31090

Lichaam en Geest Groep

€ 750.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 539
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-12-2018 in 1 uur volgeschreven door 539 investeerders

Samenvatting

Tijdens de voorpublicatie bij onze ‘Toekomstige investeringskansen’ van deze pitch is aangegeven dat er twee opties waren wat betreft de mogelijke rente en zekerheidspositie voor deze aanvraag in verband met het mogelijk verkrijgen van instemming met een tweede en derde hypothecaire inschrijving. Helaas is er geen bericht ontvangen vanuit de hypotheekhouder hoger in rang. In onderstaande pitch is de definitieve optie van rente en bijbehorende zekerheden verwerkt. 

De Lichaam en Geest Groep (www.lichaamengeestgroep.nl ) biedt sinds 2001 totaaloplossingen op het gebied van preventie, Arbo, revalidatie en re-integratie van patiënten en werknemers. Dit gebeurt vanuit de vestigingen in Dordrecht, Zoetermeer en Rotterdam. De onderneming heeft voor de verschillende activiteiten binnen de totaaloplossing verschillende onderdelen. Dit zijn Vitaalwerk, Reaplus/Second Care, Reaplus Zorg (RCD) en CNW. Hiermee opereren zij in zowel de door de zorgverzekeraars gefinancierde publieke markt (met name de revalidatiezorg) als in de door werkgevers zelf te financieren private markt. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,-. De looptijd is 60 maanden met een gestaffelde aflossing. In jaar één wordt maandelijks € 6.250,- afgelost. In jaar twee wordt maandelijks € 8.334,- afgelost en in jaar drie tot en met vijf wordt maandelijks € 15.972,- afgelost. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn Ricomax Holding Hank B.V., Lichaam en Geest Groep B.V., Reaplus B.V., Vitaalwerk B.V., Reaplus Zorg B.V. en Reaplus Zoetermeer B.V. De heer De heer R.H. Swijnenburg en mevrouw J.D. Swijnenburg – Bellers geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde mede door een afgegeven negatieve hypotheekverklaring op hun woonhuis te Hank. Tevens verklaren zij dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen geen nieuwe financieringen worden opgenomen. Daarnaast geeft Ricomax Holding Hank B.V. een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand te Dordrecht. Tevens verklaart zij dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijving geen nieuwe financieringen worden opgenomen. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring inzake een solvabiliteitsratio van minimaal 35% overeengekomen. Tevens worden de voorraad en inventaris in tweede pandrecht verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering dient voor de aanpassing en inrichting van de bedrijfslocaties in Dordrecht, Zoetermeer en Rotterdam, de aankoop van een ERP-systeem en voorfinanciering behandeltrajecten in verband met de snelle groei van de onderneming.

Ondernemer

Roel Swijnenburg (1967) is sinds 2001 in de zorgsector werkzaam. Hij heeft een groot netwerk en staat binnen de branche bekend als vooruitstrevend en innovatief. Zijn kernkwaliteit is zijn gepassioneerde en pragmatische creatieve oplossingsgerichtheid. Zoals Roel het zelf verwoord:
“Ik wil het verschil maken, iets toevoegen. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn teams het perspectief op participeren in leven en werk voor patiënten en opdrachtgevers altijd positief kan beïnvloeden.” 

Zijn vrouw Desiree is naast aandeelhouder ook zijn sparringpartner en ondersteunt Roel in het financiële proces en de styling van de gebouwen. 

Onderneming

Activiteiten
De Lichaam en Geest Groep (www.lichaamengeestgroep.nl ) biedt sinds 2001 totaaloplossingen op het gebied van preventie, Arbo, revalidatie en re-integratie van patiënten en werknemers. Dit gebeurt vanuit de vestigingen in Dordrecht, Zoetermeer en Rotterdam. De onderneming heeft voor de verschillende activiteiten binnen de totaaloplossing verschillende onderdelen. Dit zijn Vitaalwerk, Reaplus/Second Care, Reaplus Zorg (RCD) en CNW.

Vitaalwerk
Dit betreft een Arbo dienstverlening, waarbij contracten worden gesloten met werkgevers. Hier gelden wettelijke richtlijnen en eisen van het UWV voor. Het adviseren van de werkgever hoe om te gaan met preventie en ziekteverzuim is het belangrijkste onderdeel uit van deze activiteiten. Bedrijven zijn wettelijk verplicht een aansluiting te hebben. De gesloten contracten bevatten afspraken over het procentueel terugdringen van het ziekteverzuim. De samenwerking met klanten resulteert gemiddeld in een daling van 56% van het totale verzuimcijfer naar 3,4%. De organisatie zal per december 2018 arbogecertificeerd zijn.

Reaplus/Second Care
Is gericht op begeleiding van organisaties en medewerkers bij vraagstukken van arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en re-integratie. De vraagstukken variëren van het oplossen van verstoorde arbeidsrelaties tot het begeleiden van re-integratie na klachten met vaak samengestelde (fysiek, mentaal, conflict, zingeving, etc.) oorzaken. 

Reaplus Zorg (RCD)
Heeft de vergunning van een categoraal ziekenhuis en levert poliklinische revalidatiezorg. De activiteiten vallen binnen de kaders van de Zorgverkeringswet en worden vergoed vanuit de basisverzekering door Nederlandse zorgverzekeraars. Om deze zorg te kunnen verlenen dient voldaan te worden aan de WTZi en dient de onderneming de beschikking te hebben over een AGB-code. Sinds 8 juli 2014 voldoet de onderneming aan beide voorwaarden. Patiënten waarderen de zorg met een 8,7. Sinds januari 2018 is de organisatie NEN 15224 gecertificeerd. 

CNW
Dit is het re-integratie onderdeel binnen de groep. Samen met de werknemer wordt gezocht naar een passende functie bij zijn oorspronkelijke werkgever of er wordt op zoek gegaan naar een passende functie buiten het huidige bedrijf waar de werknemer werkzaam was. 

Markt
De markt is onder te verdelen in een Privaat en Publiek deel. De private markt bestaat uit preventie, Arbo, revalidatie en re-integratie, waarbij het initiatief en de financiering ligt bij de werkgevers, en schade- en inkomensverzekeraars. Hierin wordt 40% van de huidige omzet gerealiseerd. De publieke markt is de zorg met vergoeding door zorgverzekeraars. Hierin wordt 60% van de omzet in gerealiseerd.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
Het onderscheidende karakter van de Lichaam en Geest Groep ontstaat door het koppelen van integrale kennis van sociale wetgeving, therapeutische vaardigheden aan een zakelijk en zorgnetwerk. Hierdoor wordt maatwerk geleverd met hoge resultaatscores en een hoge mate van klanttevredenheid.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inrichting en aanpassing locaties € 300.000,-
ERP-systeem € 50.000,-
Voorfinanciering behandeltrajecten € 400.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Lening via Collin Crowdfund: € 750.000,-
Rente: 8%

Deze lening heeft een gestaffelde aflossing.
In jaar 1, maandelijkse aflossing: € 6.250,-
In jaar 2, maandelijkse aflossing: € 8.334,-
In jaar 3 t/m 5, maandelijkse aflossing € 15.972,-

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Ricomax Holding Hank B.V., Lichaam en Geest Groep B.V., Reaplus B.V., Vitaalwerk B.V., Reaplus Zorg B.V. en Reaplus Zoetermeer B.V.
  • Ricomax Holding Hank B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand te Dordrecht. Tevens verklaart zij dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijving geen nieuwe financieringen worden opgenomen. De bestaande hypothecaire inschrijving is € 1.250.000,- door ABN Amro en de openstaande schuld is € 895.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.513.000,- op basis van een recent taxatierapport. 
  • De heer R.H. Swijnenburg en mevrouw J.D. Swijnenburg – Bellers geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, mede door een afgegeven negatieve hypotheekverklaring op hun woonhuis te Hank. Tevens verklaren zij dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen geen nieuwe financieringen worden opgenomen. De bestaande hypothecaire inschrijvingen zijn in totaal € 760.000,- door de ABN Amro en de openstaande schuld  is € 324.000,- (restschuld minus opgebouwd spaardeel). Het onroerend goed kent een WOZ waarde van € 435.000,-. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Ricomax Holding Hank B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund N.V.) 35% of lager is. Er zijn echter wel al afspraken gemaakt met de belastingdienst over inloop van de rekening-courant verhouding van de heer Swijnenburg met Ricomax Holding Hank B.V. Deze afspraken worden gerespecteerd, ook als hierdoor de gestelde solvabiliteitseis wordt doorbroken.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Ricomax Holding Hank B.V., Lichaam en Geest Groep B.V., Reaplus B.V., Vitaalwerk B.V., Reaplus Zorg B.V. en Reaplus Zoetermeer B.V. worden in tweede verband achter de Rabobank verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund N.V. 
  • De heer R.H. Swijnenburg en mevrouw J.D. Swijnenburg-Bellers geven een verklaring af dat binnen de aanwezige hypothecaire inschrijvingen op het woonhuis en bedrijfspand geen (nieuwe) financieringen zullen worden aangegaan zonder toestemming van Collin Crowdfund N.V. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De kwalificatie voor Ricomax Holding Hank B.V., Reaplus B.V. en Vitaalwerk B.V. is Laag risico. Voor De Lichaam en Geest groep B.V. en Reaplus Zorg B.V. is de kwalificatie Verhoogd risico afgegeven en Reaplus Zoetermeer B.V. krijgt een Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico aangezien Ricomax Holding Hank B.V., omdat we de geconsolideerde cijfers van de gehele groep beoordeeld hebben en Ricomax Holding Hank B.V. een negatieve hypotheekverklaring afgeeft. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2017 en het eerste half jaar van 2018 en de prognoses voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In het boekjaar 2017 realiseerde de Lichaam en Geest Groep een omzet van € 2.922.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot € 13.000,- (score Voldoende). Dit is na de aflossingen op alle leningen en al gedane investeringen. Door toename van de vraag wordt voor 2018 een omzet geprognosticeerd van € 3.987.000,-. Deze prognose is gebaseerd op de gerealiseerde tussentijdse cijfers per 30 juni 2018. De maanden januari tot en met juni van 2018 zijn conform begroting verlopen. Het verwachte netto cashflowoverschot in 2018 bedraagt € 330.000,- (score Goed). Voor 2019 wordt een verdere groei van de omzet naar € 4.987.000,- geprognosticeerd met een netto cashflowoverschot van € 444.000,- (score Goed). Wij hebben de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg eind 2017 8% bij een balanstotaal van € 3.046.000,- (score Matig). Na realisatie van de prognose stijgt de solvabiliteit eind 2018 naar 15% bij een balanstotaal van € 4.152.000,-. Er is echter sprake van een stille reserve in het onroerend goed (boekwaarde € 645.000,-, marktwaarde € 1.500.000,-), waardoor we de score voor de solvabiliteit voor 2017 en 2018 vaststellen op Voldoende. Conform de prognose stijgt de solvabiliteit eind 2019 naar 30,19% bij een balanstotaal van € 4.853.000,-. Voor nu hanteren we voor de Solvabiliteit de score Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) kwam ultimo 2017 uit op 1,2. Na realisatie van de prognose zal de current ratio eind 2018 ook uitkomen op 1,2 en komt de score voor beide jaren uit op Ruim voldoende. In 2019 zal de current ratio volgens verwachting uitkomen op 1,5. Conform prognose zal de current ratio zich daarna verder ontwikkelen naar 4,4. Wij hebben de score voor de Liquiditeit vooralsnog vastgesteld op de Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.500,- worden uitgenodigd om in februari 2019 kennis te komen maken met de onderneming in Dordrecht. Er wordt dan een rondleiding en een presentatie gegeven, onder het genot van een hapje en drankje. De aanwezigen kunnen zich hier ook inschrijven voor een adviesgesprek inzake vraagstukken rondom arbo, revalidatie of re-integratie.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23577 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2018 om 11:55
investeerder-17029 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-12-2018 om 11:52
investeerder-46188 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2018 om 11:51
investeerder-16579 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2018 om 11:51
investeerder-42819 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2018 om 11:51

Ondernemer

Roel Swijnenburg

Desiree Swijnenburg-Bellers

Crowdfund Coach


Erwin Trapman