25808

Silver Psychologie

€ 500.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 340
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 7-04-2017 in 1 uur volgeschreven door 340 investeerders

Samenvatting

Samenvatting
Silver Psychologie is een praktijk voor ambulante GGZ zorg. Silver is een praktijk waar cliënten terecht kunnen voor een goede en doelmatige behandeling van hun psychische problemen. Deze zorg moet in de directe omgeving van de cliënt plaatsvinden, zodat de cliënt zoveel als mogelijk zijn of haar normale levensritme voort kan zetten. Tevens wil Silver een fijne werkplek zijn voor therapeuten die veel vrijheid willen hebben bij het behandelen van cliënten, maar die niet geheel zelfstandig willen werken. Alle randvoorwaarden voor een goede behandeling worden centraal georganiseerd, zodat de therapeuten zich volledig op hun behandeling van de cliënt kunnen richten. De zorg wordt momenteel door 55 therapeuten verzorgd op 12 verschillende locaties, waaronder 2 zelfstandige vestigingen in Tilburg en Breda en 11 gedeelde locaties in zogenaamde multifunctionele gezondheidscentra in de regio’s Tilburg-Breda, Leiden en Rotterdam. Silver wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd door eigenaar en enig aandeelhouder van de praktijk Silke Bakker.

Financieringsbehoefte
Silver groeit hard met nieuwe locaties en extra therapeuten. Dit vergt veel initiële investeringen en daarnaast veel voorfinanciering van debiteuren, aangezien in het huidige systeem behandelingen pas na afloop vergoed worden door de zorgverzekeraar of de gemeente. Zo kan een psychologische behandeling meer dan een jaar bestrijken. Naast deze investeringsbehoefte huurt Silver een pand in Rotterdam welke verbouwd dient te worden. In totaal is er een financieringsbehoefte van € 710.000,-. Hiervan wordt een bedrag ter hoogte van € 210.000,- door de ABN AMRO gefinancierd, middels uitbreiding van het rekening-courant krediet. Deze faciliteit is tevens bedoeld als bankgarantiefaciliteit. Collin Crowdfund faciliteert een lening van € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Silver Psychologie B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Excellent. Bas van de Steeg en Silke Bakker geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. De debiteuren zijn Silver Psychologie Beheer B.V., Silver Psychologie B.V., Silver Psychologie Breda B.V., Silver Psychologie Leiden B.V., Silver Psychologie Rotterdam B.V. en Silver Specialistische Zorg B.V. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor Silver Psychologie Beheer B.V., zolang de geconsolideerde solvabiliteit lager dan 30% is. De bestaande lening van € 950.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin.

Leendoel

De gevraagde financiering bij Collin Crowdfund is voor de verbouwing van het nieuwe pand, inrichting van nieuwe spreekkamers en aansluiting op centrale IT-systemen. Daarnaast is er uitbreiding van het werkkapitaal nodig, doordat de inkomende kasstroom pas op gang komt nadat een behandeling volledig is beëindigd, wat gemiddeld 10 maanden duurt.

Ondernemer

De eigenaar en enig aandeelhouder van de praktijk is Silke Bakker (46 jaar). Ze is afgestudeerd als psycholoog in Nijmegen in 1994. Sinds die tijd heeft Silke als psycholoog in verschillende instellingen en praktijken gewerkt, waaronder het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Sinds 2007 heeft Silke haar eigen praktijk. Eerst als solo praktijk en sinds 2010 als eigenaar van Silver Psychologie. Haar kernkwaliteit is het geven van brede psychologische zorg met als speciaal aandachtspunt trauma gerelateerde problematiek. Binnen Silver Psychologie is Silke daarnaast eindverantwoordelijk voor alle behandelingen van cliënten.

De directie van de praktijk wordt samen met de echtgenoot van Silke Bakker, Bas van de Steeg, gevoerd. Bas (42 jaar) heeft Bedrijfseconomie gestudeerd in Tilburg. Na zijn studie is Bas in 1998 achtereenvolgens gaan werken als management consultant bij KPMG Consulting, project manager bij Sony en planningsmanager bij I.F.F. Sinds de start van de groei van Silver in 2010 is zijn rol langzaam uitgebreid en momenteel vervult Bas fulltime de functie van directeur van Silver Psychologie. Binnen Silver Psychologie is hij verantwoordelijk voor alle financiële, administratieve en commerciële zaken.

Per 1 januari 2017 is een derde directielid toegevoegd aan de praktijk: Rick Peters (59 jaar). Rick is klinisch psycholoog/psychotherapeut, in de rol van directeur Zorg. Hij zal de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de zorg binnen Silver Psychologie onder zijn hoede nemen. Rick heeft ruime ervaring als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij verschillende instanties.

Onderneming

Silver Psychologie is een praktijk voor ambulante GGZ zorg. Deze zorg wordt momenteel door 55 therapeuten verzorgd op 12 verschillende locaties waaronder 2 zelfstandige vestigingen in Tilburg en Breda en 11 gedeelde locaties in zogenaamde multifunctionele gezondheidscentra in de regio’s Tilburg-Breda, Leiden en Rotterdam.

Visie en strategie
Silver Psychologie wil een praktijk zijn waar cliënten terecht kunnen voor een goede en doelmatige behandeling van hun psychische problemen. Deze zorg moet in de directe omgeving van de cliënt plaatsvinden zodat de cliënt zoveel als mogelijk zijn of haar normale levensritme voort kan zetten. Tevens wil Silver een fijne werkplek zijn voor therapeuten die veel vrijheid willen hebben bij het behandelen van cliënten, maar niet geheel zelfstandig willen worden en daarbij zelf alle randvoorwaarden voor een goede behandeling moeten organiseren.

In de komende jaren verwacht Silver Psychologie verder uit te breiden met nieuwe vestigingen op diverse locaties in het land. Hierbij is de geschiktheid van de specifieke locatie belangrijker dan de afstand van haar thuisbasis in de regio Tilburg-Breda. De verwachting is de komende jaren met gemiddeld 2-3 nieuwe locaties per jaar uit te kunnen breiden.

Markt
Silver Psychologie is een praktijk voor ambulante GGZ zorg. De behandeling door een psycholoog wordt in principe betaald door de zorgverzekeraar (18 jaar en ouder) of de gemeente (jeugd tot 18 jaar). Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet een cliënt doorverwezen worden door de huisarts of bedrijfsarts. In Nederland komen jaarlijks ruim 1 miljoen mensen voor 1 of meerdere gesprekken naar een psycholoog (jaarverslag NZA 2015). De afgelopen jaren is een ontwikkeling ingezet dat psychologische zorg weg moet uit de traditionele (grote) GGZ-instellingen en dichterbij de cliënt in minder zware (en dus minder kostbare) praktijken aangeboden moet worden. Hiervoor zijn tussen overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken gemaakt over onder andere afbouw van bedden en klinische opname plaatsen. Tevens is in 2014 de Basis GGZ ingevoerd. Binnen de Basis GGZ worden patiënten met lichtere problematiek behandeld. Behandeling in de basiszorg wordt door de zorgverzekeraar volledig vergoed vanuit het Basispakket. Dit in tegenstelling tot de 1e-lijnszorg tot 2013, waar een cliënt een grote eigen bijdrage moest betalen. Met de invoering van de Basis GGZ wordt geprobeerd om cliënten met problemen eerder en laagdrempeliger te helpen, zodat voorkomen kan worden dat ze later meer intensieve en dus duurdere zorg nodig hebben. Ongeveer 55% van de cliënten worden naar Silver Psychologie doorverwezen voor een behandeling in de Basis GGZ. Hiermee heeft Silver Psychologie een aanmerkelijk groter aandeel cliënten in de Generalistische Basis-GGZ dan andere praktijken.

Samenwerking therapeuten
Het model van Silver Psychologie is gebaseerd op het principe dat de opbrengst voor de behandelingen verdeeld wordt tussen de therapeut en Silver Psychologie. De therapeut krijgt zijn of haar deel als vergoeding voor de tijd die zij besteedt aan de behandeling. Silver Psychologie krijgt haar deel voor het beschikbaar stellen van de praktijkfaciliteiten en de geleverde, ondersteunende diensten. Silver Psychologie zorgt voor de investering in faciliteiten en ondersteunend personeel, waardoor de therapeut wordt ontzorgd.

Onderscheidend vermogen
Er is meer vraag naar zorg door cliënten dan dat er aanbod is. Hierdoor zijn er binnen de GGZ op de meeste plaatsen lange wachtlijsten voor cliënten die zorg nodig hebben. Door de laagdrempeligheid van Silver Psychologie en de nabijheid van de verschillende locaties bij de cliënt en de doorverwijzer is er dan ook ruim voldoende aanbod van cliënten.

Op de markt voor therapeuten is Silver Psychologie onderscheidend door de mate van vrijheid die de therapeuten geboden wordt in combinatie met het regelen van alle noodzakelijke randvoorwaarden om als psycholoog te kunnen werken. Deze combinatie maakt Silver aantrekkelijk voor psychologen die wel graag samen met collega’s willen werken, maar die zich niet kunnen vinden in de strakke protocollen die gelden binnen de (grotere) traditionele instellingen. Ook de onzekerheid binnen deze traditionele instellingen door de reorganisaties en bezuinigingen die daar plaatsvinden, maakt dat veel therapeuten hun ogen richten op andere werkplekken. Hier kunnen zij zich bezighouden met hetgeen zij het liefst doen: het behandelen van cliënten.

Silver Psychologie is als praktijk vooruitstrevend in het gebruik van EMDR als behandeling voor trauma gerelateerde problematiek. In tegenstelling tot andere praktijken zijn alle therapeuten binnen Silver opgeleid in het gebruik van deze methode en hoeven cliënten daardoor niet tijdens hun behandeling te wisselen van therapeut om de best passende behandeling te krijgen.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Verbouwing nieuwe locatie Rotterdam € 250.000,-
Uitbreiding werkkapitaal € 460.000,-
Totale financieringsbehoefte € 710.000,-
ABN AMRO* € 210.000,-
Financiering via Collin € 500.000,-

*ABN AMRO verhoogt de bestaande kredietfaciliteit tot € 460.000,-. Deze faciliteit is tevens bedoeld als bankgarantiefaciliteit, hiervoor zijn geen inperkingen overeengekomen.

Als zekerheid verpandt ABN AMRO de inventaris en de vorderingen en heeft een achterstelling van de lening die ook ten behoeve van Collin wordt achtergesteld. Daarnaast wordt er een gezamenlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van € 100.000,- door Silke Bakker en Bas van de Steeg.

Een kopie van de getekende offerte heeft Collin in bezit. ABN AMRO heeft ook schriftelijk akkoord gegeven voor de campagne via Collin Crowdfund.

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Silver Psychologie Beheer B.V., Silver Psychologie B.V., Silver Psychologie Breda B.V., Silver Psychologie Leiden B.V., Silver Psychologie Rotterdam B.V. en Silver Specialistische Zorg B.V.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Silver Psychologie Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • Silke Bakker en Bas van de Steeg geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
  • De annuïtaire lening van Landesa B.V. met een openstaande hoofdsom per heden van € 944.966,- met een looptijd van 15 jaar, wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Naast de normale annuiteit wordt er op de lening pas extra afgelost, nadat de lening via Collin volledig is afgelost. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert een Laag risico voor Silver Psychologie B.V., de werkmaatschappij waarin het grootste deel van de omzet wordt gegenereerd. De score voor Silver Psychologie Beheer B.V. is Verhoogd risico. Silver Psychologie Breda B.V. is Verhoogd risico, Silver Psychologie Leiden B.V. Verhoogd risico, Silver Psychologie Rotterdam B.V. is Laag risico en Silver Specialistische Zorg B.V is Laag risico. Wij hanteren voor de aanvraag de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de geconsolideerde cijfers op niveau van Silver Psychologie Beheer B.V. van 2015, de voorlopige cijfers 2016 en de prognose 2017. De overall score is Excellent.

Rentabiliteit
In 2016 is er een omzet behaald van € 3.976.000,-, met een genormaliseerde cashflow ter hoogte van € 389.000,- en een netto cashflow overschot van € 368.000,-. Dit is een omzetstijging van 27% ten opzichte van 2015. Mede door de eerder genoemde investeringen wordt in 2017 een omzet verwacht van ruim € 5.700.000,-. Dit levert een verwachte genormaliseerde cashflow op van € 503.000,-, met een netto cashflow overschot van € 415.000,-. Voor de rentabiliteit kennen we voorzichtigheidshalve de score Goed toe.

Solvabiliteit
De verwachte solvabiliteit per ultimo 2016 bedraagt € 2.017.000,- op een balanstotaal van € 2.946.000,-. Met een solvabiliteit van 68% geeft dit een score Excellent. Voorzichtigheidshalve wordt de post goodwill aan de activazijde van de balans gecorrigeerd. Hiermee komt de solvabiliteit uit op 51% en kent daarmee nog steeds de score Excellent. De verwachte solvabiliteit in 2017 komt uit op 56% ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal (Excellent). Voor de solvabiliteit kennen we de score Excellent toe.
 
Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende activa) per ultimo 2016 bedraagt 2,6 (Excellent). In 2017 is de verwachting dat de current ratio uit zal komen op 3,3 wat ook de score Excellent zou opleveren. Zoals eerder aangegeven laten de opbrengsten uit de behandeltrajecten vaak lang op zich wachten. De opbrengsten uit deze trajecten zijn gegarandeerd door de zorgverzekeraars. Door de nieuwe locatie en een stijging van het aantal nieuwe psychologen vraagt dit veel van de liquiditeit. Het netto cashflow overschot zal er naar verwachting voor zorgen dat de liquiditeit ontspannen blijft. Voor de liquiditeit hanteren we de score Excellent.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Excellent
Overall: Excellent

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12143 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-04-2017 om 10:20
investeerder-22703 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-04-2017 om 10:20
investeerder-6360 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-04-2017 om 10:19
investeerder-26419 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-04-2017 om 10:19
investeerder-6089 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-04-2017 om 10:19

Reacties

Investeerder – 17247
07-04-2017 10:24
kunt u dit in normaal NL herformuleren.Wie verpandt er nu ? “Als zekerheid verpandt ABN AMRO de inventaris en de vorderingen en heeft een achterstelling van de lening die ook ten behoeve van Collin wordt achtergesteld. ” Wat is achtergesteld ABNAMRO of Collin ?

Collin Crowdfund
07-04-2017 10:27
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht.

De (annuïtaire) lening van Landesa B.V. aan Silver Psychologie wordt achtergesteld ten opzichte van de financiering via ABN AMRO én ten opzichte van de lening die Collin Crowdfund verstrekt.

Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer
Silke Bakker
Bas van de Steeg

Crowdfund Coach


Jeroen Poort


Marc Kogels