41761

Rover B.V.

€ 220.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 437
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-05-2022 in 1 dag volgeschreven door 437 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Rover B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 03-02-1998

Leendoel

Rover B.V. biedt stalling aan voor boten. De onderneming is gevestigd in Onderdendam aan een kruispunt van waterwegen en met een eigen haven op het terrein. Daarnaast is de ondernemer Jannes Wolters voornemens om de activiteiten uit te breiden door het aanbieden van sloepverhuur, onderhoud en overige diensten. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het slopen van de huidige stallingsloods en voor het bouwen van een nieuwe loods. De nieuwe loods zal deels (550m2) voor de stalling gebruikt worden en deels voor de verhuur aan de werkmaatschappij Cellmax B.V. (550m2). Cellmax B.V. is een groothandel in vloeibare meststoffen en andere goederen voor land- en tuinbouw. 

Er wordt een lineaire lening van € 220.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 6,0% per jaar en een slottermijn van € 190.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 
 

Financieringsbehoefte

Sloop huidige loods en asbest sanering € 45.000
Bouw nieuwe loods € 198.000
Grondwerk, isolatie, ramen € 85.000
Vergunning en overige kosten € 10.000
Totaal € 338.000
Eigen inbreng € 118.000
Collin Direct € 220.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur voor de financiering is Rover B.V.
 • De heer J.P. Wolters en zijn partner, mevrouw R.A. de Jonge geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 220.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het perceel met woonhuis en nieuw te bouwen loods aan de Winsumerweg 3, 9959 TD Onderdendam, kadastraal bekend als sectie A nummer 931, te Bedum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 354.500,- en openstaande schuld van € 300.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 650.000,- basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 5 maart 2021. De marktwaarde na bouw van de nieuwe loods is op basis van het taxatierapport € 700.000,- .
 • De heer J.P. Wolters en mevrouw R.A. de Jonge geven een negatieve hypotheekverklaring af op het perceel met woonhuis en nieuw te bouwen loods aan de Winsumerweg 3, 9959 TD Onderdendam, kadastraal bekend als sectie A nummer 931, te Bedum. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het perceel mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de nieuw te bouwen loods met als adres: Winsumerweg 3, 9959 TD Onderdendam, kadastraal bekend als sectie A nummer 931, te Bedum worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Rover B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Rover B.V. en de verwachte huuropbrengsten na realisatie van de loods. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De omzet van de werkmaatschappij Cellmax B.V. bedroeg in 2020 € 659.000,- met een resultaat van € 100.000,-. De verwachte huuropbrengsten bedragen na realisatie van de loods € 24.000,- op jaarbasis. De rentelasten en kosten van de lening bij Collin Crowdfund bedragen het eerste jaar € 16.000,-. De jaarlijkse aflosverplichting bedraagt € 6.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 Rover B.V.

Activa

  2021
Vaste activa € 237.000
Vlottende activa € 1.000
Overige vlottende activa € 18.000
Totaal € 256.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 218.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 38.000
Totaal € 256.000

Winst- en verliesrekening 2021 Rover B.V.

  2021
Omzet € 88.000
Bruto winst € 88.000
Kosten € 69.000
Belasting € 2.000
Resultaat € 17.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15882 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 14:32
investeerder-41015 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 14:26
investeerder-68085 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 14:24
investeerder-109396 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 14:24
investeerder-109423 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 14:18

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders