47006

NHVP B.V. 4

€ 1.050.000  |  8,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 800
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 800 investeerders

Samenvatting

Fred Krautwurst is een ervaren vastgoedbelegger, met een huidige portefeuille van elf objecten. Fred Krautwurst is reeds meerdere malen gefinancierd via Collin Crowdfund. Tot op heden is altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan. Hij verzoekt nu om een herfinanciering van een eerder bij Collin aangegane lening, omdat de projectontwikkeling langer duurt dan verwacht.  

Financieringsbehoefte
Er wordt een bestaande lening van € 1.050.000,- bij Collin geherfinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.050.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij. Door de gestelde voorwaarden, waarbij € 100.000,- wordt afgelost na verkoop van andere object(en) bedraagt de beoogde slottermijn € 950.000,-. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is NHVP B.V.
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag.  
 • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.050.000,-  op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Groenmarkt 10 te Dordrecht ten behoeve van de investeerders van Collin.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Groenmarkt 10, 3311 BE Dordrecht, kadastraal bekend als sectie F nummer 1952 te Dordrecht, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste negen maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente in afwijking van onze Algemene Voorwaarden.
 • Men lost verplicht éénmaal, na de verkoop van het object aan de Verwerijstraat 26a, 28, 28a, 28b, 28c, 4331 TC te Middelburg, € 100.000,- af zonder extra vergoedingsrente. Indien dit object wordt gesplitst in meerdere kadastrale objecten zal de aflossing plaatsvinden naar rato van de taxatiewaarde (leeg van verhuur en gebruik) per (deel)object. De totale waarde van het object is getaxeerd op € 1.886.100,-. Op basis van deze taxatie zal de aflossing dan als volgt zijn:
  • Verkoop 28 € 28.300,-
  • Verkoop 28a € 12.800,-
  • Verkoop 28b € 15.500,-
  • Verkoop 28c (+souterrain) € 29.400,-
  • Verkoop 26a € 14.000,-

Leendoel

Het doel is het herfinancieren van een bestaande lening bij Collin Crowdfund. 

Ondernemer

Fred Krautwurst (1963, B.Sc., M.Sc., MBA, DBA) is ondernemer sinds 1989 via verscheidene bedrijven waarin hij als medeoprichter een directierol vervulde. Inmiddels is Fred acht jaar professioneel bezig met vastgoed. Fred Krautwurst zijn hobby’s zijn koken, muziek en hardlopen. Fred heeft ook een tijd in Spanje gewoond waar hij een B&B heeft geëxploiteerd. 

Fred Krautwurst is reeds meerdere malen gefinancierd via Collin Crowdfund. Tot op heden is altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan.

Onderneming

NHVP B.V. is opgericht om hierin zowel het voormalige Box 3-vastgoed evenals toekomstig aan te kopen onroerend goed in onder te brengen. Binnen NHVP B.V. heeft Fred Krautwurst een portefeuille van elf objecten. 

Fred Krautwurst heeft middels NHVP B.V. een aandelenbelang in BRF Groep B.V. BRF Groep B.V. is een entiteit, waarin Fred samen met zijn zonen de exploitatie van een hotel en de verhuur van een restaurant verzorgt. Het onroerend goed van het hotel en restaurant is in het bezit van BRF Groep B.V.

Onroerend goed
Deze lening betreft de herfinanciering van een lening die eerder is verstrekt via de investeerders van Collin Crowdfund voor de aankoop van het object aan de Groenmarkt 10 te Dordrecht en de transformatie hiervan naar 3 appartementen (oorspronkelijke plan was 4 appartementen). Het betreft een monumentaal pand, gelegen nabij het centrum van Dordrecht. Inmiddels is bouwhistorisch onderzoek verricht naar het pand en zijn werkzaamheden uitgevoerd die de historische waarden niet aantasten. Er is reeds voor € 250.000,- verbouwd en Fred verwacht nog € 150.000,- aan kosten te maken om tot de gewenste eindsituatie te komen. Op korte termijn zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd voor de beoogde eindsituatie. Het pand is aangetrokken voor een koopsom van € 950.000,-. Op basis van een uitgevoerd taxatierapport d.d. 25 mei 2022 bedraagt de marktwaarde vrij van huur en gebruik (leegwaarde) na verbouwing € 1.400.000,-. Volgens de afgegeven taxatie zijn na realisatie van de woningen de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van het pand goed. Op 24 januari 2024 is er door een makelaar een waardebepaling uitgevoerd waarbij het gehele pand (als één woning) wordt geschat op € 1.200.000,- in huidige staat. De vergunningaanvraag voor bestemming Wonen wordt voorbereid.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Collin lening € 1.050.000
Totale investering € 1.050.000
Lening via Collin Crowdfund € 1.050.000

Leenbedrag: € 1.050.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 18 maanden, met een verwachte aflossing van € 100.000,- gedurende de looptijd (door de verkoop van andere object(en) en een beoogde slottermijn van € 950.000,-

Overige financiers:
De overige panden binnen NHVP B.V. zijn gefinancierd bij Mogelijk, RNHB, Dutch Mortgage Services B.V., private investeerders en Collin Crowdfund. De overall LTV van deze portefeuille bedraagt per heden 75%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor NHVP B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden.  Deze score is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers 2022 en (concept)jaarrekening 2023 van NHVP B.V., de aangifte IB van Fred Krautwurst, de aangeleverde documentatie ten aanzien van het te financieren object (taxatierapport en actuele waardebepaling) en de prognose voor NHVP B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2022 bedroeg de omzet in NHVP B.V. € 1.571.000 en bedroeg de genormaliseerde cashflow € 160.000,-. In 2023 bedroeg de omzet € 817.000,- en bedroeg de genormaliseerde cashflow € 34.000,-.  Door de herfinanciering van één van zijn objecten komt € 275.000,- aan liquide middelen beschikbaar om de ontwikkeling en verkoop van enkele objecten (waaronder Groenmarkt) mogelijk te maken. In 2024 wordt een omzet begroot van € 860.000,- en een netto cashflow overschot van € 41.000,-. Voor 2025 wordt een omzet begroot van € 862.000,- en een netto cashflow overschot van € 369.000,-. Door de onzekerheid ten aanzien van de verkopen kwalificeren wij de Afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
In de Balans na investering is sprake van een solvabiliteit van 19% op een balanstotaal van € 11.724.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is NHVP B.V.
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag.  
 • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.050.000,-  op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Groenmarkt 10 te Dordrecht ten behoeve van de investeerders van Collin.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Groenmarkt 10, 3311 BE Dordrecht, kadastraal bekend als sectie F nummer 1952 te Dordrecht, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste negen maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente in afwijking van onze Algemene Voorwaarden.
 • Men lost verplicht éénmaal, na de verkoop van het object aan de Verwerijstraat 28 a b c, 4331 TC te Middelburg, € 100.000,- af zonder extra vergoedingsrente. Indien dit object wordt gesplitst in meerdere kadastrale objecten zal de aflossing plaatsvinden naar rato van de taxatiewaarde (leeg van verhuur en gebruik) per (deel)object. De totale waarde van het object is getaxeerd op € 1.886.100,-. Op basis van deze taxatie zal de aflossing dan als volgt zijn:
  • Verkoop 28 € 28.300,-
  • Verkoop 28a € 12.800,-
  • Verkoop 28b € 15.500,-
  • Verkoop 28c (+souterrain) € 29.400,-
  • Verkoop 26a € 14.000,-

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het object als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-369447 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2024 om 11:39
investeerder-178385 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2024 om 11:39
investeerder-31731 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-02-2024 om 11:39
investeerder-380460 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2024 om 11:39
investeerder-28822 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2024 om 11:38

Ondernemer

M.J.A.G. Krautwurst

Crowdfund Coach


Lars van Meer