fbpx
38800

Maatschap van Rijthoven

€ 900.000  |  5,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 613
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-12-2020 in 5 dagen volgeschreven door 613 investeerders

Samenvatting

De familie Van Rijthoven is de zevende generatie melkveehouders. Sinds 2003 wordt de boerderij geëxploiteerd door Johan van Rijthoven en zijn vrouw. In 2017 is, in het kader van een toekomstige bedrijfsovername, hun zoon Chris toegetreden tot de maatschap.

De maatschap betreft een melkveebedrijf met een melkproductie van 1,662 miljoen kg melk (2019). Het bedrijf heeft een oppervlak van 58 ha grond in gebruik.

In 2019 had de onderneming 168 melkkoeien en 67 stuks jongvee. Het bedrijf beschikt over 8.514 kg fosfaatrechten. De jongvee verhouding komt in 2019 uit op 4,0. Op basis van de ervaring van de ondernemer verwacht men dat dit voldoende is om de melkkoeien te kunnen vervangen. Een deel van het jongvee wordt bij derden ondergebracht, zodat de onderneming zoveel mogelijk melkvee aan kan houden. De totale melkproductie in 2019 kwam uit op 1,662 miljoen kg melk. 

Invloed coronavirus
De coronacrisis heeft weinig invloed gehad op de maatschap. De afname van de melk liep gewoon door. Door de coronacrisis is de melkprijs in 2020 wel iets gedaald ten opzichte van 2019. Door de verbeterde productie in hoeveelheid melk alsook de gehaltes heeft dit een beperkte impact gehad op de onderneming. De gemiddelde melkprijs voor de onderneming is van 40 cent in 2019 gezakt naar 37 cent in 2020. De trend van de melkprijs is momenteel positief gestemd. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 900.000,- met een ondergrens van € 800.000,-. De looptijd is 60 maanden met een aangepast aflosschema (die onderstaand nader zal worden toegelicht) en een slottermijn van € 675.000,-. De rente bedraagt 5,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) circa 51% en is aan het eind van de looptijd 39%. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Toelichting aflossing Collin lening
Gezien de huidige leasecontracten (melkinstallatie, melktank en beregeningshaspels) die gedurende de looptijd van de Collin lening eruit lopen en de wens om aanvullende fosfaatrechten aan te kopen uit de cashflow hebben wij de aflosdruk van de Collin lening hierop aangepast. Onderstaand treft u een specificatie aan van de aflossingsverplichting van de Collin lening. 

 • 1ste jaar : € 15.000,- op jaarbasis (€ 1.250,00 per maand)
 • 2de jaar: € 25.000,- op jaarbasis (€ 2.083,33 per maand)
 • 3de jaar: € 35.000,- op jaarbasis (€ 2.916,67 per maand
 • 4de jaar: € 75.000,- op jaarbasis (€ 6.250,00 per maand)
 • 5de jaar: € 75.000,- op jaarbasis (€ 6.818,18 per maand, betreffende 11 maanden)
 • Maand 60 betreft de slottermijn ter hoogte van € 675.000,-

De rente bedraagt 5,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Maatschap van Rijthoven als Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden en voorwaarden van toepassing:

 • De debiteur is Maatschap Van Rijthoven. De maten van de maatschap zijn mevrouw M.F.H. van Rijthoven – Couwenberg, de heer J.C.M.E. van Rijthoven en de heer C.W.J.F. van Rijthoven.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op het terrein met melkveeligboxenstal, loods, ondergrond, erf, landbouwgrond en verder aanhorigheden aan de Wagenbroeken 12 D te Casteren verkregen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.510.000,- op basis van een taxatierapport van 18 januari 2018. De bedrijfswoning is in de taxatie buiten beschouwing gelaten, echter is de verwachte waarde voor de bedrijfswoning circa € 250.000,-. De bedrijfswoning maakt ook onderdeel uit van de hypothecaire inschrijving. Met de bouw van een aanleunwoning zal de waarde van het onroerend goed verder toenemen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken, inclusief veestapel van Maatschap van Rijthoven worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, behoudens de leaseobjecten die uiteraard verpand zijn aan de leasemaatschappij. Na afloop van de leasecontracten vallen de leaseobjecten wel onder pandrecht van Collin.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Maatschap van Rijthoven worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) fosfaatrechten van Maatschap van Rijthoven worden via RVO geblokkeerd. Zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent Collin Crowdfund kan er niet tot verkoop worden overgegaan. Er zal daarnaast een pandakte fosfaatrechten worden opgemaakt, echter gezien eerdere juridische uitspraken is het waarschijnlijk dat de fosfaatrechten niet verpand kunnen worden en deze verpanding juridisch geen stand zal houden. De Maatschap beschikt over 8.514 kg fosfaatrechten. De huidige waarde hiervan (uitgaande van een prijs per kg fosfaat van € 125,-) bedraagt ruim € 900.000,-. 
 • Het is mogelijk om ieder kalenderjaar vergoedingsrentevrij eenmaal per jaar 10% extra af te lossen op de oorspronkelijke hoofdsom, waarmee de slottermijn wordt verlaagd. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden voor einddatum, in afwijking van de Algemene Voorwaarden de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden (de helft van de reguliere vergoeding conform de Algemene Voorwaarden)
 • De Maatschap heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd in afwijking van de Algemene Voorwaarden , de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze leningen krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De lening wordt aangewend ten behoeve van de aankoop van fosfaatrechten, herfinanciering van leningen van derden en de bouw van een aanleunwoning. De lening is volledig hypothecair gedekt middels eerste inschrijving op het onroerend goed.

Ondernemer

Johan van Rijthoven (1964) heeft jarenlange ervaring in de melkveehouderij. De ondernemer verzorgt de operationele werkzaamheden in het bedrijf, planning en contacten met de afnemers en de leveranciers. 

Zijn zoon Chris Van Rijthoven (1993) heeft de hogere landbouwschool te Den Bosch afgerond en werkt 25-30 uur in de week mee op de boerderij. Naast de werkzaamheden binnen de onderneming is hij fulltime werkzaam bij een voerleverancier. 

Maria Van Rijthoven (1965) verzorgt samen met Chris de administratie van de maatschap. Daarnaast helpt ze mee met de verzorging van de kalfjes.

Onderneming

De maatschap betreft een melkveebedrijf met een melkproductie in 2019 van 1,662 miljoen kg melk. Het bedrijf heeft een oppervlak van 58 ha grond met de volgende verdeling:

 • 3,58 ha eigendom
 • 18 ha reguliere pacht
 • 36 ha geliberaliseerde pacht (looptijd t/m 2034)

In 2019 had de onderneming 168 melkkoeien en 67 stuks jongvee. Het bedrijf heeft 8.514 kg fosfaatrechten. De jongvee verhouding komt in 2019 uit op 4,0. Een deel van het jongvee wordt bij derden ondergebracht, zodat de onderneming zoveel mogelijk melkvee aan kan houden. De totale melkproductie in 2019 kwam uit op 1,662 miljoen kg melk. Dit is 28.655 kg melk per ha.

De maatschap wordt sinds 2003 geëxploiteerd door de heer J. van Rijthoven en mevrouw M. van Rijthoven. In 2017 is de zoon C. van Rijthoven toegetreden tot de maatschap in het kader van een toekomstige bedrijfsovername. 

De onderneming was in het verleden gevestigd tegen de rand van Casteren aan en is uitgekocht. Na uitkoop heeft men in 2010 een nieuw melkveebedrijf neergezet buiten het dorp op de huidige locatie met melkrobots. In 2012 ontstonden er problemen met de melkrobots, over de jaren zijn hierdoor verliezen ontstaan. Deze zijn ingevuld door de verkoop van een deel van de grond. Deze grond wordt nu terug gepacht (looptijd t/m 2034) met een optie op terugkoop van de grond.

In 2017 werd, als gevolg van de problemen met de melkrobots, weer teruggegaan op het traditionele melken. De investering voor de melkstal is gefinancierd door middel van een lease. Na het overstappen op traditioneel melken is de productie per koe sterk opgelopen. Op basis van de huidige productie en eiwit/vet percentage behoort men tot de top van Nederland. Bedrijfsgebouwen zijn up to date. Er is geen asbest op het bedrijf aanwezig, waardoor vervanging niet noodzakelijk is. Daarnaast betreffen het stallen uit 2010, waardoor in het kader van Brabant 2022 er voor 2028 geen investeringen in de stallen hoeven plaats te vinden. Er is voldoende ruimte in de stallen om verder door te groeien qua productie.

Aankoop fosfaatrechten
Doordat er op het ogenblik een bezettingsgraad is in de melkveestal van 75% willen de ondernemers fosfaatrechten aankopen om zo de productie te verhogen en de kostprijs te verlagen. Daarnaast is de prijs van de fosfaatrechten sterk gedaald in de afgelopen 2 jaar en ligt nu rond de € 125,- per kg fosfaat. Voor de geplande investering van € 100.000,- kan de onderneming op het ogenblik circa 800 kg fosfaat aankopen. Na aankoop heeft het bedrijf de beschikking over circa 9.314 kg fosfaatrechten. De onderneming wil totaal 1200 kg fosfaat aankopen. De bedoeling om deze als volgt aan te kopen:

 • 2020 800 kg fosfaatrechten, waarvoor een financiering aangevraagd wordt;
 • 2021 200 kg fosfaatrechten. Men is voornemens deze uit de cashflow aan te kopen.
 • 2022 200 kg fosfaatrechten. Men is voornemens deze uit de cashflow aan te kopen.

Bedrijfsovername 
Johan heeft op korte termijn geen plannen om het bedrijf over te dragen aan zijn zoon. Verwacht wordt dat de bedrijfsovername op zijn vroegst pas plaats zal vinden over 12 tot 14 jaar.

Het verdienmodel is de productie van melk. Belangrijk is hierbij een goed evenwicht te vinden tussen een hoge productie, goede percentages vet/eiwit in de melk en lage voerkosten. Door dit goed te managen binnen de onderneming ontstaat er een optimaal resultaat binnen het bedrijf. Daarnaast is binnen dit bedrijf ook van belang dat de productie eenvoudig door de aankoop van fosfaat vergroot kan worden, terwijl er geen investeringen tegenover staan. Dit is ook de reden om nu eenmalig een aankoop van fosfaatrechten te financieren. Het resterende deel van de fosfaat zal aangekocht worden vanuit de cashflow.

De melk wordt geleverd aan Vreugdenhil. De trend in de markt is om steeds efficiënter te produceren en hierbij optimaal rekening te houden met het milieu. Hierop speelt deze onderneming al in door middel van onder meer zonnepanelen op de daken van de stal (overigens zijn de zonnepanelen niet in eigendom) en zo efficiënt mogelijk om te gaan met voer. Daarnaast staat dierenwelzijn hoog in het vaandel bij deze onderneming.

De onderneming is verzekerd tegen de normale risico’s. De gebouwen zijn verzekerd tegen brand/storm. Daarnaast zijn de dieren verzekerd tegen verstikkingsgevaar. De heer J.C.M.E. van Rijthoven is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan de heer C.W.J.F. van Rijthoven hem vervangen indien nodig.

Belangrijkste onderscheidend vermogen van de onderneming:

 • Hoge productie per koe (10.250 kg melk (2020), branche 9.000 kg melk)
 • Lage voerkosten (11,9 cent per kg melk, branche 12,9 cent)
 • Hoge vet (4,48%)/eiwit(3,70%) gehalten t.o.v. productie
 • Moderne bedrijfsgebouwen, waardoor de onderneming efficiënt kan worden geëxploiteerd.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop fosfaat  € 100.000,-
Herfinanciering lening derden € 700.000,-
Bouw aanleunwoning € 150.000,-
Totale investeringsbehoefte € 950.000,-
Inbreng eigen middelen € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 900.000,-

 

Leenbedrag: € 900.000,- met een ondergrens van € 800.000,-. De bouw van de aanleunwoning zal worden uitgesteld indien het gewenste leenbedrag van € 900.000,- niet wordt gerealiseerd.
Rente: 5,0%
Looptijd: 60 maanden, de aflossing gedurende de Collin looptijd zal onderstaand nader uiteen worden gezet. De slottermijn bedraagt € 675.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) circa 51% en is aan het eind van de looptijd 39%. 

Middels de Collin lening vindt er een herfinanciering plaats, waardoor de onderneming een rentevoordeel kan realiseren.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt gemaakt.

Chris van Rijthoven heeft een woning met substantiële overwaarde, zijn woning zal worden verkocht zodra de bouw van de aanleunwoning is gestart. € 50.000,- van de overwaarde zal worden ingebracht voor de verdere bouw van de aanleunwoning. Chris en zijn vrouw zullen vervolgens verhuizen naar de huidige bedrijfswoning en Johan en Maria zullen verhuizen naar de naastgelegen aanleunwoning.

Overige financiers
Naast de lening van Collin blijft er nog circa € 305.000,- aan langlopend vreemd vermogen over, dit is aan familie, vrienden en diverse lease overeenkomsten.

 • De lening van de broer van Johan ter hoogte van € 133.000,-. Afgesloten ten tijde van de afsplitsing van het bedrijf. Het betreft een annuïtaire lening van 30 jaar met een einddatum van 31-10-2042. Hier zijn geen zekerheden voor afgegeven.
 • De lening van J.F.H. Couwenberg van € 50.000,- is verstrekt voor bedrijfskapitaal. Er is geen aflossing overeengekomen en er zijn geen zekerheden voor afgegeven.
 • Operational Lease: Betreft een financiering voor de lease van de melkinstallatie en loopt t/m september 2023 met een huidige hoofdsom van € 122.294,-. De melkinstallatie valt niet onder ons pandrecht.
 • Operational Lease: Betreft een financiering voor de melktank en beregeningshaspels. De huidige hoofdsom bedraagt € 41.000,-en loopt tot eind 2024. Deze melktank en beregeningshaspels vallen niet onder ons pandrecht.

Toelichting aflossing Collin lening
Gezien de huidige leasecontracten (melkinstallatie, melktank en beregeningshaspels) die gedurende de looptijd van de Collin lening eruit lopen en de wens om aanvullende fosfaatrechten aan te kopen uit de cashflow hebben wij de aflosdruk van de Collin lening hierop aangepast. Onderstaand treft u een specificatie aan van de aflossingsverplichting van de Collin lening. 

 • 1ste jaar : € 15.000,- op jaarbasis (€ 1.250,00 per maand)
 • 2de jaar: € 25.000,- op jaarbasis (€ 2.083,33 per maand)
 • 3de jaar: € 35.000,- op jaarbasis (€ 2.916,67 per maand
 • 4de jaar: € 75.000,- op jaarbasis (€ 6.250,00 per maand)
 • 5de jaar: € 75.000,- op jaarbasis (€ 6.818,18 per maand, betreffende 11 maanden)
 • Maand 60 betreft de slottermijn ter hoogte van € 675.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Maatschap van Rijthoven is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd is op de jaarcijfers 2019, tussentijdse cijfers 2020, prognoses na (her)financiering en het taxatierapport van het onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Goed.
 
Afloscapaciteit 
In 2019, bedroeg de omzet € 701.000,-. In 2020 wordt naar verwachting een vergelijkbare omzet gerealiseerd van € 698.000,-. De omzet zal mede door de aankoop van de fosfaatrechten en een toegenomen productie van de koeien naar verwachting stijgen in 2021 naar € 779.000,-. Het netto cashflow overschot zal€ 73.000,- bedragen in het jaar 2021 naar verwachting. Daarbij kan aan de aflossingsverplichtingen worden voldaan en is er voldoende ruimte om uit de cashflow extra fosfaatrechten aan te kopen. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit was ultimo 2019 45%, op een balanstotaal van € 2.238.000,-. Hierin is de stille reserve van de fosfaatrechten in eigendom niet meegenomen. De solvabiliteit na financiering zal 45% bedragen. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden en voorwaarden van toepassing:

 • De debiteur is Maatschap Van Rijthoven. De maten van de maatschap zijn mevrouw M.F.H. van Rijthoven – Couwenberg, de heer J.C.M.E. van Rijthoven en de heer C.W.J.F. van Rijthoven.
 • Er wordt een 1ste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op het terrein met melkveeligboxenstal, loods, ondergrond, erf, landbouwgrond en verder aanhorigheden aan de Wagenbroeken 12 D te Casteren verkregen. Kadastraal bekend als sectie H nummer 252 en H nummer 1002 te Hoogeloon. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.510.000,- op basis van een taxatierapport van 18 januari 2018. De bedrijfswoning is in de taxatie buiten beschouwing gelaten, echter is de verwachte waarde voor de bedrijfswoning circa € 250.000,-. De bedrijfswoning maakt ook onderdeel uit van de hypothecaire inschrijving. Met de bouw van een aanleunwoning zal de waarde van het onroerend goed verder toenemen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken, inclusief veestapel van Maatschap van Rijthoven worden in 1ste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, behoudens de leaseobjecten die uiteraard verpand zijn aan de leasemaatschappij. Na afloop van de leasecontracten vallen de leaseobjecten wel onder pandrecht van Collin.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Maatschap van Rijthoven worden in 1ste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) fosfaatrechten van Maatschap van Rijthoven worden via RVO geblokkeerd. Zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent Collin Crowdfund kan er niet tot verkoop worden overgegaan. Er zal daarnaast een pandakte fosfaatrechten worden opgemaakt, echter gezien eerdere juridische uitspraken is het waarschijnlijk dat de fosfaatrechten niet verpand kunnen worden en deze verpanding juridisch geen stand zal houden. De Maatschap beschikt over 8.514 kg fosfaatrechten. De huidige waarde hiervan (uitgaande van een prijs per kg fosfaat van € 125,-) bedraagt ruim € 900.000,-. 
 • Het is mogelijk om ieder kalenderjaar vergoedingsrentevrij eenmaal per jaar 10% extra af te lossen op de oorspronkelijke hoofdsom, waarmee de slottermijn wordt verlaagd. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden voor einddatum, in afwijking van de Algemene Voorwaarden de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden (de helft van de reguliere vergoeding conform de Algemene Voorwaarden)
 • De Maatschap heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden van de looptijd in afwijking van de Algemene Voorwaarden , de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze leningen krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Bestedingscontrole is van toepassing op de te herfinancieren leningen.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid, blokkering RVO van fosfaatrechten en de verpanding van de roerende zaken, veestapel en vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Zeer Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-219383 heeft € 25.500 geïnvesteerd.
26-12-2020 om 15:08
investeerder-56082 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-12-2020 om 15:05
investeerder-219387 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-12-2020 om 14:58
investeerder-4956 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-12-2020 om 14:12
investeerder-17609 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-12-2020 om 13:58

Reacties

Investeerder – 8626
22-12-2020 15:43
Waarom is wordt deze lening niet door de Rabobank verstrekt? Ik zou verwachten dat de ondernemer met goede cijfers deze lening daar makkelijker en tegen lagere kosten moet kunnen realiseren. Kunt u daar wat over vertellen?

Collin Crowdfund
22-12-2020 16:05
Beste investeerder,
Begin 2020 heeft er een gesprek met de Rabobank plaatsgevonden inzake de financiering. De Rabobank stond positief tegenover de aanvraag, maar verstrekking van de financiering is niet doorgegaan.
Redenen waren:
– De uitbraak van het coronavirus en de terughoudendheid van banken. In eerste instantie werden alleen eigen klanten bediend. De Maatschap van Rijthoven is geen klant bij de Rabobank;
– De productie kwam in 2019 uit op 9.896 liter per koe. In de prognose werd uitgegaan van 10.250 kg melk per koe, waarbij de Rabobank vond dat de onderneming dit eerst moest behalen op basis van de cijfers 2020. Op basis van de huidige melkoverzichten van Vreugdehill ligt de productie nu op 10.250 liter melk per koe;
– De Rabobank financiert geen fosfaat. Door de aankoop van fosfaat kan de onderneming zonder extra kosten de melkproductie verbeteren, waardoor het resultaat in de toekomst verbetert;
– De Rabobank is bij de opzet uitgegaan van een lineaire lening van 20 jaar. Doordat de onderneming een lease heeft lopen t/m september 2023 voor de melkstal nemen daarna de aflossingsverplichtingen met € 33.000,- af. Doordat Collin een gestaffelde lening heeft verstrekt met een lagere aflossing t/m september 2023 is de cashflow van de onderneming beter en aantrekkelijker voor de onderneming. Hierdoor is er meer ruimte voor aankoop fosfaat uit de cashflow van de onderneming en verbetering resultaat.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

De heer C.W.J.F van Rijthoven en de heer J.C.M.E. van Rijthoven

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur