31310

Oculus Groep B.V.

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 231
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-09-2019 in 1 uur volgeschreven door 231 investeerders

Samenvatting

Oculus Groep B.V. is een holdingmaatschappij voor administratie- en belastingadvieskantoren voor het MKB. De ondernemers willen een keten opzetten die op eenduidige wijze geautomatiseerd werkt. Efficiënt en optimaal verzorgen van basistaken voor administratie en belastingaangiftes met daarnaast een rol als business controller voor het MKB.

IsaFloor Beheer B.V. (100% eigendom van George Wijngaard) en At Control Interim Management B.V. (100% eigendom van Rogier Schuurmans) zijn ieder voor 50% aandeelhouder van Oculus Groep B.V. 
Het bestaande administratiekantoor van George Wijngaard, ISA Administratie B.V. en gekochte portefeuilles worden in aparte vennootschappen onder Oculus Groep B.V. gehangen.

Financieringsbehoefte
Voor de overname van twee administratiekantoren (inclusief onvoorzien) is een bedrag van € 714.000,- benodigd. Uit eigen middelen en een earn-out regeling wordt € 464.000,- ingebracht.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Oculus Groep B.V. de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende.

 • De debiteuren zijn Oculus Groep B.V., ISA Administratie B.V., Oculus V B.V. en Oculus B B.V.
 • De heer H.G. Wijngaard geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer R.C.M.A. Schuurmans geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Oculus Groep B.V. en haar onderliggende werkmaatschappijen mogen plaatsvinden, zolang de (geconsolideerde) solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • Vermogens-instandhoudingsverklaring van IsaFloor Beheer B.V. en At Control Interim Management B.V. inzake een minimale (geconsolideerde) solvabiliteitsratio van 25% in Oculus Groep B.V.
 • Om ervoor te zorgen dat de kasstroom voldoende is, zullen IsaFloor Beheer B.V. en/of At Control Interim Management B.V. in boekjaar 2019 minimaal € 60.000,- en in 2020 minimaal € 35.000,-aan risicodragend vermogen inbrengen.
 • De earn-out regelingen bedragen maximaal € 400.000,- en de aflossingen op de earn-out regelingen mogen maximaal € 137.000,- op jaarbasis bedragen.

Leendoel

De financiering is benodigd voor de overname van de portefeuilles van twee administratiekantoren.

Ondernemer

George Wijngaard (50) heeft ervaring opgedaan als financieel directeur bij een internationaal productiebedrijf en diverse Interim functies in het hoger management waar onder vastgoed controller bij een Top Klinisch Ziekenhuis. Verder heeft hij al 15 jaar ervaring met een eigen administratie en belastingadvies kantoor. George heeft Bedrijfskundige informatica aan de HEAO en Fiscaal Recht op de Erasmus Universiteit gestudeerd. Daarnaast is hij penningmeester bij diverse verenigingen. Zijn kernkwaliteiten zijn; betrouwbaar, betrokken, doortastend en vasthoudend.

Rogier Schuurmans (49) heeft diverse financiële functies bij AEGON, Siemens en Exact uitgeoefend. Sinds 2001 is hij werkzaam als interim finance manager/ business controller bij grotere MKB bedrijven. Rogier heeft verder een aantal participaties in diverse bedrijven en heeft al eerder een eigen administratiekantoor gehad. Zijn opleidingen zijn HEAO Bedrijfseconomie en Bedrijfseconomie (Tilburg University). Verder is hij Postdoctoraal register controller (RC). Zijn kernkwaliteiten zijn: initiatief, daadkracht, analytisch en resultaatgericht.

De ondernemers kennen elkaar al 31 jaar en zijn sterk complementair.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Oculus richt zich op de MKB markt, van ZZP-er tot middelgroot bedrijf, met name de commerciële markt. Voor deze klantengroep leveren ze de volledige ondersteuning op het gebied van boekhouding, fiscaliteit en salarisadministratie als ook bedrijfseconomische adviezen (herfinanciering, overnames, business planning, etc.). De boekhouding doen zij in samenwerking met de klant volledig digitaal waardoor er altijd een up-to-date inzicht in de cijfers is.

Missie
De missie is om ervoor te zorgen dat de klanten administratief worden ontlast (focus op hun business) maar wel altijd inzicht hebben in hun financiële performance en periodiek tijd hebben om samen met Oculus na te denken over nieuwe stappen voor hun bedrijf.

Visie
De visie van Oculus is dat administreren steeds verder geautomatiseerd gaat worden, maar toch nog altijd aandacht zal behoeven. De focus van administratiekantoren zal verschuiven van het “boeken” en opstellen van de jaarrekening naar frequenter rapporteren en adviseren.

Strategie
Het is de strategie van Oculus om middels overname van portefeuilles en autonome groei van deze portefeuilles binnen drie jaar te groeien naar een omzet van € 2.200.000,- en een minimale EBITDA van € 500.000,-. 
De aangekochte portefeuilles worden geleidelijk omgezet naar het Oculus automatiseringsplatform en qua opzet/structuur gesynchroniseerd. Hierdoor kan optimale afhandeling in de backoffice plaatsvinden, waarbij de klant één aanspreekpunt heeft. De focus ligt op Zuidwest Nederland.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Oculus richt zich op de MKB markt, van ZZP-er tot middelgroot bedrijf, met name de commerciële markt. In deze markt is nog steeds veel concurrentie. Het onderscheidend vermogen is gelegen in de compleetheid van ons assortiment tegen een scherpe prijs en state-of-art automatisering.
Het unieke is dat we dit combineren met schaalvergroting, waardoor in de backoffice meer efficiency gerealiseerd kan worden. De focus ligt op de verdere uitbouw van de organisatie vanuit de bestaande portefeuilles.

Voor bestaande, veelal wat oudere, kleinere administratiekantoren is het lastig de noodzakelijke stappen in automatisering en organisatie te maken.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop twee administratiekantoren € 672.000,-
Kosten / onvoorzien € 42.000,-
Totaal € 714.000,-
Eigen middelen € 64.000,-
Earn-out regeling € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Oculus Groep B.V., ISA Administratie B.V., Oculus V B.V. en Oculus B B.V.
 • De heer H.G. Wijngaard geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer R.C.M.A. Schuurmans geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Oculus Groep B.V. en haar onderliggende werkmaatschappijen mogen plaatsvinden, zolang de (geconsolideerde) solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • Vermogens-instandhoudingsverklaring van IsaFloor Beheer B.V. en At Control Interim Management B.V. inzake een minimale (geconsolideerde) solvabiliteitsratio van 25% in Oculus Groep B.V.
 • Om ervoor te zorgen dat de kasstroom voldoende is, zullen IsaFloor Beheer B.V. en/of At Control Interim Management B.V. in boekjaar 2019 minimaal € 60.000,- en in 2020 minimaal € 35.000,-aan risicodragend vermogen inbrengen.
 • De earn-out regelingen bedragen maximaal € 400.000,- en de aflossingen op de earn-out regelingen mogen maximaal € 137.000,- op jaarbasis bedragen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. 
Dun & Bradstreet geeft Oculus Groep B.V. en Isa Administratie B.V. de kwalificatie Laag risico. Oculus B B.V. en Oculus V B.V. waarin de over te nemen portefeuilles worden ingebracht krijgen de kwalificatie Verhoogd risico, wat gebruikelijk is bij oprichting van nieuwe vennootschappen. De bedrijven waarvan de portefeuilles zijn overgenomen hebben ook de kwalificatie Laag risico en daarom hanteren wij voor deze campagne de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit, en is gebaseerd op de cijfers 2018 en prognoses 2019 en 2020.
De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
De cijfers 2018 zijn nog op basis van de oude situatie waardoor vergelijking met het huidige en komende jaar niet realistisch is. Na overname van de twee portefeuilles wordt in 2019 een omzet geprognosticeerd van € 376.000,- en een netto cashflow overschot van € 17.000,- door de aanvullende storting van de aandeelhouders ter hoogte van € 60.000,-.
In boekjaar 2020 is de geprognotiseerde omzet € 1.180.000,- en zal het netto cashflow overschot naar verwachting uitkomen op € 18.000,- (na inbreng van € 35.000,- aan additioneel risicodragend vermogen en € 187.000,- aan aflossingen op de lening van Collin en earn-out regeling). Dit is het eerste volledige boekjaar, waarin de overgenomen portefeuilles in de exploitatie zitten. 
De aandeelhouders zijn op dit moment vanuit privé en/of hun houdstermaatschappijen in staat om additionele middelen in te brengen in geval er sprake mocht zijn van een cashflow tekort. De score voor de Rentabiliteit hebben wij vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2018 bedroeg de solvabiliteit ruim 88% bij een balanstotaal van € 26.000,-. Na overname is er sprake van forse balansverlenging en komt de solvabiliteit eind 2019 uit ca. 17% bij een balanstotaal van € 812.000,-. Na realisatie van de prognose 2020 en additionele kapitaalinbreng zal de solvabiliteit toenemen naar 28% bij een balanstotaal van € 745.000,-. Mede vanwege het feit dat de aandeelhouders een vermogens-instandhoudingsverklaring afgeven inzake een minimale solvabiliteit van 25% per ultimo 2020 hebben wij de score van de Solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt ultimo 2018 uit op 8,7. Na realisatie van de prognose 2019 komt de current ratio uit op 0,9. De verwachting is dat de Oculus Groep B.V. de komende jaren een aantal portefeuilles zal kopen, waarbij additioneel eigen vermogen zal worden ingebracht. Na realisatie van de prognose 2020 zal de current ratio uitkomen op 0,7. 
Wij hebben de score voor de Liquiditeit vastgesteld op Voldoende omdat de aandeelhouders in staat en bereid zijn om additioneel risicodragend vermogen in te brengen in Oculus Groep B.V. in geval er sprake mocht zijn van een eventueel liquiditeitstekort. In de prognoses is verder geen rekening gehouden met aankopen van nieuwe portefeuilles die verder zullen bijdragen aan de winst.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-68385 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-09-2019 om 11:11
investeerder-33123 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-09-2019 om 11:11
investeerder-54080 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-09-2019 om 11:11
investeerder-90793 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-09-2019 om 11:10
investeerder-24306 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-09-2019 om 11:10

Ondernemer

George Wijngaard

Rogier Schuurmans

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas