30981

RPR Stakeholdermanagers B.V.

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 138
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 138 investeerders

Samenvatting

RPR Stakeholdermanagers helpt organisaties met het oplossen van vraagstukken over optimaliseren van bedrijfsprocessen en het vlottrekken van vastzittende projecten. Dat doen zij door mensen en processen (weer) in beweging te brengen. Ze creëren draagvlak met hun aanpak, die gericht is op gedragsverandering en het verbinden van mensen. Er worden problemen inzichtelijk gemaakt, belangen van betrokken stakeholders duidelijk in beeld gebracht en verbindingen gelegd. RPR helpt organisaties om bedrijfsprocessen te optimaliseren, zakelijke doelen te bereiken en resultaten te boeken. Dit doen ze samen met de klant. 

De onderneming wordt gerund door de beide aandeelhouders, Raoul Rijntjes (TU Delft) en Ed den Outer (HTS). Raoul heeft de dagelijkse leiding van het bedrijf in handen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 150.000,- voor de geplande uitbreiding van het aantal adviseurs en consultants, passend bij de beoogde groeidoelstelling.
Voor de uitbreiding van personeel is € 60.000,- begroot. Een deel van € 70.000,- zal gebruikt worden voor marketing en een bedrag van € 20.000,- zal benut worden voor verhuizing naar een ander kantoorpand. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor RPR Stakeholdermanagers B.V., R.P.R. B.V. en Eland B.V. de score Laag risico aan.
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn RPR Stakeholdermanagers B.V., R.P.R. B.V. en Eland B.V. Er wordt een persoonlijke borgstelling van € 25.000,- afgegeven door de heer E.B. den Outer. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Tevens wordt een verpanding (tweede in rang achter ABN AMRO) verkregen op de huidige en toekomstige inventaris. Tevens wordt er door de heer R. Rijntjes een overlijdensrisicoverzekering gesloten voor minimaal € 150.000,-, die wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tot slot geldt er een niet-onttrekkingsclausule voor RPR Stakeholdermanagers B.V., alsmede voor R.P.R. B.V., zo lang de solvabiliteit lager dan 40% is. 
 

Video Pitch

Leendoel

De lening is bestemd voor uitbreiding van het aantal adviseurs, marketingkosten en verhuiskosten.

Ondernemer

Raoul Rijntjes (49) heeft een technische achtergrond en is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Hij is een visionair, resultaatgericht en verbindend met klanten. Hij is te typeren als een leider en weet mensen mee te krijgen in zijn plannen. Raoul is gespecialiseerd in het opzetten, aansturen en ontzorgen van projecten en organisaties, met name waar het gaat om interim-, project- en procesfuncties. Dit doet hij, zoals hij zelf stelt, door praktische oplossingen te bieden met een actieve “doe” houding. Hierbij behoudt hij de snelheid door zaken duidelijk aan te pakken. Hierin neemt hij verantwoordelijkheid en denk hij oplossingsgericht. Het maken van verbindingen is voor Raoul de belangrijkste eigenschap en competentie. 

Ed den Outer (49) is aan de Hogeschool in Rotterdam afgestudeerd en vervolgens aan de HTS in Den Bosch. Hij acteert op de achtergrond en vult Raoul als tweede man heel goed aan. Ed is als directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door RPR geleverde diensten en hij onderhoudt de contacten met de klanten. Goed in communicatie, verantwoordelijk en gespecialiseerd in de vastgoed markt.
 

Onderneming

Kernprofiel
RPR is in 2002 als organisatieadviesbureau opgericht door Raoul Rijntjes en kent haar oorsprong in de civiele/weg- en waterbouwsector. In 2010 is Ed den Outer toegetreden. 
RPR werkt voor diverse gerenommeerde opdrachtgevers zoals gemeentes, hoogheemraad- en waterschappen, landschapsbureaus en vastgoedontwikkelaars. 

RPR helpt organisaties met het oplossen van problemen en het realiseren van projecten. Dat doet zij door mensen en processen (weer) in beweging te brengen. Ze creëren draagvlak met hun aanpak, die gericht is op gedragsverandering en het verbinden van mensen. Er worden problemen inzichtelijk gemaakt, belangen van betrokken stakeholders duidelijk in beeld gebracht en verbindingen gelegd. RPR helpt organisaties om bedrijfsprocessen te optimaliseren, zakelijke doelen te bereiken en resultaten te boeken. Dit doen ze samen met de klant. 

Het bedrijf is onder de huidige naam RPR Stakeholdermanagers B.V. gegroeid naar 12 personeelsleden en heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een bedrijf dat stakeholdermanagement inzet op strategisch niveau om daarmee problemen op te lossen bij opdrachtgevers.

Binnen de structuur zijn nog diverse andere bedrijven zichtbaar. R.P.R B.V. en Eland B.V. zijn de persoonlijke holdings van respectievelijk Raoul Rijntjes en Ed den Outer. Beide bv‘s zijn ook debiteur bij de gevraagde lening. Naast deze BV's ontplooien de ondernemers activiteiten in andere vennootschappen, welke deels een ondersteunende rol aan de hoofdactiviteit vervullen.

Hieronder zijn drie folders te vinden ter inzage van RPR Stakeholdersmanagers B.V. voor gemeenten, ontwikkelaars en waterschappen. 

Folder Gemeenten
Folder Ontwikkelaars
Folder Waterschappen

Missie/visie/doelstellingen
De ambitie van RPR is om te groeien naar een ploeg van 30/40 medewerkers, waarvan een groot deel als manager/consultant bij de klant aan de slag is. Hierbij is het streven om (relatief) klein te blijven om de huidige gedrevenheid van het totale team en persoonlijke benadering van de klant vast te kunnen houden. De focus zal de komende jaren meer komen te liggen op het door ontwikkelen van de RPR stakeholdermanagement-methode. Hierbij komt het schrijven van een boek en het geven van lezingen en coaching. Dit naast het uitbreiden van het aantal te bedienen marktsegmenten (zorg/topsport). RPR wilt kennisleider worden in Nederland op het gebied van strategisch stakeholdermanagement. Het beeld dat uitgedragen wordt is een sociaal voelende, strategische en zakelijke speler met een out-of-the-box en sexy uitstraling. In dat licht zal RPR ook haar contractvormen met personeel gaan aanpassen naar een systeem waarin een ieder zijn/haar eigen salaris en vakantiedagen mag bepalen en ondernemer kan zijn onder een veilige en ondersteunende RPR paraplu.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
Concurrenten zijn de grote bureaus in verandermanagement en procesmanagement. Het onderscheidend vermogen ligt in het toepassen van het stakeholdermanagement; een zakelijk doel nastreven en de noodzakelijke beweging daartoe mogelijk maken door verbinding te zoeken met de mens in dat proces. Er wordt vanuit een persoonlijke verbinding met de stakeholders ingezet om de risico’s in een proces te beheersen. Door de opdrachtgevers wordt deze strategische RPR-methode enorm gewaardeerd en geprezen; als het management van een proces/verandering goed en tactisch gedaan wordt, loopt het proces vanzelf en “merkt” men van deze methode niet meer dan dat er een gedragen oplossing ontstaat. Onderscheidend is dus de combinatie van strategisch kunnen schakelen met de mensen in het proces en de visie van de ondernemer hierop. Dit brengt elke keer een maatwerk oplossing naar boven. 

De gevraagde financiering maakt het mogelijk om de ambitieuze groei te kunnen realiseren. Het maakt het mogelijk om nieuwe mensen aan te trekken die voldoen aan het gewenste profiel. Tevens zullen de onderscheidende kwaliteiten meer gedeeld worden door middel van inspanningen op marketing gebied. Tevens geeft het de financiële ruimte om de verhuizing naar het nieuwe kantoor te bekostigen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Uitbreiding personeel  € 60.000,-
Marketingkosten € 70.000,-
Verhuiskosten nieuw kantoor € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Op dit moment loopt er nog een financiering bij ABN AMRO Bank van € 100.000,-. Dit betreft een kredietlimiet in rekening-courant, welke sporadisch gebruikt wordt om de balans in de liquiditeiten te houden. De bank heeft als zekerheid verpanding van vorderingen en inventaris.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn RPR Stakeholdermanagers B.V., R.P.R. B.V. en Eland B.V..
  • De heer E.B. den Outer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van RPR Stakeholdermanagers mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van R.P.R. B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van R. Rijntjes voor een bedrag van minimaal € 150.000,-. Deze verzekering is in looptijd minimaal gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris van RPR Stakeholdermanagers B.V., R.P.R. B.V. en Eland B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. RPR Stakeholdermanagers B.V., R.P.R. B.V. en Eland B.V. worden alle drie gekwalificeerd als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is bepaald aan de hand van de definitieve jaarcijfers van 2017 en de opgestelde prognoses voor de jaren 2018, dat mede gebaseerd is op tussentijdse cijfers, en 2019. De overall Collin Credit Score is bepaald op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 werd op een omzet van bijna € 700.000,- een netto winst gerealiseerd van € 27.000,-. Dit leverde een genormaliseerde cashflow op van € 39.000,-. In het nog lopende boekjaar 2018 en in 2019 wordt een hogere omzet verwacht door het aannemen van extra personeel en daarmee de groei in het aantal declarabele uren. De prognose voor 2018 is gebaseerd op reeds gedeclareerde omzet en de doelstelling van het totaal aantal declarabele uren op jaarbasis. Op basis van de voornoemde uitgangspunten komt de omzet in 2018 naar verwachting op € 883.000,- uit, met een netto winst na belasting van € 44.000,-. 
De geprognosticeerde cashflow is in 2018 met € 67.000,- ruim voldoende om aan de aflosverplichting op de lening van Collin te kunnen voldoen. In 2019 neemt de omzet volgens de prognose toe tot ruim € 1.600.000,- met een nettowinst van € 91.000,- en een geprognoticeerde cashflow van € 132.000,-.
Omdat de scores gebaseerd zijn op prognoses, is een score voor Rentabiliteit van Ruim voldoende passend. 

Solvabiliteit
Volgens de jaarcijfers van 2017 was er in dat jaar sprake van een eigen vermogen van € 117.000,-. Dit levert een solvabiliteit op van 35% (score Ruim voldoende). Op basis van de prognose die is opgesteld voor 2018, daalt de solvabiliteit naar 31% (score Ruim voldoende) en stijgt de solvabiliteit weer volgens prognose van 2019 naar 38% (score Goed). De daling van 2019 heeft te maken met de financiering en de investeringen daaromtrent. Dit geheel is goed voor een score van Ruim voldoende voor de Solvabiliteit. 

Liquiditeit
In 2017 bedroeg de current ratio 1,1 (Voldoende score). Op basis van de positieve verwachtingen over de gang van zaken en de cashflowontwikkeling, ontwikkelt de liquiditeit zich ook positief in 2018 en 2019. De current ratio komt daardoor in 2018 uit op 1,5 (Goed). De onderneming heeft ook nog de beschikking over een kredietlimiet van € 100.000,- bij ABN AMRO. Voorzichtigheidshalve bepalen wij de score voor Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Elke investeerder kan zich inschrijven voor het RPR friends network. Het RPR friends network biedt stakeholders uit allerlei vakgebieden de mogelijkheid aan om met elkaar en van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te delen. We willen het werk effectiever maken, maar ook efficiënter. Twee keer per jaar pakken we een thema beet en wordt hierover kennis gedeeld, vindt intervisie plaats, geven we elkaar energie en breid je jouw netwerk uit.

Onder de 10 grootste investeerders verloten we 2 QuickScans: Op basis van een aanwezig probleem in jouw werkomgeving op het gebied van bedrijfsprocesoptimalisatie en/of een vastzittend projectproces voeren wij middels een stakeholderanalyse een QuickScan uit. Wat is het probleem, wat zijn de meest belangrijke stakeholders hierin en hoe zou je deze kunnen gaan laten bewegen om tot een oplossing te gaan komen. Dit bestaat uit een dagdeel gesprekken met een aantal mensen en een dagdeel het uitwerken hiervan. De output is een overzichtelijk document met een duidelijke analyse van de probleem context (de mens achter het probleem) en een oplossingsrichting.

De uitnodiging om lid te worden van het RPR friends network en/of om kans te maken op de QuickScans, zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde gegevens voor de deelname. 
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4015 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2019 om 11:03
investeerder-53773 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2019 om 11:03
investeerder-29645 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2019 om 11:03
investeerder-35399 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-01-2019 om 11:03
investeerder-58023 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2019 om 11:03

Ondernemer

Raoul Rijntjes

Ed den Outer

Crowdfund Coach


Peter Stout