27877

SDK Diesel Support

€ 225.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 256
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 256 investeerders

Samenvatting

SDK Diesel Support B.V. (SDK) is gespecialiseerd in reparatie, revisie en het onderhoud van dieselmotoren in de maritieme en industriële sector met als specialisme het merk Caterpillar. Sinds kort is SDK officieel benoemd tot Caterpillardealer (Marine Service Provider). SDK is gespecialiseerd in zowel mechanische als elektronische Caterpillar installaties. De voorloper van het huidige bedrijf is in 2008 opgericht door Steven de Kam. Steven is al op jonge leeftijd in de wereld van de maritieme techniek beland en heeft ervaring opgedaan in loondienst bij diverse bedrijven. Al bij aanvang van zijn activiteiten heeft Steven een specialisatie in Caterpillar motoren ontwikkeld.

Het Marine Service Provider dealerschip van Caterpillar schept veel kansen richting de toekomst. Zo kan geput worden uit alle kennis en technologie van Caterpillar en worden hogere kortingen gegeven op onderdelen en motoren. De keerzijde hiervan is dat SDK voor een groot deel afscheid moet gaan nemen van de huidige handelsleveranciers en de daarbij behorende leverancierskredieten. SDK heeft een solide klantenbestand in de binnenvaart, zeevaart, passagiersvaart en industriële sector. 

Financieringsbehoefte
De financiering wordt gedeeltelijk aangewend voor herfinanciering van deze bestaande leverancierskredieten en het restant is voor uitbreiding van het werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 225.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico

Dun & Bradstreet noteert een Aanzienlijk risico voor SDK Diesel Support B.V. Voor Esdeka Holding B.V. noteert Dun & Bradstreet een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Aanzienlijk risico van de werkmaatschappij. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren van deze financiering zijn SDK Diesel Support B.V. en Esdeka Holding B.V. De heer S.J. de Kam zal een persoonlijke borgstelling afgeven voor € 150.000,- en deze is op dit moment moreel van waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Esdeka Holding B.V. en SDK Diesel Support B.V. worden in tweede verband (na Rabobank) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor SDK Diesel Support B.V., zolang de solvabiliteit lager is dan 30%. 
 

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt gebruikt ter aflossing van de bestaande portefeuille aan leverancierskredieten en ter uitbreiding van het werkkapitaal.

Ondernemer

Steven de Kam (35) is na het behalen van zijn mavo 3 diploma in loondienst gaan werken in een leerwerktraject. Na ruim 8 jaar in loondienst is Steven in 2008 als ZZP’er aan de slag gegaan. Vanaf dat moment heeft hij zich gespecialiseerd in het merk Caterpillar. Wereldwijd werd hij door opdrachtgevers uitgezonden om de meest specialistische reparaties uit te voeren, storingen te verhelpen en complete revisies uit te voeren. Er werd gewerkt voor gerenommeerde bedrijven in de zeevaart, baggerindustrie, binnen- en kustvaart en industrie. In 2012 werd het huidige SDK Diesel Support B.V. opgericht.

De kernkwaliteiten van Steven zijn

 • Zeer specialistische kennis van Caterpillar motoren (maritiem en industrieel). 
 • Kwalitatief hoogwaardige service bieden, altijd en voor iedereen.
 • Eerlijk en rechtvaardig de opties geven die er zijn en het niet mooier maken dan het is. 
 • Analytisch, creatief en optimaliserend. Steven denkt goed na over opties en beslissingen en haalt de juiste informatie eruit.
 • Betrouwbaar.
   

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
SDK Diesel Support is een Caterpillar specialist, die wereldwijd voor haar klanten in de maritieme-, industriële- en zeevaartsector een 24/7 service kan bieden. SDK richt zich met haar dienstverlening (onderhoud, reparatie, revisie, onderdelenverkoop, verkoop nieuwe en gebruikte motoren en generatoren) vooral op binnenvaartbedrijven, cruise rederijen, zee rederijen, overheidsinstanties, baggermaatschappijen, industrie en grondverzetbedrijven. Hierbij richt het bedrijf zich met name op de nieuwere generatie Caterpillar motoren.

Missie, visie en doelstellingen
De klanten een 24/7 service bieden, gebaseerd op een flexibele opstelling en proactief meedenken met de klant. Nee is geen antwoord voor SDK!

In 2020 is SDK een door de markt erkende en toonaangevende volwaardige speler op de Caterpillar markt. Er wordt ingezet op een verantwoorde en gecontroleerde groei, waar bij elke stap die gezet wordt, ook de financiële impact tegen het licht wordt gehouden.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Dit jaar is SDK dealer geworden van Caterpillar (Pon Power) door de benoeming tot Marine Service Provider. Dit geeft SDK de mogelijkheid om haar inkopen van Caterpillar onderdelen direct bij de importeur (Pon Power) af te nemen. Het geeft het bedrijf naar de markt ook een professionelere uitstraling. SDK onderscheidt zich ten opzichte van de concurrentie door hoge kwaliteit en brede inzetbaarheid van haar monteurs, omdat zij op zowel mechanisch als elektronisch gebied inzetbaar zijn. Op het gebied van de nieuwe EU emissie-eisen is SDK in het bezit van de vereiste kennis.

Structuur 


 

Alle bedrijven 100% eigendom

Steven de Kam bezit (on-)middellijk het volledig eigendom van de aandelen van de gehele groep. Esdeka Holding B.V. fungeert als houdstermaatschappij. De activiteit van deze vennootschap is zeer beperkt. SDK Parts & Trading B.V. en SDK Engineering B.V. zijn op dit moment geen actieve vennootschappen. SDK Diesel Support B.V. is binnen de gehele groep de enige actieve vennootschap. Nagenoeg alle bedrijfsmiddelen, voorraden en overige bezittingen zijn in deze vennootschap opgenomen. De in België gevestigde onderneming North Sea Diesel BVBA is 100% eigendom van SDK Diesel Support B.V. In North Sea Diesel BVBA vinden momenteel geen activiteiten plaats. In het verleden zijn de inactieve vennootschappen opgericht en verworven voor uiteenlopende activiteiten en doeleinden. Eind 2015 is besloten om het vizier volledig te richten op de activiteiten met de meeste potentie ofwel de activiteiten van SDK Diesel Support B.V. De overige activiteiten zijn gestaakt. Op termijn zullen de inactieve vennootschappen worden geliquideerd.
 

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte komt voort uit afbouw van de crediteurenpositie en het creëren van extra werkkapitaal. De crediteurenpositie bestaat voor een groot gedeelte uit overeengekomen leverancierskredieten. Met een aantal leveranciers zijn limieten afgesproken van € 100.000,- per leverancier en langere betalingstermijnen dan gebruikelijk. Mede in verband met de formele overgang naar het inkoopkanaal bij Pon Power dienen deze posities afgebouwd te gaan worden.

Investeringsoverzicht

Afbouw crediteurenposities in verband met beëindiging inkoopkredieten  € 160.000,-
Ruimte werkkrediet € 65.000,-
Totaal € 225.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 225.000,-

Leenbedrag: € 225.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er is nog een bestaande financiering bij Rabobank. Dit betreft een rekening courant krediet van € 75.000,- met als zekerheid verpanding van vorderingen, inventaris en voorraden. Ook heeft de heer S.J. de Kam een persoonlijke borgtocht afgegeven van € 50.000,-. Tevens lopen er nog een aantal lease overeenkomsten op het wagenpark.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Esdeka Holding B.V. en SDK Diesel Support B.V.
 • De heer S.J. de Kam geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van SDK Diesel Support B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Esdeka Holding B.V. en SDK Diesel Support B.V. worden in tweede verband (na Rabobank) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score voor Esdeka Holding B.V. is Laag risico. Voor SDK Diesel Support B.V. is de Dun & Bradstreet score Aanzienlijk risico. Dit wordt veroorzaakt door het betaalgedrag in het verleden en een aantal verliesjaren die SDK gehad heeft. Er zijn afspraken gemaakt met de huidige af te lossen leveranciers over onder andere langere betalingstermijnen dan gebruikelijk en inmiddels is de gang van zaken en het betaalgedrag beduidend verbeterd, waardoor de score binnen afzienbare tijd zal verbeteren. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Aanzienlijk risico van de werkmaatschappij.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2016, de tussentijds cijfers per 3 oktober 2017 en de door de accountant opgestelde prognoses voor de jaren 2017 en 2018 van SDK Diesel Support B.V. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
SDK is er sinds de juiste focus op deze bedrijfsactiviteiten vanaf 2015 in geslaagd om ieder jaar de omzet te verhogen. Dit ging tot nu toe nog niet gepaard met een toename van het winstniveau. De belemmerende factoren hiervoor zijn de gestegen kosten (met name door uitbreiding van het personeelsbestand), ongunstige inkoopcondities (vooral door afspraken met leveranciers over inkoopfinanciering/limieten) en een scherpe calculatie om klanten daadwerkelijk te kunnen acquireren. Voornoemde oorzaken zorgden er in 2016 voor dat er een break-even resultaat werd gerealiseerd. Uit de tussentijdse cijfers per 3 oktober 2017 blijkt een aanzienlijke verbetering van de gerealiseerde brutomarge, bij een ten opzichte van 2016 wederom gestegen omzet. De betere inkoopvoorwaarden en een meer winstgevende calculatie van de diverse projecten en nieuwe klanten, zorgen voor een prima tussentijds resultaat. Voor 2017 zijn de verwachtingen gerechtvaardigd om een omzet van ruim € 2.100.000,- te realiseren (2016: € 1.928.000,-), die uiteindelijk na aftrek van de bedrijfslasten zal leiden tot een nettowinst van € 164.000,- en een cashflow van € 228.000,-. De geprognosticeerde cashflow over 2018 wordt begroot op € 241.000,-. Deze verwachte cijfers leiden beide tot de score Goed. Aangezien de score grotendeels gebaseerd wordt op nog te behalen resultaten, geven wij voor de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve de kwalificatie Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2016 is 14% op een balanstotaal van € 825.000,- (score Matig). Dit vermogen zal in 2017 fors toenemen door toevoeging aan de reserves van de geprognosticeerde nettowinst naar 29% (score Ruim Voldoende). Dit wordt bevestigd door de beschikbare tussentijdse cijfers per 3 oktober 2017. Over 2018 wordt een stijging verwacht van de solvabiliteit in de richting van de Excellente waardes. Aangezien de score grotendeels gebaseerd wordt op nog te behalen resultaten geven wij de Solvabiliteit vooralsnog de kwalificatie op Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitsscore wordt bepaald door het kengetal current ratio. Dit is de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva. Voor 2016 komt de current ratio uit op 0,9 hetgeen Matig is. In 2017 en 2018 verbetert de current ratio naar verwachting door de verbeterde cashflow naar de score Excellent (respectievelijk 1,8 en 2,3). Omdat de laatste scores gebaseerd zijn op prognoses en de vlottende activa voor een groot deel uit voorraden en debiteuren bestaat, waarderen wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14333 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-11-2017 om 12:36
investeerder-38344 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-11-2017 om 12:35
investeerder-6879 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-11-2017 om 12:35
investeerder-16516 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-11-2017 om 12:34
investeerder-36932 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-11-2017 om 12:33

Ondernemer
Steven de Kam

Crowdfund Coach


Peter Stout