Inzicht leningportefeuille incl. defaults en achterstanden d.d. 30 november 2016

Zie ook de toelichting over de representativiteit van de cijfers.

Totaal saldi
Aantal verstrekte leningen 263
Totaal verstrekte leningen € 51.618.500,00 100,00 %
Totaal afgelost € 9.468.185,94 18,34 %
Totaal afgeboekt (incl > 365 dagen) 1) € 561.391,35 1,09 %
Nog af te lossen € 41.588.922,71 80,57 %
Totaal uitbetaalde rente € 2.454.271,33
Openstaande saldi
Openstaand saldo € 41.588.922,71 100,00 %
Geen betalingsachterstand € 41.082.256,09 98,78 %
Betalingsachterstand 45-89 dagen 2) € 431.666,62 1,04 %
Betalingsachterstand 90-179 dagen €       – 0,00 %
Betalingsachterstand 180-364 dagen 3) € 75.000,00 0,18 %
Rendement
Gemiddelde rente 7,49 %
-/- Defaults 4) 1,71 %
-/- Kosten 0,77 %
= Jaarlijks netto rendement 5,01 %
Toelichting

1) Dit betreft momenteel een 5-tal debiteuren, waarvan er 2 formeel zijn afgeboekt.
2) Dit betreft momenteel een 3-tal debiteuren.
3) Dit betreft momenteel 1 debiteur.
4) Afgeboekt totaalbedrag (€ 561.391,35) / uitbetaalde rente (€ 2.454.271,33) * de gemiddelde rente (7,49%) = 1,71%

Representativiteit bovenstaande cijfers

Collin Crowdfund zet zich in voor een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Hierboven vindt u daarvan het resultaat. Maar let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Nota bene: crowdfunding is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde lening een langere looptijd heeft dan de leeftijd van ons platform, is de representatieve waarde nog beperkt. De eerste leningaanvraag van Collin Crowdfund is gepubliceerd op 4 juni 2014.

Definities totaal saldi
Aantal verstrekte leningen
Het totaal aantal leningen dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund is verstrekt aan Nederlandse MKB bedrijven.
Totaal verstrekte leningen
Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund is geïnvesteerd in Nederlandse MKB bedrijven.
Totaal afgelost
Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund door de leningnemers is terugbetaald aan de investeerders (exclusief rente).
Totaal afgeboekt (incl > 365 dagen)
Met het totaal aan afgeboekte bedragen worden alle bedragen bedoeld die naar verwachting niet terug betaald worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien.
Naast de reeds afgeboekte bedragen staan er ook betalingen open waar wij met de klant en/of curator over in gesprek zijn, maar waarvan het nog onzeker is wat er geïncasseerd kan worden. Deze bedragen staan vermeld als achterstallig.
Nog af te lossen
Het totaal bedrag aan openstaande leningen (na afboekingen) dat nog niet is afgelost.
Totaal uitbetaalde rente
Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund door leningnemers is betaald aan investeerders.
Definities openstaande saldi
Openstaand saldo
Het totaal geïnvesteerde bedrag dat nog open staat bij de leningnemers en nog dient te worden afgelost.
Geen betalingsachterstand
Voor deze openstaande leningen is de debiteur op tijd met het betalen van de rente en aflossing c.q. is de debiteur minder dan 45 dagen achterstallig.
Betalingsachterstand 45-89 dagen
Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 45 en 89 dagen achterstallig.
Betalingsachterstand 90-179 dagen
Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 90 en 179 dagen achterstallig.
Betalingsachterstand 180-364 dagen
Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 180 en 364 dagen achterstallig.
Definities rendement
Gemiddelde rente
De gemiddelde jaarlijkse rente die een ondernemer betaalt over het openstaande leningbedrag.
Defaults (afboekingen)
Het afgeboekt totaalbedrag gedeeld door de totaal uitbetaalde rente maal de gemiddelde rente.
Kosten
De jaarlijkse beheerfee a.d. 0,85% over het openstaande investeringsbedrag -/- de gemiddelde loyaliteitskorting (ad 10%).
De werkelijke loyaliteitskorting varieert van 0-30% afhankelijk van het aantal investeringen en het totaal geïnvesteerde bedrag.
Dit percentage is inclusief BTW. Zakelijke investeerders kunnen deze verrekenen, waardoor het netto rendement hoger uitkomt.
De variatie van de beheerfee bedraagt aldus: 0,5 à 0,85%
Jaarlijks netto rendement
Het jaarlijks rendement na aftrek van kosten rekeninghoudend met afboekingen.