31626

Solar Experience Center Midden-Nederland

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 128
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-02-2019 in 1 uur volgeschreven door 128 investeerders

Samenvatting

Het Solar Experience Center Midden-Nederland, ofwel SEC, biedt vanuit een showroom een Full-Electric totaalconcept aan voor de particuliere en de zakelijke markt. Bij SEC worden klanten goed geadviseerd en begeleid bij de energietransitie. Ze kunnen in de showroom zien en ervaren hoe ze op een relatief voordelige manier kunnen profiteren van de verduurzaming van het onroerend goed.

Het SEC realiseert dit door systemen complementair met elkaar te laten functioneren. Wij ontzorgen hierbij de klant van A tot Z. Wij hebben uitstekende garantievoorwaarden en service. De plaatsingen worden uitgevoerd in eigen beheer (SEC Montage B.V.).

Financieringsbehoefte
De totale investering voor de ontwikkeling en opstart van het SEC bedraagt € 165.000,-. Vanuit eigen middelen is inmiddels € 15.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 8%. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet score Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de gevraagde financiering zijn Jordy v K Holding B.V., SEC Montage B.V. en de vof Solar Experience Center Midden-Nederland. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de heren Eddy en Jordy van Kouwen hoofdelijk aansprakelijk. Ook de echtgenote van Eddy van Kouwen, Monique van Kouwen-de Coo, zal als mededebiteur hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de financiering. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van de vof worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast worden overlijdensrisicoverzekeringen van € 150.000,- op het leven van beide vennoten en € 150.000,- op het leven van Monique van Kouwen-de Coo verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Eddy en Jordy van Kouwen richten een showroom in waarin klanten de toepassingen als zonnecollectoren, zonnepanelen, infrarood warmte en energieopslagsystemen kunnen zien en ervaren. Daarnaast voorziet de financiering in het benodigde werkkapitaal en dekt het de kosten voor de start van de onderneming.

Ondernemer

Eddy van Kouwen (53) is getrouwd met Monique. Samen hebben ze twee kinderen (Roy en Jordy). Eddy is op hbo niveau opgeleid bij Unilever (chemisch, technologisch vlak) en heeft ruim 30 jaar ervaring met het succesvol en projectmatig implementeren van innovaties in de markt. Hij is wereldwijd  werkzaam geweest op het gebied van innovatieve water- en energiebesparingsoplossingen in de commerciële wasserij-industrie. Eddy heeft tijdens zijn loopbaan twee patenten verworven. Na de beëindiging van zijn loondienstverband is Eddy fulltime aan de slag gegaan met het opzetten van Solar Experience Center Midden-Nederland.
Daarnaast is Eddy al tien jaar betrokken bij Moon City Spa Culemborg. Een gespecialiseerd en innovatief huidverbeteringsbedrijf dat operationeel geleid wordt door echtgenote en eigenaar Monique. Eddy is binnen Moon City Spa Culemborg verantwoordelijk voor personeelszaken en het financieel management.
Eddy zal binnen het SEC het advies en de verkoop voor zijn rekening nemen. Daarnaast gaat hij het totale bedrijfsproces bewaken en neemt hij het (financieel) management op zich. 

Jordy van Kouwen is 21 jaar en alleenstaand. Tijdens zijn havo opleiding heeft hij bij Gispen ervaring opgedaan als service monteur van kantoormeubilair. Na zijn havo opleiding is Jordy fulltime bij Gispen aan de slag gegaan. Eerst als servicemonteur en daarna doorgegroeid naar assistent projectleider. Vervolgens heeft Jordy de kans gekregen om bij Markant kantoorinrichting aan de slag te gaan om door te groeien naar projectleider. Deze kans heeft hij met beide handen aangegrepen. In het eerste kwartaal van 2019 rondt Jordy de opleiding Project Management (hbo) af. 
Binnen het SEC zal Jordy de projectplanning gaan doen. Hij gaat zich richten op het opzetten van installatie teams en de uitvoering en borging van de kwaliteit van de door het SEC geplaatste systemen.

Onderneming

Kernprofiel
Het Solar Experience Center Midden-Nederland wordt gevestigd in een huurpand op een zichtlocatie aan de Anthonie van Diemenstraat in Culemborg. De locatie is goed bereikbaar vanaf de A2 en er komen dagelijks veel mensen langs rijden. In de showroom kunnen klanten de producten zien en ervaren. Het betreft toepassingen in infraroodwarmte, elektrische boilers, zonnecollectoren en energie opslag systemen. Na een goed advies waarin de uitgangspunten volledig doorgerekend worden kan de klant zijn keuzes maken en wordt de planning afgestemd.

Missie/Visie
SEC stelt zich ten doel de drempel naar duurzame energiebronnen te verlagen door het aanbieden van complementaire systemen. Daarbij richten we ons primair met het “Full Electric” concept op zonne-energie (Zonnewarmte en Electra-opwekking). Dat doen we door kennis over zonne-energie beschikbaar te stellen en mensen te helpen om zo goed en makkelijk mogelijk in duurzame energie te investeren. Zonne-energie is een specialistisch vakgebied en het SEC ontzorgt de klanten volledig. Secundair richt het SEC zich op de volledige zelfvoorziening en verduurzaming van onroerend goed. SEC is de enige aanbieder in de regio die op het gebied van energie-transitie een full-electric concept met complementaire systemen aanbiedt.

Om het totaalconcept aan te kunnen bieden gaat SEC samenwerken met een aantal goede partners. Voor de zonnepanelen is een franchise overeenkomst gesloten met Solar-Systemen.nl. Voor de infraroodverwarming, electrische boilers en cc installaties gaat SEC een contract aan met warmteshop.com. en voor zonnecollectoren is er een dealerovereenkomst met HR Solar.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing en inrichting showroom (inclusief voorbeeldhuis) € 63.100,-
Machines, gereedschap en inventaris voor magazijn en montage € 14.450,-
Franchise Fees € 17.950,-
Huurgarantie € 6.800,-
Overige kosten, onvoorzien en werkkapitaal € 72.700,-
Totaal € 175.000,-
Bijdrage verhuurder € 10.000,-
Voldaan uit eigen middelen € 15.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de gevraagde financiering zijn Jordy v K Holding B.V., SEC Montage B.V. en Solar Experience Center Midden-Nederland. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de heren Eddy en Jordy van Kouwen hoofdelijk aansprakelijk. Ook de echtgenote van Eddy van Kouwen, Monique van Kouwen-de Coo, zal als mededebiteur hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de financiering. Vermogenspositie in privé is voldoende. Met name de exploitatie van de schoonheidssalon van moeder geeft comfort. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund worden overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten op de levens van de heer Eddy van Kouwen en de heer Jordy van Kouwen. Ieder voor een bedrag van € 150.000,-.  En een levensverzekering van € 150.000,- op het leven van Monique van Kouwen-de Coo. Deze levensverzekeringen worden allen verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Solar Experience Midden-Nederland worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert zowel Jordy v K Holding B.V. als Solar Experience Midden-Nederland als Laag risico. SEC Montage B.V. wordt nog opgericht en is wordt dus nog niet gekwalificeerd. Voor deze aanvraag wordt de score Laag risico gehanteerd. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score hebben wij gebaseerd op de onderbouwde en behoudend opgestelde prognose voor de eerste twee jaren na de start van het bedrijf. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 
De begrotingen zijn onder andere gebaseerd op ervaringscijfers van de franchisegevers. Deze laten zien dat andere franchisenemers met vergelijkbare afzetgebieden de begrote resultaten overtreffen. Er is rekening gehouden met een aanloopfase waarin de omzet in de eerste maanden beperkt is.

Rentabiliteit
In het eerste volledige jaar na de opstart groeit de omzet conform de onderbouwde en behoudende prognose naar € 1.046.000,-. Dat resulteert naar verwachting in een genormaliseerde kasstroom van € 95.000,-. Dit is ruim toereikend voor het voldoen van de aflossingsverplichtingen. Voor 2020 wordt een omzet begroot van € 1.458.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 133.000,-. Aangezien bovenstaand volledig op prognoses is gebaseerd, beoordelen wij de Rentabiliteit op Voldoende. 

Solvabiliteit
Bij de start is de sovabilteit 14% op de totale investering van € 175.000,-. Na één jaar is het eigen vermogen conform de prognose € 90.000,- met een solvabiliteit van 36%. Naar verwachting bedraagt het eigen vermogen aan het einde van 2020 € 256.000,- met een solvabiliteit van 64%. Vanwege het feit dat de te verwachten solvabiliteit gebaseerd is op prognoses, hanteren wij voor de Solvabiliteit de score Matig. 

Liquiditeit
In de financieringsopzet is ruim rekening gehouden met een liquiditeitsbuffer. De verwachte current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is na financiering dan ook hoger dan 2,0. Ultimo 2019 zal de current ratio naar verwachting 2,3 bedragen om daarna volgens de prognoses verder te stijgen. Hierbij moet worden aangetekend dat de ondernemer van plan is om vanuit de te realiseren resultaten te investeren in personeel en kennis. Wij hanteren voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder wordt uitgenodigd voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek over de investeringsmogelijkheden om via SEC de eigen woning te verduurzamen. Als blijk van waardering krijgen investeerders met een investeringsbedrag vanaf € 2.000,- naast het geboden rendement op de investering, een korting van 10% op een eigen Zonnepanelen Pakket. Dit loopt bij een gemiddeld pakket al snel op tot € 500,-.  Investeerders met een investeringsbedrag vanaf € 1.000,- krijgen een korting van 5% op een eigen Zonnepanelen Pakket.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-58744 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 11:04
investeerder-5780 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 11:03
investeerder-2196 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 11:03
investeerder-46999 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 11:03
investeerder-3372 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 11:03

Ondernemer

Eddy van Kouwen

Jordy van Kouwen

Crowdfund Coach


Diederick Horsten