47079

LILONI ROSA HOLDING B.V.

€ 425.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 328
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-01-2024 in 4 dagen volgeschreven door 328 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 19-1-2024

Beste investeerder,

15 januari jl. is de crowdfunding van LILONI ROSA HOLDING B.V. live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant en het intermediair. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • De rente wordt verhoogd van 8,0% naar 9,0%;
 • De ondernemer heeft een Primera, welke in zijn eenmanszaak wordt geëxploiteerd. Deze eenmanszaak was eerder nog geen Geldnemer, maar zal als gevolg van deze wijziging ook Geldnemer zijn. In deze eenmanszaak is in 2022 een resultaat behaald van € 116.700,- met een netto cashflowoverschot van € 94.000;
 • De afloscapaciteit wordt als gevolg van het mee verbinden van de eenmanszaak bijgesteld van Voldoende naar Goed. Reden hiervoor is dat de afloscapaciteit in de originele pitch volledig gebaseerd was op prognoses, echter is er al sprake van een bestaande positieve kasstroom in de afgelopen jaren. Hierdoor kwalificeren wij de afloscapaciteit als Goed;
 • Als gevolg van bovenstaande wijzigingen zal de Collin Credit Score verbeteren van Ruim voldoende naar Goed.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Roy van den Hoogen is een ervaren ondernemer en exploiteert al twintig jaar als franchisenemer een Primera vestiging in Den Haag. Hij gaat zijn activiteiten uitbreiden met drie tabaksspeciaalzaken in de omgeving van Den Haag. 

De lening wordt aangewend voor de uitbreiding van deze drie vestigingen en wordt ondersteund door een eerste hypothecaire inschrijving op een woning aan de Theresiastraat 51 te Den Haag. Het onroerend goed kent een taxatiewaarde in verhuurde staat van € 475.000,- en marktwaarde vrij van huur en gebruik van € 600.000. De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde in verhuurde staat) bedraagt daarmee 89% bij aanvang en 42% op het einde van de looptijd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 800.000,-. Met een eigen inbreng van € 75.000,- en een investeringsbijdrage van Philip Morris Benelux van € 300.000,-, is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 425.000,-. 
De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een slottermijn van € 200.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

 • De geldnemers zijn:
  • LILONI ROSA HOLDING B.V.
  • TSZ Weimarstraat B.V.
  • TSZ Sassenheim B.V. 
  • TSZ Zuidholland B.V. i.o.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- op een verhuurd woonhuis aan de Theresiastraat 51, 2593 AA te Den Haag, kadestraal bekend als sectie R complexaanduiding 13195 appartementsindex 2 te 's-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een waarde in verhuurde staat van € 475.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 18 december 2023.
 • De heer R. van den Hoogen geeft een persoonlijke borgstelling af van € 425.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden ten behoeve van de investeerders.
 • Aanvullend heeft de geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Leendoel

Er worden drie nieuwe tabaksspeciaalzaken geopend. De financiering wordt aangewend voor de opstartkosten. Daarnaast wordt een bestaande vastgoedfinanciering afgelost. 

Ondernemer

Roy van den Hoogen (1973) woont samen in Den Haag en heeft twee kinderen. Na zijn middelbare schoolopleiding aan de MMO Haaglanden (detailhandel), is Roy gaan werken. Roy is al meer dan 20 jaar eigenaar van Primera aan de Theresiastraat, gelegen nabij de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, die hij succesvol weet te exploiteren. Het bedrijfspand is in zijn eigendom; daarnaast verhuurt hij twee panden in Den Haag. 

Onderneming

Als gevolg van gewijzigde wetgeving mag er per 1 juli 2024 geen tabak meer worden verkocht in de supermarkten en horeca. De overheid wil het aantal verkooppunten verminderen en staat verkoop dan alleen nog toe in (nieuwe) speciaalzaken. Veel supermarkten gaan daarop anticiperen en stoppen met de verkoop van tabak vanaf januari 2024. Ook ‘gemakswinkels’ zoals Primera gaan stoppen met de verkoop van tabak. In Nederland rookt 18% van de bevolking boven de 18 jaar (CBS, 2022). De nieuwe winkels gaan anticiperen op een rookloze toekomst en krijgen de focus op rookloze alternatieven die volgens het RIVM minder schadelijk zijn. 

Roy van den Hoogen exploiteert al twintig jaar als franchisenemer met zijn Eenmanszaak een Primeravestiging in Den Haag. Voor de nieuwe tabak speciaalzaken heeft hij een holding met werkmaatschappijen opgericht. Hij wordt hierbij ondersteund door Convenience Concepts, dat sinds 2009 bestaat en is voortgekomen uit de overname van Totaal Gemak door de Lekkerland Groep. Er zijn 260 winkels aangesloten bij Convenience Concepts. Voor het aansturen van de winkels heeft Roy een manager aangenomen met veel ervaring in de supermarktbranche. 

Philip Morris Benelux (‘PMBNL’) gaat een groot deel van de inventaris in bruikleen verstrekken. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst van minimaal vijf jaar afgesloten. De inventaris bestaat uit toonbankmeubels, kasten en automaten. PMBNL hecht er veel waarde aan dat de volwassen consument op een juiste en volledige manier wordt geïnformeerd over de alternatieven voor de conventionele sigaret. Hiervoor worden jaarlijks een viertal educatie- en informatiebijeenkomsten gegeven aan het personeel. Er worden geen producten aan minderjarigen verkocht. PMBNL houdt toezicht op het strikt naleven van de wet- en regelgeving. 
Vanaf de straat kan niet in de winkels gekeken worden en er is geen zichtbare reclame voor tabak. In de winkels is camerabewaking en wordt er gestimuleerd met pin te betalen. 
Het huurcontract voor een vestiging aan de Weimarstraat in Den Haag en een vestiging aan het Voorhavenkwartier in Sassenheim zijn getekend. Voor een derde vestiging zijn de onderhandelingen nog niet afgerond.

Structuur
Roy van den Hoogen heeft een nieuwe holding en twee werkmaatschappijen opgericht. De derde werkmaatschappij volgt zodra het huurcontract definitief is. 
Naast deze B.V.’s wordt een vestiging van Primera Den Haag als Eenmanszaak geëxploiteerd. Deze draait goed, waardoor naar verwachting geen management fee onttrokken hoeft te worden uit de nieuwe ondernemingen om te voorzien in de kosten van levensonderhoud. Daarnaast heeft de ondernemer inkomen uit twee verhuurde panden.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Een bestaande financiering op het pand Theresiastraat 51 te Den Haag wordt volledig afgelost. Daarnaast is de investering per winkel € 240.000,-. De totale investering bestaat uit:

Herfinanciering bestaande vastgoedlening € 78.000,-
Inventaris € 420.000,-
Voorraad € 225.000,-
Werkkapitaal € 77.000,-
Totale investering € 800.000,-
Eigen inbreng € 75.000,-
Philip Morris Benelux € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 425.000,-

Leenbedrag: € 425.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand volgen 42 lineaire maandelijkse aflossingen en een slottermijn van € 200.000,-.

Overige financiers
Er zijn geen andere financiers. 
Philip Morris Benelux levert in bruikleen de meubels, kasten en automaten, met een waarde van € 100.000 per winkel. Omdat deze goederen in bruikleen zijn, staan deze niet op de balans van de onderneming.

Extra toelichting neveninkomsten
De ondernemer exploiteert met zijn Eenmanszaak een Primeravestiging. Deze vestiging heeft in 2022 een nettoresultaat vóór privé-opnames en belastingen gerealiseerd van € 116.700,-. Rabobank heeft deze Eenmanszaak gefinancierd en heeft het pandrecht op de roerende zaken. Er wordt geen gebruik gemaakt van een rekening courant krediet. Daarnaast heeft Rabobank een eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand alsmede een verhuurde woning. De gezamenlijke overwaarde van het bedrijfspand, een verhuurde woning en de eigen woning op basis van WOZ waarde 2022 is € 712.000,-. In deze waardebepaling is niet het pand aan de Theresiastraat 51 te Den Haag meegenomen waarop Collin een eerste hypothecaire inschrijving verkrijgt.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De ondernemingen zijn recent opgericht. Dun & Bradstreet kwalificeert Liloni Rosa Holding B.V. als Laag risico en TSZ Weimarstraat B.V. en TSZ Sassenheim allen als Gemiddeld risico. De nog op te richten TSZ Zuidholland B.V. kent nog geen Dun & Bradstreet kwalificatie. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De samengestelde prognoses van de drie vestigingen voor 2024 en 2025 en de samengestelde prognose balans na investering voor drie vestigingen, zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer, franchisegever en financieel adviseur van de ondernemer. De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de franchiseformule en ondernemer. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit
Voor 2024 wordt een samengestelde omzet begroot van € 6.600.000,- en een netto cashflowoverschot na aflossingen op de Collin lening van € 161.000,-. Voor 2025 wordt een vergelijkbare omzet begroot en een netto cashflowoverschot na aflossingen op de Collin lening van € 135.000,-. Omdat de prognose nog waargemaakt moet worden, kwalificeren wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen op de balans na financiering is € 75.000,- waardoor de solvabiliteit 18% is van het samengestelde balanstotaal van € 420.000,-. In 2024 stijgt naar verwachting de solvabiliteit naar 45% op een balanstotaal van € 564.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit voor nu als Voldoende.

Zekerheden

 • De geldnemers zijn
  • LILONI ROSA HOLDING B.V.
  • TSZ Weimarstraat B.V.
  • TSZ Sassenheim B.V. 
  • TSZ Zuidholland B.V. i.o.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- op een verhuurd woonhuis aan de Theresiastraat 51, 2593 AA te Den Haag, kadestraal bekend als sectie R complexaanduiding 13195 appartementsindex 2 te 's-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een waarde in verhuurde staat van € 475.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 18 december 2023.
 • De heer R. van den Hoogen geeft een persoonlijke borgstelling af van € 425.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden ten behoeve van de investeerders.
 • Aanvullend heeft de geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving en als de materiële borgstelling van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheid als Goed.

Samenvattend:
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende
 

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40357 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 12:53
investeerder-408045 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 12:42
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 12:39
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 12:37
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 12:36

Ondernemer

R.J.A. van den Hoogen

Crowdfund Coach


Henk Beke