47587

R. van der Haven Beheer B.V.

€ 1.000.000  |  9,0% rente  |  26 maanden  Investeerders: 520
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 520 investeerders

Samenvatting

De Van der Haven Groep is een familiebedrijf die bestaat uit 10 vennootschappen, waarin de vastgoedbeleggingen, de ontwikkelingen, het bouwbedrijf en het onderhoudsbedrijf zijn ondergebracht. In de markt vooral bekend als “De Gilden Groep”, een VCA gecertificeerd bouwbedrijf. Aan het hoofd van de groep staat R. van der Haven Beheer B.V.
De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om het onroerend goed aan de Hilbert van Dijkstraat 9 tot en met 17 (oneven nummers) te Kampen over te nemen. De overeengekomen koopprijs is € 2.255.000,- k.k. 

R. van der Haven Beheer B.V. koopt de locatie aan om deze de eerste jaren, gedurende het huurcontract te blijven verhuren. De huurinkomsten bestaan uit:

 1. Een tweetal zorgwoningen, gelegen aan de Hilbert van Dijkstraat 9 – 11 welke verhuurd worden voor een periode van 2 jaar, ingaande op leveringsdatum (31-01-2024) voor een huurvergoeding van € 62.500,- per jaar. 
 2. Een kantoorpand, gelegen aan de Hilbert van Dijkstraat 13 welke grotendeels (begaande grond) verhuurd wordt voor een periode van 3 + 2 jaar, ingaande op leveringsdatum (31-01-2024) voor een huurvergoeding van € 80.826,- per jaar. 
 3. De beide woningen Hilbert van Dijkstraat 15 en 17 zijn verregaande gesprekken over. Deze huurovereenkomst wordt naar verwachting in week 4 van 2024 geformaliseerd. De huurinkomsten voor deze beide woningen zijn totaal € 80.000,- exclusief btw. Looptijd van de overeenkomst is vanaf 1 april 2024 tot en met 31 maart 2029. 
 4. Op dit moment vinden diverse gesprekken plaats met kandidaat huurders voor Hilbert van Dijkstraat 13 (1e etage). De verwachting is dat er binnen nu en 2 maand een huurder wordt gecontracteerd. Huurprijs is € 50.000,- per jaar exclusief btw. 

De huurinkomsten bij volledige bezetting komen uit op € 273.326, – exclusief btw per jaar. 

Het uiteindelijke doel van de ondernemer is om deze locatie in samenspraak met de gemeente op termijn te herontwikkelen. De gemeente heeft aangegeven hier graag in mee te denken wanneer het om starterswoningen gaat. De locatie is hiervoor geschikt. Men blijft het onroerend goed echter eerst verhuren aan de huidige huurders om de plannen in samenspraak met de gemeente verder te ontwikkelen.

De getaxeerde waarde in volledig verhuurde staat is € 2.840.000,- en in gedeeltelijk verhuurde staat € 2.750.000,- op peildatum 01-12-2023. De Loan to Value (LtV) komt daarmee uit op 76% in volledig verhuurde staat en 78% ten opzichte van de getaxeerde waarde in de huidig verhuurde staat. In februari 2024 zal € 150.000,- worden afgelost, de LtV komt dan uit op 70,4% respectievelijk 72,7%. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.540.000,-. Hiervan wordt € 390.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering bedraagt € 2.150.000,-. De totale financiering wordt ingevuld door deze crowdfundlening van € 1.000.000,- en een lening via private investeerders van € 1.150.000,-. Alle investeerders (privaat danwel via deze crowdfund lening) hebben een gelijke zekerheidspositie. Er wordt gewerkt met communicerende vaten tussen de private lening en de crowdfundlening. De uitboeking van de totale financiering vindt in een keer plaats na succesvolle funding. Na uitboeking van de gelden zal de lening rentedragend worden gemaakt. De looptijd is 26 maanden. In februari 2024 wordt er € 150.000,- afgelost op de totale lening. Buiten de eenmalige aflossing in februari 2024 is de lening aflossingsvrij. De slottermijn bedraagt derhalve € 2.000.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico

De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Minimaal risico en de overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is R. van der Haven Beheer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.150.000,- op het onroerend goed aan de Hilbert van Dijkstraat 9 tot en met 17 (oneven nummers), 8264 PC te Kampen, kadastraal bekend als sectie P nummer 4836 te Kampen en op het perceel grond kadastraal bekend als sectie P nummer 6440 te Kampen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.840.000,- in volledig verhuurde staat en € 2.750.000,- in gedeeltelijk verhuurde staat, op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 1 december 2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Hilbert van Dijkstraat 9 tot en met 17 (oneven nummers), 8264 PC te Kampen, kadastraal bekend als sectie P nummer 4836 te Kampen en van het perceel grond kadastraal bekend als sectie P nummer 6440 te Kampen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Deze financiering is bedoeld voor de aankoop van het onroerend goed aan de Hilbert van Dijkstraat 9 tot en met 17 (oneven nummers) te Kampen.

Ondernemer

W. van der Haven is in 1995 gestart met De Gilden Bouw Groep in Kampen. De Van der Haven groep is een familiebedrijf wat bestaat uit ongeveer 10 vennootschappen, waarin de vastgoedbeleggingen, de ontwikkelingen, het bouwbedrijf en het onderhoudsbedrijf zijn ondergebracht. In de markt vooral bekend als “De Gilden Groep”, een VCA gecertificeerd bouwbedrijf. Aan het hoofd van de groep staat R. van der Haven Beheer B.V., waarvan K.H. van der Haven (1981) de bestuurder is. 
De aandelen van R. van der Haven Beheer B.V. zijn gecertificeerd via Stichting Administratiekantoor Kampen. De bestuurder van Stichting Administratiekantoor Kampen is W. van der Haven. In geval van overlijden vormen derden het bestuur. Hiermee is de continuïteit van het bedrijf ook op bestuurlijk niveau goed ingericht. 

Onderneming

De Van der Haven Groep is een familiebedrijf en houdt zich bezig met bouwen, ontwikkelen en vastgoedbeleggingen. Ze zijn bekend in de markt als “De Gilden Groep”, een VCA gecertificeerd bouwbedrijf. 

Binnen de bouwgroep werken 29 FTE. Daarnaast maken ze indien nodig gebruik van een flexibele schil die kan oplopen tot 30 FTE. De huidige ontwikkelingen anno 2024 zijn goed te noemen. Na twee (2022 en 2023) uitdagende jaren qua omzet zal vanaf het 2e kwartaal in 2024 de stijgende lijn weer opgepakt worden. 

Vanaf het 2e kwartaal 2024 wordt het voor De Gilden Bouw en Onderhoud B.V. weer een drukke tijd, met veel nieuwbouwprojecten van diverse aard (seriematige woningbouw, appartementencomplexen en utiliteitsbouw). De bouwportefeuille is voor de komende en goed gevuld. 
Het managementteam bestaat uit 5 leden. De heer W. van der Haven maakt geen onderdeel meer uit van het managementteam, maar vervult binnen de onderneming nog een rol als adviseur en externe commerciële man voor gemeente en overige instanties.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed, incl. kosten € 2.540.000,-
Totale investering € 2.540.000,-
Eigen inbreng € 390.000,-
Private lening € 1.150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.000.000,-

Leenbedrag: € 2.150.000,-, waarvan € 1.000.000,- middels deze crowdfundlening.
Rente: 9,0%.
Looptijd: 26 maanden, waarbij een eenmalige aflossing van € 150.000,- plaatsvindt in februari 2024. De slottermijn bedraagt € 2.000.000,-. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor R. van der Haven Beheer B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op het taxatierapport van het onroerend goed, de jaarcijfers van 2022, de laatste verwachting voor 2023 en de projecties voor 2024 en 2025.
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De jaren 2022 en 2023 waren qua omzet lager dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met uitstel van opdrachten en de eerder gemaakte keuze om kleinschalige projectontwikkeling te realiseren, dit heeft een aanlooptijd nodig. Men is niet actief op de aanbestedingsmarkt. Vanaf het 2e kwartaal 2024 wordt het voor De Gilden Bouw en Onderhoud B.V. weer een drukke tijd, met veel nieuwbouwprojecten van diverse aard (seriematige woningbouw, appartementencomplexen en utiliteitsbouw). De bouwportefeuille blijft voor de komende 5-10 jaren naar verwachting goed gevuld. De omzet bedroeg in 2022 € 11.789.000,- met een bijbehorende EBITDA van € 971.000,- en een kasstroom van € 21.000,-. Over 2023 bedroeg de omzet € 12.625.000,- met een bijbehorende EBITDA van € 916.000,- en een kasstroom van € 57.000,-. Naar verwachting zal de omzet over 2024 € 19.945.000,- bedragen met een bijbehorende EBITDA van € 1.632.000,- en een kasstroom van € 406.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt eind 2023 31% op een balanstotaal van € 29.875.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden

 • De geldnemer is R. van der Haven Beheer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.150.000,- op het onroerend goed aan de Hilbert van Dijkstraat 9 tot en met 17 (oneven nummers), 8264 PC te Kampen, kadastraal bekend als sectie P nummer 4836 te Kampen en op het perceel grond kadastraal bekend als sectie P nummer 6440 te Kampen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.840.000,- in volledig verhuurde staat en € 2.750.000,- in gedeeltelijk verhuurde staat, op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 1 december 2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Hilbert van Dijkstraat 9 tot en met 17 (oneven nummers), 8264 PC te Kampen, kadastraal bekend als sectie P nummer 4836 te Kampen en van het perceel grond kadastraal bekend als sectie P nummer 6440 te Kampen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 10:28
investeerder-109662 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 10:28
investeerder-59826 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 10:28
investeerder-301785 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 10:26
investeerder-132965 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 10:25

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick Griensven