25606

Smitveld

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 298  |  Reacties: 10
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-11-2016 in 1 uur volgeschreven door 298 investeerders

Samenvatting

Smitveld is een grote kampeerwinkel in Heemskerk. Zij verkopen op 3.000m2 vloeroppervlakte kampeer-, outdoor – en wintersportartikelen, maar bovenal zijn zij bekend vanwege de Smitveld vouwwagens. Deze vouwwagens worden sinds 1997 in eigen beheer ontworpen en geproduceerd. De vouwwagens onderscheiden zich van het bestaande aanbod onder meer door het sportieve uiterlijk en het aanritsbare kuipgrondzeil. De winkel is gelegen aan de snelweg A9 op een geweldige zichtlocatie, de afrit van de A9 is dichtbij. Ook Beverwijk en Heemskerk liggen nagenoeg om de hoek van de winkel. 600.000 Noord- Hollanders kunnen met hun auto in 10 minuten geparkeerd voor de deur staan. Jose Veldt en Theo Smit hebben in 1997 het bedrijf opgericht en hebben jarenlang het bedrijf gerund met hun medewerkers. Sinds 3 jaar is zoon Maarten (Heao) fulltime in het bedrijf actief en drukt duidelijk zijn stempel op de bedrijfsvoering.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor Smitveld V.O.F. een Verhoogd Risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Smitveld V.O.F. Beide vennoten, Jose Veldt en Theo Smit, zijn hierdoor hoofdelijk aansprakelijk. Er is een volwaardige 2de hypothecaire inschrijving overeengekomen, ter hoogte van € 250.000,-, op het bedrijfspand. Het bedrijfspand, gevestigd op De Trompet 2700 te Heemskerk, is voorbelast door de ABN AMRO met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.700.000,-. Hier tegenover staat een uitstaande financiering met een actueel saldo van € 1.515.000,-. De vrije verkoopwaarde van het bedrijfspand is op 2 juli 2015 bepaald op € 2.593.000,-.

Leendoel

De financiering is mede bedoeld om de bekendheid van de Smitveld- vouwwagens te vergroten, waardoor deze onderscheidende vouwwagen nog meer verkocht zal gaan worden. Nu de economie aantrekt is een verdere verhoging van de winkelvoorraad verantwoord en met deze lening wordt de voorraad op het gewenste niveau gebracht, waardoor de omzet weer harder kan groeien. Daarnaast wordt een bestaande crowdfundlening geherfinancierd, deze heeft in 2015 meegeholpen aan een omzetstijging van 20%.

Ondernemer

De onderneming wordt al ruim 20 jaar formeel geëxploiteerd door het echtpaar Theo en Jose (56 jaar). In de praktijk is de dagelijkse leiding in handen van Theo en zoon Maarten.

Theo (57 jaar) voert de administratie en managementtaken uit binnen de onderneming. Hij is de bedenker en ontwerper van de Smitveld vouwwagens en geeft leiding aan de productie daarvan. Hij is analytisch sterk en innovatief.

Maarten (26 jaar) heeft de leiding over de dagelijkse werkzaamheden op de winkelvloer. Hij analyseert de verkoopstatistieken en let op de voorraad- en margeontwikkeling. Hij is verantwoordelijk voor de in- en verkoop van het bedrijf. Maarten heeft een heaodiploma en is sterk in cijfers. Hij is op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in de branche. Het is de verwachting dat hij over een aantal jaren meer dan goed geëquipeerd is om de onderneming over te nemen van zijn ouders.

Jose (56 jaar) is werkzaam in de verkoop van de vouwwagens. Naast de verkoop doet ze de productieplanning en houdt contact met de klanten. Haar kwaliteiten zijn planning en communicatie.

Onderneming

Smitveld is een regionale kampeerwinkel en staat goed bekend mede door de Smitveld vouwwagens. Deze specialiteit straalt zich uit over de gehele onderneming. Met de Smitveld vouwwagens behoren zij, door de vernieuwende tentvorm, tot de trendsetters en in kwaliteit tot de top. Het kuipgrondzeil wordt hierbij aan de wanden van de tent vast geritst, met als resultaat dat er geen tocht en geen water in de tent komt. Dit vormt de basis van comfortabel kamperen. De Smitveld vouwwagens hebben in 20 jaar een goede naam in kampeerland gekregen en hebben een eigen fanbase opgebouwd. De kampeerwinkel is uitgegroeid tot een begrip in de regio. In de ruime winkel kan de kampeerder, wintersporter en outdoor-liefhebber alles vinden wat ze nodig hebben. De kampeerwinkel is dan wel groot maar absoluut niet te massaal, zoals de concurrenten soms wel zijn. Toch heeft men bijna alles in huis om iedereen te kunnen bedienen. Dit, gecombineerd met persoonlijke aandacht en meerdere deskundige verkopers, maakt Smitveld geliefd onder de klanten. Smitveld is uitstekend bereikbaar en ze hebben een zeer ruime parkeervoorziening. De onderneming bereikt een groot gebied met ruim 600.000 inwoners binnen tien autominuten.

Missie
De missie is dat de bij Smitveld gekochte artikelen bijdragen aan een geslaagde vakantie. Ze willen graag vooral "goede" artikelen verkopen. Zeker voor de vouwwagens geldt dat kwaliteit en gebruiksgemak voorop staan, veel klanten hebben al 15 jaar of langer een Smitveld!

Visie
De komende jaren wil men doorgroeien van 30 vouwwagens naar meer dan 100 vouwwagens per jaar. Ze hebben dan meer personeel in de vouwwagenproductie, zodat deze het gehele jaar uitgeleverd kunnen worden. Men streeft naar een optimalisering van de winkelvoorraad, zodat artikelen altijd in voldoende mate aanwezig zijn. 

Wat wordt bereikt met de financiering
Met de financiering wordt de naamsbekendheid van de vouwwagens verder vergroot door investering in marketing en wordt de voorraad uitgebreid naar de behoeften van de consumenten. 

Bestaande financieringen
Naast de te herfinancieren crowdfundlening ter hoogte van € 45.000,- heeft de onderneming de beschikking over een rekening-courantfaciliteit van € 250.000,- en een langlopende lening met een huidig saldo van circa € 1.265.000. Hiervoor is een eerste hypothecaire inschrijving afgegeven ter hoogte van € 1.700.000,-.

Organigram
De onderneming wordt in een V.O.F. geëxploiteerd. 

organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Nieuwe voorraad (ophoging) van de kampeerartikelen  € 140.000,-
Aflossing bestaande (crowdfund) lening  € 45.000,-
Investeringen in productiefaciliteiten voor de vouwwagens  € 25.000,-
Marketing/ actualisering website en verbetering vindbaarheid € 40.000,-
Financiering via Collin € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De debiteur is Smitveld V.O.F. met als firmanten (tevens echtgenoten) Jose Veldt en Theo Smit. Hiermee zijn zij beiden hoofdelijk aansprakelijk. *
  • Op het bedrijfspand zal voor alle Collin investeerders een 2de hypothecaire inschrijving worden gevestigd ter hoogte van € 250.000,-. **

* De firmanten hebben in 2016 een eigen woning (met een marktwaarde van € 275.000,-) aangekocht welke nagenoeg volledig gefinancierd is. 
** In de hypotheekakte zal een standstill periode worden opgenomen van 6 maanden. Deze houdt in dat Collin pas gerechtigd is tot uitwinning na schriftelijke toestemming ABN-AMRO Bank (gedurende de standstill periode van 6 maanden) óf na afloop van de standstill periode van 6 maanden. Deze standstill periode start indien Collin ABN-AMRO Bank schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen tot uitwinning. De hypothecaire inschrijving voor de Collin investeerders wordt gerealiseerd door de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico weer aan deze onderneming.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op definitieve jaarcijfers 2015, tussentijdse cijfers tot en met juni 2016, en exploitatie- en liquiditeitsprognoses (voorzien van een degelijke onderbouwing) voor 2016 en 2017. De jaarcijfers en prognoses zijn opgesteld in samenwerking met een accountantskantoor. De Overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Het omzetverloop over de afgelopen jaren is fluctuerend. In 2014 is er een omzet gerealiseerd van € 732.000,- welke in 2015 met 20% gestegen is naar € 880.000.-. De verwachte omzet in 2016 komt uit op € 824.000,-, waarna voor 2017 een omzet van € 920.000,- is begroot. De rationale van deze omzetfluctuatie heeft deels te maken met de verbeterde conjunctuur maar meer nog met de beschikbaarheid van liquide middelen. Met voldoende liquide middelen kan de voorraad op peil gehouden worden en dus meer omzet gegenereerd worden. Begin 2016 waren er een tweetal incidentele financiële tegenvallers waardoor er liquiditeitskrapte ontstond. Hierdoor kon er minder worden ingekocht en hierdoor blijft de omzet vooralsnog achter ten opzichte van 2015.
De genormaliseerde cashflow na privé bedroeg in 2015 € 58.000,-. Het netto cashflow overschot bedroeg ruim 50% wat een score Goed zou rechtvaardigen. In 2016 daalt naar verwachting, door lagere omzet, de genormaliseerde cashflow na privé naar € 51.000,-. Het verwachte netto cashflow overschot bedraagt naar verwachting ruim 30% wat een score Ruim voldoende zou opleveren. Dit is inclusief de gevraagde financiering. Indien we geen rekening houden met de gevraagde financiering zou er een verwacht netto cashflow tekort ontstaan van € 27.000,-.
In 2017 verwacht men meer omzet te behalen. Als eerste zal men door extra marketinginspanningen meer aandacht gaan vestigen op de unieke, en in eigen beheer geproduceerde, Smitveld vouwwagens. Hierdoor verwacht men meer omzet aan vouwwagens te behalen waar een betere marge op zit. De brutowinstmarge over de vouwwagens bedroeg in 2015 77% tegenover een brutowinstmarge over de winkelomzet van 48%. In 2015 waren de vouwwagens goed voor 25% van de totale omzet, waar dit in 2014 nog 18% pas. Ten tweede verwacht men in 2017 de omzet te verhogen als gevolg van een ruimere voorraadpositie. De verwachte genormaliseerde cashflow na privé in 2017 bedraagt € 101.000,- met een netto cashflow overschot 13%. Dit zou een score Ruim voldoende opleveren.
Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen in 2015 bedroeg 36% op een balanstotaal van € 2.993.000,-. In 2016 wordt een beperkte nettowinst na privé verwacht waardoor de verwachte solvabiliteit nagenoeg gelijk blijft. Dit zou voor beide jaren een score Goed opleveren. In 2017 is de verwachting dat de solvabiliteit zal stijgen naar 39%, wat ook een score Goed zou opleveren. De balans bestaat voor ruim 85% uit een courant bedrijfspand. Het bedrijfspand kent een boekwaarde van € 2.611.000,-. Tenslotte is er nog een langlopende stamrechtlening van de directie ter hoogte van € 101.000,- welke wij voorzichtigheidshalve niet hebben meegenomen in onze solvabiliteitsberekening.
Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Liquiditeit
Na financiering bedraagt de verwachte current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) in 2016 1,0. Dit zou een score Voldoende betekenen. De liquiditeitspositie tussen het zomer- en winterseizoen is altijd erg krap. Leveranciers merken dit ook en zitten strakker op hun debiteurenbeheer. Dit heeft de onderneming ertoe gedwongen een beter managementinformatiesysteem in te regelen. Hierdoor is men inmiddels beter in staat om te sturen op de in- en verkopen met een snellere omloopsnelheid van de producten tot gevolg. Wij beoordelen de liquiditeit vooralsnog als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder die € 1.000,- of meer investeert mag een weekendje op pad met een Smitveld vouwwagen.

De waardebon van deze beloning zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13423 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2016 om 12:32
investeerder-7159 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2016 om 12:32
investeerder-20341 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2016 om 12:31
investeerder-16388 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2016 om 12:25
investeerder-21591 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2016 om 12:22

Reacties

Investeerder – 25723
10-11-2016 16:18
Goedemiddag Theo en Maarten, Hoop echt dat het gaat lukken. Heel veel SUCCES. Mijn donatie staat er bij. Groet, Richard.

Investeerder – 2654
15-11-2016 11:15
Kunt U aangeven wat de marktwaarde van het pand in onverhuurde staat is? Dit is by far het grootste bezit.

Collin Crowdfund
15-11-2016 11:23
Beste investeerder 2654,
De martkwaarde van het pand in onverhuurde staat is volgens het taxatierapport van 2-7-2015 € 2.593.000,- Zoals u ook in de pitch onder risico terug kunt vinden als vrije verkoopwaarde.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 6360
15-11-2016 11:21
Goedemorgen, Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico weer aan deze onderneming. Wat is de reden hiervan?

Collin Crowdfund
15-11-2016 11:30
Beste investeerder 6360 Bedankt voor uw reactie. De kwalificatie Verhoogd risico is een kwalificatie die afgegeven wordt door het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Hoe zij tot hun ratings komen kunt u teruglezen op onze eigen website op de pagina ‘Risico’s’. Daarnaast kunt u natuurlijk ook de website van Dun & Bradstreet zelf raadplegen. Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund
Investeerder – 24723
15-11-2016 11:48
Begin 2016 waren er een tweetal incidentele financiële tegenvallers waardoor er liquiditeitskrapte ontstond. Wat waren deze financiële tegenvallers en welke omvang hadden ze en wat is er ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen? Lijkt me goed om te vermelden ook om te kunnen inschatten of dit niet vaker kan gebeuren.

T.J.N. Smit
15-11-2016 12:19
Beste Investeerder, Zoals u heeft gelezen in de pitch betreft dit twee zaken. Ik zal een korte samenvatting geven ter verduidelijking.

Zaak 1. Dit is een éénmalig geschil met de belastingdienst. Met de dienst hebben wij in 2012 een overeenkomst gesloten. Helaas is deze overeenkomst niet door gevoerd in “het Systeem”, de zaak past niet in een vakje. De zaak is doorgegeven aan de “vakgroep landelijke technische problemen”. De belastingdienst heeft aangegeven dat wij gelijk hebben en hebben zelfs een excuus brief verzonden. Helaas heeft de belastingdienst het geld nog niet terug gestort. Wij hebben recent een advocaat op de zaak gezet om de zaak af te wikkelen.

Zaak 2. Dit betreft onze voormalig accountant. De accountant kwam 2 jaar na afloop van werkzaamheden met een factuur. Deze factuur hebben wij betwist waar over een rechtszaak is gestart. In januari wilde de accountant ons faillissement aanvragen als incasso middel. Hier op hebben wij besloten de vordering te betalen en deze middels een rechtszaak terug te halen. Op 16 november aanstaande horen wij de uitspraak. Deze zaken hebben €35.000 gekost vlak voor de start van ons seizoen. Daarom schatten wij de geleden liquiditeits-schade in op meer dan € 100.000.

Collin Crowdfund
15-11-2016 12:26
In vervolg op de vraag van investeerder 24723 en het antwoord van de ondernemer kunnen wij melden dat beide zaken vanzelfsprekend door de ondernemer met onze crowdfund coach zijn besproken en dat e.e.a. heeft meegewogen in onze kredietbeoordeling.
Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund
Investeerder – 13128
15-11-2016 12:16
Waarom lossen jullie een bestaande (crowd)lening af waar op dit moment minder rente over betaald wordt?

T.J.N. Smit
15-11-2016 12:30
Geachte Investeerder, Door onze tegenvaller in het begin van het jaar waren wij op zoek naar een extra financiële ruimte. Door onze financieel adviseur hebben wij goed contact met Collin Crowdfund. Voor de overzichtelijkheid hebben wij gekozen voor één lening bij Collin Crowdfund. Dit is maandelijks makkelijker in de financiële planning.

Ondernemer


Theo en Maarten

Crowdfund Coach


Fred Bouwman