32118

Paddockmaker

€ 125.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 146
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 146 investeerders

Samenvatting

Paddockmaker, gestart in 2014, is een bedrijf met veel kennis en ervaring in de paardenwereld. Het bouwen van paddocks (een paddock is een onbegroeid paardenverblijf; een ruimte waar een paard vrij kan bewegen), stallen en hekwerken zijn de basisproducten, waarbij vanaf 2018 ook is gestart met de verkoop en montage van innovatieve voerautomaten voor de paardenhouderij. 
De doelgroepen zijn particulieren, professionele paardenhouders en gemeenten waarbij de komende jaren nog meer wordt ingezet op de verkoop (deels in samenwerking met andere aannemers in Nederland) van innovatieve voerautomaten. Paddockmaker is dealer voor de Benelux van o.a. HAU (wereldspeler stallenproducent) en HIT (marktleider voerautomaten).
De structuur is overzichtelijk. Ondernemer Ralph Rijstenbil werkt alleen en besteedt regelmatig werkzaamheden uit aan ervaren aannemers. Hierdoor blijven de structurele bedrijfskosten van Paddockmaker laag en blijft de ondernemer vooral zijn focus houden op het inhoudelijke aspect van Paddockmaker; het verkopen, leveren en monteren van paddocks, stallen, hekwerken en innovatieve voerautomaten.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 125.000,-, dit is dan ook het bedrag wat via Collin Crowdfund gevraagd wordt. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De debiteur van de financiering is de heer Ralph Rijstenbil tevens handelend onder de naam Paddockmaker; een eenmanszaak. De echtgenote Ilse Limpens zal hoofdelijk medeschuldenaar zijn. Dun & Bradstreet kwalificeert Paddockmaker als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. Verder worden de (huidige en toekomstige) roerende zaken in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ook zal de aflopende overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 100.000,- verpand worden ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering dient voor de aankoop van een wiellader, een tweetal voermachines, aflossing van een lening van Qredits, de voorfinanciering van BTW en voor werkkapitaal.

Ondernemer

Ralph (1975) is geboren in Geleen en is op zeventienjarige leeftijd gaan werken. Eerst als grondwerker, later als machinist op kranen in de wegenbouw. Hij heeft het vak in de praktijk geleerd en heeft in de avonduren marketing gestudeerd. Bij de laatste werkgever was hij vijftien jaar in dienst toen hij besloot om als zelfstandige verder te gaan.

De zelfstandigheid biedt hem de mogelijkheid om paddocks, rijbakken en hekwerken aan te leggen voor opdrachtgevers en mee te werken tussen de paarden. Daarnaast stapt hij nog regelmatig op een kraan of laat zich inhuren als grondwerker/uitvoerder. Met meer dan twintig jaar ervaring kan hij putten uit een berg aan kennis om problemen voor een opdrachtgever zelfstandig op te lossen.
Het jarenlang werken in de weg- en waterbouw maakte van Ralph geen standaard wegenbouwer met louter oog voor bouw. Ook ging hij aan de slag met een nieuwe website voor de paardenhouderij en vervolgens met een website voor zijn werk als paddockmaker. Ralph omschrijft zichzelf als gedreven, ondernemend, betrouwbaar en precies. Sedert medio 2014 is hij gevestigd als zelfstandig paddockmaker.

In september 2018 is Ralph samen met zijn vrouw aan de slag gegaan met de exploitatie van Actiefstal op de Brant welke eveneens door Collin is gefund. Hier ligt de dagelijkse uitvoering van de exploitatie voornamelijk in handen van zijn vrouw Ilse. Ralph is getrouwd met Ilse Limpens en samen hebben zij een dochter van negen.

Onderneming

Paddockmaker is een bedrijf dat vanaf 2014 paddocks maakt; een paddock is een onbegroeid paardenverblijf; een ruimte waar een paard vrij kan bewegen. Naast het leveren van een dergelijke paddock (ondergrond) werden al snel na de start ook hekwerken, schuilstallen, stalinterieurs en sinds kort ook innovatieve voerautomaten geleverd. Deze voerautomaten vormen sinds 2018 ook de basis voor Actiefstal op de Brant, een vof welke Ralph samen met zijn vrouw Ilse voert.

Visie en missie
Paddockmaker wil uitgroeien tot één van de belangrijkste spelers in de markt als het gaat om het leveren, bouwen en monteren van paddocks, evenals innovatieve voerautomaten en aanverwante producten zoals hekwerken, schuilstallen en stalinterieurs. Paddockmaker wil vooral, met focus op de verkoop, in de Benelux samenwerken met leveranciers als HAU (wereldspeler stallenproducent) en HIT (marktleider voerautomaten). Paddockmaker is momenteel al de importeur voor de Benelux voor deze bedrijven.
Uiteindelijk zal Paddockmaker qua organisatie vooral werken vanuit ‘showrooms’ zoals de eigen Actiefstal op de Brant waar klanten kunnen zien wat er allemaal mogelijk is en hoe het functioneert. 

Marktinformatie
De paardenhouderij zet in Nederland jaarlijks tussen de 1,5 en 2 miljard euro om. Er zijn circa 400.000 mensen actief in de ruitersport en samen hebben zij 450.000 paarden. De paardensport is kostbaar en trekt over het algemeen mensen die voldoende vermogend zijn dit te kunnen betalen, oftewel een doelgroep met kapitaal. Om deze doelgroep aan te trekken is zowel kwaliteit nodig als innovatie. Juist op dat punt wil Paddockmaker doorschakelen door het aanbod van innovatieve producten uit te breiden. Als importeur van topmerken en als mede-eigenaar van een paardenhouderij heeft Paddockmaker ook op deze vlakken een streepje voor op de concurrentie. De investeringen in de  paardenhouderij lopen natuurlijk parallel met de groei van de inkomsten. Een deel van de investeringen gaat in innovatieve en duurzame investeringen zitten, de producten waar Paddockmaker zich op specialiseert.

Concurrentiepositie
De klanten bestaan niet alleen uit de traditionele paardenhouderijen. Ook vermogende particulieren met eigen paarden en voorzieningen evenals gemeenten voor aanleg van trails en paddocks kloppen bij Paddockmaker aan. De markt is groot en tot voor kort was de markt voor Paddockmaker beperkt tot Zuid-Nederland en een deel van België. Doordat Paddockmaker importeur werd van HAU en HIT kwam ook het besef dat dergelijke producten dan ook in de gehele Benelux verkrijgbaar moesten zijn en dat ze ook geleverd, gebouwd en gemonteerd kunnen worden. Door de samenwerking met andere lokale aannemers in het land kan de verkoop de komende jaren fors toenemen.
De USP’s ten opzichte van de concurrentie zijn:

  • importeur van topmerken
  • belang in paardenhouderij  (showroom)
  • jarenlange kennis en ervaring

De kansen van Paddockmaker betreffen met name:

  • mogelijkheid om afzetgebied (verkoop) fors uit te breiden zonder hiervoor de organisatie fors te moeten uitbreiden  (samenwerking met andere aannemers)
  • groeiende markt

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop van wiellader met toebehoren   € 35.000,-
Aankoop van twee HIT voermachines (verhuur)   € 18.000,-
Aflossing van lening Qredits   € 21.000,-
BTW-voorfinanciering   € 11.000,-
Werkkapitaal   € 40.000,-
Totaal   € 125.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers
Na aflossing van de bestaande lening van Qredits rest nog volgens de conceptbalans ultimo 2018 een lease op een bedrijfswagen ter hoogte van € 37.578,-.

Verder zijn er geen andere financieringen of rekening-courant kredieten van toepassing.

In het kader van de financieringscampagne van Actiefstal op de Brant is Paddockmaker tevens als debiteur opgenomen. Daarnaast zijn de roerende zaken van Paddockmaker in tweede verband verpand aan de investeerder van Collin Crowdfund in deze financieringscampagne. Na de herfinanciering van de Qredits lening hebben de investeerders van Collin Crowdfund in de leningaanvraag Actiefstal op de Brant de eerste verpanding. Deze eerdere Collin lening groot € 365.000,- verloopt conform planning. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Ralph Rijstenbil h.o.d.n. Paddockmaker een Eenmanszaak en zijn echtgenote Ilse Limpens.  Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer en zijn echtgenote nihil. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Ralph Rijstenbil voor een bedrag van € 100.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en heeft een aflopend karakter. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Paddockmaker worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De investeerders van Collin Crowdfund in de leningaanvraag Actiefstal op de Brant hebben de eerste verpanding. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Paddockmaker is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de berekening hebben wij gebruik gemaakt van de prognosecijfers 2019 en 2020 in combinatie met de concept jaarcijfers van 2018. Daarnaast hebben wij de definitieve jaarcijfers van 2016 en 2017 beoordeeld. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
In 2018 werd een omzet behaald van € 332.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 50.000,- en een netto cashflow overschot van € 38.000,-.
Voor 2019 wordt een omzet verwacht van € 350.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 35.000,- en een netto cashflow overschot van € 14.000,-  (na aflossingen).
Voor 2020 wordt een omzet verwacht van € 375.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 34.000,- en een netto cashflow overschot van € 4.000,- (na aflossingen).
De Rentabiliteit kwalificeren wij op Voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2018 bedraagt de solvabiliteit 20% op een balanstotaal van € 104.000,-. Volgens de prognoses zal de solvabiliteit per ultimo 2019 uitkomen op 18% op een balanstotaal van € 198.000,- (voornamelijk het gevolg van stevige groei van het balanstotaal door investeringen en uitbreiding werkkapitaal). Per ultimo 2020 wordt een solvabiliteit verwacht op basis van de prognoses van circa 26% op een balanstotaal van € 184.000,-. 
De Solvabiliteit kwalificeren wij op Voldoende.

Liquiditeit
Door de financiering ontstaat er een stevige verruiming in de liquiditeit. De current ratio voor 2019 en 2020 komen naar verwachting uit op 1,8. De Liquiditeit kwalificeren wij op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit:  Voldoende
Solvabiliteit:  Voldoende
Liquiditeit:  Voldoende
Overall:  Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2196 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2019 om 10:06
investeerder-13074 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-05-2019 om 10:06
investeerder-68682 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
03-05-2019 om 10:06
investeerder-11266 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2019 om 10:06
investeerder-4049 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-05-2019 om 10:06

Ondernemer

Ralph Rijstenbil

Crowdfund Coach


Jacques Smeets