

Leenbedrag: € 705.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en slottermijn van € 435.000,-. Uiterlijk 1 juli 2022 zal er eenmalig € 140.000,- worden afgelost.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Lano Totaal B.V. en voor Lano Klussenbedrijf is Verhoogd Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd is gebaseerd op de aangeleverde jaarrekeningen, aangifte inkomstenbelasting, de prognose 2022 (opgesteld door een administratiekantoor) en het aangeleverde taxatierapport van het onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
LANO Klussenbedrijf B.V. groeit hard. In 2020 bedroeg de omzet nog € 122.000,-, waarna deze in 2021 is deze gestegen naar € 631.000,- met een netto cashflow overschot van € 141.000,-. Uit de huidige activiteiten wordt voor 2022 een omzet geprognosticeerd van € 853.000,-, exclusief de verwachte verhuurinkomsten van € 49.000,- op jaarbasis. Voor 2022 bedraagt het netto cashflowoverschot, na aflossing en rente ten behoeve van de investeerders van Collin, € 126.000,-. Rekening houdend dat de omzetprognose grotendeels is gebaseerd op één belangrijke opdrachtgever, kwalificeren wij de afloscapaciteit als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Per 31 december 2021 bedroeg de solvabiliteit 56% op een balanstotaal van € 202.000,-. Na levering en financiering van het object aan de Lisdoddeweg 2 te Dronten bedraagt de solvabiliteit 23% op een balanstotaal van € 844.000,-. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de extra aflossing voortvloeiende uit de verkoop van de eigen woning. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Lano Klussenbedrijf B.V. en Lano Totaal B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 705.000,- op de bedrijfswoning met grond van ruim 7.000 m2 en bijbehorende loodsen aan de Lisdoddeweg 2, 8251 SM te Dronten, kadastraal bekend als sectie B, nummer 1642 te Dronten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 januari 2022.
 • De heer Offermans geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op het woonhuis.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Lano Totaal B.V. en Lano Klussenbedrijf B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen voortkomend uit de verhuur van de bijbehorende loodsen aan de Lisdoddeweg 2, 8251 SM te Dronten, kadastraal bekend als sectie B, nummer 1642 te Dronten, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis met als adres: Binnendijk 203, 8244 AE Lelystad, kadastraal bekend als sectie S nummer 30 te Lelystad. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de voornoemde panden wordt gevestigd zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het onderpand is momenteel verkocht onder voorbehoud boven de vraagprijs, waaruit er eenmalig uiterlijk op 01 juli 2022 € 140.000,- zal worden afgelost op de lening.
 • Men lost eenmalig uiterlijk op 1 juli 2022 € 140.000,- af zonder vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden. De looptijd zal bij deze aflossing gelijk blijven.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel het de eerste hypothecaire inschrijving van € 705.000,- op het onroerend goed als de persoonlijke borgstelling van € 100.000,- kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder vanaf € 1.000,- ontvangt een voucher van 10% korting op een offerte via de website www.gigaschutting.nl. Deze voucher is geldig gedurende de looptijd van de lening bij Collin Crowdfund. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-285515 heeft € 7.500 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 15:25
investeerder-245484 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 15:14
investeerder-307753 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 15:03
investeerder-23949 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 14:30
investeerder-30526 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-02-2022 om 14:23

Ondernemer

D. Offermans

Crowdfund Coach


Lars van Meer