48916

Non publieke funding

€ 1.460.000  |  9,0% rente  |  14 maanden  Investeerders: 678
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 678 investeerders

Samenvatting

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

Anco Sesselaar en King Han Kho, beiden ervaren vastgoedbeleggers, vragen samen met Ivo de Rooij en zijn partner een financiering aan van € 1.460.000,- voor de aankoop en verbouwing van een pand aan de Copernicusstraat 65-2 te Amsterdam. Het doel is om het pand binnen 10 maanden te verbouwen en de drie appartementen te verkopen.

Anco en King zijn sinds 2014 actief in vastgoed, beheren meerdere woningen voornamelijk onder de sociale huurgrens, en hebben recent succesvol een woning in Amsterdam gesplitst. Ivo de Rooij, met 15 jaar ervaring in de financiële sector, versterkt het team met zijn uitgebreide kennis van projectbegeleiding.

Anco en King hebben stabiele inkomens en een vastgoedportefeuille met een totale waarde van circa € 3.100.000,-, met een overwaarde ten opzichte van de bestande financiering van circa € 1.500.000,- en met een stabiele huurstroom.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.620.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.460.000,-. De looptijd is 14 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

 • De geldnemers zijn:
  • De heer N. Sesselaar. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is (samen met de heer K.H. Kho) op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé. 
  • De heer K.H. Kho. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is (samen met de heer N. Sesselaar) op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé. 
  • De heer I. de Rooij. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moreel van aard.
  • Mevrouw E.B. Smolenskaya. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard. 
  • Taria Real Estate B.V.
  • Rumah Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.460.000,- op het onroerend goed aan de Copernicusstraat 65 2, 1098 JE te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie B complexaanduiding 4652 appartementsindex 2 te Watergraafsmeer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde in de huidige staat van € 1.000.000,- en een waarde van € 1.500.000 na realisatie (vrij van verhuur) op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16-05-2024. De ondernemers verwachten dat het onroerend goed in totaliteit voor € 1.700.000,- verkocht zal worden na realisatie.
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden ter hoogte van € 425.000,-. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin.
 • Bij verkoop of herfinanciering van (een of meerdere) van de woningen wordt er deelroyement verleend bij aflossing. Per woning wordt er minimaal het volgende afgelost op de Lening:
  • Tweede verdieping: € 550.000,-
  • Derde verdieping: € 540.000,-
  • Zolder verdieping: € 420.000,-

Over de aflossing in de eerste 8 maanden bedraagt de extra vergoedingsrente 1 maand voor de Investeerders. Geldnemer is in de laatste zes maanden voor einddatum van de lening geen extra vergoedingsrente verschuldigd bij aflossing.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van een woning, splitsing en ontwikkeling naar drie appartementen van de Copernicusstraat 65 2, 1098 JE te Amsterdam. 

Ondernemer

Anco Sesselaar (1968) werkt als senior adviseur bij de politie en heeft een universitaire opleiding in politicologie afgerond. Hij heeft diverse functies bij ministeries in Den Haag bekleed. Anco en King zijn sinds 2014 actief in vastgoed, gestart vanwege een pensioentekort. Ze beheren meerdere woningen, voornamelijk onder de sociale huurgrens, en verkopen regelmatig om hun liquide vermogenspositie te verbeteren. Recent hebben ze een woning in Amsterdam gekocht en succesvol gesplitst in drie appartementen.

King Han Kho (1962) is sinds 1994 psychiater en sinds 2010 zelfstandig gevestigd. Hij is gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde en werkt de laatste jaren als interim-psychiater.

Anco en King hebben beiden zeer goede stabiele banen, verder hebben ze een flinke vastgoedportefeuille met goede stabiele huurstromen erop. De woningen vielen al onder de sociale huurgrens en verkopen regelmatig om hun liquide vermogenspositie te verbeteren. Recent hebben ze al een woning in Amsterdam gekocht en succesvol gesplitst in drie appartementen.

Ivo de Rooij (1983) heeft 15 jaar ervaring in de financiële sector, waarvan de laatste 6 jaar als Business Controller bij een groot industrieel bedrijf in Zwitserland. Sinds januari woont hij weer in Nederland. Ivo heeft uitgebreide ervaring met investeringsvoorstellen, budgettering, projectcontrole en financiële analyses. Hij woont dicht bij het project aan de Copernicusstraat, wat hem in staat stelt om de ontwikkelingen goed te volgen. Zijn doel is om hoogwaardige en duurzame appartementen te creëren.

Onderneming

Copernicusstraat 65-2
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op tweede-,
derde- en zolderverdieping, alsmede zelfstandig trappenhuis vanaf de begane grond, plaatselijk
bekend te Amsterdam als Copernicusstraat 61-II, kadastraal bekend gemeente Watergraafsmeer
sectie B complexaanduiding 4664-A-2. Het object is eeuwigdurend met erfpacht belast met een jaarlijkse canon van € 2.394,17 met als einddatum van huidig tijdvak 15-11-2053. 

Het pand wordt gesplitst en verbouwd naar 3 appartementen. 

 • Leegwaarde tweede verdieping na realisatie bedraagt: € 540.000,-
 • Leegwaarde derde verdieping na realisatie bedraagt: € 535.000,-
 • Leegwaarde zolder verdieping na realisatie bedraagt: € 425.000,-
 • Totale leegwaarde na realisatie: € 1.500.000,-

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom € 930.000,-
Kosten koper  € 105.000,-
Bouwkosten  € 425.000,-
Rentelasten  € 150.000,-
Financieringsbehoefte  € 1.610.000,
Eigen inbreng  € 150.000,-
Financiering Collin Crowdfund  € 1.460.000,

Leenbedrag: € 1.460.000,-.
Rente: 9,0%.
Looptijd: 14 maanden aflossingsvrij .

Overige financiers:
Het overige vastgoed in privé is gefinancierd door reguliere verhuurhypotheekverstrekkers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Rumah Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Taria Real Estate B.V. is eveneens Laag risico. Wij hanteren hiervoor de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de IB-aangifte 2022, een recent vastgoedoverzicht, koopovereenkomst, de offerte van de aannemer, kadasterinformatie en het taxatierapport, de overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

Afloscapaciteit 
De lening zal worden afgelost uit de verkoop van de nog te realiseren appartementen. De verwachting is dat de verbouwing 8 maanden zal duren en er nog een periode van 2 maanden nodig zal zijn voor de verkoop van de appartementen. Om eventuele uitloop voor te zijn is er gekozen om de looptijd op te rekken naar 14 maanden. Uit de verkoopopbrengsten van de appartementen wordt de aflossing van de lening gedaan. Daarnaast is er vanuit privé een financiële remweg aanwezig. De verwachtte verkoopopbrengst van het project bedraagt volgens de ondernemers € 1.700.000,-. Daarnaast ontvangen de ondernemers circa € 95.000,- aan huurinkomsten op jaarbasis. Na aftrek van de kosten, rente en aflosverplichtingen is er een netto cashflowoverschot na verkoop van € 123.000,-. Wij kwalificeren hiermee de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Op basis van de overwaarde in de vastgoedportefeuille in privé, de getaxeerde waarde van het aan te kopen vastgoed in Rumah B.V. en de aangetoonde eigen liquide middelen is er een totaalvermogen van € 4.110.000,-. Met een eigen vermogen van € 1.468.000,-, bedraagt de solvabiliteit 36%. Wij kwalificeren hiermee de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

 • De geldnemers zijn:
  • De heer N. Sesselaar. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is (samen met de heer K.H. Kho) op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé. 
  • De heer K.H. Kho. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is (samen met de heer N. Sesselaar) op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
  • De heer I. de Rooij. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moreel van aard.
  • Mevrouw E.B. Smolenskaya. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard. 
  • Taria Real Estate B.V.
  • Rumah Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.460.000,- op het onroerend goed aan de Copernicusstraat 65 2, 1098 JE te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie B complexaanduiding 4652 appartementsindex 2 te Watergraafsmeer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde in de huidige staat van € 1.000.000,- en een waarde van € 1.500.000 na realisatie (vrij van verhuur) op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16-05-2024. De ondernemers verwachten dat het onroerend goed in totaliteit voor € 1.700.000,- verkocht zal worden na realisatie.
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden ter hoogte van € 425.000,-. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin.
 • Bij verkoop of herfinanciering van (een of meerdere) van de woningen wordt er deelroyement verleend bij aflossing. Per woning wordt er minimaal het volgende afgelost op de Lening:
  • Tweede verdieping: € 550.000,-
  • Derde verdieping: € 540.000,-
  • Zolder verdieping: € 420.000

Over de aflossing in de eerste 8 maanden bedraagt de extra vergoedingsrente 1 maand voor de Investeerders. Geldnemer is in de laatste zes maanden voor einddatum van de lening geen extra vergoedingsrente verschuldigd bij aflossing.

Door zowel het geldnemerschap in privé van de ondernemers alsmede de eerste hypothecaire inschrijving, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-370998 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 10:56
investeerder-56475 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 10:56
Anonieme investeerder heeft € 25.000 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 10:55
investeerder-418116 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 10:55
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
02-07-2024 om 10:55

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur