31290

V.O.F. Midden Brabant Advies

€ 250.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 186
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-12-2018 in 1 uur volgeschreven door 186 investeerders

Samenvatting

Midden Brabant Advies is een onafhankelijk financieel adviesbureau met een viertal advies- en inloopkantoren in Midden-Brabant. Men beschikt over (freelance) specialisten voor alle facetten binnen de financiële dienstverlening en daarnaast over een substantiële assurantieportefeuille. In totaal heeft men meer dan 10.000 relaties waarvan 80% particulier en 20% zakelijk. In 2018 zijn er de nodige interne wijzigingen en bezuinigingen doorgevoerd waardoor er meer ruimte is ontstaan voor proactief en servicegericht advies en bemiddeling in financiële diensten voor de relaties in Midden-Brabant. 

Financieringsbehoefte
De totale en gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Midden Brabant Advies als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer P.J.M. Dirks en mevrouw M.M.B.M. Dirks-Brants voor zich en handelend als vennoten van de vof Midden Brabant Advies. Er wordt een derde hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het woonhuis gevestigd. Deze inschrijving is op dit moment volledig materieel.

Video Pitch

Leendoel

De lening wordt aangewend voor enerzijds een gedeeltelijke herfinanciering van de bestaande financieringsportefeuille. Anderzijds dient de lening voor de herstructureringskosten, zoals volledig geautomatiseerde financiële administratie en administratieve processen, alsmede de aanschaf en het onderhoud van nieuwe klantexpertsystemen en -communicatiemiddelen.

Ondernemer

Peter Dirks (59) heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend in de financiële sector. Sinds 1980 is Peter werkzaam binnen de financiële sector. Tot 2005 in diverse management- en directiefuncties bij Rabobank. Vanaf april 2005 is hij actief als zelfstandig ondernemer en eigenaar van Midden Brabant Advies.

Peter beschikt over de postdoctorale opleiding Beleggings- en Financieel Analist aan de universiteit van Amsterdam en een master-degree (MBA) aan de universiteit Nyenrode.

Naast het werk voor Midden Brabant Advies zet Peter zich ook in als lid van de ledenraad van Adfiz (branchevereniging onafhankelijk financieel adviseurs in Nederland) voor het bewaken van de kwaliteit van de financiële dienstverlening in Nederland.

Medevennoot en partner van Peter is Marlou Dirks (57). Zij heeft na haar opleiding gewerkt bij een internationaal concern op diverse administratieve concernonderdelen. Na het eerste moederschap is zij als zelfstandig ondernemer gaan werken voor de bestuursacademie in Brabant en runde zij een eigen bedrijf in persoonlijke lichaamsverzorging. Vanaf 2005 heeft Marlou de interne en administratieve taken binnen Midden Brabant Advies op zich genomen.

Onderneming

Kernprofiel/historie
Midden Brabant Advies is in het voorjaar van 2005 gestart met de overname van het lokale CVB-Bank kantoor en is verder uitgebouwd tot de onderneming die er nu staat. De groei kwam voort uit autonome groei en ook enkele overnames. Momenteel heeft men een bank- en assurantieportefeuille met circa 10.000 klanten (80% particulier en 20% zakelijk) en heeft men als zelfstandig adviseur een viertal bankvestigingen in Midden-Brabant. Midden Brabant Advies is gecertificeerd voor alle financiële diensten. De wettelijke vereiste certificeringen worden door de ondernemers en de medewerkers doorlopend onderhouden.

In 2018 heeft het bedrijf hard gewerkt aan de omzetting en het “lean and mean” krijgen van de interne organisatie; zoals het omzetten van de tussenpersoon-incasso naar maatschappij-incasso en de uitkeringen van de verzekeringschades door de verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor zijn er veel (personeels)besparingen gerealiseerd en is er een meer proactieve adviesorganisatie ontstaan. Daar waar passend gaat men werken met freelance adviseurs om zo de vaste kosten variabel te maken en toekomstige risico’s te vermijden.

Missie en onderscheidend vermogen
Midden Brabant Advies (www.middenbrabantadvies.nl) wil zich de komende jaren nadrukkelijk profileren als een onafhankelijk adviesbureau met een breed pakket aan diensten. Zij hebben meerdere vestigingen in Midden-Brabant met specialisten op verschillende terreinen zoals dagelijkse bankzaken, financiële planning, vermogensmanagement, pensioenadvies en -beheer, hypotheken, assurantiën, woningmakelaardij, bedrijvenadvies en risicomanagement. Het streven is om door te groeien naar een marktaandeel van 12,5% (van de 100.000 inwoners in het werkgebied in 2025) voor wat betreft het aantal relaties.

De organisatie heeft zijn bestaansrecht omdat de grootbanken op het terrein van service en aandacht voor de klant een andere koers zijn gaan varen. Klanten vragen voor wat betreft hun financiële planning om persoonlijke aandacht en deskundige service. Midden Brabant Advies staat voor een nieuw elan en oude vertrouwde persoonlijke service; met een advieskantoor dicht bij de klant. De missie luidt: Het leveren van kwalitatief hoogwaardige persoonlijke financiële planning, producten en services. De primaire bedrijfsfunctie bestaat uit het leveren van brede en integrale financiële dienstverlening, met de focus op bank-, hypotheek- en verzekeringsdiensten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering     € 180.000,-
Automatiseren en onderhoud systemen € 70.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er is sprake van een aantal bestaande leningen met een restant hoofdsom van € 1.300.000,- en een aflossingsdruk in 2019 van € 116.000,- voor de overname van assurantieportefeuilles. Naast een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis heeft Nh1816 een verpanding in eerste verband op de assuratieportefeuille (waarde momenteel € 400.000,-). Eind 2020 wordt er een lening met een aflossingsdruk van € 52.000,- volledig afgelost. De afgegeven zekerheid bestaat uit 100% privé-borgstelling en de hypothecaire inschrijving zoals onder de zekerheden beschreven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer P.J.M. Dirks en mevrouw M.M.B.M. Dirks-Brants handelend als vennoten van de vof Midden Brabant Advies. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers comfortabel;
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- van Regio Bank (CVB Bank NV) met een openstaande schuld van € 280.000,- en een tweede hypothecaire inschrijving van € 400.000,- van Nh1816 (Onderlinge Noordhollandsche Brandwaarborg Maatschappij UA) met een openstaande schuld van € 400.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 992.000,- op basis van een recente taxatie. Derhalve is de derde hypothecaire inschrijving op dit moment volledig materieel.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Midden Brabant Advies is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, de tussentijdse cijfers van 2018 en de prognoses voor geheel 2018 en 2019. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De cijfers van 2017 geven een omzet van € 1.052.000,- en een winst van € 45.000,-. Deze winst is echter na herwaardering van de portefeuille en dus een incidentele baat van € 198.000,-. De genormaliseerde cashflow was, ondanks de hoge afschrijvingen, onvoldoende voor de verplichtingen. In 2018 zijn de eerste maatregelen genomen, met name in de personeelskosten. Ultimo 2018 is een omzet begroot van € 1.012.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 151.000,-. Dit is voldoende om de financiële verplichtingen na te komen. De in 2018 genomen maatregelen zullen in 2019 naar verwachting resulteren in een omzet van € 1.008.000,- met een operationele cashflow na privé onttrekkingen van € 339.000,- wat ruim toereikend is voor de verplichtingen. Zowel de omzet als het kostenniveau zijn gedetailleerd toegelicht en nagenoeg vast, waardoor de prognose als realistisch kan worden bestempeld. We kwalificeren de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2017 is het eigen vermogen van de onderneming € 1.184.000,- met een solvabiliteit van 41% (score Goed). De activakant bestaat voor het grootste deel uit immateriële vaste activa. Dit betreft de actuele waardering van de assurantieportefeuille. Door de geprognosticeerde resultaten zal de solvabiliteit verder toenemen. Door de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk waarbij er in privé ook sprake is van een goede vermogenspositie. De Solvabiliteit kwalificeren we als Goed.

Liquiditeit
Door forse aflossingsverplichtingen op de aangekochte assurantieportefeuilles – als gevolg van de korte looptijden van de leningen – heeft de liquiditeit onder druk gestaan. Met de crowdfundlening worden de kortlopende schulden geherfinancierd. In combinatie met de genomen maatregelen zorgt dit voor een verbetering van de toekomstige cashflow en daarmee de liquiditeit. Ultimo 2018 is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) naar verwachting 1,0. Zoals geprognosticeerd zal deze ratio de komende jaren verder stijgen. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

De volgende extra beloning wordt aangeboden:

  • Investeerders vanaf € 2.000,- tot € 5.000,- ontvangen het boek “Net iets Slimmer, hoe je betere financiële beslissingen neemt” van Michiel van Vugt (met MBA-cover en voorwoord) .
  • Investeerders vanaf € 5.000,- ontvangen het boek “Net iets Slimmer, hoe je betere financiële beslissingen neemt” van Michiel van Vugt (met MBA-cover en voorwoord) + 2 jaar lang 20% korting op een nieuw particulier schadeverzekeringspakket of 1 jaar lang 10% korting op een nieuw zakelijk schadeverzekeringspakket.

De voucher voor de korting zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het boek zal fysiek worden verstuurd. Hiervoor zal de investeerder dus gevraagd worden zijn/haar adresgegevens te delen met de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7816 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-12-2018 om 12:04
investeerder-10693 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2018 om 12:03
investeerder-3625 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2018 om 12:03
investeerder-9063 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2018 om 12:03
investeerder-14740 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
06-12-2018 om 12:03

Ondernemer

Peter Dirks

Marlou Dirks

Crowdfund Coach


Marc Kogels