fbpx

Steijger Holding B.V.

€ 450.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 363
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 30-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 363 investeerders

Samenvatting

De ondernemers zijn een aantal jaren geleden door vererving aandeelhouder geworden van Steijger Holding B.V. Na eerst de erfbelasting te hebben betaald en onderhoud te hebben gepleegd aan het pand wil men nu vervolginvesteringen in beleggingspanden gaan doen om een evenwichtige beleggingsportefeuille in de B.V. op te bouwen. Met deze crowdfunding op het huidige pand wil men liquiditeiten vrij maken voor aanbetalingen op die toekomstige investeringen. De huurder huurt reeds vele jaren het onroerend goed, de LTV (Loan to Value) na investering bedraagt 50% en de rente en aflossingen kunnen ruimschoots worden voldaan uit de huurinkomsten. De investeerders ontvangen een volwaardige eerste hypothecaire inschrijving.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.144,07 en een slottermijn van € 382.500,-. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Steijger Holding B.V. als Laag risico. De Collin credit score is Goed.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is Steijger Holding B.V.
  • R. Steijger geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • K. Steijger geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Steijger Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,-  op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Industrieweg 15 te Vught verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 900.000,-  op basis van een recent taxatierapport d.d. 7 oktober 2019.

Leendoel

De middelen worden aangewend voor het vernieuwen van het dak, het aflossen van de bestaande financiering en voor aanbetalingen op in de toekomst te investeren beleggingspanden.

Ondernemer

Robert Steijger (1965) en zijn zus Karin Steijger (1968) zijn door vererving de eigenaren van de B.V. geworden. De eerste jaren na de vererving hebben ze gebruikt om de erfbelasting te betalen en het achterstallige onderhoud van het pand te doen, nu wil men verder gaan kijken naar nieuwe investeringen in beleggingspanden om een evenwichtige vastgoedportefeuille op te bouwen.

Robert Steijger is Schade-expert bij een verzekeringsmaatschappij en komt daarin vaak in aanraking met onroerend goed waardoor hij veel kennis en ervaring met de waardering van onroerend goed heeft opgebouwd. Ook Karin heeft een prima inkomen vanuit loondienst in de functie van kwaliteitsmanager.

Onderneming

In Steijger Holding B.V. is het pand aan de Industrieweg 15 te Vught ondergebracht. Het pand is in 1986 door de holding aangekocht en in 1990 uitgebreid aan de voorkant met een showroom. Het pand is in gebruik als garagebedrijf met een showroom en werkplaats. Oorspronkelijk was het pand in eigen gebruik voor de Toyota garage maar inmiddels is het pand al ruim 19 jaar verhuurd. Het grootste deel daarvan is het verhuurd aan de huidige huurder die nog een huurcontract heeft tot 2025.

Het terrein kent een totaaloppervlakte van 3.046 m2 en is bebouwd met 1.764 m2 showroom /bedrijfsruimte en 63 m2 kantoorruimte. Na vervanging van het dak is de staat van onderhoud goed. De locatie is goed bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid. De taxateur geeft aan dat de courantheid/verhuurbaarheid van het pand redelijk tot goed is. De getaxeerde markthuur ligt boven de gerealiseerde huur. De update van de taxatie is van begin oktober 2019. De LTV (Loan To Value) bij de start bedraagt 50%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
Vernieuwen dak van het pand € 60.000,-
Aflossen financiering € 130.000,-
Middelen voor eigen inbreng aankoop vastgoed € 250.000,-*
Overig € 10.000,-
Totaal € 450.000,-

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing € 1.144,07 en een slottermijn van € 382.500,-.

Er zijn geen andere financieringen.

*Klant wil een vastgoedportefeuille opbouwen in de B.V. om meer spreiding te krijgen. Men denkt hierbij aan woningen of gecombineerde bedrijfs- en woonpanden. De middelen worden aangewend voor de eigen inbreng van ca. 30% op nog te investeren panden welke voor ca. 70% van de taxatiewaardes bij vastgoedfinanciers zullen worden gefinancierd.

Risico

Zekerheden en voorwaarden:

  • De debiteur is Steijger Holding B.V.
  • R. Steijger geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • K. Steijger geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Steijger Holding B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Industrieweg 15 te Vught verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 900.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 7 oktober 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Steijger Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2017, de conceptcijfers 2018 en de prognose voor 2019 van Steijger Holding B.V.. De Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
De huurinkomsten bedragen € 73.000,- met daarnaast jaarlijks circa € 8.000 aan doorbelaste servicekosten. De afgelopen jaren was de omzet iets hoger in verband met gedeeltelijk doorbelaste investeringen aan het pand. In 2018 is er ook veel onderhoud gepleegd wat is terug te zien in de hogere kosten. Op basis van jaarlijks circa € 11.000,- exploitatiekosten zijn de rente en aflossingsverplichtingen na financiering ruimschoots te voldoen uit de exploitatie. De ondernemers zijn niet afhankelijk van inkomsten uit deze B.V, ze hebben beiden een prima inkomen uit loondienst. In de toekomst zullen er nieuwe beleggingspanden worden aangekocht zodra zich mogelijkheden voordoen, hierbij wordt met name gedacht aan woningen of gecombineerde bedrijfs- en woonpanden. De individuele investeringen zullen een positieve bijdrage leveren aan de ruimte in de cashflow. De rentabiliteit kwalificeren we als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De zichtbare solvabiliteit op de conceptbalans bedraagt ultimo 2018 28% op een balanstotaal van € 239.000,-. Het pand staat voor € 195.000,- op de balans. Indien we de balans corrigeren voor de getaxeerde waarde zou de solvabiliteit 82% bedragen. Door de herfinanciering wordt de balans verlengd maar de solvabiliteit blijft uitstekend. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Liquiditeit
De current ratio scoort ultimo 2018 matig door het ontbreken van vlottende activa. De liquiditeit over de afgelopen jaren is ingezet voor het betalen van erfbelasting en aan onderhoud aan het pand. Een groot deel van deze financiering blijft initieel liquide waardoor er een forse buffer zal zijn. De liquiditeit kwalificeren we als Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15658 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 11:31
investeerder-54067 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 11:29
investeerder-12940 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 11:29
investeerder-77700 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 11:29
investeerder-63486 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 11:29

Ondernemer

Robert Steijger

Karin Steijger

Crowdfund Coach


Marc Kogels