24915

Slagerij Van Leijden

€ 85.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 79
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-07-2016 in 1 uur volgeschreven door 79 investeerders

Samenvatting

Chris van Leijden (62) neemt de activiteiten over van Keurslagerij Dekkers te Beuningen. Het Keurslager-label op de slagerij blijft gehandhaafd. Het betreft een reeds jarenlang bestaande zaak, die positieve resultaten laat zien. Chris is een ervaren slager die heeft bewezen een slagerij goed te kunnen runnen. Na moeilijke tijden in de persoonlijke en zakelijke sfeer krijgt de ondernemer de kans een nieuwe uitdaging aan te gaan. Omdat het om een bestaande zaak gaat en een zogenaamde stille overname, speelt de leeftijd van de ondernemer een minder grote rol.

Financieringsbehoefte

Voor de aankoop van de Keurslagerij, bijbehorende kosten en werkkapitaal is een bedrag van € 196.000,- nodig, waarvan € 69.000,- via achtergestelde leningen ingebracht wordt en € 42.000,- uit eigen middelen. De gevraagde financiering bedraagt € 85.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Slagerij Van Leijden is de eenmanszaak van Chris van Leijden.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert Slagerij Van Leijden als een Verhoogd risico, omdat het een starter betreft. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende. De debiteur is de heer J.C. van Leijden, tevens handelend onder de naam Slagerij Van Leijden. De verkoper en 2 leveranciers verstrekken achtergestelde leningen voor een totaal van € 69.000,-.

Leendoel

De lening is bestemd om de activiteiten van Keurslagerij Dekkers in Beuningen over te nemen. Er zal sprake zijn van een geruisloze overgang, waarvan de klanten in principe niets zullen merken. 

Ondernemer

Chris van Leijden is 62 jaar en is in staat een goedlopende slagerij voort te zetten en het resultaat verder te verbeteren. Hij is ruim 30 jaar actief geweest als zelfstandig slager in het westen van het land. Hij heeft altijd succesvolle slagerijen gehad en daardoor een mooi vermogen opgebouwd.

Een aantal jaren geleden werd zijn echtgenote ziek en is ze overleden. Dit viel samen met negatieve marktontwikkelingen in de omgeving van zijn toenmalige slagerij. Het heeft ertoe geleid dat hij eind 2015 met die slagerij is gestopt. Om aan alle openstaande schulden te voldoen, heeft hij zijn woning met forse overwaarde verkocht. Met de opbrengst zijn alle schulden afgelost, behalve aan 2 leveranciers (zijn meegenomen in deze pitch). Er resteert kapitaal om in te brengen bij de aankoop van de slagerij. Er zijn geen negatieve meldingen op BKR ontstaan. Alle zaken zijn afgewikkeld.

Van Leijden zou nog graag minimaal 5 jaar een mooie slagerij willen exploiteren. Hij gaat vlakbij de slagerij wonen, waardoor hij snel voeling zal krijgen met de plaatselijke gemeenschap.

Chris is weduwenaar en heeft 3 dochters. Hij heeft eerder al 3 overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten van ieder € 100.000,- met als begunstigde de dochters (erfgenamen).

Onderneming

De slagerij in Beuningen vormt nu een filiaal van een Keurslagerij in Druten. De betreffende ondernemer wil zich helemaal toeleggen op zijn hoofdvestiging. Het filiaal in Beuningen is een rijdende trein, waar het personeel zelfstandig de zaak draait. Hierdoor is er sprake van een relatief zware bezetting, waaronder 2 slagers.

De slagerij is te zien op http://www.dekkers.keurslager.nl. Van Leijden zal via de Keurslagersorganisatie een eigen website krijgen.

Visie en strategie
Chris van Leijden zal de zaak in eerste instantie slechts op detailniveau aanscherpen. Het personeel, dat nu ook de zaak naar tevredenheid draait en al de contacten met de klanten heeft, blijft ongewijzigd. Er zal worden gestuurd op een maximale opbrengst per werknemer en niet op een (absolute) verlaging van de personeelskosten. Op termijn zullen meer producten ‘in eigen keuken’ worden gemaakt, wat zal leiden tot een hogere brutowinst.

Locatie
De gemeente Beuningen heeft circa 25.000 inwoners, waarvan 17.000 in de kern Beuningen. Er is sprake van een bovengemiddeld inkomen (40% van de koopwoningen heeft een waarde van meer dan € 300.000,-). Dit is de ideale voedingsbodem is voor een zelfstandige slagerij. In bovenmodale vestigingsgebieden worden in het algemeen de hogere brutomarges behaald.

Beuningen heeft een volwaardig centrum met de grootgrutters Jumbo, Lidl en Albert Heijn, maar ook een Hema en vooral veel lokale winkeliers. Dit betekent dat er veel traffic is, wat goed is voor de impulsaankopen en de beleving.

Positionering en concurrentiepositie
De hedendaagse slagerij moet zich luxer positioneren dan de supermarkt. Kwaliteit, een breed en wisselend assortiment, service en beleving zijn de sleutelwoorden. Ook bij Keurslagerij Dekkers. Dit komt onder andere tot uitdrukking in verse, smaakvolle maaltijden. Prijsconcurrentie heeft geen zin, acties wel.

Marktcijfers
Slagers worden beoordeeld op de brutomarge en de hoogte van de personeelskosten ten opzichte van de omzet. Bij zijn eerdere slagerijen scoorde Chris hier (volgens accountantsopgave) 55% tot 56% op de brutomarge en lager dan 20 % op de personeelskosten. Bij de huidige slagerij is dat momenteel 54% respectievelijk 24%. Het branchegemiddelde (bij de omzetklasse > € 500.000,-) bedroeg in 2014 53,6% respectievelijk 22,1%.

Overige investeringen
Het interieur is in goede staat en kan nog makkelijk 5 jaar mee. Er zullen dan ook nauwelijks vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn.

Structuur
organigram

Financieringsbehoefte

De financiering is nodig om Keurslagerij Dekkers, filiaal Beuningen, over te nemen.

Investeringsbehoefte

Overname slagerij € 149.000,-
Werkkapitaal € 28.000,-
Nog te betalen leveranciers € 19.000,-
Totaal € 196.000,-
Eigen middelen  € 42.000,-
Via de verkoper een achtergestelde lening € 50.000,-
Via leveranciers achtergestelde leningen  € 19.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 85.000,-

Leenbedrag: € 85.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De debiteur is de eenmanszaak van J.C. Van Leijden h.o.d.n. Slagerij van Leijden
  • Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is er geen substantieel vermogen in privé meer aanwezig na de overname.
  • Achterstelling van de lening door de verkopende partij van € 50.000,-. Deze lening wordt afgelost op basis van een lineaire aflossing in 48 maanden. Op eerste verzoek van Collin wordt deze aflossing stopgezet.
  • Achterstelling van de leningen door de leveranciers van totaal € 19.000,-. Deze leningen mogen worden afgelost op basis van een lineaire aflossing in 24 maanden waarbij de eerste aflossing start per 1-1-2018. Op eerste verzoek van Collin worden de aflossingen stopgezet.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet kwalificeert Slagerij Van Leijden als Verhoogd risico, omdat het een starter betreft. Risico beperkend hierbij is dat hij een goed lopende zaak overneemt.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de financiële prognoses over 2016, 2017 en 2018 waarbij de prognose 2016 voor het resterende deel van het jaar is. De prognoses zijn op basis van de resultaten van de slagerij tot nu toe. De overall Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De cijfers over het restant van 2016 zijn gebaseerd op de omzet, brutomarge en de personeelskosten van de bestaande winkel. Deze wordt immers ongewijzigd overgenomen en doorgezet. In de bestaande winkel was de eigenaar nooit aanwezig (was filiaal), maar hij had wel inkomen. Alle factoren kunnen omhoog. Dat heeft de nieuwe ondernemer in het verleden ook bewezen. De verwachte omzet over het resterende deel van 2016 bedraagt € 321.000,- met een kasstroom na privéopname van € 32.000,-. Dit is ruim toereikend voor de aflossingsverplichtingen over het 2e deel van 2016. De ondernemer heeft maar een beperkt ondernemersinkomen nodig, want zijn bestedingen zijn laag. Ook voor 2017 is voorzichtigheidshalve nog geen rekening gehouden met een verbetering van de resultaten of verlaging van de kosten. Bij een omzet van € 662.000,- wordt een kasstroom na privéopname van € 53.000,- verwacht. Voor 2018 is wel een beperkte verhoging van de omzet, verbetering van de brutomarge en een verlaging van de personeelskosten meegenomen. Dit leidt dan tot een meer dan behoorlijke exploitatie met een omzet van € 675.000,- en een kasstroom na privéopnames en belasting van € 67.000,-. Voor de rentabiliteit is hiermee de kwalificatie Ruim voldoende van toepassing.

Solvabiliteit
De recente historie van de ondernemer is eerder toegelicht in de pitch. € 19.000,- aan openstaande crediteuren (belangrijke leveranciers) wordt omgezet in achtergestelde leningen aan het nieuwe bedrijf. Daarnaast stelt de oud-eigenaar € 50.000,- van de overnamesom ter beschikking, eveneens door middel van een achtergestelde lening. De ondernemer brengt zelf totaal € 42.000,- in (gedeeltelijk resterend uit de verkoop van de woning en gedeeltelijk van zijn dochters). Hierdoor is de solvabiliteit vanaf de start 55% op een balanstotaal van € 196.000,-. Indien we de goodwill corrigeren op zowel het vermogen als het balanstotaal resteert nog steeds 28% solvabiliteit. De solvabiliteit wordt daarmee gekwalificeerd op Ruim voldoende.

Liquiditeit
In de financieringsopzet is rekening gehouden met werkkapitaal, zodat de liquiditeit ontspannen begint. Op basis van de geprognosticeerde resultaten zal de liquiditeit (current ratio: vlottende activa/vlottende passiva) zich positief ontwikkelen. Van 1,3 in 2016 naar 2,1 en 3,6 in respectievelijk 2017 en 2018. De liquiditeit komt hierdoor uit op de kwalificatie Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1000,- ontvangen een tegoedbon van € 100,- te besteden in de winkel in Beuningen.

De tegoedbon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6822 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2016 om 11:05
investeerder-14014 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-07-2016 om 11:05
investeerder-2050 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2016 om 11:04
investeerder-9837 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2016 om 11:04
investeerder-8190 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-07-2016 om 11:04

Ondernemer

Chris van Leijden

Crowdfund Coach


Marc Kogels