31479

Prins De Veluwe

€ 400.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 346
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-12-2018 in 1 dag volgeschreven door 346 investeerders

Samenvatting

Gerwin Pul heeft in het buitengebied van Vaassen, vlakbij de Veluwe, multifunctioneel onroerend goed gekocht met daarbij 8.500 m2 weilanden. De bestaande opstallen zullen worden gemoderniseerd en er worden 20 paardenstallen bijgebouwd. Van een bestaande B&B (“Vakantiehuus” in Vaasen) wordt de exploitatie overgenomen. De andere gebouwen, waaronder een kas, een kleine woning, twee bedrijfspanden en twee units met paardenboxen, worden verhuurd. Hiervoor is reeds overeenstemming met de meeste huurders bereikt. Een van de huurders wordt het eigen kringloop- en handelsbedrijf van de ondernemer. Door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het onroerend goed en door het eigen bedrijf naar deze locatie te verplaatsen is er sprake van een financieel interessant project voor de ondernemer.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 540.000,-, waarvan € 140.000,- (waarvan € 40.000,- nog te ontvangen in januari/februari) met eigen middelen wordt gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij gevolgd door 56 lineaire aflossingen van € 2.678,57 en een slottermijn van € 250.000,-. De rente bedraagt 7,0 % gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert H.O. Prins de Veluwe B.V. als Aanzienlijk risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Gerwin Pul in privé en H.O. Prins de Veluwe B.V. De privé vermogenspositie is voldoende. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- op het woonhuis, de kas, de B&B en de gronden aan de Laarseweg 23a te Vaassen gevestigd. Met een huidige aankoopwaarde van € 391.000,- en waarde na verbouwing op basis van een indicatieve waardebepaling van € 600.000,- is deze inschrijving materieel. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van H.O. Prins de Veluwe B.V wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De huurpenningen uit de huurcontracten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering dient voor de aankoop en verbouwing van onroerend goed, deels voor eigen gebruik en deels voor de verhuur. 

Ondernemer

Gerwin Pul (40) heeft de opleidingen MTS Installatietechniek aangevuld met VCA I en II en Bedrijfsvoering en Management gevolgd. Hij is 17 jaar eerste monteur bij een tweetal autobedrijven geweest. Daarna heeft hij korte tijd zelf een autobedrijf gehad wat hij verkocht heeft. Circa 3,5 jaar geleden is hij met de handels- en kringloopactiviteiten begonnen. 

Gerwin heeft een geregistreerd partnerschap en een dochter van 13 jaar oud. Zijn dochter is een zeer verdienstelijke amazone en samen hebben ze twee goede paarden en zijn ze actief en bekend in het wereldje. 

Onderneming

De ondernemer gaat in privé onroerend goed in het buitengebied van Vaassen kopen met een totale oppervlakte van 14.992 m2 waarop diverse activiteiten zullen gaan plaatsvinden:

Kernprofiel/historie
Op het terrein staat een moderne kas van 1.855 m2 oppervlakte met een flinke hoogte. De ondernemer zal zijn eigen onderneming H.O. Prins de Veluwe B.V. hiernaartoe verhuizen en dus gaan huren van hemzelf in privé. Het bedrijf houdt zich bezig met ontruimingen en verhuizingen van woningen en bedrijven. Tevens wordt gehandeld in partijgoederen onder de noemer kringloop en worden winkels en restaurants ingericht. Men opereert nu nog vanuit een loods aan een doorgaande weg in Apeldoorn. De loods, die volstaat met allerhande kringloopartikelen, is ook toegankelijk voor de consument. De huur op de huidige locatie kan per maart 2019 worden opgezegd. De locatie is goed geschikt in verband met de hoogte, de goede bereikbaarheid en de los- en laadmogelijkheden.

Verhuur

  • Het dak van de kas wordt verhuurd aan een exploitant van zonnepanelen.
  • Op het terrein is een bestaand vakantiehuis aanwezig die door middel van een Bed & Breakfast (het “Vakantiehuus”) wordt verhuurd en welke going concern wordt overgenomen. De bezetting is goed vanwege de ligging aan de rand van de Veluwe (met onder meer een van de startpunten van de Veluwe Trail; één van de bekendste hippische routes van het land). De recensies zijn goed en voor het seizoen in 2019 is de locatie reeds volgeboekt.
  • Op het terrein staat een kleine woning welke inmiddels reeds aan particulieren is verhuurd.
  • Tenslotte zijn er nog 2 bedrijfsgebouwen op het terrein welke worden opgeknapt (met name de gevels, kozijnen, deuren, elektra en kantoorvoorzieningen) en waarvoor ook reeds huurders zijn gevonden.

Er is op dit moment reeds sprake van vier paardenstallen, een stapmolen en een paardendouche. Er is tevens voor 8.500 m2 aan weilanden. De ondernemer zal zijn eigen paarden hier stallen waardoor veel huurkosten in privé komen te vervallen. Tevens zullen er nog 14 paardenboxen worden bijgebouwd waarvan er reeds een groot aantal zijn verhuurd (mede doordat hij een groot netwerk heeft in de paardenwereld).

Voor de benodigde verbouwing is een gedetailleerde begroting ontvangen. Het bouwbedrijf is reeds vastgelegd en de werkzaamheden kunnen vóór 1 april 2019 worden afgerond.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopkosten onroerend goed inclusief k.k. € 415.000,-
Overige kosten € 15.000,-
Bouw/renovatie € 110.000,-
Totaal € 540.000,-
Eigen middelen € 100.000,-
Eigen middelen (nog te ontvangen in januari/februari 2019) € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7 %
Looptijd: 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden met daarna 56 lineaire aflossingen van € 2.678,57 en een slottermijn van € 250.000,-.

Er zijn verder geen andere financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Gerwin Pul in privé en H.O. Prins de Veluwe B.V. De privé vermogenspositie is voldoende.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van H.O. Prins de Veluwe B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De huurpenningen uit de huurcontracten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis, de kas, de B&B en de gronden aan de Laarseweg 23a te Vaassen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Met een huidige lage aankoopwaarde van € 391.000,- en waarde na verbouwing op basis van een indicatieve waardebepaling van € 600.000,- is deze inschrijving materieel.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor H.O. Prins de Veluwe B.V. is Aanzienlijk risico. De oorzaak is dat door een dispuut een betaling van een zeer beperkt bedrag te laat en slechts gedeeltelijk is betaald. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De overall score is gebaseerd op zowel de exploitatie van het onroerend goed in privé als de jaarcijfers van 2017, de forecast van 2018 gebaseerd op de tussentijdse cijfers tot en met september en de prognose voor 2019 van de BV. De overall Collin credit score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzet van het bedrijf bedraagt in 2017 € 182.000,- met een operationele cashflow van € 44.000,-. Er zijn geen langlopende financieringsverplichtingen. Voor 2018 wordt een omzet van € 223.000,- verwacht met een operationele cashflow van € 27.000,-. Vanuit de vennootschap wordt vanaf 2018 een volwaardig ondernemersloon ontvangen. Voor 2019 wordt dezelfde omzet en kasstroom begroot als in 2018.

In privé worden er na de aankoop van het onroerend goed en de verbouwing huurinkomsten van meer dan € 100.000,- gerealiseerd. Deze zijn verdeeld over meerdere huurders. De huuropbrengsten zijn inclusief de positieve exploitatie van de B&B en de te ontvangen huur van de eigen BV. Het overgrote deel van deze huurinkomsten is ook reeds contractueel vastgelegd. Deze inkomsten zijn ruim toereikend voor de exploitatie en financieringsverplichtingen. De Rentabiliteit kwalificeren we op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit in de BV is ultimo 2017 met 64% op een balanstotaal van € 144.000,- comfortabel. Op de aankoop en verbouwing van het onroerend goed brengt ondernemer een substantieel bedrag aan eigen middelen in (26% van het totale bedrag). De Solvabiliteit wordt voorzichtigheidshalve gekwalificeerd op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) scoort per ultimo 2017 3,0. Ultimo 2018 wordt begroot dat deze liquiditeitsratio verder zal toenemen. Op basis van de exploitatie in privé wordt tevens een comfortabele liquiditeitspositie verwacht. Wij kwalificeren de Liquiditeit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-66350 heeft € 4.000 geïnvesteerd.
28-12-2018 om 16:23
investeerder-57762 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-12-2018 om 16:22
investeerder-18784 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-12-2018 om 15:20
investeerder-16378 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-12-2018 om 15:15
investeerder-33911 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-12-2018 om 14:56

Reacties

Investeerder – 4592
31-12-2018 13:51
is er toestemming van de gemeente om de kas te mogen gebruiken als winkelruimte voor de kringlooopwinkel: mag dat van het bestemmingsplan? klopt het dat het OG gekocht wordt voor€ 4 ton, er voor 140.000,- verbouwd wordt en dat dan de waarde na verbouw geschat wordt op € 6 ton? Is van deze laatste waarde een officiële taxatie?

Collin Crowdfund
31-12-2018 13:53
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag.

De vergunning en bestemming is besproken met de ondernemer, deze geeft aan dat conform het bestemmingsplan cq. de vergunning inderdaad een deel van de kas mag worden gebruikt voor verkoop en dat de overige onderdelen mogen worden verhuurd. Ondernemer gaat niet zelf wonen op de locatie.

De bedragen die u noemt zijn inderdaad juist. Er is nog geen officiële taxatie, dat kan pas na realisatie van de plannen. Wel is er zoals benoemd een waarde indicatie van een makelaar van de waarde na realisatie van de verbouwing en verhuur van de diverse onderdelen op de locatie.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Gerwin Pul

Crowdfund Coach


Marc Kogels