29289

Letsel Lawyers

€ 90.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 111
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-01-2018 in 1 uur volgeschreven door 111 investeerders

Samenvatting

De twee ervaren advocaten Marloes Hulstein en Fabian David starten samen een bedrijf dat zich specialiseert in de afwikkeling van en de advisering in letsel- en overlijdensschadekwesties. Tevens bieden zij gerechtelijke procedures en second opinions aan voor letselschadeslachtoffers. Marloes en Fabian doen dit vanuit hun jarenlange ervaring als advocaat op het gebied van letselschade en combineren hun juridisch vakmanschap met een mensgerichte aanpak.

Marloes en Fabian hebben hiervoor onlangs een LLP opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Een LLP is een Limited Liability Partnership. Dit is een rechtsvorm die te typeren is als een kapitaalsvennootschap en tevens gelijkenissen toont met een personenvennootschap. Deze rechtsvorm wordt vooral gekozen door advocaten, accountants en belastingadviseurs.

Financieringsbehoefte
Voor de opstart van het bedrijf is er een investering nodig voor inventaris en werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 90.000,-. De looptijd is 48 maanden met een aflossingsvrije periode van vijf maanden. Vanaf de zesde maand volgt een lineaire maandelijkse aflossing over 43 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor deze financiering is Letsel Lawyers LLP. Als zekerheid voor deze financiering wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven door M. Hulstein en F. David van € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor de start van het nieuwe bedrijf in Eindhoven. Het gaat dan vooral om de aankoop van kantoorinventaris en werkkapitaal voor de beginperiode.

Ondernemer

Marloes Hulstein (1978) heeft 15 jaar ervaring opgedaan bij een middelgroot advocatenkantoor en werkt sinds 2004 in de advocatuur voor letselschadeslachtoffers (particulieren) en voor verzekeraars en bedrijven (werkgevers). Marloes is gehuwd en heeft drie kinderen.

Fabian David (1982) heeft 10 jaar ervaring opgedaan bij hetzelfde advocatenkantoor als Marloes. Fabian heeft veel proceservaring, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk. Fabian woont samen met zijn vriendin en samen hebben zij een kind.

Zowel Marloes als Fabian zijn lid van de specialistenvereniging LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten). Tot deze vereniging zijn maar 300 advocaten in Nederland toegelaten en jaarlijks moeten zij verplichte, permanente specialisatiecursussen volgen.

De ruime ervaring op het gebied van letselschade maakt dat beide advocaten weten:

  • wat de belangen en behoeften van een slachtoffer zijn;
  • hoe om te gaan met een verzekeraar;
  • op welke wijze het schaderegelingstraject vormgegeven moet worden;
  • wanneer de gang naar de rechter moet worden gemaakt;
  • hoe de schade van een slachtoffer op de meest optimale wijze kan worden geregeld.

In hun werkwijze combineren de advocaten juridisch vakmanschap met een mensgerichte aanpak. Het dynamische spanningsveld tussen juridisch denken en het omgaan met mensen bepaalt hun gedrevenheid in het werk als letselschadeadvocaat. De werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, realisme en oplossingsgericht denken. Complexe vraagstukken pakken ze doortastend, maar met oog voor de menselijke belangen aan.

Onderneming

Letsel Lawyers LLP richt zich op het letselschaderecht aan de particuliere zijde. Een rechtsgebied waarin de mens (het slachtoffer) centraal staat en waar de intermenselijke contacten een belangrijke rol spelen. Dit aspect spreekt Marloes en Fabian erg aan. Het letselschaderecht kent daarnaast veel raakvlakken met het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en het procesrecht, waarin beide ondernemers een ruime ervaring hebben opgedaan. Letsel Lawyers zal zich kenmerken door een cliëntgerichte informele aanpak waarbij vertrouwen, bereikbaarheid, laagdrempeligheid, transparantie en specialistische kennis centraal staat.

Missie & Visie
Letsel Lawyers wil zich focussen op het resultaat voor de klant. Men wil een voor de klant optimale afwikkeling van de zaak bewerkstelligen en een hoge klanttevredenheid behalen. Hun kernwaarden luiden: resultaatgericht zijn, continu verbeteren en helder communiceren. Bij alle strategische keuzes die gemaakt worden, laten zij zich leiden door deze kernwaarden.

Concurrentie
Marloes en Fabian zijn beiden advocaat en kunnen in die hoedanigheid naar de rechter stappen als dat voor de zaak nodig is. Het komt vaak voor dat de discussie met de tegenpartij vastloopt en er geen schadevergoeding meer wordt betaald, terwijl de klant daar wel recht op heeft. Letsel Lawyers kan als partij een schadevergoeding afdwingen met tussenkomst van de rechter.

Veel concurrenten zijn letselschadespecialisten/-juristen/ of bureaus maar kunnen niet zelfstandig naar de rechter, omdat zij officieel geen advocaten zijn. Dit betekent dat zij er belang bij hebben om de kwestie zoveel mogelijk buiten de rechter om te behandelen. Het gevolg is lange discussies met de tegenpartij waardoor het lang duurt voor er een oplossing komt. Vaak wordt dan genoegen genomen met een lagere schadevergoeding om van de discussie af te zijn. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Kantoorinventaris € 10.000,-
Aanloopkosten voor onder andere marketing € 20.000,-
Werkkapitaal € 60.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 90.000,-

Leenbedrag: € 90.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, met een aflossingsvrije periode van 5 maanden gevolgd door 43 maanden met een lineaire aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Letsel Lawyers LLP.
  • M. Hulstein en F.J. David geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Echter is er op basis van de kennis en kunde van de ondernemers wel een potentiële goede terugverdiencapaciteit in loondienst.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Letsel Lawyers LLP als Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op een zeer voorzichtige prognose voor de eerste drie jaar, waarin duidelijk te zien is dat het bedrijf in een opbouwfase zit. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De daadwerkelijke omzet in 2018 wordt pas gegenereerd vanaf juli 2018. Onder omzet verstaan we declarabele uren. In 2018 zijn de totale geprognosticeerde declarabele uren 625 uur. Men gaat in 2018 uit van een uurtarief van € 180,-. Het aantal declarabele uren is nog gering, gezien de start van het bedrijf en de bekendheid die het nog moet krijgen bij het grote publiek. De kosten zijn vooral huisvestingskosten en kantoorkosten (waaronder terugkerende kosten voor opleiding en educatie). Uiteindelijk wordt 2018 positief afgesloten met een winst (voor ondernemersbeloning) van € 71.000,-. In 2019 gaat het aantal declarabele uren naar 1.500. Na een winst van € 208.000,- wordt een ondernemersbeloning van € 180.000,- uitgekeerd. Vennootschapsbelasting wordt niet afgedragen vanwege de gekozen rechtsvorm, maar de winst wordt toegerekend aan de ondernemers in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Het cashflowoverschot is de eerste twee jaar beperkt, maar is positief te beïnvloeden door de ondernemersbeloning naar beneden aan te passen in geval van tegenvallers. Dit is mogelijk doordat de partners van de ondernemers een loondienstverband hebben, waarmee het grotendeels in levensonderhoud kan worden voorzien. De Rentabiliteit krijgt voorzichtigheidshalve de score Voldoende, aangezien het hier om een startend bedrijf gaat. 

Solvabiliteit
Er is geen eigen inbreng gezien het feit dat beide ondernemers onlangs een nieuw huis hebben gekocht en kleine kinderen hebben. Opgebouwd vermogen is hier naartoe gegaan. Na uitbetaling van de ondernemersbeloning wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het vermogen. In 2018 zal dit nog licht negatief zijn (-€ 4.000,- en dus een score Matig), maar 2019 laat met een vermogen van € 24.000,- op een balanstotaal van € 96.000,- al een heel ander beeld zien met een solvabiliteit van 25% (score Voldoende). In 2020, als het kantoor bekendheid heeft en dus meer klanten verwacht te hebben zal de solvabiliteit volgens prognose aanzienlijk gaan stijgen. Daarnaast zijn er dan geen grote investeringen meer nodig zijn en is de lening verder afgelost. De score van Matig in het startjaar loopt over naar Voldoende en meer in de jaren daarna. Ook de mindere afhankelijkheid van het inkomen uit het bedrijf geeft comfort. De score voor de Solvabiliteit komt hiermee uit op Voldoende.

Liquiditeit
De financiering is deels gevraagd om aanvangsinvesteringen te kunnen doen en deels om te voorzien in werkkapitaalbehoefte voor het eerste jaar. De vlottende activa bestaan vooral uit de debiteuren en dat zijn met name verzekeraars die een betaaltermijn van drie maanden hanteren. De liquiditeit is hiermee ruim toereikend, omdat de kortlopende passiva voor het overgrote deel uit de aflossingsverplichting bij Collin Crowdfund en de te betalen omzetbelasting bestaat. Met current ratio’s van 1,9 voor zowel 2018 als 2019 is de score volgens prognose vanaf het begin Excellent. Ook hier waarderen we de score voorzichtigheidshalve af naar Voldoende in verband met het startende karakter van het bedrijf.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12860 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2018 om 11:02
investeerder-13175 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2018 om 11:02
investeerder-39015 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-01-2018 om 11:02
investeerder-8503 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2018 om 11:02
investeerder-48173 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2018 om 11:02

Reacties

Investeerder – 45314
24-01-2018 14:07
Zijn er overlijdensrisico verzekeringen op beider leven? Idem zijn er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?

Collin Crowdfund
24-01-2018 14:15
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
Ondernemers hebben een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor eigen beroep. Een Overlijdensrisicoverzekering is er niet.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 19474
24-01-2018 14:08
wat betekent gezamenlijke borgstelling: is er hoofdelijke aansprakelijkheid of ieder de helft?

Collin Crowdfund
24-01-2018 14:16
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
Een gezamenlijke borgstelling betekent dat ieder borg staat voor het gehele bedrag.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 45314
25-01-2018 14:27
Nogmaals de verzekeringen: zijn die als arbeidsongeschiktheids verzekeringen verpand aan Collin Crowdfund. Het heeft nogal wat invloed als een partner wegvalt: geen 1500 uren productieve uren dan. Dus geen inkomsten in de maatschap. Wel in prive .
De investeerders hebben dan het nakijken volgens mij.

Collin Crowdfund
25-01-2018 14:36
Beste investeerder,

Deze verzekering is niet verpand aan Collin Crowdfund. Bij langdurig wegvallen van een van de partners wordt overgeschakeld op het inhuren van gespecialiseerden derden.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Fabian David
Marloes Hulstein

Crowdfund Coach


Jeroen Poort