29826

ParkAlert

€ 400.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 424
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-07-2018 in 1 uur volgeschreven door 424 investeerders

Samenvatting

Samen met het uitstekend gekapitaliseerde bedrijf MT Investments, dat al eerder succesvolle producten op de markt introduceerde, biedt ParkAlert nu een oplossing voor een probleem dat we als autobezitter zullen herkennen. 

Zij heeft een button met bijhorende app ontwikkeld die automobilisten gaat attenderen om hun parkeerapp aan of juist uit te zetten. Hiermee kunnen de gebruikers van een parkeerapp dus onnodige kosten en boetes voorkomen. ParkAlert is geen parkeerapp, maar een gewenste aanvulling daarop. De button heeft daarnaast voor de toekomst nog meer toepassingsmogelijkheden

Uit diverse onafhankelijke onderzoeken blijkt dat zo’n 70% van de parkeerapp-gebruikers regelmatig vergeet zijn parkeerapp aan of uit te zetten. Dat kan oplopen tot zo’n € 150,- per jaar per voertuig aan onnodige kosten, exclusief de kosten van eventuele boetes. Bovendien blijkt meer dan de helft van die bestuurders, die er tijdens het rijden achter komen dat de parkeerapp nog moet worden uitgezet, dit al rijdend doen, wat gevaarlijk is en niet toegestaan.

ParkAlert gaat zich in eerste instantie richten op fleetowners, leasemaatschappijen en andere zakelijke gebruikers, maar is via de website ook bereikbaar voor iedere automobilist. ParkAlert is een initiatief van gerenommeerde partijen en ervaren investeerders en is op 29 mei jongsleden geïntroduceerd tijdens het Fleet Mobility Live evenement in Rotterdam.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 36 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert ParkAlert B.V. als Verhoogd risico. MT Investments B.V. wordt door Dun & Bradstreet als Laag risico gekwalificeerd. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn ParkAlert B.V. en MT Investments B.V. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van beide B.V. ’s worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Drie van de aandeelhouders verstrekken persoonlijke borgtochten voor in totaal € 135.000,- welke op dit moment materiële waarde hebben. Daarnaast worden twee zakelijke borgtochten voor een totaalbedrag van € 65.000,- met materiële waarde verstrekt. De borgtochten lopen na 12 maanden terug, gelijk aan het aflosschema van de crowdfund campagne. Ten slotte wordt een niet-onttrekkingsverklaring op basis van 30% solvabiliteit in ParkAlert B.V. en MT Investments B.V. afgegeven.

Video Pitch

Leendoel

De lening is benodigd voor de financiering van voorraden en marketing- en saleskosten rondom de marktintroductie en voor verdere ontwikkeling van de software.

Ondernemer

De CEO van ParkAlert is Mike Emmerson (62). Hij is geboren in het Verenigd Koninkrijk en is van origine Chartered Accountant. Hij is in 1980 naar Nederland gekomen om voor Price Waterhouse te werken. Later is hij CFO geweest van een aantal bedrijven in de automotive in Nederland en Frankrijk. In 1993 is hij CEO geworden van een nieuw technologisch bedrijf en sindsdien heeft hij zich voortdurend gericht op starters en vroege fase bedrijven.

Onderneming

ParkAlert B.V. (www.parkalert.eu) is eind 2016 opgericht en is gevestigd aan de High Tech Campus in Eindhoven. Het ParkAlert systeem is ontwikkeld in samenwerking met Studio Sophisti in Amsterdam (in 2007 opgericht door Alumni van de TU Eindhoven). Sophisti is mede- aandeelhouder. De IT Support Groep uit Tilburg heeft de back-end verzorgd. De afgelopen 18 maanden zijn gebruikt om hardware en software en de daarvoor benodigde productie-infrastructuur te ontwikkelen.

Het product is medeontwikkeld door een aantal betrokkenen bij mededebiteur MT investments B.V., een partij welke in het verleden al meerdere malen heeft aangetoond een goed product op de markt te kunnen zetten. MT Investments is een investerings- en ontwikkelingsmaatschappij waarin diverse projecten zijn ondergebracht die worden ontwikkeld tot de marktfase. Na succesvolle introductie worden deze op enig moment verkocht. De projecten zijn allemaal gebaseerd op patenten of producten met een vorm van intellectueel eigendom. Er is sprake van een goede spreiding in meerdere projecten en de B.V. is solvabel.

Een voorbeeld van een van de ontwikkelde producten van MT Investments B.V. is Eureka Caterware. Het bedrijf begon in 2009 met de ontwikkeling en verkoop van een vernieuwende categorie van innovatieve catering accessoires voor de Europese markt. Na een periode van groei is het bedrijf verkocht aan een S&P 500 genoteerd conglomeraat.   

Aanleiding
Automobilisten betalen regelmatig te veel parkeerkosten. In veel gevallen komen zij er onderweg of achteraf pas achter dat de parkeerapp nog aan staat. Vaak stoppen zij de app zelfs tijdens het rijden. Ook vergeten automobilisten met regelmaat om hun parkeerapp aan te zetten, met parkeerboetes als gevolg. ParkAlert is ontwikkeld om te besparen op onnodige parkeerkosten en om de veiligheid op de weg te vergroten. ParkAlert is op 29 mei 2018 geïntroduceerd tijdens Fleet Mobility Live in Rotterdam, het meest vooraanstaande evenement in Nederland voor fleetowners en leasemaatschappijen. (Zie persbericht 29 mei)

Hoe werkt ParkAlert?
ParkAlert bestaat uit een alert-button en een app. Bestuurders ontvangen bij het uitstappen in een betaalzone via de app op hun telefoon een pushbericht om de parkeerapp aan te zetten. Bij het instappen in hun voertuig ontvangen zij wederom een pushbericht alsook een geluidssignaal via de alert-button. Dit keer met een herinnering om hun parkeerapp weer uit te zetten. De button bevat een sensor die via bluetooth is verbonden met de ParkAlert-app op de smartphone. Zo detecteert ParkAlert of gebruikers in de buurt van hun voertuig komen of er juist verder vandaan gaan. Omdat de button via bluetooth werkt, worden bestuurders al gealarmeerd nog vóórdat zij wegrijden. Extra handig: gebruikers kunnen hun voertuig dankzij de app eenvoudiger terugvinden.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat bijna 70 procent van de zakelijke parkeerapp gebruikers regelmatig vergeet zijn parkeerapp aan óf uit te zetten. Dat kan oplopen tot zo’n € 150,- per jaar per voertuig aan onnodige kosten, exclusief de kosten van eventuele boetes. Bovendien zien we dat meer dan de helft van die bestuurders die er tijdens het rijden achter komen dat de parkeerapp nog moet worden uitgezet, dit al rijdend doen.

ParkAlert heeft als missie onnodige kosten te drukken en de veiligheid op de weg te verhogen. De investering in ParkAlert, door gebruikers, laat zich veelal binnen drie maanden terugverdienen. In de loop van 2018 worden meer functies aan het ParkAlert-systeem toegevoegd met als doel veiligheid en comfort van de automobilist verder te vergroten.

Verdienmodel
Het verdienmodel bestaat uit drie componenten: verkoop van buttons (€ 17,50 per stuk), bijhorende abonnementen van € 12,- per voertuig per jaar en licentie-verkoop aan buitenlandse partijen en ‘white label’ operators. Een verdere inkomstenbron wordt de exploitatie van de app voor reclamedoeleinden via zogenaamde ‘bannerreclame’, ten behoeve van partijen die de button gratis ter beschikking stellen van hun klanten. Hierbij dient gedacht te worden aan (grotere) autodealers, leasemaatschappijen en verzekeraars.

Doelgroep
De doelgroep is primair elke autobezitter die gebruik maakt van een parkeerapp, te beginnen in Nederland. De button is te koop via de webshop, maar wordt in aantallen ook verkocht aan grote fleetowners, leasemaatschappijen, autodealers, etc.
De focus zal initieel met name liggen op de zakelijke rijder en de dienstverleners aan de zakelijke rijders. Fleetowners kunnen door de grote aantallen materiële besparingen realiseren en de veiligheid van hun werknemers vergroten. Verzekeraars en leasemaatschappijen kunnen met ParkAlert een bijdrage leveren aan veiligheid, schades beperken en kosten besparen voor de klant. Autodealers kunnen de button en de app inzetten als accessoire of incentive.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Marketing € 60.000,-
Software development € 90.000,-
Werkkapitaal € 250.000,-
Totaal via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing. Er is geen sprake van andere langlopende schulden in ParkAlert B.V.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn ParkAlert B.V. en MT Investments B.V.
  • Drie van de aandeelhouders verstrekken persoonlijke borgtochten voor in totaal € 135.000,- welke materiële waarde hebben. Daarnaast worden twee zakelijke borgtochten door de aandeelhouders voor een totaalbedrag van € 65.000,- met materiële waarde verstrekt. De borgtochten lopen na 12 maanden terug gelijk aan het aflosschema van de crowdfunding
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ParkAlert B.V. en MT Investments B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van ParkAlert B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor ParkAlert B.V. is Verhoogd risico en voor MT Investments B.V. Laag risico. Voor beide debiteuren gezamenlijk, c.q. voor dit project, wordt uitgegaan van een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van de score zijn we uitgegaan van de prognoses over de eerste drie jaren.

Rentabiliteit
Er zijn drie scenario’s uitgewerkt. Wij gaan uit van het meest behouden scenario wat uitgaat van 50.000 verkochte buttons over de eerste 12 maanden. Op basis van de verkoopopbrengst van de hardware en abonnementen in het eerste jaar zal de omzet naar verwachting uitkomen op € 1.009.000,-, excl. licentie- en reclame-inkomsten met een genormaliseerde kasstroom van € 11.000,-. De investering in voorraad en de saleskosten zijn het eerste jaar relatief hoog. Voor 2019 gaan we uit van een verdubbeling van het aantal buttons tot minimaal 100.000 stuks en omdat de saleskosten niet meegroeien resulteert dit in een forse winstgevendheid. In het eerste volledige jaar 2019 groeit de omzet conform verwachting naar € 2.604.000,-. Dat resulteert, volgens verwachting in een genormaliseerde kasstroom van € 1.098.000,- met een score Goed. De aflossingsverplichtingen kunnen ruimschoots worden voldaan. Aangezien het om prognoses gaat, hanteren we voor de Rentabiliteit de score Voldoende.

Solvabiliteit
2017 is het startup jaar van ParkAlert geweest met uitsluitend ontwikkelingskosten en geen inkomsten. Hierdoor is het eigen vermogen ultimo 2017 fors negatief met € 302.000,-. Dit vermogen zal dus vanaf het tweede jaar fors verbeteren door het verwachte resultaat. De mededebiteur MT Investments B.V. is solvabel met een solvabiliteit ultimo 2017 van 87% op een balanstotaal van € 1.325.000,- Deze goede solvabiliteit samen met de materiële borgen mitigeren de solvabiliteit van ParkAlert. We kwalificeren de Solvabiliteit hierdoor als Goed.

Liquiditeit
Tot nu toe is ParkAlert met kort vreemd vermogen gefinancierd waardoor de current ratio matig is. current ratio ultimo 2018 komt uit op 0,8. Ultimo 2019 zal de current ratio uitkomen op 1,4, wat overeen komt met de kwalificatie Goed. Door de aandeelhouders is voldoende liquiditeit ter beschikking gesteld, waarmee de hele ontwikkeling is gefinancierd, en met de huidige opzet van de financiering is er ook ruimte voor werkkapitaal meegenomen waardoor de Liquiditeit wordt gekwalificeerd op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Voor een investering van € 1.000,- of meer: een ParkAlert button plus abonnement voor een jaar.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-46151 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2018 om 10:39
investeerder-40936 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2018 om 10:38
investeerder-23765 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2018 om 10:38
investeerder-34331 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2018 om 10:37
investeerder-5969 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2018 om 10:37

Reacties

Investeerder – 56834
11-07-2018 9:47
Een app waar je een abonnement op moet nemen zodat je een andere app niet vergeet uit te zetten? Alle zekerheid is gebaseerd op de verwachte verkoopcijfers… Maar waar zijn de cijfers van 50.000 verkopen in 2018 (en 100.000 in 2019) op gebaseerd? We zijn namelijk al op de helft van het jaar. Hoeveel van die 50.000 zijn er gerealiseerd? Welk marktonderzoek is hiernaar gedaan?

Mike Emmerson
11-07-2018 9:51
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

ParkAlert is niet alleen een app, maar een combinatie van een Button en een app. Deze Button kan zowel zelfstandig met de ParkAlert app worden gebruikt, alsook in samenspel met parkeer apps of andere car apps, om bijvoorbeeld batterij-capaciteit te besparen, of om via de Button andere apps te kunnen de-activeren.
Een aantal van deze functies komen in de loop van 2018 ter beschikking, en maken van de ParkAlert button een multifunctionele Mobiliteitsknop. In Nederland alleen al zijn meer dan 4 miljoen parkeer app gebruikers, en dit aantal is nog steeds groeiende.
ParkAlert heeft Target Questions onderzoek laten doen onder bijna 1000 parkerende automobilisten. Hieruit bleek onder meer dat bijna 70% van de gebruikers van parkeer apps met regelmaat vergeten hun parkeer app aan of uit te zetten. Daarnaast heeft zij gesprekken gevoerd met een groot aantal partijen in de Mobiliteits-sector. Hieruit kwam naar voren, dat een duidelijke behoefte bestaat aan een betaalbare en efficiënte oplossing om parkeerkosten en boetes te beperken.
De minimum targets van ParkAlert voor 2018 (bij een marktpenetratie van net meer dan 1%) en de jaren daarna vormen in dit kader realistische doelstellingen, mede gezien de samenwerkingsmodellen met verschillende in de markt reeds aanwezige mobiliteitsplatforms.

Met vriendelijke groet,

Mike Emmerson

Ondernemer

Mike Emmerson

Crowdfund Coach


Jeroen Poort


Marc Kogels