15889

R&A Sports & Swimming

€ 400.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 244
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-06-2016 in 2 uur volgeschreven door 244 investeerders

Samenvatting

R&A Sports & Swimming is een familiebedrijf dat zich bezighoudt met onder meer zwemlessen voor kinderen vanaf 4 jaar. Naast reguliere lessen voor het Zwem-ABC zijn er ook lessen voor de allerkleinsten: babyzwemmen, ouder- en kindzwemmen en overlevingszwemmen (vanaf 2,5 jaar). Vader Anton heeft het bedrijf in 2004 opgericht. In 2013 zijn Onno en Odette (zoon en dochter) toegetreden tot de directie. Tijdens de toetreding hebben beiden de ambitie uitgesproken om te groeien. 

Financieringsbehoefte

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe locatie in Amsterdam en de bouw van het zwembad in Vathorst. De totale investering is € 1.438.000,-. Hiervan is € 318.000,- uit eigen middelen betaald, € 300.000,- uit subsidie en € 420.000,- via individuele investeerders gefinancierd. Om het zwembad volledig te kunnen realiseren hebben wij nog een bedrag van € 400.000,- nodig. De looptijd van de financiering via Collin is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en het rentepercentage is 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Structuur

R&A Sports & Swimming is een B.V. De aandeelhouders binnen deze B.V. zijn:

 • Van Zeegen Holding B.V. (50%)
 • Onno van Zeegen Holding B.V. (25%)
 • Odette van Zeegen Holding B.V. (25%)

R & A Vastgoed B.V. is de beoogde aanvrager. De bestuurders binnen deze B.V. zijn:

 • Onno van Zeegen Holding B.V. (50%)
 • Odette van Zeegen Holding B.V. (50%)

Risico

Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan. De Collin Credit Score overall is Goed. De lening via Collin staat in rangorde voor betaling van rente en aflossing boven de individuele financiers (totaal € 420.000,-) blijkens de leningovereenkomsten met deze partijen. De debiteuren zijn R & A Vastgoed B.V., R&A Sports & Swimming B.V., Onno van Zeegen Holding B.V. en Odette van Zeegen Holding B.V.

Video Pitch

Leendoel

Amersfoort – Vathorst is één van de meest kinderrijke buurten van Nederland. Ruim 2 jaar geleden hebben wij de mogelijkheden onderzocht om hier een locatie te realiseren. Na een aantal oriënterende gesprekken met de gemeente en het OBV (Ontwikkelingsbedrijf Vathorst) is definitief de ambitie uitgesproken om een eigen zwembad te realiseren. Een mooi instructiebad waarin alle kinderen uit Vathorst en omstreken op een plezierige wijze kunnen leren zwemmen. 

De totale investering is € 1.438.000,-. Voor het resterende deel van de financiering van € 400.000,- hebben wij heel bewust voor crowdfunding gekozen, aangezien wij graag de (potentiële) ouders en verzorgers van onze leerlingen betrekken bij de bouw van ons nieuwe zwembad.

Ondernemer

Anton van Zeegen (67) is van huis uit voetbaltrainer en heeft op het CIOS in Overveen gezeten. Na jarenlang in de voetballerij werkzaam te zijn geweest, heeft hij de overstap gemaakt naar een sport- en zwemschool en is in april 2004 voor zichzelf begonnen.

Odette van Zeegen (30) is al vanaf de oprichting werkzaam binnen het bedrijf. Na het afronden van haar Master Arbeidsrecht aan de UvA is zij in 2013 medeaandeelhouder geworden. 

Onno van Zeegen (27) is tijdens zijn studie aan het CIOS in Arnhem gaan werken bij R&A. Na het afronden van zijn sport- en managementopleiding was het al snel duidelijk dat hij verder wilde in de zaak. Net als Odette is ook Onno in 2013 medeaandeelhouder geworden bij R&A.

Wij houden ons alle drie bezig met de dagelijkse leiding van het bedrijf. Anton en Onno bevinden zich veel op de vloer. Zij communiceren met de sportleden en ouders van de zwemleden. De communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. Zowel Anton als Onno is hier erg sterk in. Odette houdt zich ook bezig met het dagelijkse reilen en zeilen binnen R&A en daarnaast met de HR, administratieve werkzaamheden en het opzetten van nieuwe projecten. Er is dagelijks overleg over de gang van zaken. Deze samenwerking verloopt al jarenlang zeer prettig. We hebben aan één woord genoeg. 

Onderneming

R&A Sports & Swimming geeft zwemlessen aan kinderen (jongens en meisjes) van 0 tot 10 jaar. Daarbij is de belangrijkste sub-doelgroep kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. 

Missie
Zoals ook op onze homepage omschreven, staat R&A voor: kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en een goede en transparante sfeer. Dit dragen wij dan ook te allen tijde uit.

Het doel van de onderneming is te blijven groeien en innoveren. Wij zijn constant bezig met het zoeken naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Zo zijn wij vorig jaar begonnen met het geven van een PADI duikcursus voor kinderen. Ook zijn wij sinds vorig jaar gestart met de verkoop van zwembadmaterialen die wij zelf ook gebruiken. Dit loopt zo goed, dat we overwegen om hier een webshop voor in te gaan richten. Deze nieuwe, eigen locatie biedt daarbij ook vele mogelijkheden. Zo wordt bekeken of er in de zomervakantie speciale evenementen georganiseerd kunnen worden voor jong en oud in het zwembad en zijn er gesprekken gaande met verschillende organisaties aangaande externe verhuur. Ook gaan wij samenwerken met de buitenschoolse opvang (BSO) die naast ons gevestigd is. Kinderen kunnen dan onder BSO-tijd het zwemdiploma halen via Bzzzonder en R&A.

De mate waarin R&A zich van andere zwemlesaanbieders onderscheidt is groot. Toen R&A zich ruim 12 jaar geleden als zwemschool vestigde in de omgeving van ’t Gooi was het aantal zwemlesaanbieders flink. Dit heeft R&A er toen niet van weerhouden haar eigen concept te volgen met als gevolg dat R&A momenteel één van de grootste zwemscholen van ’t Gooi is. Op basis van deze gegevens is de veronderstelling dat ook in de omgeving van Amersfoort – Vathorst de eigen en unieke wijze van lesgeven een onderscheidend criterium zal zijn in deze nichemarkt en dat de meeste ouders heel bewust zullen kiezen voor R&A. Bovendien zal het aanbod van de zwemlessen, door de sluiting van de verschillende zwembaden in Amersfoort en omgeving, alleen maar afnemen.

Uit ons businessplan volgt dat het potentieel aantal kinderen in de omgeving van Vathorst nog groter is dan die in ’t Gooi. Daarbij zal de potentiële doelgroep de komende jaren alleen nog maar groter worden gezien het feit dat Vathorst de komende 10 jaar nog zal groeien van 23.000 naar 33.000 inwoners. Naast zwemleden uit de gemeente Amersfoort zal een deel van de doelgroep ook uit de omliggende gemeentes komen. De ervaring leert dat veel ouders steeds bewuster kiezen voor zwemles. De kleinschaligheid en het plezier tijdens de zwemlessen spreekt de ouders erg aan. Ook de communicatie met de ouders wordt als prettig ervaren.

Binnen de zwemlesbranche vindt een verschuiving plaats van de positie van de ouders: 

 • kinderen moeten goed leren zwemmen (zelfredzaamheid moet hoog/groot zijn voor ouders)
 • ouders zijn zich steeds meer bewust van de zwemlesaanbieders 
 • transparantie t.o.v. ouders

Een verschuiving van de minder bewuste ouder naar de steeds bewustere ouder is ook op het gebied van de zwemlessen zichtbaar. Deze trend heeft ertoe geleid dat ouders steeds bewuster voor ons als zwemschool zijn gaan kiezen. Juist de kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en transparantie tijdens de lessen maken dat ouders bewust kiezen voor R&A.

Door de eigen wijze waarop R&A haar zwemlessen aanbiedt, onderscheidt zij zich van de concurrentie. Kinderen leren op een plezierige wijze zwemmen met een duidelijke doelstelling. De persoonlijke begeleiding van 1 leerkracht op 4 kinderen maakt dat ouders ook bereid zijn iets meer te betalen voor de zwemlessen. Daarbij komt dat kinderen ook sneller leren zwemmen. Uiteindelijk zijn ouders onder de streep dus vaak hetzelfde kwijt als bij de concurrent, alleen wordt het diploma sneller behaald. Een positieve bijkomstigheid in een tijd waarin werkende ouders al druk genoeg zijn.

De financiering via Collin Crowdfund wordt gebruikt om aan het resterende deel van de financieringsbehoefte voor het zwembad in Vathorst te kunnen voldoen.

Structuur
R&A Sports & Swimming is een B.V. De aandeelhouders binnen deze B.V. zijn:

 • Van Zeegen Holding B.V. (50%)
 • Onno van Zeegen Holding B.V. (25%)
 • Odette van Zeegen Holding B.V. (25%)

R & A Vastgoed B.V. is de beoogde aanvrager. De bestuurders binnen deze B.V. zijn:

 • Onno van Zeegen Holding B.V. (50%)
 • Odette van Zeegen Holding B.V. (50%)

organigram

Financieringsbehoefte

Het volledige bedrag zal gebruikt worden om het zwembad te kunnen realiseren. Naast het bouwen van het gebouw zelf zijn er onder meer kosten voor de grond, alle installaties, het buitenterrein enzovoort.

Investeringsoverzicht

Aanneemkosten € 980.000,-
Grondkosten € 88.000,-
Waterbehandelingsinstallatie € 120.000,-
BTW € 250.000,-
Totaal € 1.438.000,-
Informal investors € 420.000,-
Subsidie (Ontwikkelingsbedrijf Vathorst) € 300.000,-
Eigen middelen € 318.000,-
Lening via Collin € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

 • De debiteuren zijn R & A Vastgoed B.V., R&A Sports & Swimming B.V., Onno van Zeegen Holding B.V. en Odette van Zeegen Holding B.V.
 • De lening via Collin staat in rangorde voor betaling van rente en aflossing boven de particuliere financiers (totaal € 420.000,-) blijkens de leningovereenkomsten met deze partijen. Dit betekent dat de rente en aflossingsbetalingen aan de investeerders van Collin altijd betaald moeten zijn, voordat er op deze leningen afgelost mag worden.
 • De gelden worden pas uitgeboekt na het verstrijken van de bezwaarschriftenperiode inzake de vergunningen en als er dan geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een laag risico aan voor R&A Sports & Swimming.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de financiële resultaten van 2014  en de voorlopige cijfers 2015 en de prognoses 2016 t/m 2018, zoals deze door accountantskantoor De Jong uit Soest zijn opgemaakt. De overall score komt uit op Goed.

Rentabiliteit
In 2014 bedroeg de lesomzet van de zwembaden in Baarn en Blaricum € 825.000,- bij een nettowinst van (na belasting) van € 108.000,-. Na de ingebruikname van de derde vestiging De Mirandabad in Amsterdam-Zuid steeg de omzet in 2015 naar € 1.114.000,- bij een resultaat voor belasting van € 206.000,-. Voor 2016, waarin het Amsterdamse zwembad volledig en dat in Amersfoort voor een deel van het jaar wordt geëxploiteerd, is een omzet van € 1.400.000,- begroot met een resultaat voor belasting van € 250.000,-. Voor 2017 is een omzet begroot van bijna € 1.800.000,- bij een winst voor belasting van ruim € 400.000,- inclusief de extra kosten voor de zwembadexploitatie in Amersfoort. De rentabiliteit komt hiermee uit op een score Excellent.

Solvabiliteit
Eind 2015 is de solvabiliteit Excellent met 81% (balanstotaal € 464.000,-). Inclusief de balansverlenging met de bouwkosten voor het zwembad daalt de geprognosticeerde solvabiliteit ultimo 2016 naar 43% op een balanstotaal van ruim € 1.300.000,- (Goed). Als gevolg van de verdergaande groei in 2017 wordt voor het eind van dat jaar een stijging van de solvabiliteit naar 58% verwacht op een balanstotaal van ruim € 1.500.000,-. Voor nu wordt de kwalificatie Goed aangehouden.

Liquiditeit
Eind 2015 was de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 3,9 (Excellent). Door alle investeringen in het nieuwe zwembad daalt deze over 2016 onder de 1,0 (Matig), aangezien de kosten voor de baten uitlopen. In 2017 worden deze investeringen naar verwachting ruimschoots terugverdiend, hetgeen zorgt voor een geprognosticeerde current ratio van 1,7 eind 2017 en eind 2018 van 3,0. Voorzichtigheidshalve wordt de liquiditeit gekwalificeerd op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Excellent
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders die vanaf € 2.500,- investeren worden uitgenodigd voor een proefduik (PADI) in ons nieuwe zwembad met aansluitend een borrel en kennismaking met de directie.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2016 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-06-2016 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2016 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2016 om 11:19
Anonieme investeerder heeft € 20.000 geïnvesteerd.
10-06-2016 om 11:18

Reacties

Investeerder – 7869
10-06-2016 10:35
“De gelden worden pas uitgeboekt na het verstrijken van de bezwaarschriftenperiode inzake de vergunningen en als er dan geen bezwaarschriften zijn ingediend.”

Wordt er tot dat moment wel gewoon afgelost en rente betaald?

O. van Zeegen
10-06-2016 10:40
De vergunning is reeds definitief verstrekt. Er is geen bezwaar ingediend en alle termijnen zijn verlopen. De rente en aflossing zal op de normale wijze betaald worden.

Ondernemer

Onno van Zeegen
Odette van Zeegen
Anton van Zeegen

Crowdfund Coach


Fred Bouwman