40806

Springflower Stables c.v.

€ 925.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 631
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

23 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-10-2021 in 7 dagen volgeschreven door 631 investeerders

Samenvatting

Sabine Peijen – Verhoeven is afkomstig uit een familie waar al generaties lang paarden gefokt worden. Zo heeft men ooit een paard gefokt welke uiteindelijk geselecteerd werd voor de Olympische Spelen. Sabine heeft altijd de wens gehad om een eigen manage annex paardenfokkerij te starten. Ze heeft nu de mogelijkheid gekregen om samen met haar ouders en oom een manage over te nemen. De LTV (Loan to Value) is 56%.

Invloed coronavirus
De ondernemer verwacht geen negatieve impact inzake het coronavirus te ervaren. Indien de maatregelen toch weer aangescherpt worden kan men altijd overschakelen naar het geven van paardrijlessen buiten. De verhuur van de paardenboxen kan altijd voortgang vinden.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.675.000,- waarvan € 750.000,- vanuit eigen middelen wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 925.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.694,92 en een slottermijn van € 825.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico, aangezien het een startende onderneming betreft. De overall Collin Credit Score is Goed.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteur voor de financiering is mevrouw S.T.J.P.M. Peijen – Verhoeven handelend onder de naam Springflower Stables c.v. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer (vennoot) hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich tot de overwaarde op het onroerend goed en is door de aanzienlijke eigen inbreng materieel van aard op dit moment.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.300.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Hulteneindsestraat 40 en 40a, 5125 NH te Hulten, kadastraal bekend als:
  • Sectie M, nummer 659 te Gilze en Rijen
  • Sectie M, nummer 887te Gilze en Rijen 
  • Sectie M, nummer 733 te Gilze en Rijen
  • Sectie AG, nummer 7022 te Tilburg
  • Sectie AG, nummer 9655 te Tilburg 
  • Sectie AG, nummer 7433 te Tilburg

Het bedrijfsmatig onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.650.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 oktober 2021 inclusief realisatie van de mantelzorgwoning. De marktwaarde van het bedrijfsmatig onroerend goed in de huidige staat is getaxeerd op € 1.450.000,-. Er wordt een hogere hypothecaire inschrijving genomen dan het leenbedrag mede in het kader van eventuele toekomstplannen, waarbij de ondernemer mogelijk voornemens is om aanvullend agrarische grond aan te kopen. De LTV (Loan to Value) is 56%.

 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken (inclusief levende have) van Springflower Stables c.v. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Hulteneindsestraat 40 en 40a, 5125 NH te Hulten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om de laatste 6 maanden voor einddatum de lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Indien er onverhoopt geen vergunning afgegeven wordt voor de bouw van de mantelzorgwoning, heeft de ondernemer de mogelijkheid om éénmalig € 175.000,- extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering vanuit Collin Crowdfund zal worden aangewend voor de aankoop van de manege met als adres Hulteneindsestraat 40 en 40a, 5125 NH te Hulten.

Ondernemer

Sabine Peijen – Verhoeven (1984) is afkomstig uit een familie waar al generaties lang paarden gefokt worden. In het verleden is één van de gefokte paarden (Zircoon Springflower) zelfs geselecteerd voor de Olympische Spelen en stond dit paard 75ste op de FEI ranglijst. Sabine heeft altijd de wens gehad om een eigen manage annex paardenfokkerij te starten. Samen met haar ouders en oom (broer van haar vader) zijn ze op zoek gegaan om deze droom te verwezenlijken. De aan te kopen manage is van oudsher een Hippisch centrum waar Sabine vroeger als klein meisje vaak wedstrijden heeft gereden. Sabine zal zich volledig toeleggen op het exploiteren van de manage. Haar partner zal daarentegen wel in loondienst blijven.

Onderneming

Springflower Stables c.v. komt voort uit een tweetal lijnen die de familie Verhoeven door de jaren heen hebben gefokt, afgericht en verkocht. Het bedrijf zal in eerste instantie voornamelijk bestaan uit de verhuur van de paardenboxen (40) op het terrein aan particulieren. De overige 13 paardenboxen worden voor eigen gebruik ingezet. Tevens zullen na de ‘opstartfase’ rijlessen aangeboden worden. Deze kunnen zowel in de zomer als winter doorgaan aangezien men beschikt over één buitenbak en twee overdekte bakken. Als laatste zal Sabine (samen met haar familie) zich uiteraard ook richten op het professioneel fokken van paarden. In de toekomst zal Sabine zich meer gaan toeleggen op het fokken van raspaarden die hun weg gaan vinden in de topsport. Aangezien de ouders en oom van Sabine hulpbehoevend zijn zal alles zeer gefaseerd uitgerold worden en zal men zich in het begin voornamelijk toeleggen op de verhuur van de paardenboxen. 

Het onroerend goed bestaat uit een woonhuis met bedrijfsopstallen. Na aankoop van het onroerend goed is men van plan om een mantelzorgwoning voor de ouders en oom van Sabine te bouwen. De vergunning voor de bouw van een mantelzorgwoning is aangevraagd maar nog niet ontvangen. Het huidige bestaande woonhuis biedt voldoende ruimte om zowel het gezin van Sabine als ouders en oom te huisvesten.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Hippisch Centrum Hulten € 1.425.000,-
Bouw mantelzorgwoning € 175.000,-
Overige kosten € 75.000,-
Totaal € 1.675.000,-
Eigen inbreng € 750.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 925.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Springflower Stables c.v. is Verhoogd risico, aangezien het een startende onderneming betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de prognose cijfers van Springflower Stables c.v. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De verwachtte netto omzet het eerste jaar zal € 203.000,- bedragen. De omzet zal dan voornamelijk voortkomen uit de verhuur van de paardenboxen. Volgens prognose zal het resultaat in het eerste jaar € 30.000,- bedragen. Het operationeel netto cashflowoverschot (rekening houdend met de rente en aflosverplichtingen voor de financiering bij Collin) zal naar verwachting € 33.000,- bedragen. De privéonttrekkingen van Sabine Peijen – Verhoeven zullen minimaal zijn, dankzij het inkomen van haar partner die een loondienstbetrekking heeft en van waaruit in het levensonderhoud voorzien kan worden. De ouders en oom kunnen leven van hun AOW en pensioen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende omdat het een en ander op prognoses is gebaseerd. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering zal 44% bedragen op een balanstotaal van € 1.675.000,-. De solvabiliteit kwalificeren we op Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur voor de financiering is mevrouw S.T.J.P.M. Peijen – Verhoeven handelend onder de naam Springflower Stables c.v. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer (vennoot) hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich tot de overwaarde op het onroerend goed en is door de aanzienlijke eigen inbreng materieel van aard op dit moment.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.300.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Hulteneindsestraat 40 en 40a, 5125 NH te Hulten, kadastraal bekend als:
  • Sectie M, nummer 659 te Gilze en Rijen
  • Sectie M, nummer 887 te Gilze en Rijen
  • Sectie M, nummer 733 te Gilze en Rijen
  • Sectie AG, nummer 7022 te Tilburg
  • Sectie AG, nummer 9655 te Tilburg
  • Sectie AG, nummer 7433 te Tilburg.

Het bedrijfsmatig onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.650.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 3 oktober 2021 inclusief realisatie van de mantelzorgwoning. De marktwaarde van het bedrijfsmatig onroerend goed in de huidige staat is getaxeerd op € 1.450.000,-. Er wordt een hogere hypothecaire inschrijving genomen dan het leenbedrag mede in het kader van eventuele toekomstplannen, waarbij de ondernemer mogelijk voornemens is om aanvullend agrarische grond aan te kopen. De LTV (Loan to Value) is 56%.

 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken (inclusief levende have) van Springflower Stables c.v. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Hulteneindsestraat 40 en 40a, 5125 NH te Hulten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om de laatste 6 maanden voor einddatum de lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Indien er onverhoopt geen vergunning afgegeven wordt voor de bouw van de mantelzorgwoning, heeft de ondernemer de mogelijkheid om éénmalig € 175.000,- extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de 1ste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed, de hoofdelijkheid van Sabine Peijen – Verhoeven en verpanding van roerende zaken en van huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52957 heeft € 33.000 geïnvesteerd.
25-10-2021 om 11:43
investeerder-38025 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2021 om 11:09
investeerder-51178 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-10-2021 om 10:59
investeerder-59466 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2021 om 10:55
investeerder-222720 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2021 om 10:47

Reacties

Investeerder – 74767
19-10-2021 8:43
Goedemiddag Collin,

Er wordt een hogere inschrijving genomen op het onroerend goed vanwege een potentiële aanvullende financiering in de toekomst. Krijgen investeerders in de nieuwe aanvraag dan ook het recht op eerste hypotheek aangezien de inschrijving hoger is? En hoe zit het vervolgens bij een mogelijke uitwinning?

Collin Crowdfund
19-10-2021 9:04
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Bij een aanvullende financiering zal er gebruik gemaakt worden van de hogere inschrijving zodat de ondernemer niet nog aanvullende kosten betaalt voor een nieuwe hypotheekvestiging. Daarentegen zullen investeerders uit de bovengenoemde financiering voorrang krijgen ten opzichte van de investeerders uit de (mogelijk) aanvullende financiering bij uitwinning van de zekerheden.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 93349
19-10-2021 10:58
Dag,
Er is sprake van een aanzienlijke eigen inleg. Kunt u deze toelichten? Gaat het hier om een cash bedrag of om een of andere vorm van inbreng in natura of arbeid?

Collin Crowdfund
19-10-2021 11:10
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
De eigen inbreng komt voort uit de overwaarde van de verkoop van de woonhuizen van de ondernemer, haar ouders en haar oom.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Sabine Peijen – Verhoeven

Crowdfund Coach


Marijke Panis