46708

Lordon B.V.

€ 235.000  |  7,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 190
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 6-11-2023 in 1 uur volgeschreven door 190 investeerders

Samenvatting

Mevrouw Schotanus – Bakker is in het bezit van een aantal percelen grond met een totale oppervlakte van 18.343 m2. Van het totaal is 8.470 m2 ingebracht in Lordon B.V. en is er 9.873 m2 in bezit in privé. In het verleden heeft hierop de exploitatie van een manege plaatsgevonden. 

Bij het eerste deel van deze financiering  was er een financiering nodig van € 565.000,- voor het herfinancieren van de bouwgrond en bijkomende kosten. De herfinanciering was noodzakelijk vanwege opgelopen vertraging doordat een omwonende bezwaar had aangetekend en naar de Raad van State was gegaan. Dit bezwaar is afgewezen en hierdoor is de bestemmingsplan definitief geworden, waarbij de grond deels aangewend is voor woningbouw (ontwikkeling van 8 vrijstaande woningen) en een deel heeft een natuur/ recreatiebestemming gekregen.

Door deze definitieve wijziging van het bestemmingsplan, kan de volgende stap worden gezet en wordt er nu een aanvullende financiering voor het bouwrijp maken van de grond aangevraagd. Inmiddels is de verkoop ook al gestart. Zeven kavels worden in de verkoop gezet en één kavel wordt voor privé doeleinden aangehouden. Inmiddels is er voor één kavel al een verkoopovereenkomst getekend voor € 1.300.000,-. Het betreffen kavels voor vrijstaande woningen.

Bij het eerdere investeringsdeel heeft investeerder altijd op tijd aan haar renteverplichtingen voldaan.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 800.000,-. Waarvan reeds € 565.000,- is gefinancierd in 2022. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 235.000,-. De looptijd is 18 maanden, waarvan de eerste 17 maanden aflossingsvrij gevolgd door een slottermijn van € 235.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Zeer goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De Geldnemer is Lordon B.V.
 • Mevrouw I. Schotanus-Bakker geeft een borgstelling af ter hoogte van € 235.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • Er is reeds een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op de percelen aan de Pruimendijk 170A, 2982 AL te Ridderkerk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De percelen zijn kadastraal bekend als:
  • Sectie D, nummer 4139 te Hendrik-Ido-Ambacht
  • Sectie D, nummer 4140 te Hendrik-Ido-Ambacht
  • Sectie C, nummer 7038 te Ridderkerk
  • Sectie C, nummer 7039 te Ridderkerk
  • Sectie C, nummer 7040 te Ridderkerk
  • Sectie C, nummer 7041 te Ridderkerk
  • Sectie C, nummer 7042 te Ridderkerk
  • Sectie C, nummer 7043 te Ridderkerk
  • Sectie C, nummer 7045 te Ridderkerk
  • Sectie C, nummer 7058 te Ridderkerk
 • Het totale onroerend goed aan de Pruimendijk 170A, 2982AL Ridderkerk heeft een marktwaarde van € 1.850.000,- voor verlening vergunning op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31 maart 2021. Na het definitief worden van het bestemmingsplan stijgt de waarde van de grond sterk. De verkoopprijs van de 7 bouwkavels is door de makelaar onlangs bijgesteld naar op totaal € 6.626.000,-. Het onroerend goed aan de Pruimendijk 170A te Ridderkerk is kadastraal gesplitst. Van het totaal is 8.470 m2 ingebracht in Lordon B.V. en is er 9.873 m2 in bezit in privé. Er is hypotheek gevestigd op de te verkopen 7 bouwkavels die in het bezit zijn bij Lordon B.V. met een totale grootte van 8.470 m2. De investeerders in deze financiering zijn tweede in rang ten opzichte van de investeerders in de eerder verstrekte financiering. Momenteel is er nog niet afgelost op de financiering van € 565.000,-.
 • Indien de geldnemer in de eerste negen maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) negen maanden rentevergoeding te voldoen.
 • Per kavel zal een verplichte minimale aflossing gelden van € 200.000,-. Eerst wordt de eerdere financiering van € 565.000,-  afgelost uit de verkoop van de eerste drie kavels. Bij verkoop van de derde kavel zal ook een deel van deze lening worden afgelost en bij verkoop van het vierde kavel zal de lening volledig worden afgelost.

Leendoel

Het doel van de lening is voor het bouwrijp maken van de grond.

Ondernemer

Ilse Schotanus – Bakker (1964) is in loondienst werkzaam bij Assurantie-Advieskantoor A.K. Bakker – Bloem als financieel adviseur. Tot 1 januari 2019 was zij eigenaar van deze onderneming. Op 1 januari 2019 heeft ze het bedrijf overgedragen aan haar zoon, die nu het bedrijf voortzet. Het bedrijf heeft als bedrijfsactiviteit de verkoop van verzekeringen en hypotheken. Daarnaast treedt het bedrijf op als zelfstandig adviseur voor de Regiobank. De Regiobank betreft een Nederlandse bank, die valt onder de volksbank. De bank richt zich met name op particulieren en kleine ondernemingen op het gebied van betaaldiensten, hypotheken en verzekeringen.

Onderneming

Mevrouw Schotanus is in het bezit van een aantal percelen grond met een totale oppervlak 18.343 m2 grond. Van het totaal is 8.470 m2 ingebracht in Lordon B.V. en is er 9.873 m2 in bezit in privé. In het verleden heeft hierop de exploitatie van een manege plaatsgevonden. Sinds 2016 is zij in overleg met de gemeente in verband met de herontwikkeling van het perceel grond. Inmiddels is de grond deels aangewend voor woningbouw (ontwikkeling van 8 vrijstaande woningen) en deels als natuur/recreatiebestemming. 

Historie
In 2013 is de gemeente Ridderkerk gestart met het opstellen van een visie over de verdere ontwikkeling van het buitengebied van de gemeente de zogenaamde Waalvisie. Onder dit buitengebied valt onder meer de Pruimendijk te Ridderkerk. Een aantal punten uit de structuurvisie, die met name voor de
Pruimendijk gelden zijn:

 • Geen uitbreiding van intensieve agrarische bedrijven
 • Verbreding agrarische bedrijven door nevenfunctie zoals een B&B, zorgboerderij, horecafuncties enz.
 • Het beperken van maneges en paardenpensions i.v.m. de afwezigheid van faciliteit voor het rijden in de buurt zoals ruiterpaden en de verkeershinder
 • Het uitbreiden van de woonfunctie in dit gebied voor kleinschalige projecten door het toepassen voor onder andere een ruimte voor ruimte regeling voor agrarische gerelateerde bedrijven

Na het uitbrengen van deze structuurvisie is mevrouw Schotanus in gesprek gegaan met de gemeente Ridderkerk over de mogelijkheden voor een eventuele herontwikkeling van de Pruimendijk 164 t/m 170a te Ridderkerk. De reden om over herontwikkeling te gaan praten is de verplichting vanuit het verleden om gebouwen met asbest te saneren. Het onroerend goed van deze manage is in eigendom van mevrouw Schotanus. In 2016 en 2017 hebben er diverse gespreken plaatsgevonden met de gemeente Ridderkerk inzake de herontwikkeling. Met de herontwikkeling wil de gemeente het volgende
bereiken:

 • De herontwikkeling van de manege inclusief grond tot een woonlocatie
 • Het toegankelijk maken en zichtbaar maken van de rivier de Waal. De bedoeling is dat hier een recreatieplaats komt aan de Waal voor passanten en recreanten

Vergunning
Op 23 maart 2021 is er een anterieure overeenkomst getekend door de gemeente i.v.m. de projectontwikkeling en is de bestemming gewijzigd naar woningbouw. Destijds werd er bezwaar aangetekend door één van de omwonende en werd de wijziging van het bestemmingsplan voorgelegd ter beoordeling bij de Raad van State. Hierdoor liep de projectontwikkeling een vertraging op. De Raad van State heeft inmiddels het bezwaar afgewezen, de omgevingsvergunning is definitief en de projectontwikkeling kan verder plaatsvinden. 

Verkoop bouwkavels
Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is ondernemer nu bezig met de verkoop en het bouwrijp maken van de grond. 7 kavels worden in de verkoop gezet en één kavel zal aanblijven voor privé. Wij hebben reeds 1 getekende koopovereenkomst mogen ontvangen van € 1.300.000,-. De verkoop en afwikkeling zal plaatsvinden via een makelaar. Het betreffen kavels voor vrijstaande woningen.

Juridische Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwrijp maken grond  € 235.000,-
Totaal € 235.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 235.000,-

Leenbedrag: € 235.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 18 maanden, waarvan de eerste 17 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een slottermijn van € 235.000,-.

Overige financiers:
Er zijn geen andere financiers binnen de onderneming, dan de eerdere financiering van Collin Crowdfund van € 565.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Lordon B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op het taxatierapport met peildatum 31 maart 2021 en de verwachte verkoop van de bouwkavels. De overall Collin Credit Score is Zeer goed.

Afloscapaciteit 
Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is de verkoop gestart. 7 kavels zullen in de verkoop worden gezet en één kavel zal aangehouden worden in privé. De verkoop zal plaatsvinden via een makelaar. De verkoopprijs van de 7 kavels was eerder door de makelaar bepaald op € 5.685.000,- (prijslijst juni 2021), inmiddels is de verwachtte verkoopprijs verhoogd naar € 6.626.000,-. Binnen de onderneming zal werkkapitaal worden aangehouden, waarmee aan de betaalverplichting voldaan kan worden. Daarnaast heeft de onderneemster een inkomen uit loondienst. Per bouwkavel dient er minimaal € 200.000,- te worden afgelost, waarna er een gedeeltelijk royement plaatsvindt. Wij kwalificeren de afloscapaciteit op Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de samengestelde cijfers voor het vermogen in privé en de overwaarde van de grond in Lordon B.V. bedraagt 69,5%, dit is met name gebaseerd op het onroerend goed Pruimendijk 170A, 2982AL Ridderkerk, dat in eigendom is van Lordon B.V. met een getaxeerde waarde voor vergunningsverlening van € 1.850.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 31 maart 2021. De grondwaarde wordt van verwacht vele malen hoger te zijn. Mede door de verkregen omgevingsvergunning en de borgstelling van mevrouw Ilse Schotanus – Bakker voor het volledige leenbedrag kwalificeren wij de solvabiliteit op Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Lordon B.V.
 • Mevrouw I. Schotanus-Bakker geeft een borgstelling af ter hoogte van € 235.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • Er is reeds een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op de percelen aan de Pruimendijk 170A, 2982 AL te Ridderkerk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De percelen zijn kadastraal bekend als:
  • Sectie D, nummer 4139 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  • Sectie D, nummer 4140 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  • Sectie C, nummer 7038 te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7039 te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7040 te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7041 te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7042 te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7043 te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7045 te Ridderkerk
  • Sectie C, nummer 7058 te Ridderkerk
 • Het totale onroerend goed aan de Pruimendijk 170A, 2982AL Ridderkerk heeft een marktwaarde van € 1.850.000,- voor verlening vergunning op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31 maart 2021. Na het definitief worden van het bestemmingsplan stijgt de waarde van de grond sterk. De verkoopprijs van de 7 bouwkavels is door de makelaar onlangs bijgesteld naar op totaal € 6.626.000,-. Het onroerend goed aan de Pruimendijk 170A te Ridderkerk is kadastraal gesplitst. Van het totaal is 8.470 m2 ingebracht in Lordon B.V. en is er 9.873 m2 in bezit in privé. Er is hypotheek gevestigd op de te verkopen 7 bouwkavels die in het bezit zijn bij Lordon B.V. met een totale grootte van 8.470 m2. De investeerders in deze financiering zijn tweede in rang ten opzichte van de investeerders in de eerder verstrekte financiering. Momenteel is er nog niet afgelost op de financiering van € 565.000,-.
 • Indien de geldnemer in de eerste negen maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) negen maanden rentevergoeding te voldoen.
 • Per kavel zal een verplichte minimale aflossing gelden van € 200.000,-. Eerst wordt de eerdere financiering van € 565.000,-  afgelost uit de verkoop van de eerste drie kavels. Bij verkoop van de derde kavel zal ook een deel van deze lening worden afgelost en bij verkoop van het vierde kavel zal de lening volledig worden afgelost.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed, de onherroepelijke verleende omgevingsvergunning als de borgstelling voor het volledige leenbedrag van I. Schotanus-Bakker kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Zeer goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-409343 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 11:10
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 11:07
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 11:07
investeerder-40344 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 11:07
investeerder-5806 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
06-11-2023 om 11:07

Ondernemer

I. Schotanus-Bakker

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur