25867

Led2Lease

€ 400.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  |  Investeerders: 375  |  Reacties: 6
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-02-2017 in 1 uur volgeschreven door 375 investeerders

Samenvatting

“Led2Lease: the future of advertising” 

Led2Lease B.V. (L2L) in Nieuwerkerk aan den IJssel is gespecialiseerd in het leveren en monteren van hoogwaardige LED-schermen voor vooral advertentiedoeleinden, zowel in Nederland als internationaal. De schermen variëren van indoorschermen in etalages van winkelketens, led-schermen voor op de gevels van panden tot de grote megaschermen aan de snelwegen. L2L kan het traject van ontwerp, vergunningaanvraag, montage en periodiek onderhoud verzorgen. L2L stelt hoge eisen aan kennis, techniek en kwaliteit en groeit mede door die kenmerken hard. Directeur-eigenaar is Sidney Zee (43), die vrijwel zijn gehele werkzame leven al werkzaam is in de reclamebranche.

Structuur
L2L is de handelsnaam van Led2Lease B.V. Deze B.V. vormt een onderdeel van een groep B.V.’s vallend onder Zeeker Holding B.V. Zowel de holding als haar 100%-dochters zullen hoofdelijk aansprakelijk worden voor de financiering van Led2Lease B.V. Deze laatste is de belangrijkste werkmaatschappij van de groep.

Financieringsbehoefte
Voor de vergroting van de voorraad en ter financiering van de verhuur- en leaseportefeuille is een financieringsbehoefte ontstaan. Hiervoor vraagt men een financiering van € 400.000,- via Collin Crowdfund. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Led2Lease B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteuren zijn Led2Lease B.V., Zeeker Holding B.V., Zeeker Vastgoed B.V., Works Projects B.V., L2L Rental B.V. en The Waterprinting Company B.V. Ondernemer Sydney Zee geeft een persoonlijke borgstelling af van € 150.000,-. Er is een niet-onttrekkingsverklaring tot en met een solvabiliteit van 40% op niveau van Led2Lease B.V. overeengekomen.

Leendoel

Het doel van de lening is de vergroting van de voorraadpositie ten aanzien van de standaard, courante basisschermen en het financieren van de groei van de verhuur- en/of leaseportefeuille. 

Ondernemer

Sidney Zee (43) heeft een ruime ervaring in de reclamewereld. In 1996 heeft hij Sizo (in- en outdoor reclamedragers) opgericht, dat sinds begin 2016 in een aantal fases geheel is verkocht. In 2011 is hij gestart met Led2Lease, dat zich volledig op digitale signing richt. Tot eind 2016 heeft Sidney nog niet zijn volledige aandacht kunnen geven aan Led2Lease. Desondanks was hij in staat er al een goed renderend bedrijf van te maken. Vanaf medio 2016 is Sidney fulltime actief voor zijn bedrijf.

Sidney kiest voor kwaliteit, wat blijkt uit de inrichting van het kantoor, de opstelling van de meest hoogwaardige LED-schermen in de showroom en de verkoopondersteunende materialen. Hij doet zelf alleen de zaken waarin hij goed is: de verkoop aan major accounts in binnen- en buitenland, bedenken van nieuwe product-/marktcombinaties en het stimuleren van de commercie. Voor de overige zaken heeft hij een bedrijfsleider in dienst. Daarnaast heeft hij een externe controller, een voormalige medewerker, die voor hem de financiële administratie voert en hem adviseert op het gebied van investeringen, financieringen, contracten, etc.

Onderneming

L2L levert LED-schermen van middelgroot tot de grote formaten. Belangrijke afnemers zijn de retailbedrijven (voor zowel in- als outdoorreclame), vastgoedeigenaren en mediabedrijven (die hun advertentieruimte verhuren aan bedrijven en gemeenten). Er is een tendens naar groot (tot schermen van meer dan 100m2 op zeer drukke locaties) en zo scherp mogelijk (schermen met een hoge resolutie, bepaald door het aantal pixels). Een klant kan vanuit een centraal punt de content op de schermen aansturen.

De kern van de klanten (o.a. Mediamarkt, Bereik, Decathlon, Sani-Dump, Kruidvat) bevindt zich in Nederland, maar via het netwerk van de ondernemer komen er ook steeds meer buitenlandse opdrachten. In het buitenland gaat het doorgaans om high-end projecten. Een deel van het portfolio is te vinden op www.l2l.nu

L2L kan het volledige traject omtrent de investering in een buiten led-scherm uit handen nemen: van het aanvragen van de gemeentelijke vergunningen, het plaatsen van de schermen tot het periodieke onderhoud. L2L heeft, naast de verkoop van de schermen, ook een verhuur- en leaseportefeuille opgebouwd. Dit doet men voor een beperkt aantal klanten en alleen voor gangbare standaard courante schermen. Deze schermen zijn eenvoudig bij andere partijen in te zetten zodra de schermen terugkomen.

L2L beschikt over een eigen state-of-the-art verkoopruimte, waarin de schermen tot 8 m2 met de diverse soorten LED’s en met de eigen content van de potentiële klant gedemonstreerd kunnen worden. Eind 2016 is een verkoopteam aangesteld dat zich, vooral op commissiebasis, gaat richten op de kleinere potentiële opdrachtgevers die veelal ook kleinere schermen afnemen. Hierbij gaat het om grotere aantallen met lagere stuksprijzen, waarbij leveringssnelheid van groot belang is. De leveranciers kennen echter nog relatief lange levertijden, waardoor het opbouwen van een grotere voorraad een vereiste is.

Missie en doelstelling
L2L wil haar klanten ontzorgen op het gebied van LED-schermen. Men wil niet als pure handelaar bekend staan, maar veel meer als brede dienstverlener.

Positionering
L2L richt in Nederland op de grote afnemers met een compleet palet aan schermen en op de kleinere afnemers met de kleinere schermen. Voorbeelden van vaste klanten zijn Mediamarkt, Decathlon, Intertoys, Sani-Dump, Kruidvat. Ook onze relatie Bereik is vaste klant bij L2L. De buitenlandse opdrachten komen voort uit Nederlandse klanten en contacten uit het grote netwerk van de ondernemer.

Sterkte-zwakte analyse
Sterktes

  • de commerciële kwaliteiten van de ondernemer met een groot netwerk in de branche
  • de sterke financiële positie van het bedrijf

Zwaktes:

  • behoorlijke afhankelijkheid van de ondernemer op dit moment

Kansen:

  • marktpotentie is gigantisch groot in Nederland en daarbuiten
  • technische ontwikkelingen (verbeteringen) gaan erg snel waardoor er steeds meer marktmogelijkheden zijn

Bedreigingen:

  • nieuwe toetreders met kwalitatief slechtere producten en daardoor lagere prijzen
  • afhankelijkheid van de lange vergunningen trajecten bij de overheden

Sidney Zee staat open voor investeringen in startups die complementair zijn aan de activiteiten van L2L, hetgeen naar voren komt in het organogram.

Structuur 

Alle deelnemingen behoudens Fuel Personal Training hebben raakvlakken met LED-schermen en projecten rondom de levering van deze schermen. Fuel is een deelneming in de sportschool waar de zoon van de ondernemer actief is. In Waterprinting worden op dit moment geen activiteiten ontplooid. Led2Lease is de werkmaatschappij waar het overgrote deel van de omzet en het resultaat binnen de groep wordt gerealiseerd.

Financieringsbehoefte

De financiering is bestemd om de groei van het bedrijf te faciliteren.

Investeringsoverzicht 

Uitbreiding van de voorraad LED-schermen € 200.000,-
Groei verhuur/lease portefeuille € 200.000,-
Totaal € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Naast de genoemde toename in voorraad en de groei van de lease-portefeuille neemt de debiteurenportefeuille en de post onderhanden werk als gevolg van langlopende vergunning trajecten ook snel toe. Deze posities worden echter vanuit de goede cashflow opgevangen.

L2L heeft momenteel de bancaire faciliteiten bij de Rabobank ondergebracht. Het gaat om een geldlening met een pro resto hoofdsom van € 12.676,- welke in 2017 volledig wordt afgelost. Een financial lease van pro resto € 92.786,- en een rekening courant krediet van € 362.000,- welke in 8 termijnen wordt teruggebracht tot € 250.000,-. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Led2Lease B.V., Zeeker Holding B.V., Zeeker Vastgoed B.V., Works Projects B.V., L2L Rental B.V. en The Waterprinting Company B.V.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Led2Lease B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De heer S. Zee geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor zowel Led2lease B.V. als de aandeelhouder Zeeker Holding B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de vennootschappelijke accountantscijfers van Led2Lease B.V. van 2015, de voorlopige cijfers 2016 van Led2Lease B.V. en de prognose voor 2017, zoals aangeleverd door de externe controller. De geconsolideerde cijfers 2015 van het concern zijn ook in het bezit van Collin. De overall score is Goed.

Rentabiliteit
De rentabiliteit van L2L ontwikkelt zich positief. Sinds 2012 groeit de omzet jaarlijks fors. In 2016 is de behaalde omzet € 3.700.000,- en is de omzet ten opzichte van 2015 gestegen met 22%. De nettowinst in 2015 bedroeg 11% van de omzet. Zowel in 2015 als in 2016 was de cashflow ruim toereikend voor de beperkte financieringsverplichtingen (cashflow 2016: € 590.000,-). Hiervan hadden de verplichtingen van de huidige gevraagde financiering ook betaald kunnen worden. Voor 2017 wordt wederom een ambitieuze omzetstijging van 35% verwacht met een vergelijkbare cashflow. De ondernemer houdt zich nu fulltime met L2L bezig, er is een salesteam aangesteld en de orderportefeuille is (nog) beter gevuld dan een jaar geleden. We kwalificeren de Rentabiliteit als Excellent.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is per ultimo 2015 op vennootschappelijk niveau Goed met 40% op een balans van € 1.851.000,-. In 2016 is deze verder gestegen door de winsttoevoeging naar 49% op een balanstotaal van ruim € 2.400.000,-. Op de balans zijn wel een aantal rekening-courant verhoudingen aanwezig met de diverse werkmaatschappijen en de holding binnen het concern. Deze B.V.’s zijn allemaal debiteur voor de lening en hier zitten geen fors verlieslatende activiteiten bij. De geconsolideerde solvabiliteit ligt per ultimo 2015 lager door de grotere balans en door dividenduitkeringen naar privé. Door winsttoevoeging de komende jaren zal de vennootschappelijke solvabiliteit ondanks de balansverlenging door de financiering naar verwachting boven de 40% blijven. Hiermee komen we tot de solvabiliteitsscore Goed.

Liquiditeit
De current ratio per ultimo 2015 is 1,5 en per ultimo 2016 1,9, hetgeen beide Excellent is. De cashflow is zeer ruim, maar er gaat veel geld zitten in de diverse balansmutaties. De (debiteuren)vorderingen en onderhanden werk positie groeien snel en ook zijn er vorderingen op zustermaatschappijen en de holding. Hoewel de verwachting is dat de current ratio over 2017 verder zal stijgen, waarderen we de liquiditeit voorzichtigheidshalve licht af naar Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Excellent
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders vanaf € 15.000,- mogen een hele dag gebruik maken van de L2L Truck met eigen LED-advertising. De truck kan bijvoorbeeld worden ingezet bij een bedrijfsevenement. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2654 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2017 om 11:33
investeerder-21239 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2017 om 11:32
investeerder-5859 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-02-2017 om 11:31
investeerder-9861 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-02-2017 om 11:31
investeerder-31295 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2017 om 11:31

Reacties

Investeerder – 17247
15-02-2017 11:18
Zijn er zekerheden aan de Rabobank afgegeven?

Collin Crowdfund
15-02-2017 12:51
Beste investeerder,

Als zekerheid is de verpanding van de inventaris, voorraden en debiteurenvorderingen afgegeven en daarnaast een borgtocht van € 50.000 van de ondernemer in privé.

Investeerder – 17247
16-02-2017 12:36
Alle zekerheden zijn vergeven aan Rabo. Dit had zeker in de pitch vermeld moeten worden. Twee redenen voor mij reden om mijn investering te annuleren
Collin Crowdfund
16-02-2017 14:54
Beste investeerder, Bedankt voor uw feedback, wij nemen uw advies voor een volgende aanvraag ter harte.
Investeerder – 5025
15-02-2017 13:56
Ik lees dat er vorderingen zijn op zustermaatschappijen. Kunt u mij bevestigen dat de financiering niet gebruikt zal worden om andere vennootschappen te ondersteunen die geen deel uitmaken van de aanvraag en presentatie?

Collin Crowdfund
15-02-2017 14:43
Beste investeerder, reactie namens de ondernemer;
De gelden zullen alleen worden gebruikt voor Led2Lease B.V., de werkmaatschappij die de kredietbehoefte heeft.

Ondernemer


Sidney Zee

Crowdfund Coach


Marc Kogels