41143

Mustafa Ceritlioglu

€ 400.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 311
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-11-2021 in 1 uur volgeschreven door 311 investeerders

Samenvatting

De heer M. Ceritlioglu heeft samen met een compagnon een eigen kapperszaak en is ook reeds sinds 2010 eigenaar van drie verhuurde winkelpanden. Hij gaat nu het winkelpand aankopen wat gedeeltelijk verhuurd is aan derden en waarin ook zijn kapperszaak is gevestigd. Doordat de bestaande panden inmiddels vrij zijn van financiering worden deze ondergezet voor de crowdfunding. De huurinkomsten van de vier winkelpanden zijn toereikend voor de rente en aflossing van deze crowdfunding. De LTV (Loan To Value) van de crowdfunding is bij aanvang 80% en bij de slottermijn is de LTV 65%. 

Invloed coronavirus
De huurders van Christiaan Huygensweg 133, 135 en 137, 5223 BH te ’s-Hertogenbosch hebben alle huren op reguliere wijze doorbetaald. Er zijn geen aanvullende afspraken gemaakt over het voldoen van de huur. De kapperszaak is een korte periode gesloten geweest, maar de ondernemer heeft zijn eigen huur kunnen blijven voldoen. De kapperszaak bestaat al een lange tijd, en heeft veel vaste klanten. Sinds de lockdown is opgeheven is het daarom ook weer even druk als van te voren. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 325.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificeert Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer M. Ceritlioglu. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op het aan te kopen onroerend goed.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Christiaan Huygensweg 133, 135 en 137, 5223 BH te 's-Hertogenbosch, kadastraal bekend als sectie F, nummer 1856 A3, A4 en A28, appartementsindex 3, 4 en 28 te ’s-Hertogenbosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 500.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 8 september 2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Christiaan Huygensweg 133, 135 en 137, 5223 BH te 's-Hertogenbosch, kadastraal bekend als sectie F, nummer 1856 A3, A4 en A28, appartementsindex 3, 4 en 28 te ’s-Hertogenbosch worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Met de crowdfunding worden liquide middelen vrijgemaakt voor de aankoop van een winkelpand waarin de eigen kapsalon is gevestigd en daarnaast is verhuurd aan derden.

Ondernemer

Mustafa Ceritlioglu (1969) is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij heeft samen met een zakelijk partner een eigen kapsalon welke is gevestigd in het aan te kopen pand.

De reeds in bezit zijn de winkelpanden heeft hij in 2010 met behulp van familie kunnen aankopen. Inmiddels is de financiering hierop afgelost en kunnen deze worden ingezet om de aankoop van het nieuwe beleggingspand mogelijk te maken. Het aan te kopen onroerend goed is nu niet meegenomen als onderpand omdat de ondernemer voornemens is binnenkort nog een dergelijke transactie te doen. Het voornemen is om daarvoor een crowdfunding aan te bieden met als onderpand beide panden.

Onderneming

Onroerend goed
Het onderpand betreft drie verhuurde winkelruimtes in ’s-Hertogenbosch dichtbij het station met goede bereikbaarheid. De winkels zijn van bouwjaar 1954 en zijn onderdeel van een woon-winkel-complex. De bouwkundige staat is goed, staat van onderhoud binnen is ook goed en buiten is redelijk. In totaal is het vrij verhuurbaar oppervlak 267 m². De winkels zijn verhuurd aan drie huurders met een resterende looptijd van de huurcontracten tussen eind 2024 en halverwege 2026. De huurcontracten zijn reeds meerdere jaren geleden gesloten. De huidige huuropbrengst is € 61.200,-. De markthuur is getaxeerd op € 36.000,-. De objecten zijn op 8 september 2021 getaxeerd, inclusief positieve correctie voor de meerhuur, op een marktwaarde in verhuurde staat van € 500.000,-.

De LTV (Loan To Value) van de crowdfunding is bij aanvang 80% en bij de slottermijn is de LTV 65%. 

Het aan te kopen pand wat geen onderpand van deze crowdfunding is en vrij zal zijn van financiering betreft een winkelruimte met kantoor en kantine op de begane grond alsmede een souterrain en garage aan de Oude Vlijmenseweg 84J, 5223 GP te ’s-Hertogenbosch. Het bouwjaar is 1967. De getaxeerde markthuur bedraagt € 30.575,-. Het pand is nu in gebruik door de eigen kapperszaak van de ondernemer en daarnaast verhuurd aan een stomerij. De marktwaarde in verhuurde staat getaxeerd op € 350.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 6 oktober 2021.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop beleggingspand € 350.000,-
Kosten koper en overige kosten € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000.-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 325.000,-

Er is geen sprake van andere financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de kapperszaak van de ondernemer “Alany” is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we derhalve de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de exploitatie van de beleggingspanden in privé van 2021 en de prognose van 2022. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2021 heeft de ondernemer naar verwachting € 61.000,- huurinkomsten zonder dat daar financiering tegenover staat. Voor 2022 is geprognosticeerd dat deze huurinkomsten stijgen tot € 103.000,- van waaruit de exploitatiekosten en financieringslasten van de crowdfunding worden betaald met een verwacht netto cashflow overschot van € 47.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2021 is het vermogen in Box 3 naar verwachting voor de ondernemer de waarde van het bestaande onroerend goed. Na de aankoop van het nieuwe onroerend goed en het verstrekken van de crowdfunding bedraagt de overwaarde op het onroerend goed € 450.000,- op een totale waarde van € 850.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer M. Ceritlioglu. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op het aan te kopen onroerend goed.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Christiaan Huygensweg 133, 135 en 137, 5223 BH te 's-Hertogenbosch, kadastraal bekend als sectie F, nummer 1856 A3, A4 en A28, appartementsindex 3, 4 en 28 te ’s-Hertogenbosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 500.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 8 september 2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Christiaan Huygensweg 133, 135 en 137, 5223 BH te 's-Hertogenbosch, kadastraal bekend als sectie F, nummer 1856 A3, A4 en A28, appartementsindex 3, 4 en 28 te ’s-Hertogenbosch worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12079 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2021 om 11:06
investeerder-41006 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2021 om 11:06
investeerder-236745 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2021 om 11:06
investeerder-108533 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2021 om 11:06
investeerder-288930 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2021 om 11:06

Ondernemer

Mustafa Ceritlioglu

Crowdfund Coach


Marc Kogels