32136

Maatschap HOH

€ 450.000  |  5,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 224
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Onvoldoende info
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-08-2019 in 1 uur volgeschreven door 224 investeerders

Samenvatting

Maatschap Hansen – Oosters – Hoogteijling (HOH) is een niet-ingeschreven maatschap bestaande uit drie personen die deze vastgoed investeringsmaatschappij hebben opgericht om een portefeuille vastgoedprojecten (bestemd voor de verhuur) op te bouwen. Een niet-ingeschreven maatschap betekent dat ze geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben. Er is wel een maatschapsovereenkomst opgesteld en door de gekozen vorm zijn alle ondernemers volledig hoofdelijk aansprakelijk voor de lening.
Alle drie de ondernemers hebben ruime ervaring in de beoordeling en aan- en verkoop van onroerend goed vanuit andere disciplines waarmee zij dagelijks werkzaam zijn. Door de terughoudendheid van de traditionele banken met het financieren van vastgoed voor herontwikkeling wil men de aankoop realiseren via Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van het pand Heelsumseweg 12, 6874 BC te Wolfheze en de verbouwing tot de vijf luxe appartementen is een totale investering van € 615.000,- benodigd. Hiervan wordt € 165.000,-. uit eigen middelen voldaan. 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000,-. De looptijd is 24 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13de maand geldt een maandelijkse aflossing van € 2.727,28, waarna in maand 24 een slottermijn resteert van € 420.000,-. De ondernemers hebben de mogelijkheid om in maand 13 in afwijking van de Algemene Voorwaarden de lening in een keer volledig vergoedingsrente vrij af te lossen. In de maanden daarna kan de lening volledig vervoegd afgelost worden tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden. De rente bedraagt 5,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Omdat het een niet-ingeschreven maatschap is, is er geen Dun & Bradstreet score. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

  • De debiteuren zijn de heer S. Hansen, de heer A. Oosters en de heer E.N. Hoogteijling h.o.d.n. Maatschap HOH. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers gezamenlijk grotendeels materieel, gezien de verwachte overwaarde op de huidige privé woonhuizen.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het nieuw aan te schaffen beleggingspand aan de Heelsumseweg 12, 6874 BC te Wolfheze verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 840.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport van Troostwijk Taxaties per peildatum 22 februari 2019.

Leendoel

De maatschap wil een villa in Wolfheze aankopen en verbouwen tot vijf luxe appartementen die verhuurd gaan worden. De gevraagde financiering is om de aankoop van het pand te realiseren. De verbouwing wordt gefinancierd uit de eigen middelen.

Ondernemer

Sander Hansen (1976) is naast ondernemer / investeerder in vastgoed mede-eigenaar van De Juiste Waarde B.V. , een NVM makelaars kantoor, maar in hoofdzaak een taxatiebureau. Hij is gespecialiseerd in contra expertise taxaties van groot zakelijk vastgoed met een landelijke dekking.

Jos Oosters (1971) is naast ondernemer / investeerder in vastgoed mede-eigenaar van WOZ-Consultants B.V., juridisch dienstverlener en gespecialiseerd in het beoordelen en verlagen van WOZ-waarden van woningen en bedrijfspanden. Hij is bij WOZ-Consultants B.V. werkzaam als fiscalist en belast met de behandeling van WOZ beroep- en hoger beroepsprocedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven.

Erik Hoogteijling (1975) is naast ondernemer / investeerder in vastgoed mede-eigenaar van De Juiste Waarde B.V., een NVM makelaars kantoor, maar in hoofdzaak een taxatiebureau. Hij is gespecialiseerd in contra expertise taxaties van diverse soorten objecten.

Onderneming

Maatschap Hansen – Oosters – Hoogteijling is in maart 2016 ontstaan met de intentie om een pensioenvoorziening te realiseren voor de partners. Door de gezamenlijke ervaring en expertise van de maten in de vastgoedbranche, is het logisch dat zij hun middelen voor pensioenvoorziening laten renderen door in vastgoed te beleggen.

Het huidige bezit is een gezonde mix van woningen, winkels en kantoren. In totaal gaat het om 22 verhuurde eenheden in Arnhem, Zevenaar, Den Haag, Tiel en Nieuwveen. Voor de verwerving van nieuw vastgoed is de maatschap altijd op zoek naar panden met een verhaal. Iets waar de maatschap op verschillende manieren waarde aan kan toevoegen. 
Verbouwen en renovatie vindt plaats door een selecte groep van onderaannemers die op grond van de relatie al de panden, ongeacht waar ze zijn gelegen, renoveren volgens de hoge standaard waar de maatschap voor staat.

Visie
De visie van de maatschap is dat de panden een maximale Loan To Value (percentage wat aangeeft hoe hoog de leningen zijn ten opzichte van de marktwaardes van de panden) mogen hebben van 60% en dat de jaarlijkse huur toeneemt tot een voor de maatschap aanvaardbaar niveau.

Structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 495.000,-
Verbouwingskosten € 120.000,-
Totaal € 615.000,-
Eigen inbreng € 165.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 450.000,-

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: De looptijd is 24 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13de maand geldt een maandelijkse aflossing van € 2.727,28, waarna in maand 24 een slottermijn resteert van € 420.000,-. De ondernemer heeft de mogelijkheid om in maand 13 in afwijking van de Algemene Voorwaarden de lening in een keer volledig vergoedingsrente vrij af te lossen. In de maanden daarna kan de lening volledig vervoegd afgelost worden tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden. 
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer S. Hansen, de heer A. Oosters en de heer E.N. Hoogteijling h.o.d.n. Maatschap HOH. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers gezamenlijk grotendeels materieel, gezien de verwachte overwaarde op de huidige privé woonhuizen. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het nieuw aan te schaffen beleggingspand aan de Heelsumseweg 12, 6874 BC te Wolfheze verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 840.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport van Troostwijk Taxaties per peildatum 22 februari 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Maatschap HOH is door de gekozen rechtsvorm van een niet-ingeschreven maatschap niet te bepalen. Voor deze aanvraag kan dan ook geen kwalificatie worden afgegeven door Dun & Bradstreet.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2018, alsmede de door ondernemers gemaakte prognoses voor 2019 aan de hand van de halfjaar cijfers, alsmede 2020. In de prognoses is nog niet uitgegaan van de aankoop van Wolfheze, maar vanuit de bestaande situatie. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzet in 2018 bedroeg € 279.000,- bestaande uit de huuropbrengsten van de verschillende panden. De kosten bestaan voornamelijk uit onderhoudskosten en de rente over de leningen. Privé onttrekkingen zijn gering, omdat de ondernemers neveninkomsten hebben uit andere werkmaatschappijen. De genormaliseerde cashflow is voldoende om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. In 2019 en 2020 is de omzet iets lager, omdat in de tweede helft van 2018 een pand is verkocht en die huuropbrengsten dus weg vallen. De uiteindelijke score voor de Rentabiliteit is Goed.

Solvabiliteit
De balans bestaat uit de reeds in bezit zijnde panden, gewaardeerd tegen commerciële waardes, aan de activazijde en aan de passivazijde uit het eigen vermogen en de verstrekte financieringen op deze panden. Het eigen vermogen ultimo 2018 bedraagt € 628.000,- op een balanstotaal van € 2.491.000,- wat overeenkomstig is met een solvabiliteitspercentage van 25%. In 2019 en 2020 zal dit percentage volgens prognose licht stijgen door toevoeging van de winst aan de reserves. We kwalificeren de Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit in 2018 en 2019 komt volgens prognose op basis van de current ratio (vlottende activa ten op zichten van vlottende passiva) uit op 0,5 (2018) en 0,7 (2019) en in 2020 volgens prognose op 1,7. Indien we de voor dit type bedrijf veel geschiktere Debt Service Coverage Ratio (DSCR) meewegen in de beoordeling komen we tot een genuanceerder beeld. Deze ratio wordt berekend door de betalingscapaciteit te delen door de rente- en aflossingsverplichtingen. De betalingscapaciteit is Voldoende wanneer de score groter of gelijk is aan 1,0. Voor 2018 komt de DSCR uit op 1,1 en voor 2019 op 1,2. De score voor de Liquiditeit stellen we vast op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13541 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 11:18
investeerder-82957 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 11:18
investeerder-17890 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 11:17
investeerder-64036 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 11:17
investeerder-65515 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 11:17

Ondernemer

Sander Hansen

Jos Oosters

Erik Hoogteijling

Crowdfund Coach


Jeroen Poort