45008

Sidilco Suikerwerkfabriek B.V.

€ 1.300.000  |  11,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 745
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 745 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 01 mei 2023

Beste investeerder,

28 april jl. is de crowdfunding van Sidilco Suikerwerkfabriek B.V. bij toekomstige investeringskansen geplaatst. Middels private investeerders is er een lening verstrekt van € 700.000,-. Hierom wordt het streefbedrag van de crowdfunding neerwaarts aangepast tot € 1.300.000,-. De private investeerders kennen een gelijke zekerheidspositie als de crowdfundinvesteerders.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

Leenbedrag: € 2.000.000,-, waarvan € 1.300.000,- ingevuld wordt middels deze crowdfunding en € 700.000,- ingevuld wordt middels private investeerders
Rente: 11%
Looptijd: 60 maanden, met een slottermijn van € 1.144.975,- (crowdfundgedeelte)

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Sidilco is een producent van suikerdecoraties (toppings) in Barneveld. Om ruimte te bieden aan haar ambitie om te groeien heeft het bedrijf besloten nieuwbouw te realiseren in Apeldoorn. De grond is reeds aangekocht vanuit deels eigen middelen en deels door investeerders. Daarnaast is de bouw van het nieuwbouwpand al begonnen, waarin men ook al heeft geïnvesteerd. Het bedrijf heeft bij haar leveranciers contracten vastgelegd dat men tegen een bepaalde prijs mag inkopen. Daarnaast heeft het bedrijf contracten gesloten met de afnemers, waardoor een groot gedeelte van de omzet al contractueel is vastgelegd. Voor de nieuwbouw is reeds meer dan 50% van de bouwkosten met offertes vastgelegd.

Deze lening kent een hoger risico dan de gemiddelde Collin case. Daarom is de rentevergoeding ook hoger dan gemiddeld. Dit heeft te maken met het deels achtergestelde karakter van de lening (€ 1.500.000,- wordt geadministreerd als achtergestelde lening ten behoeve van de ING en € 500.000,- wordt geadministreerd als normale lening).

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 8.380.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 1.380.000,- ingebracht. De ING Bank verstrekt in totaal voor € 5.000.000,- aan leningen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.000.000,-. De lening wordt voor € 1.500.000,- achtergesteld ten behoeve van de ING Bank. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 1.761.500,- in de 60e maand. De rente bedraagt 11% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn Sidilco Suikerwerkfabriek B.V. en Godefridus B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.000.000,- op het perceel grond met daarop te bouwen bedrijfshal en kantoor aan de Tweelingenlaan 160, 7324 AT te Apeldoorn, kadastraal bekend als sectie AF nummer 3405 te Apeldoorn, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 5.000.000,- door de ING Bank, met een gelijke openstaande schuld. Het onroerend goed kent een marktwaarde na realisatie van € 4.500.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 29 november 2022.
 • De heer W.A. Dil en mevrouw E.C. Montfrooij geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 500.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis. In de waardebepaling van de borgstelling hebben we geen rekening gehouden met het aandelenbelang in Godefridus B.V.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 500.000,- op het woonhuis aan de Acacialaan 15, 8181 GG te Heerde, kadastraal bekend als sectie B nummer 2578 te Heerde, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- en een openstaande schuld van € 200.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 627.000,- op basis van de WOZ-waarde per peildatum 01-01-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. In totaal zal er niet meer dan € 500.000,- worden uitgewonnnen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Sidilco Suikerwerkfabriek B.V. en Godefridus B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Sidilco Suikerwerkfabriek B.V. en Godefridus B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening is voor € 1.500.000,- achtergesteld ten behoeve van de ING Bank. De maandelijkse aflossing wordt in beginsel geadministreerd op het achtergestelde deel van de lening. Indien de EBITDA minder dan € 1.100.000,- bedraagt, wordt de maandelijkse aflossing van dat jaar geadministreerd op het niet achtergestelde gedeelte van de lening.
 • Bij het behalen van een EBITDA van boven de € 1.100.000,- dient geldnemer jaarlijks € 100.000,- af te lossen op de lening. Indien de EBITDA niet behaald wordt, maar het opvolgende jaar wel, dan wordt ook de niet gedane aflossing van het voorgaande jaar alsnog gedaan. De extra aflossing zal, na afstemming met de ING, in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 15% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om de lening (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om de lening gedurende de laatste 18 maanden vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien er herfinanciering plaatsvindt via een bankinstelling, danwel via Collin Crowdfund.

Leendoel

Het doel van de lening is de (af)bouw van de nieuwbouw bedrijfshal, de verhuizing en de aanschaf en verhuizing van de procesinstallaties.

Ondernemer

De heer Willem Alexander (Ax) Dil, (1971), is de huidige DGA (100%) van Godefridus B.V. en Sidilco Suikerwerken B.V. Hij is de derde generatie van de familie Dil, die actief is in het familiebedrijf dat sinds 1952 bestaat. Ax Dil heeft de zaak overgenomen per 1 juli 2004, wat tevens de datum van inschrijving in de KvK van de beide vennootschappen is. Ax heeft in totaal drie kinderen en is getrouwd met mevrouw Montfrooij.

Onderneming

Sidilco is al ruim 65 jaar actief in de Europese markt voor suikerdecoraties en toppings. De onderneming is gestart in 1952 door de grootvader van Ax Dil. Aangezien zijn opa vrij vroeg overleed heeft zijn oma de zaak een aantal jaren geleid totdat de vader van Ax het roer van haar overnam. De vader van Ax heeft vervolgens veertig jaar de onderneming geleid en heeft in 2004 het stokje overgedragen aan Ax. Oorspronkelijk bestond de productie enkel uit musketzaad, maar in de loop van de decennia werden diverse producten aan het assortiment toegevoegd zoals decocelli, decogrein, decokristallen en muisjes. 

Het bedrijf telt momenteel 20 medewerkers (inclusief directie). Hiervan zijn 6 medewerkers actief op kantoor en 14 medewerkers zijn actief in de productie. De directie van het bedrijf houdt zich met name bezig met relatiebeheer, productontwikkeling, strategie en finance.

Sidilco heeft een trouwe klantenkring en bedient zo’n honderd klanten verspreid over een aantal Europese landen: Benelux, Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden, IJsland, Hongarije, Polen, Italië, Spanje, Portugal. De klantenportefeuille is goed gespreid, zowel in (hoofd)productsoorten musketzaad en suikerhagel, als in aantallen klanten.

Door de uitgebreide klantenkring is het risico in de klantenportefeuille beperkt. De huidige debiteurenportefeuille kent geen veroudering en de betalingsmoraliteit is goed. De omzet vindt redelijk gespreid door het jaar plaats. Er is wel sprake van enig seizoenspatroon, maar heeft geen extreme uitschieters. De maanden maart, april en november zijn jaarlijks drukker terwijl de maanden juli en december minder druk zijn vanwege vakantie. Dan wordt ook doorgaans het preventieve machine onderhoud gepleegd.

Het bedrijf zal de bedrijfsactiviteiten verhuizen van Barneveld naar Apeldoorn wegens de succesvolle groei van haar activiteiten alsmede de uitbreidingsplannen met nieuwe investeringen in o.a. klein verpakking activiteiten. Op de bestaande locatie in Barneveld is geen uitbreiding mogelijk. Daartoe is eerder al een kavel aangekocht aan de Tweelingenlaan 162 in Apeldoorn, op het bedrijventerrein Apeldoorn-Noord. Het betreft een goede bedrijfslocatie waarop een kwalitatief goed en courant object gebouwd gaat worden met een goede verhouding tussen kantoor- en bedrijfsruimte met aanwezigheid van één loading dock. Daarnaast zijn er mogelijkheden om na realisatie nog verder uit te breiden en extra te verduurzamen. De kavel kent een oppervlakte van 8.313 m2 waarbij de bebouwing 4.300 m2 betreft. Er is een uitbreiding in bebouwing mogelijk van ca. 2.000m2 In de gemeente Apeldoorn zijn slechts enkele bouwkavels ter beschikking.

Bij de verhuizing zal het bedrijf overgaan tot de aanschaf van een silo voor suikerwater. Hierdoor kan er een belangrijke besparing worden gerealiseerd op suiker. 

Juridische structuur:

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond € 1.252.000,-
Bouwkosten € 5.047.000,-
Verhuizing en procesinstallaties € 1.888.000,-
Overige kosten € 193.000,-
Totaal € 8.380.000,-
Eigen inbreng € 1.380.000,-
ING Bank € 5.000.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.000.000,-

Leenbedrag: € 2.000.000,-
Rente: 11%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 1.761.500,- in de 60e maand.

Overige financiers:
De ING Bank verstrekt in totaal vier verschillende leningvarianten met een totaalbedrag van € 5.000.000,-. De aflosverplichtingen hierop bedragen in totaal € 67.108,- per kwartaal. De gemiddelde rente bedraagt 4,6% per jaar. Voor deze leningen zijn Sidilco Suikerwerkfabriek B.V. en Godefridus B.V. de kredietnemers. Daarnaast worden de roerende zaken en vorderingen verpand en is er een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 5.000.000,- van toepassing op het nieuw te bouwen bedrijfspand.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel Sidilco Suikerwerkfabriek B.V. als Godefridus B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is hierbij rekening gehouden met de bouwplanning, de jaarrekening over 2021, conceptjaarrekening 2022 en de prognoses die worden ondersteund door middel van contracten. De Overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In 2021 bedroeg de omzet € 4.342.000,- met een bijbehorende EBITDA van € 608.000,- en een bijbehorend netto cashflow overschot van € 559.000,-. In 2022 steeg de omzet naar € 5.102.000,- met een bijbehorende EBITDA van € 850.000,- en een netto cashflow overschot van -/- € 177.000,-. Het negatieve cashflow overschot in 2022 is te verklaren door de investeringen die al zijn gedaan met betrekking tot de reeds gemaakte bouwkosten en de aankoop van de grondpositie. Naar verwachting zal de omzet in 2023 stijgen naar € 7.170.000,- met een bijbehorende EBITDA van € 1.415.000,- en een netto cashflow overschot van € 150.000,-. De groei in de omzet en EBITDA is te verklaren door hogere verkoopprijzen waarvoor contracten zijn afgesloten met afnemers. Doordat ook de inkoop voor een groot deel is vastgelegd is ook de stijging in de EBITDA te verklaren. Over 2024 bedraagt de verwachte het omzet € 7.631.000,- met een bijbehorende EBITDA van € 1.678.000,- en een bijbehorend netto cashflow overschot van € 322.000,-. Doordat de lening via Collin Crowdfund niet volledig achtergesteld is ten behoeve van de ING Bank is de maandelijkse aflossing op de lening altijd geoorloofd. Indien het bedrijf een EBITDA heeft van minimaal € 1.100.000,-, wordt de aflossing geadministreerd op het achtergestelde deel van de lening. Indien dit niet het geval is, wordt de aflossing geadministreerd op het niet achtergestelde deel van de lening.  We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2022 bedroeg 49% op een (geconsolideerd) balanstotaal van € 4.837.000,-. Naar verwachting zal de solvabiliteit per ultimo 2023 27% bedragen op een balanstotaal van € 10.357.000,-. Hierin moeten we vermelden dat het achtergestelde leningdeel van deze lening niet wordt geadministreerd als risicodragend vermogen. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Sidilco Suikerwerkfabriek B.V. en Godefridus B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.000.000,- op het perceel grond met daarop te bouwen bedrijfshal en kantoor aan de Tweelingenlaan 160, 7324 AT te Apeldoorn, kadastraal bekend als sectie AF nummer 3405 te Apeldoorn, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 5.000.000,- door de ING Bank, met een gelijke openstaande schuld. Het onroerend goed kent een marktwaarde na realisatie van € 4.500.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 29 november 2022.
 • De heer W.A. Dil en mevrouw E.C. Montfrooij geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 500.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis. In de waardebepaling van de borgstelling hebben we geen rekening gehouden met het aandelenbelang in Godefridus B.V.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 500.000,- op het woonhuis aan de Acacialaan 15, 8181 GG te Heerde, kadastraal bekend als sectie B nummer 2578 te Heerde, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- en een openstaande schuld van € 200.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 627.000,- op basis van de WOZ-waarde per peildatum 01-01-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. In totaal zal er niet meer dan € 500.000,- worden uitgewonnnen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Sidilco Suikerwerkfabriek B.V. en Godefridus B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Sidilco Suikerwerkfabriek B.V. en Godefridus B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening is voor € 1.500.000,- achtergesteld ten behoeve van de ING Bank. De maandelijkse aflossing wordt in beginsel geadministreerd op het achtergestelde deel van de lening. Indien de EBITDA minder dan € 1.100.000,- bedraagt, wordt de maandelijkse aflossing van dat jaar geadministreerd op het niet achtergestelde gedeelte van de lening.
 • Bij het behalen van een EBITDA van boven de € 1.100.000,- dient geldnemer jaarlijks € 100.000,- af te lossen op de lening. Indien de EBITDA niet behaald wordt, maar het opvolgende jaar wel, dan wordt ook de niet gedane aflossing van het voorgaande jaar alsnog gedaan. De extra aflossing zal, na afstemming met de ING, in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 15% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal, in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om de lening (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om de lening gedurende de laatste 18 maanden vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien er herfinanciering plaatsvindt via een bankinstelling, danwel via Collin Crowdfund.

Door de hypothecaire inschrijvingen alsmede de verpandingen kwalificeren we de zekerheden als Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Ruim voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108428 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-05-2023 om 11:13
investeerder-1969 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2023 om 11:12
investeerder-339478 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
02-05-2023 om 11:12
investeerder-65574 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2023 om 11:12
investeerder-358308 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2023 om 11:12

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven