46092

SanMa Beheer B.V.

€ 380.000  |  7,5% rente  |  40 maanden  Investeerders: 341
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-09-2023 in 3 dagen volgeschreven door 341 investeerders

Samenvatting

Johan Zijtveld is een ervaren projectontwikkelaar in het Gooi en heeft reeds twee keer eerder een crowdfundlening afgesloten via Collin. De eerste is reeds afgelost. De tweede loopt nog. Hij koopt nu een van de nog te bouwen appartementen van een nieuwbouwproject dat hij zelf als ontwikkelaar in de markt heeft gezet. Hij heeft het (grond)eigendom reeds verkregen vanuit eigen middelen. De crowdfundlening wordt in het bouwdepot gestort van waaruit de bouwtermijnen worden betaald. De overwaarde van een reeds bestaande tweede hypothecaire inschrijving op zijn woning dient ter extra onderpand voor deze crowdfundlening.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 544.000,-. Naast de eigen inbreng van € 164.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 380.000,-. De looptijd is 40 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13e termijn geldt een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 365.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn SanMa Beheer B.V. en JeeGee Vastgoed B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 380.000,- op het perceel grond met te realiseren appartement aan de Luitgardeweg 2 C9, 1231 TA, kadastraal bekend Sectie C complexaanduiding 7494 appartementsindex 31 te Loosdrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat na bouw van de woning ter hoogte van € 419.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 30 mei 2023;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het perceel grond met te realiseren appartement aan de Luitgardeweg 2 C9, 1231 TA te Loosdrecht, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 7494 appartementsindex 31 te Loosdrecht worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund; 
 • De uit te boeken gelden zullen worden ondergebracht in een bouwdepot van waaruit de facturen van de aannemer worden betaald. De (voorwaardelijke) vordering van de Geldnemer jegens de Stichting betreffende het Depot dat deel uitmaakt van deze Leningovereenkomst wordt verpand aan de Investeerders;
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemer J.G. Zijtveld geeft een persoonlijke borgtocht van € 250.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Er is een bestaande tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Laan van Eikenrode 3, 1231 BN te Loosdrecht, kadastraal bekend als sectie C, nummer 6237 te Loosdrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 680.000,- en openstaande schuld van € 616.736,66 per 1 september 2023. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21 juni 2021 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 950.000,-. De tweede hypothecaire inschrijving geldt in eerste instantie voor de eerdere crowdfundlening . Deze crowdfundlening heeft momenteel een restant hoofdsom van € 162.499,93. Bij eventuele verkoop van de woning zal royement worden verleend tegen een vergoedingsvrije aflossing van € 100.000,- op deze nieuwe lening;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering; 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een nog te bouwen appartement voor de verhuur.

Ondernemer

Johan Zijtveld is 50 jaar en geboren en getogen in Loosdrecht. Gehuwd en vader van 2 kinderen. Door zijn jarenlange ervaring binnen de financiële dienstverlening en in de bouw- en projectontwikkeling heeft Johan een groot en breed netwerk binnen de regio Gooi, Vechtstreek en het Eemland. Hij is universitair geschoold aan de UvA (MSRE/ Vastgoedkunde). Doordat de projecten zich bijna allemaal in de regio bevinden weet Johan precies waar behoefte aan is. Hij kan een gedegen en goede inschatting maken van de kansen en bedreigingen en door up front projecten goed en realistisch door te rekenen worden tegenvallers zoveel mogelijk voorkomen.

Onderneming

Onroerend goed
Het te realiseren appartement is onderdeel van Wonen aan ’t Laantje te Loosdrecht. Hier worden 49 appartementen gerealiseerd verdeeld over 4 woonlagen. Het onderhavige appartement is 1 van de 9 koopappartementen type C. De ondernemer heeft het gronddeel reeds uit eigen middelen voldaan, de middelen uit de crowdfundlening zullen in een bouwdepot worden gestort van waaruit de aanneemtermijnen worden betaald. De start van de bouw is gepland in september 2023.

Het appartement is inclusief een parkeerplaats in de eigen parkeergarage. Het appartement zal een woonoppervlakte van 92m2 met een buitenruimte van 33m2 en een externe berging ruimte van 5m2 hebben na realisatie. De marktwaarde vrij van huur na realisatie is bepaald op € 570.000,-. De verwachte huurprijs is € 21.000,- de marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 419.000,- na realisatie conform taxatie met waardepeildatum 30 mei 2023.

De ondernemer zal na realisatie het appartement gaan verhuren. Tijdens de inloopavonden was er een stormloop op de appartementen. Zeker meer dan tweehonderd mensen hebben interesse getoond voor een woning. Relatief veel ouderen. De vraag naar woonruimte is groot, ook in Wijdemeren. Vandaar dat dit door Johan als een interessant beleggingsobject gezien wordt.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond € 163.000,-
Aanneemsom € 381.000,-
Totale investering € 544.000,-
Eigen middelen €164.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 380.000,-

Leenbedrag: € 380.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 40 maanden, De eerste 12 maanden betreffen een aflossingsvrije periode. Vanaf de 13e maand wordt er maandelijks afgelost met een slottermijn van € 365.000,-. 

Overige financiers
De bestaande crowdfundlening is nog actief in het concern. Daarnaast is er nog een aflossingsvrije lening van € 300.000,- van een bevriende ondernemer.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel SanMa Beheer B.V. als JeeGee Vastgoed B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van SanMa Beheer B.V. en JeeGee Vastgoed B.V. over 2022, de overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2022 bedroeg € 609.000,- met een operationele cashflow, na uitkering van een managementfee van € 145.000,- en na resultaat deelnemingen, van € 74.000,-. Vanuit deze cashflow kan aan de financieringsverplichtingen worden voldaan. De resultaten van het concern kunnen wisselend zijn wat inherent is aan de markt van ontwikkelen van vastgoed. Afhankelijk van het afronden van projecten in een kalenderjaar zal het resultaat deelnemingen fluctueren. Wij kwalificeren de privé en zakelijk gecombineerde afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2022 bedroeg 19% op een balanstotaal van € 1.672.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn SanMa Beheer B.V. en JeeGee Vastgoed B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 380.000,- op het perceel grond met te realiseren appartement aan de Luitgardeweg 2 C9, 1231 TA, kadastraal bekend Sectie C complexaanduiding 7494 appartementsindex 31 te Loosdrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat na bouw van de woning ter hoogte van € 419.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 30 mei 2023;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het perceel grond met te realiseren appartement aan de Luitgardeweg 2 C9, 1231 TA te Loosdrecht, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 7494 appartementsindex 31 te Loosdrecht worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund; 
 • De uit te boeken gelden zullen worden ondergebracht in een bouwdepot van waaruit de facturen van de aannemer worden betaald. De (voorwaardelijke) vordering van de Geldnemer jegens de Stichting betreffende het Depot dat deel uitmaakt van deze Leningovereenkomst wordt verpand aan de Investeerders;
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemer J.G. Zijtveld geeft een persoonlijke borgtocht van € 250.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Er is een bestaande tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Laan van Eikenrode 3, 1231 BN te Loosdrecht, kadastraal bekend als sectie C, nummer 6237 te Loosdrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 680.000,- en openstaande schuld van € 616.736,66 per 1 september 2023. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21 juni 2021 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 950.000,-. De tweede hypothecaire inschrijving geldt in eerste instantie voor de eerdere crowdfundlening . Deze crowdfundlening heeft momenteel een restant hoofdsom van € 162.499,93. Bij eventuele verkoop van de woning zal royement worden verleend tegen een vergoedingsvrije aflossing van € 100.000,- op deze nieuwe lening;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering; 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht. 

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen als de borgtocht kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed 
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-116679 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:29
investeerder-27756 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 13:45
investeerder-402281 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 13:17
investeerder-241672 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 13:12
investeerder-234034 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 13:11

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels