37827

Depatra/Marcelis Holding

€ 540.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 375
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

44 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-09-2020 in 14 dagen volgeschreven door 375 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 31 augustus 2020

26 augustus jl. is de crowdfunding van Depatra/Marcelis Holding live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarom met de klant en het intermediair in overleg gegaan. De klant wil zeer graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kondigen we de volgende wijzigingen aan:

 • De rente wordt verhoogd van 6,5% naar 7,0%.
 • Naast de hypothecaire dekking op het onroerend goed worden ook de roerende zaken van het bedrijf verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Familie van de ondernemer is bereid gevonden de tijdelijke overbruggingsfinanciering van € 70.000 te financieren waardoor het streefbedrag wordt verlaagd tot € 540.000,-.
  De 2e hypothecaire inschrijving op het woonhuis komt te vervallen.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

 • Leenbedrag: € 540.000,-
 • Rente: 7%
 • Looptijd: 60 maanden, met een slottermijn van € 480.000,-

Zekerheden en voorwaarden per 31 augustus 2020:

 • De debiteuren zijn Depatra B.V. en Marcelis Holding B.V. 
 • De ondernemer en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft na inbreng van de overwaarde uit de eigen woning en de achtergestelde lening op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 610.000,- op de woning met bedrijfsloods aan de Pastoor Verhoevenstraat 10 te ‘s-Hertogenbosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige aankoopwaarde van € 532.000 en een marktwaarde na verbouwing van € 690.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 22-06-2020.
 • De lening van de ondernemer ter hoogte van € 120.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) Roerende Zaken van Marcelis Holding worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund  
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Hieronder is de oorspronkelijke pitch gepresenteerd waarbij de vervallen zekerheid zijn doorgestreept zodat de investeerders kunnen zien wat er m.b.t. de zekerhedenpositie gewijzigd cq. vervallen is, de overige wijzigingen zijn hier niet in verwerkt. 

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Deze crowdfunding kent volledige hypothecaire dekking met een LTV (Loan to Value) na verbouwing van 78% en inbreng van €190.000,- eigen middelen. Depatra B.V. is actief in de aansluiting van glasvezelkabels. Men doet dit met speciale lastechniek vanuit de speciaal bedrijfswagens, welke ingericht zijn als mobiele werkplaatsen. Door de verdere groei van de onderneming is er behoefte aan een grotere bedrijfsloods voor onder andere opslag. Het bedrijf koopt nu een bedrijfswoning met bijhorende bedrijfsloods, welke flink moet worden gerenoveerd. Uit de verkoop van de eigen woning en een schenking van de moeder van de ondernemer kan er een forse eigen inbreng plaatsvinden en kan de aankoop passend worden gefinancierd.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 730.000,-, de eigen inbreng bedraagt €190.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 480.000,-. Uit de verkoop van de eigen woning wordt eenmalig € 70.000,- afgelost. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen, waarna de lening rentedragend wordt. 

Corona invloed
De onderneming heeft met in acht name van de voorschriften door kunnen werken tijdens de corona crisis tot nu toe. Ze merken nu zelfs dat steeds meer bedrijven voor hun werknemers die steeds vaker thuis werken snel en betrouwbaar internet willen aanleggen en dat doen middels glasvezel. Voor de komende tijd verwacht men daardoor extra groei.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Depatra BV als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Depatra B.V. en Marcelis Holding B.V. 
 • De ondernemer en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft na inbreng van de overwaarde uit de eigen woning en de achtergestelde lening op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 610.000,- op de woning met bedrijfsloods aan de Pastoor Verhoevenstraat 10 te ‘s-Hertogenbosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige aankoopwaarde van € 532.000 en een marktwaarde na verbouwing van € 690.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 22-06-2020.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 70.000,- op de woning Schout van Meghenlaan 12 te ‘s-Hertogenbosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 260.000,- en een openstaande schuld van € 235.000,- . Het onroerend goed kent een huidige geschatte verkoopwaarde van € 309.000,-. Bij verkoop van de woning zal royement worden verleend tegen een extra aflossing van € 70.000,-
 • De lening van de ondernemer ter hoogte van € 120.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
   

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een woning met bedrijfsloods en de renovatie van het aangekochte pand.

Ondernemer

Patrick Marcelis (1969) is inmiddels reeds 12 jaar zelfstandig ondernemer. Eerst als ZZP-er, daarna met een eenmanszaak en sinds begin 2018 met een BV-constructie. Hij is dagelijks vanaf de vroege ochtend onderweg en maakt lange dagen. 

Zijn echtgenote verzorgt de administratie en financiële zaken. Daarnaast worden ze bijgestaan door een lokaal administratiekantoor.

De ondernemer krijgt een schenking van zijn moeder, die hij doorleent aan het bedrijf, om de aankoop van de woning met bedrijfsloods mogelijk te maken.

Onderneming

De onderneming is actief in de aanleg van glasvezelkabels voor internetverbindingen. Men legt niet de kabels zelf maar verzorgt in opdracht de aansluitingen en verbindingen bij de eindgebruikers. Dit gebeurt met een speciale lastechniek welke vanuit de speciaal bedrijfswagens, welke ingericht zijn als mobiele werkplaatsen, kan worden gerealiseerd. De ondernemer is zelf dagelijks op pad en daarnaast zijn er nog drie werknemers in loondienst en maakt men gebruik van inhuurkrachten. Het bedrijf heeft meerdere raamcontracten met prijsafspraken per project en/of aansluitingen met de grote spelers in de markt.

Het gebruik van glasvezel groeit snel. De huidige trend voor thuiswerken door de corona-crisis versterkt dat verder doordat bedrijven goed internet voor de medewerkers wil realiseren. Er zijn een aantal kapitaalkrachtige partijen op de markt die in glasvezel goede investeringsmogelijkheden voor de toekomst zien.

Corona invloed
De onderneming heeft met in acht name van de voorschriften door kunnen werken tijdens de corona crisis tot nu toe. Ze merken nu zelfs dat steeds meer bedrijven voor hun werknemers die steeds vaker thuis werken snel en betrouwbaar internet willen aanleggen en dat doen middels glasvezel. Voor de komende tijd verwacht men daardoor extra groei.

Onroerend goed
Het pand is gelegen in de dorpskern in Empel (gemeente ’s-Hertogenbosch) en het betreft een woning met bijhorende bedrijfsruimte. Het pand is een tijd niet in gebruik geweest en moet grondig worden gerenoveerd. De ligging en bereikbaarheid van het pand wordt als goed gewaardeerd. 

Het totale perceel is 2.354 m² groot waarbij ongeveer 250 m² aan de achterkant grenst aan een aantal tuinen van bewoners. Mogelijk wordt dit deel in de toekomst verkocht aan die achterburen. De volledige opbrengst wordt dan afgelost op de crowdfunding. 

Er is reeds een gedetailleerde offerte van een aannemer voor de verbouwingskosten opgemaakt. Het pand is op basis van die offerte getaxeerd op een marktwaarde na verbouwing van € 690.000,-. De LTV (Loan to Value) van de financiering na realisatie verbouwing en aflossing overbrugging is dan 78%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopsom onroerend goed

€ 532.000,-

Kosten € 33.000,-
Verbouwing  € 165.000,-
Totaal  € 730.000,-
Achtergestelde lening € 120.000,-
Collin Crowdfund lening € 610.000,-

Leenbedrag: € 610.000,- *inclusief een overbrugging van € 70.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan drie maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 480.000,-

*Vanuit de verkoop van de eigen woning zal zo spoedig mogelijk eenmalig € 70.000,- extra worden afgelost zonder aanvullende vergoeding.

Bij de uitboeking zal een bedrag van € 150.000,- in depot worden gehouden van waaruit na aanlevering van de facturen van de aannemer zal worden uitgeboekt. Op deze manier kan de voortgang van de verbouwing en de realisatie van de waarde na verbouwing worden gemonitord.

Naast deze crowdfunding is er sprake van een viertal leasecontracten voor rollend materieel. In 2020 komen hiervan een tweetal leasecontract te vervallen.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen, waarna de lening rentedragend wordt. 
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Depatra B.V. en Marcelis Holding B.V. 
 • De ondernemer en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft na inbreng van de overwaarde uit de eigen woning en de achtergestelde lening op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 610.000,- op de woning met bedrijfsloods aan de Pastoor Verhoevenstraat 10 te ‘s-Hertogenbosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige aankoopwaarde van € 532.000 en een marktwaarde na verbouwing van € 690.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 22-06-2020.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 70.000,- op de woning Schout van Meghenlaan 12 te ‘s-Hertogenbosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 260.000,- en een openstaande schuld van € 235.000,- . Het onroerend goed kent een huidige geschatte verkoopwaarde van € 309.000,-. Bij verkoop van de woning zal royement worden verleend tegen een extra aflossing van € 70.000,-
 • De lening van de ondernemer ter hoogte van € 120.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Marcelis Holding BV is Laag risico. Voor Depatra B.V. is de kwalificatie Verhoogd Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2019 en de prognose (gebaseerd op de tussentijdse cijfers) 2020. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2019 is een geconsolideerde omzet van € 338.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 49.000,- gerealiseerd. Op basis van de tussentijdse gegevens en de goed gevulde orderportefeuille wordt een omzet voor 2020 verwacht van € 450.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 83.000,-. Hiermee kan aan de verplichtingen worden voldaan. De verwachting is dat de omzet verder zal doorgroeien in 2021. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit ultimo 2019 was 37% op een balanstotaal van € 175.000,- waardoor het absolute vermogen beperkt was. De overwaarde van de eigen woning wordt ingebracht middels een aflossing van een rc-verhouding met privé en daarnaast wordt de achtergestelde lening verstrekt. Daarmee komen we ultimo 2020 na balansverlenging door de aankoop van het onroerend goed conform prognose uit op een balanstotaal van € 834.000,- met een solvabiliteit van 22%. De solvabiliteit kwalificeren we als Voldoende. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De ondernemer en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft na inbreng van de overwaarde uit de eigen woning en de achtergestelde lening op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 610.000,- op de woning met bedrijfsloods aan de Pastoor Verhoevenstraat 10 te ‘s-Hertogenbosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige aankoopwaarde van € 532.000 en een marktwaarde na verbouwing van € 690.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 22-06-2020.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 70.000,- op de woning Schout van Meghenlaan 12 te ‘s-Hertogenbosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 260.000,- en een openstaande schuld van € 235.000,- . Het onroerend goed kent een huidige geschatte verkoopwaarde van € 309.000,-. Bij verkoop van de woning zal royement worden verleend tegen een extra aflossing van € 70.000,-

Door zowel de gezamenlijk persoonlijke borg, de eerste hypothecaire inschrijving als de tweede hypothecaire inschrijvingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-195880 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 13:38
investeerder-195834 heeft € 175.000 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 13:10
investeerder-7805 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 13:05
investeerder-110819 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 12:30
investeerder-195468 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 11:39

Reacties

Investeerder – 45417
02-09-2020 13:50
Ik begrijp het niet helemaal. Is bij “Risico, zekerheden en voorwaarden” wel het juiste doorgestreept? Daar geldt weer wel de 2e hypothecaire inschrijving. Verder vind ik het nog steeds een risico als meneer zo hard moet werken. Hoeveel verdient meneer uit die 338k uit 2019 en 450k uit 2020? Zijn er medewerkers die het bedrijf voort kunnen zetten mocht hij onverhoopt wegvallen?

Collin Crowdfund
02-09-2020 15:08
Geachte investeerder,

We hebben bovenaan de pitch de samenvatting gemaakt van de nieuwe voorwaarden en condities. Daarnaast hebben we voor de transparantie wel de originele tekst van de pitch laten staan. Dat kan inderdaad wat verwarrend zijn.

We hebben de zin met het harde werken opgenomen om duidelijk te maken dat de ondernemer en zijn echtgenote zich volledig inzetten voor de groei en het welslagen van hun onderneming. We denken dat dat voor investeerders belangrijk is om te weten. De ondernemer ontvangt een passende managementfee uit zijn onderneming en heeft daarnaast uiteraard recht op de winst van zijn onderneming. Er zijn 4 medewerkers in loondienst die de taken van de ondernemer kunnen overnemen.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

P. Marcelis

Crowdfund Coach


Marc Kogels