25988

Steenhouwerij Engberts

€ 75.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 89
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 89 investeerders

Samenvatting

Steenhouwerij Engberts is een reeds jarenlang bestaande onderneming gespecialiseerd in de verkoop en bewerking van grafmonumenten en natuursteen. Het bedrijf wordt overgenomen en voortgezet als vof door Ronald Haveman en Erik Posthuma. Beide overnamekandidaten zijn samen opgegroeid in het bedrijf en zijn derhalve al 23 jaar collega’s. Aangezien er binnen het van oorsprong traditionele familiebedrijf geen opvolgers zijn, hebben beide collega’s het plan opgevat om de naam Engberts (sinds 1883) voort te zetten als speler op de markt voor de verkoop van grafmonumenten en natuursteen (en alles wat daarmee samenhangt). Zij zien het als een uitdaging om met vernieuwde ideeën de zaak groter te maken en daardoor meer afzet en omzet te creëren. Deze ideeën zijn o.a. om ook de bouwmarkt weer nieuw leven in te blazen en om de urnenverkoop actiever te maken. Met het oog op de toekomst zal het bedrijf een andere, moderne en goed bereikbare huisvesting krijgen binnen de huidige vestigingsplaats Assen.

De kredietbehoefte ontstaat door overname van de vaste activa, een stukje goodwill en werkkapitaal om de vlottende activa opnieuw op te bouwen. Daarnaast zal de nodige publiciteit worden gegeven aan de overname en de bedrijfsverplaatsing om de naamsbekendheid verder te vergroten. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 207.000,- De Rabobank Assen en Noord-Drenthe financiert in totaal € 132.000,-. Door middel van crowdfunding via Collin Crowdfund wensen Ronald en Erik het resterende bedrag van € 75.000,- in te vullen met een looptijd van 48 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor de nieuw opgerichte vof een Verhoogd risico, doordat binnen deze nieuwe vennootschap nog geen activiteiten zijn geregistreerd. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. Beide vennoten zijn door de gekozen rechtsvorm hoofdelijk aansprakelijk.

Deze financiering wordt in samenwerking met Rabobank Assen en Noord-Drenthe verstrekt, waarbij de condities en bepalingen vooraf afgestemd zijn in het fiatteringsproces.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering is bedoeld voor de overname, werkkapitaal verstrekt voor de opbouw van de korte positie en de kosten voor de verhuizing. De overnamesom bestaat uit goodwill, de aanwezige voorraden, inventaris en machines. 

Ondernemer

Ronald Haveman (42 jaar) Opleiding LBO-bouw, aangevuld met bedrijfsgerichte Steenhouwerij Natuursteen scholing (middenkader) en tevens leermeester natuursteen. Hij heeft ruim 23 jaar ervaring in het Natuursteenvak en is een harde werker, inventief en creatief. Hij is technisch onderlegd en in staat vanuit een positieve benadering het werk en daarmee de klant tevreden te stellen. Ronald weet knopen door te hakken en is duidelijk en direct naar zijn omgeving. 

Erik Posthuma (48 jaar) Opleiding MBO Detailhandel, NIMA-A, diverse cursussen intern bij een groot modeconcern, verkoop en inkoop modebranche en diverse trainingen Natuursteen vak grafmonumenten. Hij heeft inmiddels 23 jaar ervaring in de grafsteensector en is een gedreven werker met oog voor de klant. Erik weet mensen (klanten en bedrijven) aan zich te binden voor de langere termijn. Hij is loyaal, creatief en oplossingsgericht. Hij kent de markt en weet wat daarin actueel is. Tevens beschikt hij over cijfermatig inzicht en weet waar nodig bij te sturen om de juiste koers te blijven varen in het belang van de onderneming.

Onderneming

Organisatie en activiteiten 
Steenhouwerij Engberts is van oudsher (sinds 1883) een ‘grafsteenhouwerij’ en vervaardigt al 4 generaties lang grafmonumenten voor particulieren. De meeste omzet komt voort uit de verkoop van nieuwe grafmonumenten en urngedenkstenen. Daarnaast komt een belangrijk deel van de omzet voort uit het afhalen van bestaande monumenten als er een bestaand grafwerk moet worden verwijderd, aangevuld met tekst en worden herplaatst (dit i.v.m. het begraven van de tweede persoon van een echtpaar). Grafwerken en gedenkstenen in al haar facetten zal de grootste bron van inkomsten blijven voor de Steenhouwerij. Daarnaast worden er onderdelen in natuursteen voor de bouw vervaardigd (dorpels, vensterbanken, haardplaten etc.) wat t.o.v. de grafwerken voor een klein deel van de omzet zorgt. Voor de grafwerksector hebben wij een gevestigde naam en zijn bekend in de regio. Het verzorgingsgebied is een groot deel van Drenthe en een klein gedeelte in Groningen en Friesland. In Assen en de directe omgeving hebben we de meeste afzet.

In de nieuwe situatie (zonder personeel) zullen wij het plaatsen en afhalen van grafmonumenten gaan uitbesteden. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die als enige activiteit het plaatsen en afhalen van stenen verzorgen. De verkoop, inkoop (eigen import uit het Verre Oosten) en het samenstellen van een compleet grafmonument is volledig in eigen beheer. Door nu alleen het assembleren van grafmonumenten te gaan verzorgen ontstaat er in de productie ruimte om meer werk te kunnen verzorgen, omdat het plaatsen ervan wegvalt. De tijd die hierdoor ontstaat, zal actief worden besteed aan het binnenhalen van opdrachten bij aannemers/bouwbedrijven om de productie van natuursteen (bouwwerk) te vermeerderen. Ook ontstaat er ruimte om meer grafmonumenten te kunnen assembleren. Er zal een samenwerking met andere natuursteenbedrijven (buiten ons verzorgingsgebied) worden aangegaan om elkaar bij uitval te kunnen helpen bij de productie van grafmonumenten. 

Visie en strategie
De kernactiviteit van de nieuwe organisatie blijft het verzorgen van grafmonumenten en alles wat daarmee samenhangt. Door de toename van crematies t.o.v. begrafenissen worden er ook sinds enige tijd sierurnen verkocht. Dit aandeel is nu te laag gezien de vraag in de markt. Om dit aandeel te vergroten zal er een webshop worden toegevoegd aan de reeds bestaande website (vernieuwd in 2015) voor de online verkoop van urnen en overige as bestemmingen (sieraden en overige objecten voor thuis). Met een relatief kleine investering zal de verkoop hiervan toenemen middels een webshop (naast de verkoop via de toonzaal). Tot slot zal de uitdaging van het zelfstandige ondernemerschap voor beiden een extra impuls en positieve energie geven aan de inzet. 

Markt 
De afzetmarkt in het verzorgingsgebied van Steenhouwerij Engberts is momenteel stabiel. Merkbaar is dat de crematies de afgelopen jaren zijn toegenomen en daarmee de begrafenissen zijn teruggelopen. Dit heeft direct invloed gehad op het aantal nieuwe grafwerken dat er zijn verkocht de afgelopen jaren. Na 2011 is er een afname geweest van de verkochte aantallen en zijn er een aantal (grote) natuursteen leveranciers die het niet hebben gered. De afgelopen vier jaar zijn de verkochte aantallen bij Steenhouwerij Engberts stabiel gebleken. Dit komt voornamelijk door onze samenwerking met gerenommeerde uitvaartbedrijven in de directe omgeving. Klanten kiezen voor betrouwbaarheid en een gevestigde naam. We werken o.a. samen met Yarden & Geerts Assen, Monuta Haveman Assen, Uitvaartzorg Assen, Westera Uitvaartverzorging Vries en Uitvaartvereniging Beilen e.o. Door deze samenwerkingen, die ook na de overname blijven gehandhaafd (in grote mate door het intensieve persoonlijke en jarenlange contact van beide ondernemers met deze partijen), verzekeren wij ons van een blijvende stabiele afzet van grafmonumenten. Met de vergrijzing in Nederland (de Babyboomers) neemt het sterftecijfer de komende jaren toe. Dit zorgt voor meer kansen op het gebied van grafmonumenten en urnstenen/sierurnen. Jaarlijks zullen sterftecijfers stijgen in Nederland. Alleen al in Drenthe zijn er het afgelopen jaar 4974 personen gestorven. Daarvan is ongeveer 38% begraven. Niet alleen in een nieuw graf, maar ook in een bestaand graf (afname grafwerk). We praten dan over ongeveer 1900 begrafenissen per jaar in Drenthe. Daarvan hebben wij momenteel een marktaandeel van 11%. Onze doelstelling is een groei in het marktaandeel te realiseren van 2-4% de komende jaren (conservatief). In Assen, onze vestigingsplaats, ligt het marktaandeel aanzienlijk hoger (ca. 70% van de geplaatste grafmonumenten).

Concurrentie
In onze directe omgeving zijn er slechts een paar concurrerende bedrijven waar we het meeste rekening mee houden. Ten opzichte van ons zijn dit relatieve nieuwkomers. Wij onderscheiden ons door onze toonzaal en eigen werkplaats. Door onze manier van werken met klanten (timing en omgaan met verlies) en ons netwerk met uitvaartbedrijven hebben wij een grote streep voor. 
Het is goed om juist deze concurrentie te hebben in de directe omgeving om onszelf scherp te houden. Waar we echt gespecialiseerd in zijn t.o.v. de concurrentie is de verkoop van ruwe Drentse keien als grafmonument. De gevestigde orde van grafwerkleveranciers in de verdere omgeving (Friesland en Zuid-west Drenthe) hebben mede door de concurrentie in onze directe omgeving weinig invloed op onze verkoop in Assen en omstreken. Maar we houden er zeker rekening mee. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname vaste activa € 80.000,-
Voorraden € 27.000,-
Goodwill € 23.000,-
Waarborgsom huur € 10.700,-
Werkkapitaal € 45.000,-
Oprichtingskosten, verhuizing, marketing etc. € 21.300,-
Totale investering € 207.000,-
Rabobank lening € 99.000,-
Rabobank rekening courant krediet € 33.000,-
Financiering via Collin Crowdfund  € 75.000,-

Leenbedrag Collin: € 75.000,-
Rente: 7.5%
Looptijd: 48 maanden.

Met betrekking tot de lening van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe kan worden vermeld dat de middellange lening een looptijd heeft van 6 jaar, lineaire aflossing per maand met ingang van april 2017. Op de rekening courant faciliteit behoeft niet te worden afgelost

Risico

Zekerheden
De debiteur is Steenhouwerij Engberts vof met de vennoten Ronald Haveman en Erik Posthuma. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Voor de nieuw opgerichte vof geeft Dun & Bradstreet een Verhoogd risico, omdat in deze vennootschap nog niet eerder activiteiten hebben plaatsgevonden. Dit sluit aan bij de praktijk, aangezien het hier een management buy out betreft in een ondernemingsvorm. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de rentabiliteit en de prognoses is uitgegaan van de in 2014 en 2015 gerealiseerde resultaten, tussentijdse cijfers en prognose 2016 en de conservatieve prognoses 2017 en 2018. De scores voor de solvabiliteit en liquiditeit zijn ontleend aan de openingsbalans. De overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Erik en Ronald zijn formeel startende ondernemers. De prognose is echter volledig gebaseerd op de bestaande cijfers met slechts aanpassingen die ontstaan door de structuurwijziging en besparingen door het wegvallen van de management fee en een andere manier van werken met name door het plaatsen van grafstenen uit te besteden. Daarnaast is men in de prognose uitgegaan van een omzet die lager ligt dan bijvoorbeeld de gerealiseerde omzet in 2014 of 2015. De omzet over 2015 kwam uit op € 443.000,- met een cashflow van € 62.000,-. Over 2016 was dit vergelijkbaar en de omzet- en cashflowverwachting (na privéopname) over 2017 is respectievelijk € 425.000,- en € 63.000,-. Dit is meer dan toereikend voor de totale aflosverplichting en de Collin Credit Score geeft dan een score Goed. Omdat de wijzigingen in 2017 hun effect nog moeten bewijzen, waarderen wij de Collin Credit Score af tot Ruim voldoende.

Solvabiliteit 
Bij de start van de onderneming is er geen eigen vermogen, ook niet in privé. Aangezien de prognoses niet afwijken van de tot op heden gerealiseerde omzetten is de verwachting dat de solvabiliteit eind 2017 is gegroeid naar ruim 15% op een balanstotaal van circa € 200.000,- en eind 2018 naar ruim 36% met een verwacht balanstotaal van ruim € 210.000,-. Dit zijn prima cijfers, maar wij baseren ons op de Collin Credit Score van de openingsbalans en kwalificeren de solvabiliteit dus op Matig.

Liquiditeit
De openingsbalans geeft een uitstekende liquiditeit. Dit wordt veroorzaakt doordat het hier een activa transactie betreft en er derhalve nog geen korte schulden op de balans staan. Eind 2017 geeft de prognose balans een current ratio van 2,1, dat de score Excellent geeft. In 2018 is dit naar verwachting zelfs 2,7. Bij een bestendige voortzetting van de onderneming zou deze balanspositie ook bereikt moeten kunnen worden. Omdat de structuur verandert en andere efficiëntie maatregelen zich nog moeten bewijzen, waarderen wij voorzichtigheidshalve de Collin Credit Score af naar Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.500,- ontvangt u een waardebon voor 15% korting bij de aankoop van een grafmonument/gedenksteen over de waarde zonder BTW. 

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29093 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-01-2017 om 11:03
investeerder-22063 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-01-2017 om 11:03
investeerder-26606 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-01-2017 om 11:03
investeerder-10509 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-01-2017 om 11:03
investeerder-10269 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-01-2017 om 11:03

Ondernemer
Erik Posthuma en Ronald Haveman

Crowdfund Coach


Benno van der Werf