MKB Nederland 13-4-2017

Opbouw pensioen in eigen beheer

Brancheorganisaties aangesloten bij MKB-Nederland ontvingen 5 april een e-mail van algemeen directeur Leendert-Jan Visser. Daarin wijst hij hen nogmaals op de recente ontwikkelingen op het gebied van het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Ondernemers moeten voor 1 juli in actie komen om hun huidige pensioenopbouw stop te zetten.

In de nieuwe wetgeving zijn er drie opties om opgebouwde pensioentegoeden af te kopen. Welke het beste is, hangt uiteraard af van de persoonlijke omstandigheden van de DGA en vraagt een goede voorbereiding. Het is daarom verstandig om een adviseur in te schakelen. Leden van Adfiz (financieel adviseurs) en SRA (accountants) zijn gespecialiseerd in deze materie. Crowdfunding is een alternatief voor afkoop in plaats van een bancair krediet. ‘FLOXX powered by Collin’ hiervoor een oplossing.

Hieronder de volledige tekst van de mail aan de branches.
Zie ook het nieuwsbericht op de website van 7 maart: Opbouw pensioen in eigen beheer defintief ten einde.

Van: Leendert-Jan Visser
Verzonden: woensdag 5 april 2017 15:23
Onderwerp: Wijziging ‘Pensioenvoorziening Eigen Beheer’

Geachte mevrouw, meneer,

Zoals (zeer waarschijnlijk) bij u bekend, zijn er recente ontwikkelingen op het gebied van het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Wijziging ‘Pensioenvoorziening Eigen Beheer’

In overleg met het kabinet heeft MKB-Nederland samen met de SRA een oplossing weten te vinden voor een groep van ongeveer 100.000 DGA’s in Nederland die de laatste jaren problemen ondervinden bij het uitkeren van dividend* vanwege de pensioenvoorziening die ze op hun balans hebben. Daarnaast wordt de vennootschapsbelasting verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen naar € 350.000. Hier kunnen alle ondernemingen in Nederland van profiteren.

Het wetsvoorstel “Uitfasering pensioen in eigen beheer” is op Prinsjesdag ingediend. Nadat eind december 2016 de stemming over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, op verzoek van staatssecretaris Wiebes is uitgesteld, heeft de Eerste Kamer op 7 maart jl. het wetsvoorstel aangenomen.

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen is gepubliceerd in het Staatsblad. Daardoor treedt de wet op 1 april 2017 in werking. Nu de wet in werking treedt per 1 april 2017 moet de DGA vóór 1 juli 2017 in de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit nemen dat er geen pensioenopbouw meer plaats zal vinden. Daarnaast moet er een addendum komen op de pensioenbrief, waarin de verdere pensioenopbouw wordt stopgezet.

Voor reeds opgebouwde pensioenen zijn er drie opties:
De DGA kan in 2017, 2018 en 2019 kiezen om het pensioen af te kopen waarbij er geen revisierente wordt gerekend en er tijdelijk sprake is van een fiscale kortingsregeling. In 2017 is, volgens het huidige voorstel, het voordeel 34,5%. Dit loopt af naar 19,5% in 2019. Het afgekochte bedrag kan vervolgens weer terug worden gestort in de BV, zodat DGA’s hierover geen box 3-heffing hoeven te betalen.

Ook kan de voorziening worden bevroren op de fiscale waarde. De pensioenvoorziening wordt niet afgekocht, maar blijft op de balans van de BV staan. Deze voorziening wordt dan tot de pensioendatum jaarlijks opgerent. Vanaf de pensioendatum wordt er in 20 jaarlijkse termijnen uitgekeerd. De uitkeringen zijn belast tegen het dan geldende tarief in box 1, zoals normaal het geval is bij pensioenuitkeringen.

Als laatste mogelijkheid kan de DGA ervoor kiezen om het pensioen op de reguliere wijze af te wikkelen (oude regime).

MKB-Nederland is verheugd over het beoogde resultaat!
Voor elke ondernemer geldt dat een keuze uit deze opties niet zo maar gemaakt kan worden. Deze is afhankelijk van de persoonlijke situatie.
MKB-Nederland wijst er daarom op dat het van groot belang is dat de DGA deskundig advies inwint over deze ingewikkelde materie met verstrekkende gevolgen die ook de positie van een eventuele partner van de DGA ingrijpend kunnen raken. Voor advies verwijzen we naar een pensioenadviseur die aangesloten is bij de branchevereniging Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur (filter op pensioenproducten) en/ of naar een accountant die aangesloten is bij de SRA.
De advisering is een drie-traps raket. Eerst moet de pensioenopbouw op de juiste wijze worden stopgezet, daarna moet de juiste keuze worden gemaakt en moeten de opgebouwde aanspraken juridisch goed omgezet of afgekocht worden en tenslotte moet er gekeken worden naar een alternatieve oudedags- en nabestaandenvoorziening. Check het heldere informatiefilmpje via
https://www.sra.nl/over-sra/nieuws/nieuws-sra/gratis-video-afschaffen-pensioen-in-eigen-beheer

Hoe financiert de ondernemer zijn bedrijf met als doel afkoop mogelijk te maken?
Niet alle DGA’s hebben voldoende liquiditeit in de BV beschikbaar om de afkoop te financieren. Vaak wordt onterecht aangenomen dat een financieringsoplossing niet beschikbaar is, terwijl het bedrijf wel voldoende kredietwaardig is.

Naast de bancaire weg biedt ‘FLOXX powered by Collin’ hiervoor een oplossing. Zij bieden de DGA de mogelijkheid tot financiering van het bedrijf met als doel afkoop mogelijk te maken. De financiering is door middel van een lening via de ‘crowd’. Crowdfunding is een modern alternatief voor (of aanvulling op) bancaire financiering.

Meer informatie?
De heren Jan-Willem Onink (Collin Crowdfund**) en Jeroen Hilbrands (FLOXX**) zijn graag bereid u en uw leden nader te informeren en voor te lichten over de problematiek en de oplossing.
MKB-Nederland vraagt graag uw aandacht voor dit initiatief omdat het een oplossing biedt voor die DGA die gebruik wil maken van de voordelen van de nieuwe wetgeving.

Ik vertrouw erop dat u het op prijs stelt om in contact te worden gebracht met deze organisaties.

Hartelijke groet,

L.J. (Leendert-Jan) Visser
Directeur

* Toelichting Dividendklem: Door de lage rente en het verschil met de fiscale rente (4%) is de commerciële waarde van de pensioenvoorziening vele malen hoger dan de fiscale waarde. Als de DGA dividend wil uitkeren is de commerciële waarde leidend. Wanneer het eigen vermogen op commerciële waarde negatief is, kan geen dividend worden uitgekeerd. Door deze dividendklem kunnen vele ondernemers al jaren geen dividend meer uitkeren.

** Collin Crowdfund is een van de leidende crowdfundplatformen in Nederland voor bedrijfsmatige financieringen. Het bedrijf is 2,5 jaar actief en financierende inmiddels ruim 300 MKB bedrijven via de crowd, tot een maximum van 1,5 miljoen euro. Het bedrijf heeft diverse samenwerkingsverbanden. Onder andere met Rabobank, Koninklijke Metaalunie en LTO. www.collincrowdfund.nl

** FLOXX Solutions and Valuations is een onafhankelijke financiële dienstverlener. FLOXX biedt oplossingen aan pensioenfondsen, ondernemingen, ondernemingsraden, werkgevers en werknemers. www.floxx.nu