47012

SBP Holding B.V.

€ 500.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 408
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 408 investeerders

Samenvatting

SB Projects is met meer dan 30 jaar ervaring in projectmanagement, Design en Build projecten (Nederland en België) actief in het projectmanagement, het ontwerpen van kantoorinterieur en het realiseren van inrichtingsprojecten. De projecten variëren van € 50.000,- tot en met € 1.500.000,-, met een gemiddelde grootte van € 300.000,- per project, afhankelijk van de aard van de opdracht. SB projects ontzorgt haar klanten door het gehele traject uit handen te nemen (USP). Op deze manier zit de klant samen met SB aan tafel tot en met de eindfase en ingebruikname. Vanaf het advies dragen ze het project over aan hun architecten, die de inbouwstudie met een bijbehorend interieurontwerp verzorgen, om het geheel daarna tegen de juiste prijzen te realiseren. De orderportefeuille van SP Projects is goed gevuld (tot eind 2024).
De aandeelhouders Ben van den Bos en Michiel Juttmann hebben, gelet hun langjarige achtergrond, kennis van zaken in deze markt. Om het groeiend aantal opdrachten van haar afnemers te kunnen financieren is er een werkkapitaalfinanciering van maximaal € 500.000,- nodig om de pieken in de liquiditeit op te vangen. Factoring van de uitstaande vorderingen is niet mogelijk, omdat er sprake is van deelfacturatie.
SBP Holding wil daarom via de investeerders van Collin Crowdfund een lening van € 500.000,- (met een ondergrens van € 350.000,-) aantrekken om hierin te voorzien. 

Financieringsbehoefte 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing, gevolgd door een slottermijn van € 350.000,-. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag Risico.
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn SBP Holding B.V., SB Projects B.V., Global Newspace B.V. en B.F. van den Bos Holding B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer B.F. van den Bos en mevrouw R.A. Starkey geven een persoonlijke gezamenlijke borgstelling af voor € 280.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 280.000,- op het woonhuis aan de Stuifketel 8, 4328 HJ te Burgh-Haamstede, kadastraal bekend als sectie F, nummers 1609 en 2174 te Westerschouwen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,- en een openstaande schuld van € 1.451.131,28 per 14 december 2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 2.050.000,- op basis van taxatierapport met waardepeildatum 19 januari 2024.
 • De heer M.J. Juttmann geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 70.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van privévermogensbestanddelen.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen op niveau van SBP Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is financiering van werkkapitaal om de pieken in de liquiditeit op te vangen. Omdat er sprake is van deelfacturatie is factoring geen reële financieringsoptie en wordt geopteerd voor een lening via de investeerders van Collin Crowdfund.

Ondernemer

Ben van den Bos (1959) komt uit een aannemersfamilie met een grote praktijkervaring. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied het ontwerpen van kantoorinterieur en het realiseren van inrichtingsprojecten. Hij adviseert de grote klanten persoonlijk en is verantwoordelijk binnen SB Projects voor projectmanagement en sales. Ben is CEO van het bedrijf en samen met Michiel Juttmann eindverantwoordelijk.

Michiel Juttmann (1972) heeft bedrijfseconomie gestudeerd en later een specialisatie gedaan in commercieel onroerend goed aan de Amsterdam School of Real Estate. Michiel heeft diverse managementfuncties gehad bij KPN Real Estate Management met als aandachtsgebied huisvestingsvraagstukken en rapportage. Michiel is sinds 2015 werkzaam als mede-eigenaar en managing director bij SB Projects. Hij is met name actief op financieel beleid en planning.

Onderneming

SB Projects is met meer dan 30 jaar ervaring in projectmanagement, Design en Build projecten (Nederland en België) actief in het projectmanagement, het ontwerpen van kantoorinterieur en het realiseren van inrichtingsprojecten. De projecten variëren van € 50.000,- tot en met € 1.500.000,-, met een gemiddelde grootte van € 300.000,- per project, afhankelijk van de aard van de opdracht. SB projects ontzorgt haar klanten door het gehele traject uit handen te nemen (USP) om op deze manier de gewenste kantoorinrichting met de juiste huisvesting te initiëren tegen een interessante prijsstelling en een goed product. Een aanspreekpunt die namens en met de klant huisvestingsvraagstukken managet en realiseert. Global Newspace draagt zorg voor de uitvoering van de projecten met een ervaren team van interieur architecten, werkvoorbereiders, uitvoerders en monteurs. Met een ruime expertise en ervaring bij gerealiseerde projecten beschikt SB Projects over een database waardoor ze hun afnemers een onderbouwd advies kunnen geven met betrekking tot hun huisvestingsproblematiek. Inzake facilitymanagement werkt SB Projects met Bricsys 24/7, een cloud-based data systeem voor het organiseren van de werkzaamheden en het uitzetten van tenders.

Juridische structuur:

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 500.000,-
Totale investering € 500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,- met een ondergrens van € 350.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 36 maanden met een slottermijn van € 350.000,-.

Overige financiers:
Bij ABN AMRO Bank beschikt SBP Holding B.V. momenteel over een rekening-courant faciliteit met een limiet van € 350.000,-.
Deze faciliteit wordt opgezegd vanwege het feit dat de zekerheden dienen te worden vrijgegeven ten behoeve van de investeerders bij Collin Crowdfund. 
Er loopt nog een lening bij SME Alternative Finance DAC met een openstaand saldo van momenteel € 678.671,- p.r. Voor deze lening zijn geen zekerheden afgegeven.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor SBP Holding B.V. en B.F. van den Bos Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Global Newspace B.V. en SB Projects B.V. is Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2022, voorlopige geconsolideerde cijfers 2023 en de geconsolideerde prognoses 2023 en 2024 op niveau van SBP Holding B.V.
De Collin Credit Score overall is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2022 is er geconsolideerd op niveau van SBP Holding B.V. een omzet van € 9.186.000,- gerealiseerd en bedroeg het netto cashflowoverschot € 170.000,-. 
In 2023 is de omzet naar verwachting uitgekomen op € 10.267.000,-, met een verwacht netto cashflowoverschot van € 146.000,-. 
De orderportefeuille is gevuld tot eind 2024. Voor 2024 prognosticeert SBP Holding op basis van getekende opdrachten een omzet van minimaal € 11.500.000,- en een netto cashflowoverschot van ruim € 161.000,-. Op basis hiervan kwalificeren wij de score van de Aflossingscapaciteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2022 bedroeg de solvabiliteit 28% op een balanstotaal van € 9.115.000,-. Voor 2023 stijgt de solvabiliteit naar verwachting naar ca. 34% op een balanstotaal van EUR 8.227.000,-.
Vanwege geactiveerde vorderingen waarover een dispuut loopt hebben wij de score voor de solvabiliteit naar beneden bijgesteld en gekwalificeerd op Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden 

 • De geldnemers zijn SBP Holding B.V., SB Projects B.V., Global Newspace B.V. en B.F. van den Bos Holding B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer B.F. van den Bos en mevrouw R.A. Starkey geven een persoonlijke gezamenlijke borgstelling af voor € 280.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 280.000,- op het woonhuis aan de Stuifketel 8, 4328 HJ te Burgh-Haamstede, kadastraal bekend als sectie F, nummers 1609 en 2174 te Westerschouwen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,- en een openstaande schuld van € 1.451.131,28 per 14 december 2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 2.050.000,- op basis van taxatierapport met waardepeildatum 19 januari 2024.
 • De heer M.J. Juttmann geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 70.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van privévermogensbestanddelen.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen op niveau van SBP Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de persoonlijke borgtochten alsmede de verpanding van de roerende zaken en vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 11:30
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 11:30
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 11:29
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 11:28
investeerder-373897 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 11:27

Ondernemer

B. van den Bos

M. Juttmann

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas