42764

Lordon B.V.

€ 565.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 365
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 365 investeerders

Samenvatting

Mevrouw Schotanus – Bakker is in het bezit van een aantal percelen grond met een totale oppervlak van 18.343 m2. Van het totaal is 8.470 m2 ingebracht in Lordon B.V. en is er 9.873 m2 in bezit in privé. In het verleden heeft hierop de exploitatie van een manege plaatsgevonden. Sinds 2016 is zij in overleg met de gemeente i.v.m. de herontwikkeling van het perceel grond, waarbij de grond deels aangewend zal worden voor woningbouw (ontwikkeling van 7 vrijstaande woningen) De gronden in privé zullen grotendeels aangewend worden voor een natuur/ recreatiebestemming. 

Vergunning
Op 23 maart 2021 is er een anterieure overeenkomst getekend door de gemeente in verband met de projectontwikkeling en is de bestemming gewijzigd naar woningbouw. Gezien er bezwaar is aangetekend door één van de omwonende is de wijziging van het bestemmingsplan voorgelegd ter beoordeling bij de Raad van State. Hierdoor loopt de projectontwikkeling een vertraging op van minimaal 6 maanden. Gezien het project vooraf getoetst is bij de provincie, de afgegeven anterieure overeenkomst en de al door de gemeente goedgekeurde bestemmingswijziging is de verwachting dat de projectontwikkeling gewoon doorgang kan vinden.

Verkoop bouwkavels
Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zal de verkoop opgestart worden. 7 kavels zullen in de verkoop worden gezet en één kavel zal aangehouden worden in privé. De verkoop zal plaatsvinden via een makelaar. Het betreffen kavels voor vrijstaande woningen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 565.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 565.000,-. De looptijd is 24 maanden, waarvan de eerste 23 maanden aflossingsvrij gevolgd door een slottermijn van € 565.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Lordon B.V.
 • Mevrouw I. Schotanus-Bakker geeft een borgstelling af ter hoogte van € 565.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op de percelen aan de Pruimendijk 170A, 2982 AL te Ridderkerk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De percelen zijn kadastraal bekend als:
  • Sectie D, nummer 4139, te Hendrik-Ido-Ambacht
  • Sectie D, nummer 4140, te Hendrik-Ido-Ambacht 
  • Sectie C, nummer 7004, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7038, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7039, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7040, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7041, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7042, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7043, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7044, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7045, te Ridderkerk
   • De hypothecaire inschrijving die nu verkregen wordt is hoger dan het leenbedrag. Hierdoor zal er bij een eventuele vervolgfinanciering gebruik gemaakt kunnen worden van deze inschrijving. De investeerders in deze leningaanvraag zullen bij een eventuele vervolgfinanciering de eerste rang binnen de inschrijving genieten.

Het totale onroerend goed aan de Pruimendijk 170A, 2982AL Ridderkerk heeft een marktwaarde van € 1.850.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 31 maart 2021. Het onroerend goed aan de Pruimendijk 170A te Ridderkerk is kadastraal gesplitst. Van het totaal is 8.470 m2 ingebracht in Lordon B.V. en is er 9.873 m2 in bezit in privé. Er wordt hypotheek gevestigd op de te verkopen 7 bouwkavels die in het bezit zijn bij Lordon B.V. met een totale grootte van 8.470 m2. De getaxeerde waarde is dan ook niet expliciet voor het deel waarop door Collin hypotheek wordt gevestigd. De verkoopprijs van de 7 bouwkavels is door de makelaar in juni 2021 bepaald op € 5.685.000,-.

 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 15 maanden voor einddatum de lening algeheel of gedeeltelijk vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden vergoedingsrente conform de Algemene voorwaarden). 
 • Per verkocht bouwkavel (er zijn 7 bouwkavels) dient er een minimale aflossing plaats te vinden van € 200.000,-. De eerste 9 rentetermijnen zullen betaald worden. Voorbeeld indien een bouwkavel in maand 7 wordt overgedragen, zal er een vergoedingsrente volgen ten behoeve van de investeerders van 2 maanden, zodat de 9 maanden zijn betaald. Bij de verkoop hiervan zal er gedeeltelijk royement plaatsvinden.

Leendoel

Het doel van de lening is het herfinancieren van de bestaande leningen en het verkrijgen van werkkapitaal.

Ondernemer

Ilse Schotanus – Bakker (1964) is in loondienst werkzaam bij Assurantie-Advieskantoor A.K. Bakker – Bloem als financieel adviseur. Tot 1 januari 2019 was zij eigenaar van deze onderneming. Op 1 januari 2019 heeft ze het bedrijf overgedragen aan haar zoon, die nu het bedrijf voortzet. Het bedrijf heeft als bedrijfsactiviteit de verkoop van verzekeringen en hypotheken. Daarnaast treedt het bedrijf op als zelfstandig adviseur voor de Regiobank. De Regiobank betreft een Nederlandse bank, die valt onder de volksbank. De bank richt zich met name op particulieren en kleine ondernemingen op het gebied van betaaldiensten, hypotheken en verzekeringen.

Onderneming

Mevrouw Schotanus is in het bezit van een aantal percelen grond met een totale oppervlak 18.343 m2 grond. Van het totaal is 8.470 m2 ingebracht in Lordon B.V. en is er 9.873 m2 in bezit in privé. In het verleden heeft hierop de exploitatie van een manege plaatsgevonden. Sinds 2016 is zij in overleg met de gemeente in verband met de herontwikkeling van het perceel grond, waarbij de grond deels aangewend zal worden voor woningbouw (ontwikkeling van 7 vrijstaande woningen) en deels zal een natuur/recreatiebestemming krijgen. 

Historie
In 2013 is de gemeente Ridderkerk gestart met het opstellen van een visie over de verdere ontwikkeling van het buitengebied van de gemeente de zogenaamde Waalvisie. Onder dit buitengebied valt onder meer de Pruimendijk te Ridderkerk. Een aantal punten uit de structuurvisie, die met name voor de
Pruimendijk gelden zijn:

 • Geen uitbreiding van intensieve agrarische bedrijven
 • Verbreding agrarische bedrijven door nevenfunctie zoals een B&B, zorgboerderij, horecafuncties enz.
 • Het beperken van maneges en paardenpensions i.v.m. de afwezigheid van faciliteit voor het rijden in de buurt zoals ruiterpaden en de verkeershinder
 • Het uitbreiden van de woonfunctie in dit gebied voor kleinschalige projecten door het toepassen voor onder andere een ruimte voor ruimte regeling voor agrarische gerelateerde bedrijven

Na het uitbrengen van deze structuurvisie is mevrouw Schotanus in gesprek gegaan met de gemeente Ridderkerk over de mogelijkheden voor een eventuele herontwikkeling van de Pruimendijk 164 t/m 170a te Ridderkerk. De reden om over herontwikkeling te gaan praten is de verplichting vanuit het verleden om gebouwen met asbest te saneren. Het onroerend goed van deze manege is in eigendom van mevrouw Schotanus. In 2016 en 2017 hebben er diverse gespreken plaatsgevonden met de gemeente Ridderkerk inzake de herontwikkeling. Met de herontwikkeling wil de gemeente het volgende
bereiken:

 • De herontwikkeling van de manege inclusief grond tot een woonlocatie
 • Het toegankelijk maken en zichtbaar maken van de rivier de Waal. De bedoeling is dat hier een recreatieplaats komt aan de Waal voor passanten en recreanten

Vergunning
Op 23 maart 2021 is er een anterieure overeenkomst getekend door de gemeente i.v.m. de projectontwikkeling en is de bestemming gewijzigd naar woningbouw. Gezien er bezwaar is aangetekend door één van de omwonende is de wijziging van het bestemmingsplan voorgelegd ter beoordeling bij de Raad van State. Hierdoor loopt de projectontwikkeling een vertraging op van minimaal 6 maanden. Gezien het project vooraf getoetst is bij de provincie, de afgegeven anterieure overeenkomst en de al door de gemeente goedgekeurde bestemmingswijziging is de verwachting dat de projectontwikkeling gewoon doorgang kan vinden.

Verkoop bouwkavels
Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zal de verkoop opgestart worden. 7 kavels zullen in de verkoop worden gezet en één kavel zal aangehouden worden voor privé. De verkoop zal plaatsvinden via een makelaar. Het betreffen kavels voor vrijstaande woningen.

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Herfinanciering  € 490.000,-
Werkkapitaal  € 75.000,-
Totaal  € 565.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 565.000,- *

*na het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning zal naar verwachting een aanvullende financiering worden gevraagd ter hoogte van € 235.000,- voor het slopen van de gebouwen en het bouwrijp maken van de grond.

Leenbedrag: € 565.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 24 maanden, waarvan de eerste 23 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een slottermijn van € 565.000,-.

Overige financiers:
Er zijn geen andere financiers binnen de onderneming.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Lordon B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op het taxatierapport met peildatum 31 maart 2021 en de verwachte verkoop van de bouwkavels. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zal de verkoop opgestart worden. 7 kavels zullen in de verkoop worden gezet en één kavel zal aangehouden worden in privé. De verkoop zal plaatsvinden via een makelaar. De verkoopprijs van de 7 kavels is door de makelaar bepaald op € 5.685.000, – (prijslijst juni 2021). Binnen de onderneming zal werkkapitaal worden aangehouden, waarmee aan de betaalverplichting voldaan kan worden. Daarnaast heeft de onderneemster een loondienst inkomen. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zal de Collin lening worden afgelost uit de verkoop. Per bouwkavel dient er minimaal € 200.000,- te worden afgelost, waarna er een gedeeltelijk royement plaatsvindt. Wij kwalificeren de afloscapaciteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 69,5% gebaseerd op het onroerend goed Pruimendijk 170A, 2982AL Ridderkerk, dat in eigendom is van Lordon B.V. en mevrouw Ilse Schotanus – Bakker met een getaxeerde waarde € 1.850.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 31 maart 2021. Mede door de borgstelling van mevrouw Ilse Schotanus – Bakker voor het volledige leenbedrag kwalificeren wij de solvabiliteit op Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Lordon B.V.
 • Mevrouw I. Schotanus-Bakker geeft een borgstelling af ter hoogte van € 565.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op de percelen aan de Pruimendijk 170A, 2982 AL te Ridderkerk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De percelen zijn kadastraal bekend als:
  • Sectie D, nummer 4139, te Hendrik-Ido-Ambacht 
  • Sectie D, nummer 4140, te Hendrik-Ido-Ambacht 
  • Sectie C, nummer 7004, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7038, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7039, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7040, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7041, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7042, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7043, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7044, te Ridderkerk 
  • Sectie C, nummer 7045, te Ridderkerk
   • De hypothecaire inschrijving die nu verkregen wordt is hoger dan het leenbedrag. Hierdoor zal er bij een eventuele vervolgfinanciering gebruik gemaakt kunnen worden van deze inschrijving. De investeerders in deze leningaanvraag zullen bij een eventuele vervolgfinanciering de eerste rang binnen de inschrijving genieten.

Het totale onroerend goed aan de Pruimendijk 170A, 2982AL Ridderkerk heeft een marktwaarde van € 1.850.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 31 maart 2021. Het onroerend goed aan de Pruimendijk 170A te Ridderkerk is kadastraal gesplitst. Van het totaal is 8.470 m2 ingebracht in Lordon B.V. en is er 9.873 m2 in bezit in privé. Er wordt hypotheek gevestigd op de te verkopen 7 bouwkavels die in het bezit zijn bij Lordon B.V. met een totale grootte van 8.470 m2. De getaxeerde waarde is dan ook niet expliciet voor het deel waarop door Collin hypotheek wordt gevestigd. De verkoopprijs van de 7 bouwkavels is door de makelaar in juni 2021 bepaald op € 5.685.000,-.

 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 15 maanden voor einddatum de lening algeheel of gedeeltelijk vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden vergoedingsrente conform de Algemene voorwaarden). 
 • Per verkocht bouwkavel (er zijn 7 bouwkavels) dient er een minimale aflossing plaats te vinden van € 200.000,-. De eerste 9 rentetermijnen zullen betaald worden. Voorbeeld indien een bouwkavel in maand 7 wordt overgedragen, zal er een vergoedingsrente volgen ten behoeve van de investeerders van 2 maanden, zodat de 9 maanden zijn betaald. Bij de verkoop hiervan zal er gedeeltelijk royement plaatsvinden. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed als de borgstelling voor het volledige leenbedrag van I. Schotanus-Bakker kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-82796 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2022 om 11:07
investeerder-108213 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2022 om 11:07
investeerder-59900 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-07-2022 om 11:07
investeerder-20325 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2022 om 11:07
investeerder-91638 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2022 om 11:07

Ondernemer

I.E.B. Schotanus-Bakker

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur