32634

IDinIT

€ 200.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 182
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-06-2019 in 1 uur volgeschreven door 182 investeerders

Samenvatting

IDinIT, de handelsnaam van New True B.V., is een ambitieus en inspirerend automatiseringsadviesbureau, dat zich richt op het invoeren van de bedrijfssoftware van SAP, de wereldwijde nummer 1 op het gebied van bedrijfssoftware-oplossingen. Met 18 zeer ervaren consultants richten zij zich op de nationale en internationale bedrijven die gebruik maken van de SAP software, waarbij IDinIT opereert op het snijvlak van bedrijfskundig en automatiseringsadvies. Deskundige medewerkers met tientallen jaren ervaring geven bedrijfskundig advies, managen projecten en doen aan zowel software-implementatie als -ontwikkeling. Dit is vaak gebaseerd op de geïntegreerde bedrijfssoftware van SAP. Flexibiliteit wordt gecombineerd met een pragmatische aanpak, of het nu gaat om een compleet nieuwe implementatie, het optimaliseren van bestaande SAP software of toepassen van de Expert Topic Solutions.
Jos Snapper (1960) is sinds 1984 actief in de IT. In 2005 heeft Jos de voorloper van IDinIT opgericht. Dit runt hij nu samen met Joachim van Essen.
Joachim van Essen (1975) is sinds 1998 actief in de in de IT/Business Consultancy. Na een aantal jaren te hebben samen gewerkt met IDinIT is het bedrijf van Joachim in 2016 hiermee gefuseerd.

Financieringsbehoefte
IDinIT heeft de laatste jaren een kwalitatieve en kwantitatieve groei laten zien en wil blijven groeien in de markt door het behouden en aantrekken van zowel medewerkers als klanten. Twee van de zittende aandeelhouders in IDinIT (Trilocca B.V. en V.E. Advies Holding B.V.) willen die groei vorm geven en wensen de derde aandeelhouder, welke 60% van de aandelen in IDinIT heeft, uit te kopen. Er is een akkoord tussen de aandeelhouders bereikt over de (ver-)koop van de aandelen. De koopprijs voor 60% van de aandelen in IDinIT is vastgesteld op in totaal € 330.000,-. Daarvan zal € 30.000 uit eigen middelen worden voldaan. 
In juli 2016 is bij Knab Crowdfunding een lening ad € 175.000,- gestart voor uitbreiding van het werkkapitaal. Het restant leningsbedrag ad ongeveer € 75.000,-. wordt, samen met een rentevergoeding van 6 maanden aan de bestaande investeerders, in zijn geheel afgelost met deze financiering. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 175.000,- en via Collin Crowdfund bedraagt deze € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing
De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd. 

Zekerheden en voorwaarden
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico voor New True B.V. De overall Collin Credit Score is Goed. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

  • De debiteuren zijn New True B.V.; Trilocca B.V.; V.E. Advies Holding B.V.
  • Verpanding van de volwaardige vordering ad € 300.000,- die door Trilocca B.V. is verstrekt aan J.L.J. Snapper in privé ter financiering van een tweetal privé panden die als onderliggende zekerheid. 

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsaanvraag wordt voor € 200.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 175.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend op 1 juli. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

Met de gevraagde financiering wordt 60% van de aandelen in New True B.V. gekocht en het openstaand saldo van de lopende lening bij Knab Crowdfunding in zijn geheel afgelost, met een vergoeding hierover van 6 maanden rente aan de investeerders van deze vorige financiering.

Ondernemer

Jos Snapper (1960) is sinds 1984 actief in de IT. Na o.a. voor SAP Nederland werkzaam te zijn geweest, heeft hij in 1995 IMC mede opgericht en in vier jaar zien groeien tot een organisatie met circa 100 medewerkers. Na de overname van IMC in 1999 door het Duitse TDS Informationstechnologie AG heeft Jos tot 2003 leiding gegeven aan de verdere groei van TDS buiten Duitsland. In 2005 heeft Jos de voorloper van IDinIT opgericht en runt dat nu samen met Joachim van Essen.
Jos heeft in het verleden bewezen dat hij een bedrijf succesvol kan laten groeien tot een aanzienlijke omvang en dat hij waarde kan creëren voor een automatiseringadviesbureau. Jos heeft ruime en brede ervaring in de IT in het algemeen, en met SAP in het bijzonder. Door zijn kennis en grote netwerk heeft hij brede ingangen in het bedrijfsleven. Jos is ook zelf werkzaam als projectmanager van een van Nederlands meest gerenommeerde bedrijven en staat dus ook in het veld zijn mannetje. Zijn kwaliteiten liggen met name op het gebied van strategie, financiën, commercie, HR en projectmanagement. Zijn ambitie is IDinIT succesvol en stabiel te laten groeien.

Joachim van Essen (1975) is sinds 1998 actief in de in de IT/Business Consultancy. Hij is een erg gedreven persoon, met enthousiasme, energie, flair, kwaliteit, creativiteit, leiderschap en betrouwbaarheid als kernkwaliteiten. Na verschillende consultancy- en managementposities bij grote en kleine ondernemingen heeft hij de smaak van ondernemen te pakken gekregen toen hij als pre-sales een Nederlandse vestiging van een Israëlisch softwarebedrijf op is gaan zetten. Joachim heeft voor dit bedrijf drie jaar in Europa en de Verenigde Staten gewerkt als pre-sales, manager en businessconsultant. In 2006 is hij begonnen met zijn eigen onderneming in de SAP advisering, met de focus op de technische kant van SAP. Procesoptimalisatie en ketenintegratie, e-commerce en cloud migraties zijn de speerpunten waar Joachim inhoudelijk het beste in thuis is. Deze onderneming is in 2016, na enkele jaren samengewerkt te hebben, gefuseerd met het huidige IDinIT.
Joachim is, naast de verantwoordelijke voor solution- en productinnovatie binnen IDinIT, tevens actief als programmamanager bij klanten.

Onderneming

De roots van IDinIT liggen in 2005, toen haar voorgangers Applaza B.V. en Integration Factory B.V. werden opgericht. Na de fusie van beide bedrijven in 2008 ontstond de voorloper van IDinIT, destijds True IT B.V., nu New True B.V. genaamd. Sindsdien heeft IDinIT zich ontwikkeld van een reseller van SAP-bedrijfssoftware in het MKB tot een professional service provider die zich heeft gespecialiseerd in SAP, de wereldwijde nummer 1 op het gebied van bedrijfssoftware-oplossingen. IDinIT levert haar diensten aan zowel nationale als internationale bedrijven. 

Missie en doelstelling:
“IDinIT ondersteunt haar klanten bij het realiseren van het hoogst haalbare rendement op de goederen- en mensenstroom. Dat doen ze door de klanten met moderne informatietechnologie uit te rusten, gericht op de integratie van organisaties, mensen en bedrijfsprocessen. Dit zodat hun klanten nóg beter en duurzamer kunnen presteren. “A good ID, integrating future proof IT”.

Visie:
Ondernemingen draaien 24×7, waarbij de integratie van organisaties, processen, IT en mensen centraal staat, net als duurzaam ondernemen. Daar kan IDinIT met haar kennis en oplossingen uitstekend op inspelen. 

Strategie:

  • Focus op gerenommeerde ondernemingen, nationaal en internationaal.
  • Kwaliteit als drijfveer, zowel qua oplossingen, organisatie als medewerkers.
  • Kwalitatieve en kwantitatieve groei in medewerkers, m.n. voor projectmanagement, consultancy, integratie- als development werkzaamheden.
  • Acquisitie van nieuwe klanten aan de bovenkant van de markt, zowel voor de specialistische kennis alsook voor de specifieke oplossingen die IDinIT voor bepaalde thema’s te bieden heeft.
  • Met de nadruk op Nederland, maar met als principe “follow the customer” op het project.
  • Strategische samenwerking met partners.

Positionering in de markt:
Meer dan de helft van de Nederlandse multinationals maakt gebruik van de bedrijfssoftware van SAP en ook bij de overheid en publieke sector wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt. In principe is elke onderneming die de geïntegreerde bedrijfssoftware van SAP gebruikt een potentiële klant van IDinIT. De laatste jaren laten zowel een kwalitatieve als kwantitatieve groei zien en de performance van IDinIT wordt alsmaar beter. De twee aandeelhouders van IDinIT verwachten deze lijn door te kunnen trekken en IDinIT zal de komende drie jaar uitgroeien tot een bedrijf met meer dan 30 medewerkers.

Concurrentiepositie:
IDinIT bevindt zich in een markt waar veel SAP adviseurs actief zijn, maar door de combinatie van kennis, inlevingsvermogen, referenties en commercieel interessante tarieven (mogelijk gemaakt doordat zij lage overheadkosten hebben) zijn zij een aantrekkelijke partij om zaken mee te doen. IDinIT is niet bedreigend qua grootte voor de grotere adviesbureaus en niet voor de kleinere vanwege de unieke specialisatie qua thema’s waarop zij zich richten.

Structuur:

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname 60% van de aandelen   € 330.000,-
Aflossing huidige financiering Knab Crowdfunding   € 75.000,-
Totale investeringsbehoefte   € 405.000,-
Eigen middelen  € 30.000,-
Lening via Knab Crowdfunding  € 175.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7 %
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing
 

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 375.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn New True B.V. ; Trilocca B.V.; V.E. Advies Holding B.V.
  • Verpanding van de volwaardige vordering ad € 300.000,- die door Trilocca B.V. is verstrekt aan J.L.J. Snapper in privé ter financiering van een tweetal privé panden die als onderliggende zekerheid dienen. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor New True B.V.  en Trilocca B.V. is Laag risico, de kwalificatie voor V.E. Advies Holding B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde historische cijfers van de drie debiteuren over 2018 en daarnaast de geconsolideerde prognoses van de drie debiteuren voor 2019 en 2020, opgesteld door de ondernemers in overleg met accountant en adviseur. De overall score is Goed.

Rentabiliteit
De omzet in 2018 van bijna € 2.400.000,- levert een netto cashflowoverschot van € 34.000,-. In 2019 wordt eenzelfde omzet verwacht maar met lagere kosten door het wegvallen van een aandeelhouder wat resulteert in een netto cashflowoverschot van € 55.000,-. Voor 2020 verwacht men een omzetgroei richting de € 3.000.000,- doordat in de tweede helft van 2019 een aantal nieuwe medewerkers in gaan stromen die nu nog niet voor het volledige bedrag gefactureerd worden. Deze medewerkers zijn al in dienst, genieten opleidingen en werken tegen lager tarief totdat ze in 2020 volledig zelfstandig worden ingezet. We kwalificeren de Rentabiliteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is ultimo 2018 circa 36% op een balanstotaal van € 1.676.000,-. Voor eind 2019 wordt eenzelfde solvabiliteit verwacht op een hoger balanstotaal van € 1.960.000,-. In 2020 zal de solvabiliteit naar verwachting stijgen naar 43% op een balanstotaal van € 2.060.000,- doordat de winst zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. We kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Liquiditeit
De current ratio (de verhouding vlottend actief versus vlottend passief) heeft in 2018 een score van 2,4 en voor de jaren 2019 en 2020 respectievelijk 2,9 en 3,2. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9447 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
24-06-2019 om 10:11
investeerder-2716 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2019 om 10:11
investeerder-67208 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2019 om 10:11
investeerder-41061 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2019 om 10:11
investeerder-21959 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2019 om 10:11

Ondernemer

Jos Snapper

Joachim van Essen

Crowdfund Coach


Jeroen Poort