32315

Mest Verwerking Nederland BV

€ 300.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 238
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-09-2019 in 1 uur volgeschreven door 238 investeerders

Samenvatting

Mest Verwerking Nederland B.V. (hierna MVN) levert mestverwerkingsinstallaties die varkensmest verwerken met een procedure waarbij alleen loosbaar water en bruikbare reststoffen overblijven. Het afvalproduct mest wordt op een milieuvriendelijke en goedkopere wijze verwerkt waarbij een waardevolle mestkorrel wordt geproduceerd. De heer Paul Tjittes is de drijvende kracht achter het bedrijf. Naast zijn baan als piloot is hij sinds 2012 actief in deze investeringskansen in de verduurzaming in de landbouw.

Deze financiering wordt gevraagd voor de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie bij varkenshouderij Pluk B.V. te Boekel. De installatie komt in een door Pluk B.V. nieuw gebouwde bedrijfshal en wordt gekoppeld aan een door Pluk B.V. gekochte droger. De varkenshouder bespaart 700 vrachtbewegingen over grote afstanden vanuit het gebruik van deze installatie. De innovatie-installatie zorgt daarmee voor een kostenbesparing, maar ook voor het terugbrengen van CO2-uitstoot en het vergroten van de veiligheid en het dierenwelzijn.

Met deze mestverwerkingsinstallaties kan MVN een belangrijke bijdrage leveren aan de verwerking van het mestoverschot in Nederland en terugdringen van de CO2-uitstoot. Naast deze bijdrage aan twee grote maatschappelijke problemen is de propositie financieel interessant voor varkenshouders en investeerders. De mestverwerkingsinstallatie bij varkenshouder Pluk B.V. past perfect in de strategie van MVN en de verwachting is dat de volgende locaties snel kunnen volgen.

Financieringsbehoefte
De investering in de bouw en plaatsing van de mestverwerkingscentrale is € 1.390.000,- en vindt om fiscale redenen (met name MIA en VAMIL aftrek) plaats in een beleggingsmaatschap (GPS 9). Investeerders brengen € 500.000,- in de maatschap en € 890.000,- wordt gefinancierd door MVN.

Binnen MVN wordt deze € 890.000,- gefinancierd door een lening van een van de maatschapsleden van € 150.000,-, een leverancierskrediet van de ontwikkelaar van de installaties, genaamd Strocon, van € 200.000,-. € 450.000,- wordt opgehaald via crowdfunding, € 300.000,- via Collin Crowdfund en € 150.000,- via Knab Crowdfunding. De resterende € 90.000,- komen uit eigen reeds beschikbare middelen vanuit MVN.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun en Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn gesteld:

 • De debiteuren voor de financiering zijn MVN en Clear Sky Holding B.V. 
 • Er geldt een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer P. Tjittes en mevrouw G. Nijenhuis. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Een mestverwerkingsinstallatie met een transactiewaarde van € 1.390.000,- en een reeds in het bezit zijnde droger met een door de ondernemer ingeschatte verkoopwaarde van € 425.000,- worden in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders. (De installatie is thans nog in bezit van MVN. Na levering aan maatschap GPS9 zal verpanding door de maatschap richting Collin Crowdfund worden overgenomen). Bij verkoop van de installatie zal ons pandrecht blijven gelden middels een bezitloos pandrecht. 
 • De lening van MVN aan maatschap GPS 9wordt in eerste verband verpand aan de investeerders.
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor MVN en Clear Sky Holding B.V. zolang het geconsolideerde vermogen lager dan 40% is.
 • Leverancier en partner Strocon Holding B.V. c.s. geeft een voor ongeveer de helft materiële borgstelling van € 450.000,- af voor de verplichtingen van MVN aan haar investeerders.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte wordt voor € 300.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Video Pitch

Leendoel

De financieringsbehoefte volgt vanuit de verkoop van een mestverwerkingsinstallatie ter waarde van € 1.390.000,- aan een fiscaal gedreven maatschap die deze installatie bij een grote varkenshouder zal plaatsen. MVN brengt de partijen bij elkaar, regelt de contracten en draagt zorg voor de exploitatie en administratie. De bedrijfshal voor de installatie is door varkenshouderij Pluk B.V. nieuw gebouwd. Speciaal voor de verwerking van mest welke geproduceerd wordt door varkens op deze locatie. Strocon ontwikkelt, levert en onderhoud de mestverwerkingsinstallatie.

De investeerders in Maatschap GPS 9 hebben € 500.000,- aan kapitaal ingebracht. De maten maken gebruik van Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Door deze fiscaal vriendelijke regelingen is de investering voor de maten vanaf de start rendabel. Na gebruik van deze regelingen wordt de maatschap omgezet in een B.V. In die B.V. zit dan ook de lening van € 890.000,- die bij verkoop van de installatie door MVN verstrekt is aan Maatschap GPS 9 en verpand aan de Collin investeerders. M.a.w. de lening zal worden “verhangen”, echter pas nadat onze verpanding opnieuw is geregeld. Hierdoor zal wel de hoofdelijkheid van de maatschapsleden vervallen.

Vanuit de exploitatie van de mestverwerkingsinstallatie wordt deze lening terugbetaald. Na volledige aflossing wordt het exploitatieresultaat middels dividend uitgekeerd aan de investeerders. Dat deze structuur ook voor de Belastingdienst overtuigend genoeg is, blijkt uit het feit dat hierop meerdere keren een landelijk geldende ruling is afgegeven.

Het leendoel voor MVN is daarmee het verstrekken van de lening aan Maatschap GPS 9 voor de aankoop van de mestverwerkingsinstallatie die bij varkenshouder Pluk B.V. geplaatst zal worden.

Ondernemer

Paul Tjittes (1972) is al 23 jaar piloot. Naast zijn baan als piloot heeft hij in 2012 geparticipeerd in een fiscaal gedreven maatschap met als investeringsdoel een mestverwerkingsinstallatie. Door mismanagement van de toenmalige aanbieder dreigde de Maatschap in de problemen te komen. Om dat te voorkomen heeft de heer Tjittes de andere investeerders benaderd en heeft hij de activiteiten overgenomen. In de afgelopen 6 jaar heeft de heer Tjittes zich grondig verdiept in alle facetten van de mestverwerkingsproblematiek, de fiscale regelingen en het managen van de mestverwerkingsinstallaties.

De heer Tjittes is de drijvende kracht achter de organisatie. Bij het wegvallen van de heer Tjittes zal zijn partner, mevrouw Nijenhuis, in samenwerking met accountant, adviseurs, leverancier Strocon, klanten en investeerders het project voort kunnen zetten of over kunnen dragen. Mevrouw Nijenhuis is goed op de hoogte van de gang van zaken binnen de organisatie.

Onderneming

Kernprofiel/Historie
MVN is een onderneming die is opgericht om een nieuwe markt te creëren waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer geavanceerde en computergestuurde machines voor mestverwerking en het gebruik van eigen afzetkanalen voor meststoffen.

De essentie van het businessplan van MVN is het rondmaken van de meststroom, waarbij er geen sprake meer is van afval.

Onderscheidend vermogen
Interessant aan deze propositie is dat meerdere partijen grote voordelen behalen. De boeren kunnen betrouwbaar en stabiel van hun mest af. De landelijke mestproblematiek kan, na forse opschaling, onder controle gehouden worden. Het landschap wordt veel minder belast met transporten (CO2 uitstoot) en kan veel gerichter bemest worden met (onder andere) organische restproducten in uitgebalanceerde verhoudingen. En investeerders krijgen op een veilige manier een mooi rendement door slim gebruik te maken van de fiscale regelingen MIA en VAMIL.

Structuur

Sustainable Future Investments B.V. is de entiteit die in de afgelopen jaren door de heer Tjittes is gebruikt voor de activiteiten rondom de mestverwerkingscentrales. Hierin werden tot voor kort ook nog de administratieve zaken voor MVN en de maatschappen waarin de installaties zitten geregeld. Deze activiteiten zijn verplaatst naar MVN. In Sustainable Future Investments B.V. zit nog de afwikkeling met de locatiehouder van een eerdere mestverwerkingscentrale die momenteel niet meer operationeel is. Doelstelling is dat mestverwerkingscentrale opnieuw in gebruik zal worden genomen door de opvolger van de voormalige locatiehouder waardoor de vordering van MVN op SFI BV kan worden ingelost.

Ter bescherming van investeerders en andere belanghebbenden is ervoor gekozen om de activiteiten onder te brengen in MVN met daarboven Clear Sky Holding B.V. Middels een STAK is in het geval van onvoorziene calamiteiten de continuïteit van het bestuur van MVN geborgd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Lening ten behoeve van maatschap GPS 9 (mestverwerkingsinstallatie Pluk B.V.) € 890.000,-
Totale financieringsbehoefte € 890.000,-
Lening maatschapslid € 150.000,-
Leverancierskrediet Strocon € 200.000,-
Eigen inbreng € 90.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

De investering in de bouw en plaatsing van de mestverwerkingscentrale van € 1.390.000,- vindt plaats in maatschap GPS 9. Maten hebben € 500.000,- geïnvesteerd en € 890.000,- wordt gefinancierd door MVN.

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De lening van een maatschapslid van € 150.000,- heeft een looptijd tot 30-04-2020 met de afspraak dat deze verlengd zal worden als er op dat moment nog geen ruimte voor aflossing is.

Er zijn momenteel geen andere zakelijke financieringen aanwezig.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 450.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn MVN en Clear Sky Holding B.V.
 • Er geldt een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer P. Tjittes en mevrouw G. Nijenhuis. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Een mestverwerkingsinstallatie met een transactiewaarde van € 1.390.000,- en een reeds in het bezit zijnde droger met een door de ondernemer ingeschatte verkoopwaarde van € 425.000,- worden in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders. (De installatie is thans nog in bezit van MVN. Na levering aan maatschap GPS9 zal verpanding door de maatschap richting Collin Crowdfund worden overgenomen). Bij verkoop van de installatie zal ons pandrecht blijven gelden middels een bezitloos pandrecht.
 • De lening van MVN aan maatschap GPS 9wordt in eerste verband verpand aan de investeerders.
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor MVN en Clear Sky Holding B.V. zolang het geconsolideerde vermogen lager dan 40% is.
 • Leverancier en partner Strocon Holding B.V. c.s. geeft een voor ongeveer de helft materiële borgstelling van € 450.000,- af voor de verplichtingen van MVN aan haar investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor MVN B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses voor 2019, 2020 en 2021 van MVN. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
In 2019 wordt een brutomarge van € 556.000,- en resultaat na vennootschapsbelasting van € 301.000,- begroot. De verwachte omzet voor 2020 bedraagt € 503.000,-. De verwachte netto cashflow (na aflossingen) bedraagt € 88.000,-. De verwachte brutomarge voor 2021 bedraagt € 491.000,- en het verwachte netto cashflow overschot (na aflossingen) bedraagt € 90.000,-. In de begroting is rekening gehouden met de realisatie van twee mestverwerkingsinstallaties en is ook de lening en vordering op SFI BV van in totaal € 875.000,-, welke middels een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, als voorwaardig in de balans opgenomen. In de liquiditeitsprognose is voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden met terugontvangen gelden uit deze vorderingen. We hanteren voor de Rentabiliteit de score Voldoende.

Solvabiliteit
Vanuit de verkoopopbrengsten van de installaties is het eigen vermogen binnen MVN na investering (ultimo 2019) € 502.000,- met een solvabiliteit van 16%. In de prognose balansen per ultimo 2020 en 2021 bedraagt het eigen vermogen volgens prognose respectievelijk € 661.000,- (23%) en € 822.000,- (29%). We hanteren voor de solvabiliteit de score Voldoende.

Liquiditeit
Omdat de onderneming vooral langlopend gefinancierd is, is de liquiditeit ontspannen. Uit de liquiditeitsprognoses blijkt dat deze naar verwachting verder zal verbeteren. De begrote current ratio (kortlopende activa/kortlopende passiva) is volgens prognose ultimo 2019 0,9, 2020 1,4 en 2021 2,4. We hanteren voor de liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-49459 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2019 om 10:54
investeerder-19100 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2019 om 10:53
investeerder-9359 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2019 om 10:53
investeerder-12208 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2019 om 10:52
investeerder-64751 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-09-2019 om 10:52

Reacties

Investeerder – 12258
11-09-2019 12:53
Drente dekking en/of DSCR benoemen zou handig zijn

Collin Crowdfund
11-09-2019 12:57
Beste investeerder,

De DSCR is zeker ook een goed bruikbaar ratio om de terugbetalingscapaciteit weer te geven. Voor 2020 is deze geprognosticeerd op 1,8. Wij kiezen er vanuit Collin voor om zoveel mogelijk gelijke ratio’s te hanteren in onze CCS. Dit om de leesbaarheid voor de gemiddelde investeerder te vergroten.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 75540
12-09-2019 11:08
Kan er toelichting worden gegeven op 2 zaken: 1) Hoe lang loopt het contract met varkenshouderij Pluk B.V.? Is dit minstens even lang als de 60 maanden looptijd van deze financiering? En zijn er mogelijkheden voor Pluk B.V. om onder het contract uit te komen en zo ja, hoe wordt MVN hiervoor gecompenseerd? 2) Er staat in de Rentabiliteit analyse “In de begroting is rekening gehouden met de realisatie van twee mestverwerkingsinstallaties”… hoe zit dit? Waar is de tweede installatie dan geplaatst? Ook bij Pluk B.V.? Dank!

Collin Crowdfund
12-09-2019 11:13
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vragen.

Hierbij onze toelichting op de twee vraagstukken:
1) Het contract met Pluk B.V. is afgesloten voor een periode van zeven jaar. In deze periode geldt een garantie op de verwerking van 20.000m3 mest per jaar tegen een vaste prijs. Deze prijs zal ook vergoed moeten worden in het geval er minder of geen mest verwerkt wordt. Op die manier wordt MVN voldoende gecompenseerd in het geval dat Pluk de afspraken over de mestverwerking niet na kan komen.
2) Op dit moment is er één installatie in gebruik (GPS8). De tweede (GPS9) wordt bij Pluk B.V. in gebruik genomen en in de begroting is de plaatsing van een derde (GPS10) meegenomen. De maatschap met betrekking tot GPS 10 is opgericht. De maten die gaan investeren hebben getekend. Op dit moment vindt de afstemming met mogelijke locaties plaats. Zodra er een akkoord is met een geschikte locatie zal MVN de financiering verzorgen en de installatie bestellen bij Strocon.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Paul Tjittes

Crowdfund Coach


Bart Zwinkels