40718

Psychiatrisch Expertise Centrum BV

€ 250.000  |  7,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 139
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 139 investeerders

Samenvatting

Het Psychiatrisch Expertise Centrum is een innovatieve zorginstelling voor Geestelijke Gezondheid. De zorgverlening vindt plaats op basis van video-ondersteunde diagnostiek en behandeling, een methode bedacht en ontwikkeld door oprichter en psychiater dr. Jeroen Terpstra, waarmee hij Winnaar van de Veluwse Innovatieprijs 2014 is geworden.
Jeroen is gespecialiseerd in Acute Psychiatrie, Ziekenhuispsychiatrie, psychofarmacologie, moeilijk verstaanbaar gedag (complexe patiënten) en agressie(beheersing) en is als zodanig negen jaar werkzaam geweest binnen een grote regionale GGZ Instelling, waarin hij verschillende functies en rollen heeft vervuld, zoals die van Hoofd Behandelprogramma 24uurs/Acuut, Hoofd Behandelzaken Ziekenhuispsychiatrie en Interim-Directeur. 
In oktober 2017 besloot Jeroen om middels zijn holding Bellator Illuminare International Holding B.V. het Psychiatrisch Expertise Centrum B.V. op te richten en dit bedrijf van de grond op te bouwen rondom Video-ondersteunde Diagnostiek & Behandeling, mede vanwege argumenten als kwaliteit, efficiency, eensluidende diagnose en financiële besparingen.

Invloed coronavirus
Corona heeft geen invloed gehad op de aard en omvang van de werkzaamheden binnen het Psychiatrisch Expertise Centrum. Het aanbod was al voor ruim 50% online vormgegeven en met de goed inpasbare hygiëne-maatregelen konden ook de noodzakelijke face-to-face afspraken doorgang vinden. De omzetontwikkeling is ongewijzigd voortgezet.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 18 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 12 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert zowel Bellator Illuminare International Holding B.V. als Psychiatrisch Expertise Centrum B.V. als Laag Risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Bellator International Holding B.V. en Psychiatrisch Expertise Centrum B.V.
 • De heer J. Terpstra geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Hamburgerweg 137, 3851 EJ Ermelo, kadastraal bekend als sectie F nummer 6385 te Ermelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, welke is voorbelast met een eerste inschrijving van De Volksbank N.V. ter hoogte van € 650.000,- met een openstaande schuld van € 585.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-09-2021.
 • De heer J. Terpstra geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Hamburgerweg 137, 3851 EJ Ermelo, kadastraal bekend als sectie F nummer 6385 te Ermelo. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) en mag het onroerend goed niet verkocht worden zonder toestemming van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Bellator Illuminare International Holding B.V. en Psychiatrisch Expertise Centrum B.V. mogen plaatsvinden, zolang de vennootschappelijke solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is. 
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is bestemd voor investeringen in de toekomstige groei van de onderneming, vooruitlopend op de per 1 januari a.s. door te voeren verruimende wetswijziging aangaande de financiering van de GGZ.

Ondernemer

Jeroen Terpstra (1974) is gehuwd in gemeenschap van goederen met Jenita Daniëlle Terpstra-Dam en hebben samen twee kinderen.
Jeroen is psychiater, opgeleid aan het UMC Utrecht en gepromoveerd aan het Rudolf Magnus instituut voor Neurowetenschappen en is gespecialiseerd in Acute Psychiatrie, Ziekenhuispsychiatrie, psychofarmacologie, moeilijk verstaanbaar gedag (complexe patiënten) en agressie(beheersing). 
Als beleidspsychiater/manager is hij negen jaar werkzaam geweest binnen een grote regionale GGZ Instelling. In deze periode heeft hij verschillende functies en rollen vervuld, zoals de rol van Hoofd Behandelprogramma 24uurs/Acuut, Hoofd Behandelzaken Ziekenhuispsychiatrie en Interim-Directeur. 
In 2010 bedacht Jeroen de Video-ondersteunde Diagnostiek & Behandeling als methode, en kwam tot de ontdekking dat er geen hulpmiddelen beschikbaar waren in de markt om dit op een veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te doen. Dit leidde tot de ontwikkeling van de Diagnostische Camera®, welke in 2012 in zijn eerste versie op de markt kwam. In 2014 werd met de doorontwikkelde mobiele versie de Veluwse Innovatieprijs (VTC: Veluws Centrum voor Technologie) gewonnen. 
Als psychiater/manager binnen een grote regionale GGZ instelling en als lid van diverse landelijke werkgroepen (o.a. Doorontwikkeling Productstructuur GGZ, Hoofden Crisisdiensten-overleg) wist Jeroen zijn collega’s op basis van inhoudelijke argumenten te overtuigen van het nut, de behoefte én de meerwaarde van Video-ondersteunde Diagnostiek & Behandeling. 
Na diverse positief geëvalueerde pilots binnen verschillende grote en kleine GGZ instellingen bleek verdere uitrol echter vast te lopen op een tweetal aspecten: veranderweerstand en kosten. 
In 2016 kwam Jeroen tot de conclusie dat verandering vanuit zijn rol bij de GGZ niet ging werken, waardoor hij besloot in oktober 2017 om voor zichzelf te beginnen en het bedrijf van de grond af op te bouwen rondom Video-ondersteunde Diagnostiek & Behandeling. Met als grondslag de hiervoor genoemde argumenten als kwaliteit, efficiency, eensluidende diagnose en financiële besparingen.

Zijn relevante nevenactiviteiten zijn: voorzitter Stichting de Dorpswerkplaats, oprichter/mede-eigenaar Haerst B.V., mede-oprichter Zorggroep Thorp B.V.

De kernkwaliteiten van Jeroen zijn: innovatief, oplossingsgericht, analytisch, leiderschap, inspirerend, empathisch, early adopter, doorzettingsvermogen, en hij kan het beste uit mensen halen.
Hij beschrijft zichzelf als volgt: '’mensen kennen mij als iemand, die alles wat ik tot nu toe in mijn leven heb geambieerd, ook heb kunnen realiseren'’.
 

Onderneming

Bedrijfsprofiel

Het Psychiatrisch Expertise Centrum is een innovatieve zorginstelling voor Geestelijke Gezondheid. De zorgverlening vindt plaats op basis van video-ondersteunde diagnostiek en behandeling, een methode die is ontwikkeld door oprichter en psychiater dr. Jeroen Terpstra.
Deze heeft de mogelijkheid om de expertise van psychiaters (A) op afstand in te zetten en daarmee een hefboom te creëren van supervisie op afstand. Door deze hefboom kunnen de schaarse psychiater-uren efficiënter worden ingezet zonder aan kwaliteit in te leveren. Tegelijkertijd wordt het door de Video-ondersteunde Diagnostiek & Behandeling mogelijk om hoogwaardiger supervisie te geven (directe video-feedback) waardoor kwaliteit van de naaste medewerkers (B/C), zoals artsen, verpleegkundig specialisten of GZ-psychologen (B) en medewerkers uit de beroepsgroep A(N)IOS of basis-psychologen (C) direct toeneemt. Daarnaast geeft de radicale transparantie van Video-ondersteunde Diagnostiek & Behandeling cliënten/patiënten veel meer vertrouwen en daarmee inzet en motivatie voor behandeling (zij worden gestimuleerd de video’s van de sessies terug te kijken hetgeen het leereffect tussen de sessies enorm vergroot).
 
De huisartsen zijn de belangrijkste klanten. Zij zijn de verwijzers die veelal ‘in hun maag zitten’ met de urgente problematiek waarmee hun cliënten/patiënten zich melden. Zij willen dan zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden bij hun hulpvraag dan wel bij een gerichte verwijzing.
Het Psychiatrisch Expertise Centrum richtte zich in het eerste jaar primair op diagnostiek en advies ter ondersteuning aan de huisartsen. Dit bleek zeer succesvol en uit de evaluatie met de huisartsen kwam al snel naar voren dat een behandelaanbod in de vorm van traumabehandeling zeer gewenst was. In 2018 werd daarom dr. Monique Renssen bij het Psychiatrisch Expertise Centrum betrokken als expert op het gebied van traumabehandeling. In 2019 werd de eerste basis-psycholoog aan de organisatie toegevoegd. In 2020 de tweede GZ-psycholoog en nog drie basispsychologen.

Missie

De juiste analyse, transparant en toetsbaar, overal en laagdrempelig beschikbaar in combinatie met de juiste interventie.

Unique Selling points

 • Gebruik van de Diagnostische Camera® (Video-ondersteunde Diagnostiek & Behandeling)
 • Snel 
 • Hoogwaardig
 • Transparant
 • Leveren zorg óók aan complexe doelgroep

Visie 

Een juiste transparante probleemanalyse maakt het mogelijk op tijd de juiste interventie in te zetten en daarbij aan te sluiten bij de behoeften van cliënt/patiënt en omgeving. Omdat meer dan 80% van de communicatie tussen mensen non-verbaal is, kan alleen Video-ondersteunde Diagnostiek & Behandeling de essentiële informatie transparant vastleggen zodat deze daadwerkelijk gebruikt kan worden. Niet alleen voor de best mogelijke behandeling, maar ook voor kwaliteitsverbetering/training van behandelaren. Dit alles op een veilige, toetsbare en kostenbesparende wijze.

Doelstelling

De doelstelling is in eerste aanleg de landelijke uitrol van Video-ondersteunde Diagnostiek en Behandeling via het organisch groeimodel. Het groeimodel werkt als volgt: 1 A stuurt 5 B’s aan die elk weer 5 C’s aansturen waarbij ieder middels interne en aanvullende opleiding kan doorgroeien naar een hoger niveau.
Het eerste concrete doel is een omzet boven de € 3.000.000,- te realiseren, waardoor het Psychiatrisch Expertise Centrum landelijk erkenning krijgt en mee kan profiteren van voorzieningen die nu nog niet toegankelijk zijn, maar wel gewenst voor zowel de kwaliteit als het groeimodel.
Het huidige diagnose-behandel-combinatie-model (DBC) zorgt voor uitgestelde betalingen van verrichte arbeid. Gemiddeld kunnen trajecten pas na negen maanden worden gefactureerd, met een maximale looptijd van twaalf maanden. Salarissen moeten zodoende voorgefinancierd worden. Dit zorgt voor de liquiditeitsbehoefte van het Psychiatrisch Expertise Centrum tot in 2022. In 2022 zal het DBC-systeem worden vervangen door het Zorgprestatiemodel (ZPM) wat voorziet in de mogelijkheid om maandelijks te factureren. Daarmee zal de financieringsbehoefte weer snel verdwijnen.
De explosieve stijging die voor 2022 is geprognosticeerd is gebaseerd op enerzijds dat de vraag naar GGZ-zorg tot 10x hoger is dan het beschikbare aanbod (CPB 2016/2017), met als gevolg wachtlijsten voor complexe patiënten/cliënten en anderzijds het aanbieden van opleidingen in combinatie met het gebruik van de unieke diagnostische Camera. Door capaciteitsgroei en secundair door met zorgverzekeraars uit te onderhandelen, verwacht men deze omzetgroei te realiseren, die berekend is op basis van de personele inzet conform het A/B/C-model. Voor ongecontracteerde zorg geldt geen omzetplafond.

Daarnaast heeft het Psychiatrisch Expertise Centrum de doelstelling om over 3 tot 5 jaar locaties in heel Nederland te hebben en mogelijke verkenningen in Europees verband.

Markt

De vraag uit de markt is 60% (CPB 2016). Deze vraag bestaat uit de maatschappelijke behoefte aan een vorm van hulp die geboden kan worden door de GGZ. Er is momenteel een macro-budget om een aanbod te organiseren voor 6%. De vraag is dus 10x groter dan het aanbod. Het gevolg is al ruim 50 jaar wachtlijsten bij de GGZ. Het macro-budget groeit ieder jaar met 3%, structureel sinds 1983. 
Het gevolg hiervan is de voortdurende wachtlijstproblematiek. 

De laatste jaren spitst de discussie zich toe op zogenoemde ‘complexe patiënten’ (rapport RVS), waarin juist het Psychiatrisch Expertise Centrum zich primair heeft gespecialiseerd en waarvoor landelijk extra middelen beschikbaar zijn gesteld waar het Psychiatrisch Expertise Centrum tevens gebruik van kan maken.
Primaire regio’s zijn momenteel Flevoland en Gelderland, waar men een goed netwerk heeft en goede contacten met de verwijzers/huisartsen.
De huidige trends in de GGZ gaan over ‘herstel’ en ‘cliënt-participatie’; Innovaties, buiten de door Jeroen Terpstra ontwikkelde Diagnostische Camera, zijn er niet/nauwelijks. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

De totale financieringsbehoefte wordt als volgt gespecificeerd:

Personeelskosten/inhuur derden € 200.000,-
Automatiseringskosten € 20.000,-
Kantoorruimte € 15.000,-
Opleidingskosten € 15.000,-
Lening Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
De looptijd is 18 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 12 maanden.
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Psychiatrisch Expertise Centrum B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Bellator Illuminator International Holding B.V. is eveneens Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2020, alsmede op de prognosecijfers 2021 en 2022. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Afloscapaciteit
Onder de huidige beperkende overheidsregulering op basis van D.B.C.’s (Diagnose Behandel Combinaties) werd in 2019 een omzet behaald van € 217.000,-. In 2020 werd een omzet behaald van € 314.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 49.000,-. Naar verwachting zal de omzet van 2021 € 469.000,- bedragen en is de prognose dat het netto cashflow overschot € 3 .000,- zal zijn. Vanwege het loslaten van de vergoeding middels de D.B.C.-systematiek (betaling na 9 maanden) per 1 januari a.s. en het overstappen naar het Z.P.M.-model (Zorg Prestatie Model) met de mogelijkheid tot maandelijks factureren, zal de omzet naar verwachting komend jaar explosief groeien.

Uitgaande van een forse capaciteitsuitbreiding conform het personele A-B-C-model is de omzet voor 2022 begroot op ruim € 3.000.000,-, Welke dan leidt tot een geprognosticeerde netto cashflow overschot van ruim € 1.000.000,- voor 2022. Een aflossingsvrije periode van zes maanden is ingebouwd, zodat men qua liquiditeit geen hinder ondervindt van de huidige vergoedingsregeling na negen maanden en de benodigde opschaling begin 2022. Aan hand van de huidige omzet en de verwachte explosieve groei voor 2022 waarderen wij de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Rekening houdend met de afwaardering van het immateriële vast actief van € 50.000,- was de solvabiliteit eind 2020 39% op een balanstotaal van € 275.000,-. Naar verwachting is de solvabiliteit ultimo 2021 22% op een balanstotaal van € 480.000,-. De solvabiliteit wordt gewaardeerd op Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening worden de volgende zekerheden gesteld:

 • De debiteuren zijn Bellator International Holding B.V. en Psychiatrisch Expertise Centrum B.V.
 • De heer J. Terpstra geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Hamburgerweg 137, 3851 EJ Ermelo, kadastraal bekend als sectie F nummer 6385 te Ermelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, welke is voorbelast met een eerste inschrijving van De Volksbank N.V. ter hoogte van € 650.000 met een openstaande schuld van € 585.000. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-09-2021.
 • De heer J. Terpstra geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Hamburgerweg 137, 3851 EJ Ermelo, kadastraal bekend als sectie F nummer 6385 te Ermelo. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) en mag het onroerend goed niet verkocht worden zonder toestemming van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Bellator Illuminare International Holding B.V. en Psychiatrisch Expertise Centrum B.V. mogen plaatsvinden, zolang de vennootschappelijke solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is. 
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de borgstelling die gesecureerd is middels een tweede hypothecaire inschrijving als de verpanding van de vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-66139 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2021 om 10:01
investeerder-108685 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2021 om 10:01
investeerder-263197 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2021 om 10:01
investeerder-274928 heeft € 6.000 geïnvesteerd.
05-10-2021 om 10:01
investeerder-266604 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2021 om 10:01

Ondernemer

Jeroen Terpstra

Crowdfund Coach


Fred Bouwman