31842

SalesChange

€ 200.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 195
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 195 investeerders

Samenvatting

Dit is de tweede financieringsaanvraag van SalesChange / IT-University bij Collin Crowdfund. Met deze financiering wordt de eerste financiering via Collin volledig afgelost. SalesChange / IT-University heeft nooit een betalingsachterstand gehad gedurende de looptijd van de eerste financiering en het contact met de ondernemer is prettig geweest.

SalesChange BV is 100% aandeelhouder van IT opleider IT-University. Deze financieringsaanvraag heeft betrekking op deze 100% dochter. SalesChange gaat de financiering aan met als doel om dit bedrag volledig te investeren in IT opleider IT-University. Het bedrijf bestaat dit jaar acht jaar en is actief binnen de IT opleidingsmarkt in Europa. Het heeft als eerste IT opleider in Nederland ‘Het Nieuwe Leren’ geïntroduceerd. Deze propositie is nog steeds uniek in Nederland en de rest van Europa. Er zijn twee belangrijke pijlers binnen het businessmodel: flexibele kosten en recurring business. 
Recurring business is nieuw binnen de IT opleidingsmarkt. IT-University verkoopt als enige in de Nederlandse markt een abonnement genaamd “De IT-University IT opleidingscatalogus.” Een cursist koopt voor een vast bedrag een jaarabonnement op deze IT opleidingscatalogus en kan daarna onbeperkt leren. Recurring business wil zeggen dat er na een jaar stilzwijgend wordt verlengd. Naast het verkopen van nieuwe en extra abonnementen bij bestaande klanten is er een mooie jaarlijks terugkerende omzet vanuit deze verlengingen. De omzet uit deze verlengingen dekt de vaste maandelijks terugkerende kosten. Er is vanaf januari 2016 in Nederland één persoon in vaste dienst. Alle overige benodigde ondersteuning wordt extern ingehuurd en is daarmee kostenflexibel. Vrijwel alle klanten betalen vooraf waardoor het debiteurenrisico minimaal is.

Financieringsbehoefte
De totale en gevraagde investering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn SalesChange B.V., IT-University B.V., IT-University Personeel B.V. en MooieMomentjes B.V. Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven voor het bedrag van € 200.000,- door de heer M.P. Bieckmann. Ter securering van deze borgstelling verkrijgt de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis. Hiermee is de borgstelling moment materieel. De overlijdensrisicoverzekering op het leven van de ondernemer wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van alle debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering van € 200.000,- is benodigd om de groei van de onderneming te kunnen versnellen. Er wordt geïnvesteerd in verdere professionalisering van het sales automation systeem.
Daarnaast worden twee bestaande crowdfundleningen (Collin Crowdfund en Investormatch) geherfinancierd. 

Ondernemer

Na vele jaren in vast dienstverband te hebben gewerkt (waaronder zeven jaar bij KPN) is Mark Bieckman (52) in 2006 gestart als zelfstandig ondernemer binnen de Interim markt. SalesChange B.V. verhuurde Mark als sales & marketing specialist voor Interim opdrachten op strategisch en tactisch niveau. In 2011 is Mark gestart met IT-University. 

Mark is resultaatgericht en is op zijn best wanneer er richting moet worden bepaald en gegeven. Zowel strategisch, tactisch als operationeel. Mark gaat niet voor de quick-win, maar zorgt met veel doorzettingsvermogen voor een duurzaam resultaat. Mark is een sterke persoonlijkheid welke hard is op inhoud en proces, maar met empathie naar het individu. De kracht van Mark zit in het bedenken, managen en begeleiden van nieuwe concepten. Zijn kennis van zowel het werkveld, procesoptimalisatie, communicatie, marketing, innovatie en sales is daarbij een duidelijke pré. Zowel op momenten dat nieuwe strategieën moeten worden bedacht en geïmplementeerd.

Onderneming

IT-University B.V. is in oktober 2011 opgericht. IT-University is de afgelopen 8 jaar middels een differentiatiestrategie op eigen kracht gegroeid naar een top 10 positie binnen de Nederlandse IT opleidingsmarkt.

Visie, missie en kernwaarden
IT-University ziet de noodzaak van actuele IT kennis verder toenemen. Bedrijven en cursisten zijn gebaat bij een snelle en efficiënte manier om die kennis te maximaliseren. IT-University kan dat als geen ander door mensen alleen datgene te leren wat ze werkelijk nodig hebben en niets wat overbodig is. IT-University noemt dat Het Nieuwe Leren: meer leren voor minder geld, waar en wanneer de cursist dat zelf wil. Je leert alleen wat je nodig hebt. Dat is leuker en efficiënter.

IT-University wil elke IT cursist helpen de IT’er te worden die hij of zij wil zijn. De onderneming gaat tot het uiterste om dat te bereiken. IT-University biedt men daarom een leeromgeving die gekenmerkt wordt door kwaliteitsdocenten, hoogwaardige leermiddelen en innovatieve opleidingen. Voor haar klanten wil IT-University een betrokken en daadkrachtige partner zijn, bereid en in staat om extra inspanningen te verrichten om de gewenste opleidingsdoelstellingen op maat te helpen realiseren. 

Gezien het belang van IT binnen organisaties en de vele, snelle IT ontwikkelingen, is het op peil houden van het IT kennisniveau een must. Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze dit kunnen realiseren met het (veelal) teruglopende opleidingsbudget. Inmiddels is door deze ontwikkelingen de marktvraag heel nadrukkelijk: “Meer leren voor minder geld, waar en wanneer de cursist dat wil”. Dit is dan ook wat IT-University biedt en dat verklaart het huidige succes tijdens deze economisch uitdagende tijden.

Markt/onderscheidend vermogen
De markt waarin IT-University B.V. zich begeeft laat zich het beste omschrijven als een dynamische, enigszins conjunctuurgevoelige zakelijke markt met een duidelijke structurele behoefte, vanwege de noodzaak om IT kennis binnen een organisatie op peil te houden. Het is de markt van de kennisbehoefte voor ICT'ers. Daarnaast is het de markt van employee benefit voor de afdeling personeelszaken en de markt van kenniscertificering. Het op IT gebied opleiden en ontwikkelen van IT professionals en eindgebruikers (eindgebruikers zijn iedereen die Word, Excel, Powerpoint, enz. op de werkplek gebruikt).

Positionering in de markt
IT-University biedt een totaaloplossing, gericht op zowel de IT manager als de HR afdeling. Een One-Stop-Shopping propositie. Onderscheidend is dat we niet één opleiding verkopen, maar een IT Opleidingscatalogus, waarmee voor een vast bedrag een vol jaar onbeperkt kan worden geleerd. Iedere gebruiker heeft toegang tot de IT-University Online Academy waarmee waar de cursist alle functionaliteit centraal op één plaats vindt. 
De (technologische) ontwikkelingen waarmee we de komende twee jaar te maken krijgen zijn: Cloud Computing / Het Nieuwe Werken / Desktop Virtualisatie / Applicatie Virtualisatie / SharePoint als centrale app in het netwerk / HRM en P&O zijn steeds meer bezig met competentieprofielen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling marketing content   € 30.000,-
Inhuur 12 maanden externe marketing expertise   € 50.000,-
Ontwikkeling geautomatiseerd KPI dashboard    € 5.000,-
Software aanpassingen   € 25.000,-
Online marketing kosten   € 65.000,-
Aflossing crowdfund lening Collin Crowdfund   € 10.000,-
Aflossing crowdfund lening Investormatch   € 15.000,-
Totale financieringsbehoefte  € 200.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er zijn verder geen zakelijke financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn SalesChange B.V., IT-University B.V., IT-University Personeel B.V. en MooieMomentjes B.V.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven voor het bedrag van € 200.000,- door de heer M.P. Bieckmann. Ter securering van deze borgstelling verkrijgt de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis. De huidige marktwaarde is € 1.575.000,- (conform een taxatie van april 2019) en de openstaande schuld is € 1.164.025,- (op een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.565.000,-). De borgstelling is op basis van bovenstaande informatie momenteel dus materieel.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer M.P. Bieckmann voor een bedrag van € 2.000.000,-. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SalesChange B.V., IT-University B.V., IT-University Personeel B.V. en MooieMomentjes B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor SalesChange B.V. is Laag risico. Mooie Momentjes B.V. heeft de score Verhoogd risico. IT-University B.V. en IT-University Personeel B.V. hebben de score Aanzienlijk risico. De bedrijfsactiviteiten vinden feitelijk plaats binnen de IT-University B.V. Vanwege de zwakke vermogenspositie van IT-University BV is er sprake van een aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2017, 2018 en de prognose 2019 van SalesChange B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet in 2017 was € 677.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 104.000,-. In 2018 is er een omzet gerealiseerd van € 1.013.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 79.000,-. Dit was in beide jaren voldoende voor de aflossingsverplichtingen. De geprognotiseerde omzet voor 2019 is € 1.060.000,- waarbij een genormaliseerde cashflow wordt verwacht van € 100.000,-. Daarmee kunnen de financiële verplichtingen volgens prognose worden voldaan. Wij hanteren voor de Rentabiliteit de score Voldoende. 

Solvabiliteit
Ultimo 2017 is het risicodragend vermogen van de onderneming € 8.000,- ten opzichte van een balanstotaal van € 775.000,-. Aan het einde van 2018 is het risicodragende vermogen toegenomen naar € 29.000,- op een balanstotaal van € 633.000,-. De verwachting is dat ultimo 2019 het risicodragend vermogen € 67.000,- op een balanstotaal van € 700.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit

De current ratio is bij deze onderneming minder relevant. Daarom maken wij in dit geval gebruik van de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Deze score geeft de verhouding weer tussen de operationele kasstroom en de financieringsverplichtingen. Zowel in 2018 als in de prognose zal deze ratio groter dan 1 zijn. Wij hanteren derhalve voor de Liquiditeit de score Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-51208 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2019 om 10:42
investeerder-13127 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2019 om 10:40
investeerder-30870 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2019 om 10:40
investeerder-61910 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2019 om 10:38
investeerder-55833 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2019 om 10:38

Reacties

Investeerder – 48461
22-05-2019 10:49
vraagje, hoe hoog was de 1e financieringsaanvraag van SalesChange / IT-University bij Collin Crowdfund en wat was de looptijd hiervan? Alvast bedankt voor uw reactie

Collin Crowdfund
22-05-2019 10:59
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

De eerdere financiering van SalesChange / IT-University had een leenbedrag groot € 75.000,- met een looptijd van 36 maanden. De pitch van de eerdere aanvraag kunt u ook terugvinden op onze website via de volgende link: https://www.collincrowdfund.nl/it-university/

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Mark Bieckmann

Crowdfund Coach


Martin van Boxtel