43539

Snoek Techniek

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 231
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-11-2022 in 3 dagen volgeschreven door 231 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Snoek Techniek
Sector Industrie
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 03-04-2006
Website www.snoektechniek.nl

Leendoel

Gerrit Snoek exploiteert sinds 2006 zijn eenmanszaak Snoek Techniek. Snoek Techniek is specialist op het gebied van montage, besturingstechniek en transportsystemen en gericht op de industriële markt en machinebouw. Het bedrijf levert en monteert, onderhoudt en inspecteert machines op het gebied van hef- en hijstechniek en interne transportsystemen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als werkkapitaal voor het opvangen van uitstaande debiteuren, het betalen van btw en crediteuren. 

Er wordt een lineaire financiering van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 50.000,- en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer G. Snoek handelend onder de naam Snoek Techniek. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaarde op de privéwoning.
  • Mevrouw P. van Veldhuizen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde en bestaat uit de overwaarde op de privéwoning. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis met als adres: Hoofdweg 110 B, 6744 WN te Ederveen, kadastraal bekend als sectie H nummer 4388 te Ede gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 560.000,- en een openstaande schuld van € 558.054,44. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.050.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-10-2022. 
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Snoek Techniek is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Snoek Techniek. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De jaarcijfers geven de definitieve jaarcijfers weer van 2021 en de tussentijdse jaarcijfers tot en met augustus 2022. De positieve cijfermatige groei in 2022 t.o.v. 2021 wordt naar verwachting doorgezet door wijzigingen binnen het bedrijf waaronder het doorberekenen van de prijzen bij de bouw van kranen (i.p.v. het hanteren van vaste prijzen) en het verhogen van uurtarieven en de prijzen van machines, om deze meer in lijn met de markt te brengen. Tevens is de capaciteit om keuringen uit te voeren verhoogd en wordt er gewerkt op basis van nacalculatie.

Het negatieve eigen vermogen is ontstaan door te hoge privé-onttrekkingen in het verleden. Dit wordt momenteel goed gemonitord door de ondernemer in samenspraak met zijn accountant. Voor eind 2022 is er een eigen vermogen geprognotiseerd van € 17.000,-. 

De kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2021 afgenomen, maar zullen (gedeeltelijk) verder afgelost worden d.m.v. deze financiering. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 + 2022 tot en met augustus

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 27.000 € 24.000
Vlottende activa € 187.000 € 150.000
Overige vlottende activa € 3.000
Totaal € 214.000 € 177.000

Passiva

  2021 2022
Eigen vermogen -/- € 7.000 -/- € 10.000
Langlopende schulden € 37.000 € 66.000
Kortlopende schulden € 184.000 € 121.000
Totaal € 214.000 € 177.000

Winst- en verliesrekening 2021 + 2022 tot en met augustus 

  2021 2022
Omzet € 826.000 € 460.000
Bruto winst € 141.000 € 184.000
Kosten € 92.000 € 70.000
Resultaat € 49.000 € 114.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-258846 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-11-2022 om 9:20
investeerder-110134 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-11-2022 om 9:07
investeerder-288550 heeft € 1.200 geïnvesteerd.
14-11-2022 om 9:07
investeerder-352832 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-11-2022 om 9:05
investeerder-217697 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-11-2022 om 9:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders