46678

Otira B.V.

€ 1.165.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 864
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-11-2023 in 1 dag volgeschreven door 864 investeerders

Samenvatting

Johan de Kruijf is grondlegger en voormalig bestuurder van Stichting Joyce-House die het pand in zijn vastgoed B.V. al lang huurt. Recent is er een nieuw huurcontract met een looptijd van 15 jaar getekend. Hij wil de leningen op zijn pand nu herfinancieren om de rente en aflossing beter te matchen met de huurinkomsten. Daarnaast wil hij gaan investeren in een Bed & Breakfast en de verhuur van safari tenten en camperplaatsen op de grond die hoort bij zijn privé woning. De LTV (het gefinancierde bedrag ten opzichte van de marktwaarde) bedraagt 67%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.165.000,-. De looptijd is 36 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 1.115.000,- in de 36e termijn. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De Geldnemer is Otira B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.165.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de Bonkelaar 2, 2A t/m 2L, 9422 LJ te Smilde, kadastraal bekend Sectie L, nummers 1504 en 3065 te Smilde. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 1.725.000,- conform taxatie d.d. 7 juni 2023.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onroerend goed aan de Bonkelaar 2, 2A t/m 2L, 9422 LJ te Smilde, kadastraal bekend Sectie L, nummers 1504 en 3065 te Smilde worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer A.J. de Kruijf geeft een persoonlijke borgtocht af van € 200.000,- welke wordt gesecureerd door een 2e hypothecaire inschrijving op de privéwoning
 • Ter securatie van de persoonlijke borgstelling verkrijgt Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis met als adres: Doldersumsestraat 15, 8392 MR te Boijl, kadastraal bekend als sectie A nummers 1570 en 2014 te Vledder en Sectie P, nummers 441, 1183 en 1184 te Noordwolde, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- en een openstaande schuld van € 518.000,- per 25-10-2023. Het woonhuis kent een WOZ-waarde van € 739.000,- per 1-1-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. Collin verbindt zich jegens hypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 200.000,-. Het staat Collin volledig vrij te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van de bestaande leningen om een lagere aflosdruk te krijgen die beter aansluit bij het nieuwe huurcontract. Daarnaast wil de ondernemer investeren in zijn terrein om een Bed & Breakfast en te verhuren camperplaatsen te realiseren.

Ondernemer

Johan de Kruijf (1967) is grondlegger en voormalig bestuurder van Stichting Joyce-House. Joyce-House biedt woonfaciliteiten, logeerplekken, dagbesteding en ambulante zorg aan kinderen en jongvolwassen (en hun ouders) met een beperking. Stichting Joyce-House is vernoemd naar de dochter van Johan de Kruijf. Joyce is lichamelijk en verstandelijk beperkt. De naam Joyce staat voor vreugde en blijdschap. Dat is wat de stichting dan ook wil uitstralen. Een van de locaties die Stichting Joyce-House huurt is de locatie Bonkelaar 2 te Smilde. Dit pand is sinds 2011 in eigendom en door de jaren heen verbouwd en verduurzaamd. In maart 2022 is hij gestopt als bestuurder en is zijn dochter terug bij hem komen wonen.

Johan wil nu op de grond bij zijn eigen woning een Bed & Breakfast met 2 verhuurbare eenheden en te verhuren safari tenten en camperplaatsen gaan realiseren. Bij zijn woning heeft hij grond en bos met een oppervlakte van meer dan 1,5 hectare. Hij heeft al diverse investeringen gedaan en ook vergunning gekregen van de Gemeente. Er is echter wel een bezwaarprocedure opgestart door een buurman. De gemeente heeft het bezwaar ongegrond verklaard maar de procedure wordt doorgezet. Daarom wil Johan wel wachten met de grotere investeringen tot volledig zeker is dat hij kan starten waarbij hij er vanuit gaat dat er in de loop van 2024 kan worden gestart.
 

Onderneming

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een kleinschalig woon-/zorgcomplex ten behoeve van bewoners met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Het complex bestaande uit twee bouwlagen met 12 verhuurbare eenheden, 6 parkeerplaatsen, erf, tuin en overige aanhorigheden. Het oorspronkelijke bouwjaar is 1989, het totale perceeloppervlak is 1.607 m2, het bruto vloeroppervlak is 775,0 m2. Begin april 2023 is er een nieuw huurcontract met een aanvangshuur van € 162.500,- en een looptijd van 15 jaar gesloten. Gas, water, licht en klein onderhoud zijn voor kosten van de huurder.

De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 1.725.000,- conform taxatie d.d. 7 juni 2023

De LTV (het gefinancierde bedrag ten opzichte van de marktwaarde) bedraagt 67% bij de start en 65% bij de slottermijn.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering leningen  € 1.055.000,-
Investeringen camperplaatsen  € 90.000,-
Kosten  € 20.000,-
Totale investering  € 1.165.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 1.165.000,-

Leenbedrag: € 1.165.000,-

Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 1.115.000,- in de 36e termijn

Overige financiers:
Na herfinanciering zijn er geen andere langlopende schulden behoudens een leases voor een shovel en een graafmachine met een totale hoofdsom ultimo 2022 van € 82.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Otira B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022, de halfjaarcijfers 2023 en de prognoses voor de komende jaren. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Het onroerend goed is sinds april 2023 verhuurd voor 15 jaar met een aanvangshuur van € 162.500,- per jaar. Gas, water, licht en klein onderhoud zijn daarbij voor rekening van huurder. Uit de ontvangen huur kunnen de lage exploitatiekosten en financieringsverplichtingen worden voldaan. De ondernemer hoeft geen privé onttrekkingen te doen, want hij heeft inkomsten voor de verzorging van zijn dochter en daarnaast nog uit verkoop van hout uit het bos op zijn eigen perceel grond. Na realisatie en start van de exploitatie van de caravanplaatsen wordt de exploitatie ruimer en wordt een totaalomzet van € 383.000,- verwacht met een overschot in de operationele cashflow van € 107.000,-. Omdat die exploitatie waarschijnlijk pas in de loop van 2024 of begin 2025 zal beginnen kwalificeren we de afloscapaciteit vooralsnog als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2022 bedroeg 37% op een balanstotaal van € 1.754.000,-. Indien we de stille reserve in het pand meenemen is de solvabiliteit 47%. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemer is Otira B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.165.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de Bonkelaar 2, 2A t/m 2L, 9422 LJ te Smilde, kadastraal bekend Sectie L, nummers 1504 en 3065 te Smilde. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 1.725.000,- conform taxatie d.d. 7 juni 2023.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onroerend goed aan de Bonkelaar 2, 2A t/m 2L, 9422 LJ te Smilde, kadastraal bekend Sectie L, nummers 1504 en 3065 te Smilde worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer A.J. de Kruijf geeft een persoonlijke borgtocht af van € 200.000,- welke wordt gesecureerd door een 2e hypothecaire inschrijving op de privéwoning
 • Ter securatie van de persoonlijke borgstelling verkrijgt Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis met als adres: Doldersumsestraat 15, 8392 MR te Boijl, kadastraal bekend als sectie A nummers 1570 en 2014 te Vledder en Sectie P, nummers 441, 1183 en 1184 te Noordwolde, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- en een openstaande schuld van € 518.000,- per 25-10-2023. Het woonhuis kent een WOZ-waarde van € 739.000,- per 1-1-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. Collin verbindt zich jegens hypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 200.000,-. Het staat Collin volledig vrij te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen;
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen als de persoonlijke borgstelling kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-384446 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:20
investeerder-15658 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:18
investeerder-19510 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:17
investeerder-411024 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:17
investeerder-306223 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:16

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels