24737

Poeliersbedrijf Blom B.V (binnenkort Blom Food B.V.)

€ 150.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 146
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-07-2016 in 1 uur volgeschreven door 146 investeerders

Samenvatting

Poeliersbedrijf Blom B.V. (binnenkort Blom Food B.V.) is een vleesverwerkend bedrijf dat bestaat sinds 1988. In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid en is het bedrijf een productiebedrijf geworden dat kwalitatief hoogwaardig vlees levert aan vaste afnemers. Onder eigen label, of dat van de afnemer, zijn deze producten terug te vinden in supermarken, groothandels en horecabedrijven. Er wordt een breed en duurzaam assortiment gevoerd waarbij in het afgelopen jaar de groei voornamelijk werd gerealiseerd in de markt van carpaccio. 

Vanwege de groei is er behoefte aan een grotere locatie die gevonden is in Milsbeek. Deze locatie is uitermate geschikt voor de activiteiten van het poeliersbedrijf, aangezien er in het verleden ook een vleesverwerkend bedrijf in gevestigd was. 

Het bedrijf wordt geleid door Willy Blom. Zijn dochter en zoon zijn sinds enkele jaren ook werkzaam in het bedrijf.

Financieringsbehoefte

Er dienen een aantal aanpassingen aan het pand te worden verricht waaronder het plaatsen van een vriezer en een keuken om producten te garen. Daarnaast zal het assortiment carpaccio worden uitgebreid met 3 soorten viscarpaccio. De totale investering bedraagt € 200.000,-. Leveranciers zijn bereid gevonden € 50.000,- te investeren. De gevraagde financiering bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5%.

Structuur

De structuur bestaat uit een werkmaatschappij met daarboven een holding waarvan de heer Blom 100% eigenaar is.

Risico

Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan. De Collin Credit Score overall is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Poeliersbedrijf Blom B.V. en Blom Holding B.V. Vanuit privé verstrekt de heer Blom een borgtocht van € 150.000,- gedurende de looptijd van de lening. Er is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen t/m een solvabiliteitsniveau van 35%. Verder is overeengekomen dat de bestaande rekening-courant en lening aan privé niet verder op mogen lopen.

Video Pitch

Leendoel

Doordat de laatste jaren het bedrijf flink is gegroeid en er nieuwe activiteiten bij zijn gekomen (garen van vlees en een carpaccio-lijn) was de bestaande locatie in Arnhem niet meer groot genoeg. Er is in Berg en Dal een locatie gehuurd waar de productie van carpaccio plaatsvindt. Door de activiteiten nu te centraliseren op een locatie in Milsbeek kan er efficiënter gewerkt worden en blijven de transportkosten beperkt. 

Aangezien er in het verleden op deze locatie een vleesverwerkend bedrijf gevestigd was, zijn de investeringen beperkt. Wel dient de hygiënesluis te worden gereviseerd en het schoonmaaksysteem te worden aangepast. Daarnaast is er een vriezer geplaatst, zijn de vloeren en de plafonds gerepareerd en is er een keuken geplaatst. 

De verschillende productieruimtes zijn nu goed van elkaar gescheiden waardoor aan de hoogste hygiëne-eisen kan worden voldaan. Tevens is er voldoende ruimte om de geprognosticeerde groei te kunnen realiseren.

Ondernemer

De heer W. (Willy) Blom (1964) is in 1988 gestart met het poeliersbedrijf op een locatie aan de Steenstraat in Arnhem. Door een sterke groeiambitie, gecombineerd met een hoge gunfactor, is het bedrijf ontwikkeld tot het huidige niveau. Sinds 5 jaar zijn ook de kinderen Mick (25 jaar) en Laura (23 jaar) actief binnen de onderneming. Beiden hebben aangegeven het bedrijf de komende jaren te willen voortzetten. 

Willy is een self made ondernemer met een uitstekend netwerk in de markt. Commercieel gedreven, maar met een goed oog voor het productieproces. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan voorop en vormen de basis voor langdurige klantrelaties. 

Willy houdt zich bezig met de algehele leiding en onderhoudt de contacten met de klanten. 
Mick is productieleider en zorgt voor de planning en aansturing van de productie.
Laura is kwaliteitsmedewerker en officemanager en zorgt voor een juiste vastlegging van gegevens in onder andere het managementinformatiesysteem.

Onderneming

Poeliersbedrijf Blom verwerkt onbewerkt vlees tot halffabricaten of desgewenste eindproducten. Bewerkingen verschillen van het snijden van vlees tot het kruiden, garen, portioneren, verpakken en distribueren. De afnemers zijn groothandels en horecaondernemers. Productie vindt op bestelling plaats. Belangrijke productgroepen zijn kipsaté en carpaccio. 

Missie
De missie van Poeliersbedrijf Blom is om een betrouwbare, flexibele en professionele partij te zijn die in staat is te innoveren en oplossingsgericht haar klanten te bedienen. Door duurzame relaties aan te gaan en verbinding te zoeken met de afnemers is ze in staat kwalitatief goede producten in de markt te zetten die voldoen aan de kwaliteitseisen van de eindafnemer. Ze borgt dit vanuit een professioneel geleide organisatie met gemotiveerde medewerkers die weten op welke efficiënte wijze men moet produceren met inachtneming van de geldende hygiënerichtlijnen. 

Doelstelling
Het streven is om over 3-5 jaar de beoogde groei te hebben doorgemaakt. Naast de bestaande (vlees) producten zal dan een volledige productenlijn van (vis) carpaccio in de Europese markt staan (vis is maximaal 5% van de omzet). Daarnaast moet het merk Dara, of een ander eigen merk dan wel White Label, een plek hebben gevonden in het assortiment van de diverse groothandels. Poeliersbedrijf Blom biedt dan een duurzaam en compleet assortiment vlees en vis aan.

Marktpositie
De vleesverwerkende markt kenmerkt zich door marge gestuurde inkopen. Prijs is derhalve een zeer belangrijke concurrentiefactor. Poeliersbedrijf Blom onttrekt zich hieraan door verbindingen te leggen tussen de leveranciers, het eigen bedrijf en de afnemers. Door toegevoegde waarde en maatwerk te bieden ontstaat er een wederkerige, afhankelijke relatie waardoor een klantrelatie wordt omgezet tot strategisch partnership. Langdurige relaties zijn hiervan het resultaat. 

Concurrentiepositie
Er vinden weinig verschuivingen plaats in de markt. Dit wordt veroorzaakt doordat naast de prijs het waarborgen van een goede kwaliteit zeer belangrijk is. Als men tevreden is met deze combinatie zal er niet zo snel overgestapt worden naar concurrerende bedrijven. Groei komt voornamelijk door de uitbreiding van het bestaande assortiment of doordat er nieuwe afzetmarkten worden bediend. 

Op deze wijze is men benaderd om carpaccio te gaan produceren. Een moeilijk productieproces, waar kwaliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn zeker gezien het verse en rauwe karakter. In de markt zijn er vrijwel geen partijen die een compleet assortiment en grote volumes kunnen aanbieden. Nadat Poeliersbedrijf Blom er vorig jaar in geslaagd is een goed product van rund te maken, is het nu bezig het assortiment verder uit te breiden met onder andere eend, hert, kalf maar ook zalm, garnalen en tonijn. Er is veel vraag naar deze producten. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit andere Europese landen. Naast groothandels is er vraag vanuit de retail (supermarkten) en horeca (all you can eat restaurants).

Door te verhuizen naar een groter pand kunnen de twee productielocaties worden samengevoegd waardoor efficiënter kan worden geproduceerd en de transportkosten worden gereduceerd. Het pand is opgedeeld in verschillende ruimtes, waardoor er een goede scheiding is tussen de bewerking van de verschillende productgroepen. Zo is de hygiëne beter te waarborgen en ontstaat er rust en ruimte in het productieproces. Door een grotere voorraad halffabricaten aan te houden kunnen er grotere productie badges gedraaid worden waardoor er minder tijd verloren gaat aan omstelkosten. 

Structuur
Er is sprake van een holding met daaronder een werkmaatschappij. Willy Blom is 100% eigenaar van de holding. Op termijn zal er wellicht een aandelenoverdracht plaatsvinden naar zijn kinderen. Op korte termijn zal er een naamswijziging plaatsvinden van Poeliersbedrijf Blom B.V. naar Blom Food B.V., omdat deze naam beter aansluit bij de huidige activiteiten.

organigram

Financieringsbehoefte

De lening zal worden aangewend ten behoeve van twee doeleinden. Enerzijds brengt de verhuizing en centralisatie van de productie naar Milsbeek (1.700 m2) kosten met zich mee. Hierdoor kunnen twee productielocaties (Arnhem 500 m2 en Berg en Dal 300 m2) worden samengevoegd tot een locatie. Dit zorgt voor een besparing op de huisvestingslasten en voor een efficiëntere organisatie qua aansturing, logistiek en uitwisseling van personeel. 

Anderzijds is er de wens om het assortiment carpaccio aan te vullen met viscarpaccio. De totale investering bedraagt € 200.000,-, waarvan € 50.000,- door een leverancier is betaald. Het restant van € 150.000,- zal worden gefinancierd via crowdfunding. 

Investeringsoverzicht

Aankoop vriezer € 50.000,-
Herstel hygiënesluis € 10.000,-
Aanbrengen panelen plafond en muren € 35.000,-
Aankoop keuken € 15.000,-
Aanschaf Tumbler € 35.000,-
Overige verhuiskosten € 10.000,-
Voorraad vis € 20.000,-
Voorraad karton (doosjes) € 15.000,-
Onvoorzien € 10.000,-
Totaal € 200.000,-
Lening leverancier € 50.000,-
Leenbedrag Collin € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De debiteuren zijn W. Blom Holding B.V. en Poeliersbedrijf Blom B.V.
  • Vanuit privé geeft de heer Blom een borgtocht af van € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.
  • Er is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen op een solvabiliteitsniveau van 35% (geconsolideerd). Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van de kredietnemers mogen plaatsvinden zolang de geconsolideerde solvabiliteit (eigen vermogen binnen de balans van de kredietnemers t.o.v. het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. 
  • De bestaande rekening-courant aan privé en lening aan privé mogen niet verder oplopen. De niveaus van deze rekening-courant en lening zijn al enkele jaren van dezelfde omvang.

Dun & Bradstreet Score
De Dun & Bradstreet score komt voor beide kredietnemers uit op Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de prognose 2016 na financiering. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Het boekjaar 2015 is bij een omzet van € 3.800.000,- afgesloten met een resultaat voor VPB van € 80.000,-. In dat jaar zijn extra kosten gemaakt uit hoofde van de gewijzigde productstrategie. Voor 2016 wordt een omzet begroot van € 4.100.000,- en een resultaat van € 71.000,- voor VPB. In 2016 zijn ook de extra lasten van de verhuizing verwerkt. De omzet stijgt en de marge daalt o.b.v. de gemaakte keuzes. Tussentijdse cijfers bevestigen de prognose. 2017 wordt naar verwachting het eerste normale jaar zonder bijzonderheden. De begrote omzet is € 4.500.000,- en het resultaat voor VPB € 136.000,-. De cashflow over 2015 was toereikend voor de aflossingsverplichtingen en gedane vervangingsinvesteringen (beperkt overschot). Het cashflow overschot verbetert verder in 2016 en 2017. Voorzichtigheidshalve waarderen wij de rentabiliteit af naar Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van kredietnemers per ultimo 2015 bedraagt 32,8% bij een balanstotaal van € 1.500.000. Dit is voor eventuele correcties uit hoofde van voorzieningen stamrecht en negatieve correcties uit hoofde van reeds langer bestaande lening en r.c. vordering op privé (ontstaan in het verdere verleden en zijn de laatste jaren niet opgelopen). Indien deze gecorrigeerd zouden worden, resteert een solvabiliteit van 24%. Voorwaarde is dat de lening en r.c. aan privé niet verder mogen oplopen. Eveneens is een solvabiliteit instandhoudingsverklaring c.q. een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het niveau van 35%. Ultimo 2016 groeit het solvabiliteitspercentage conform begroting en onderbouwd met tussentijdse cijfers naar 38,8%. Er staat geen onroerend goed op de balans en de huurdersinvesteringen zijn beperkt (± € 65.000,-). De solvabiliteit beoordelen wij als Goed.

Liquiditeit
De liquiditeit in operationele zin is de laatste jaren aan de krappe kant geweest. De voorraadpositie en hoe daar mee om te gaan heeft en had daar een grote invloed op in combinatie met de in het verdere verleden ontstane lening en r.c. schuld aan privé. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 2015 is 1,2 en daarmee voldoende. De current ratio is in 2016 1,5 en voor 2017 1,8 en zouden daarmee excellent zijn. In het verleden werden tijdelijke liquiditeitstekorten of te financieren investeringen overbrugd in goede afstemming met leveranciers (ondernemer heeft goede relaties met zijn leveranciers wat ook wel gebruikelijk is in de sector). Door middel van deze nieuwe financiering kiest men voor een reguliere basis en een langere horizon. Het model scoort, o.b.v. de begroting 2016-2017, voor liquiditeit Excellent. Gezien de recente historie is de score voor liquiditeit bijgesteld naar Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Bij een investeringsbedrag van € 2.500,- of meer krijgen investeerders een uitnodiging voor de BBQ die wordt georganiseerd bij de opening van de locatie in Milsbeek. Ook zal er een rondleiding over de nieuwe productielocatie zijn. 

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18378 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2016 om 10:09
investeerder-9984 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2016 om 10:08
investeerder-11341 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2016 om 10:08
investeerder-12219 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2016 om 10:08
investeerder-13120 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-07-2016 om 10:08

Ondernemer

Willy Blom

Crowdfund Coach


Otto Kreijkes