Inzicht leningportefeuille incl. defaults en achterstanden d.d. 31 juli 2019

Zie ook de toelichting over de representativiteit van de cijfers.

Totaal saldi
Aantal verstrekte leningen 702    
Aantal afgeloste leningen 105    
Totaal verstrekte leningen € 156.715.000,00 100,00 %  
Totaal afgelost € 65.607.585,56 41,87 %  
Totaal afgeboekt 1) € 1.601.648,04 1,02 %  
Totaal voorzien 2) € 3.954.273,94 2,52 %  
Nog af te lossen € 89.505.766,40 57,11 %  
Totaal uitbetaalde rente € 15.054.028,19    
Openstaande saldi
Openstaand saldo € 89.505.766,40 100,00 %  
Geen betalingsachterstand 3) € 82.402.973,31 92,06 %  
Betalingsachterstand 45-89 dagen 4) € 697.876,41 0,78 %  
Betalingsachterstand 90-179 dagen 5) € 1.022.875,26 1,15 %  
Betalingsachterstand 180-364 dagen 6) € 2.829.556,02 3,16 %  
Betalingsachterstand ≥365 dagen 7) € 2.551.485,40 2,85 %  
Rendement
Gewogen effectieve jaarrente 7,72 %    
-/- Kosten 0,94 %    
-/- Afgeboekt 8) 0,82 %    
-/- Voorzien 9) 2,03 %    
= Jaarlijks netto rendement 3,93 %    
Toelichting

1) Dit betreft momenteel een 18-tal debiteuren.
2) Dit betreft momenteel een 54-tal debiteuren.
3) Deze rubriek kan ook bedragen bevatten die maximaal 44 dagen achterstallig zijn.
4) Dit betreft momenteel een 7-tal debiteuren.
5) Dit betreft momenteel een 9-tal debiteuren.
6) Dit betreft momenteel een 19-tal debiteuren.
7) Dit betreft momenteel een 17-tal debiteuren.
8) Afgeboekt totaalbedrag (€ 1.601.648,04) / uitbetaalde rente (€ 15.054.028,19) * de gemiddelde rente (7,72 %) = 0,82 %
9) Voorzien totaalbedrag (€ 3.954.273,94) / uitbetaalde rente (€ 15.054.028,19) * de gemiddelde rente (7,72 %) = 2,03 %

Representativiteit bovenstaande cijfers

Collin Crowdfund zet zich in voor een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Het hieruit resulterende overzicht vindt u bovenstaand en wordt maandelijks geactualiseerd. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen na afloop van de maand en alle historische inzichten blijven onder aan deze pagina beschikbaar. Maar let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Nota bene: crowdfunding is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde lening een langere looptijd heeft dan de leeftijd van ons platform, is de representatieve waarde nog beperkt. De eerste leningaanvraag van Collin Crowdfund is gepubliceerd op 4 juni 2014.

Definities totaal saldi
Aantal verstrekte leningen
Het totaal aantal leningen dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund is verstrekt aan Nederlandse MKB bedrijven.
Totaal verstrekte leningen
Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund is geïnvesteerd in Nederlandse MKB bedrijven.
Totaal afgelost
Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund door de leningnemers is terugbetaald aan de investeerders (exclusief rente).
Totaal afgeboekt
Met het totaal aan afgeboekte bedragen worden alle bedragen bedoeld die definitief als oninbaar zijn verwerkt in de leningportefeuille van Collin.
Totaal voorzien
Naast de reeds afgeboekte bedragen staan er ook betalingen open (veelal in achterstand) waar wij met de klant en/of curator over in gesprek zijn, maar waarvan het nog onzeker is wat er terugbetaald kan worden.
Vooral de uitwinning uit de zekerheden voor de Collin investeerders is bepalend voor de omvang van de voorziening. Dit beoordelen wij op individuele leningbasis.
Nog af te lossen
Het totaal bedrag aan openstaande leningen (na afboekingen) dat nog niet is afgelost.
Totaal uitbetaalde rente
Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund door leningnemers is betaald aan investeerders.
Definities openstaande saldi
Openstaand saldo
Het totaal geïnvesteerde bedrag dat nog open staat bij de leningnemers en nog dient te worden afgelost.
Geen betalingsachterstand
Voor deze openstaande leningen is de debiteur op tijd met het betalen van de rente en aflossing c.q. is de debiteur minder dan 45 dagen achterstallig.
Betalingsachterstand 45-89 dagen
Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 45 en 89 dagen achterstallig.
Betalingsachterstand 90-179 dagen
Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 90 en 179 dagen achterstallig.
Betalingsachterstand 180-364 dagen
Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 180 en 364 dagen achterstallig.
Betalingsachterstand ≥365 dagen
Voor deze openstaande leningen is de debiteur 365 dagen of langer achterstallig.
Definities rendement
Gewogen effectieve jaarrente
Dit betreft de gemiddelde effectieve jaarrente. De effectieve rente geeft de werkelijke rente per jaar aan. Deze wordt berekend door de gewogen nominale jaarrente per lening te verhogen met het extra rendement als gevolg van de maandelijkse rente betalingen.
Afgeboekt
Het afgeboekt totaalbedrag gedeeld door de totaal uitbetaalde rente maal de gemiddelde rente.
Voorzien
Het voorzien totaalbedrag gedeeld door de totaal uitbetaalde rente maal de gemiddelde rente.
Kosten
De gemiddeld betaalde maandelijkse beheerfee a.d. 0,1% over het openstaande investeringsbedrag -/- de gemiddelde loyaliteitskorting.
De werkelijke loyaliteitskorting varieert van 0-40% afhankelijk van het aantal investeringen en het totaal geïnvesteerde bedrag.
Dit percentage is inclusief BTW. Zakelijke investeerders kunnen deze verrekenen, waardoor het netto rendement hoger uitkomt.
Jaarlijks netto rendement
Het jaarlijks rendement na aftrekt van kosten, rekening houdend met afboekingen en voorziening.
Bekijk hier de status van de leningportefeuille na de voorgaande perioden

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille