39851

Stichting Carnivora

€ 300.000  |  6,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 354
Reeds
geïnvesteerd

99 %

500 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

5 %

29 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende

Samenvatting

Stichting Carnivora is een opvangcentrum voor exotische dieren (met name reptielen en amfibieën) opgericht in het jaar 2000 door Yvonne Slots. Ze heeft de mogelijkheid gekregen het onroerend goed waar de dieren verblijven aan te kopen. Het onroerend goed bestaat uit een bedrijfswoning, drie bijgebouwen voor de dieren en een tuin, waarbij de aankoopsom € 430.000,- bedraagt.

Invloed coronavirus
Namens ondernemer: “Helaas is Stichting Carnivora ook slachtoffer geworden van het Corona-virus. Door de gevolgen van het Corona-virus was de verhuurder van onze huidige locatie genoodzaakt het pand te verkopen, waardoor het ernaar uit zag dat wij op straat kwamen te staan. Met behulp van Stichting Dierenlot, Stichting het Waardige Dier en Collin Crowdfund hopen wij in 2022 de huidige locatie te kunnen kopen.
Naast incidentele donaties zijn wij grotendeels afhankelijk van de inkomsten van onze educatieve arrangementen. Door alle Corona maatregelen en de diverse lockdowns (waaronder o.a. het sluiten van scholen/BSO) zijn deze inkomsten meerdere malen volledig weggevallen in de afgelopen 2 jaar.”

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 120 maanden en volledig aflossingsvrij. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De D&B kwalificatie voor Stichting Carnivora is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Stichting Carnivora. De bestuurders van de stichting zijn:
  • Mevrouw Y.M.J. Slots-Smedts
  • Mevrouw G.M.C. Jansen
  • De heer J.J.J. Slots
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,-  op het onroerend goed aan de Meijelseweg 44 en 44 A, 5986 NJ te Beringe, kadastraal bekend als sectie N nummer 486 te Helden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 400.000,- op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 7 juli 2021.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stichting Carnivora worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

Het leendoel betreft de aankoop van onroerend goed aan de Meijelseweg 44 en 44 A, 5986 NJ te Beringe, dat op dit moment wordt gehuurd door Stichting Carnivora.

Ondernemer

De ondernemer is Yvonne Slots (1965). Zij houdt zich vooral bezig met het management van Stichting Carnivora. Daarnaast begeleidt zij de arrangementen welke worden aangeboden door de stichting. Doordat Yvonne regelmatig met andere dierenliefhebbers contact had, kwam ze tot de conclusie dat er vraag was naar opvangcentra gespecialiseerd in exotische dieren.

Verder heeft Stichting Carnivora diverse ambiteuze vrijwilligers, die bekend staan als ‘de kanjers van carnivora’. Zij zetten zich met veel liefde in voor de verzorging van de dieren en assisteren wekelijks bij de geboden arrangementen. Veel van de vrijwilligers volgen een opleiding gespecialiseerd in dieren. Velen van hen begonnen als dierverzorgingsleerlingen, waarna ze bleven werken als vrijwilligers. Bovendien is er een betaalde kracht, Thalita, binnen de stichting, die in 2013 stage is komen lopen en niet meer weg is gegaan. Thalita zorgt ervoor dat de dagelijkse verzorging van de dieren in goede banen geleid wordt, ze begeleidt de stagiaires en stuurt de vrijwilligers aan. Met behulp van Thalita kan Yvonne de stichting draaiende houden en zorgen voor een volwaardige onderneming.

Onderneming

Stichting Carnivora is in 2000 opgericht door Yvonne Slots, met als doel om kleine exotische zoogdieren op te vangen. De afgelopen jaren is de vraag naar opvang via Stichting Carnivora gegroeid waardoor de stichting meerdere malen heeft moeten verhuizen. Daarnaast was er meer personeel nodig om het groeiende aantal dieren op te kunnen vangen. 

Stichting Carnivora is erkend als SBB leerbedrijf voor MBO studenten, waarbij de focus ligt op het creëren van een vertrouwde leeromgeving waar stagiaires ongeacht hun niveau, kwaliteiten en/of karaktereigenschappen kunnen opbloeien tot de beste versie van zichzelf. Door de jaren heen bleven er steeds meer stagiaires na de stage binnen de stichting werken. 

Opvang en adoptie
Vanaf 2000 is Stichting Carnivora begonnen met het opvangen van exotische kleine zoogdieren zoals onder andere wasberen, neusberen, stinkdieren en marterachtigen. Na 4 jaar bleek dat er meer behoefte was naar opvang voor reptielen, waardoor in 2005 het besluit is genomen om naast de exotische kleine zoogdieren ook reptielen, amfibieën en geleedpotigen op te vangen. 

De opgevangen dieren verdienen het een liefdevol en veilig onderkomen te vinden. Stichting Carnivora geeft de mogelijkheid tot het adopteren van een dier. Hiervoor werken zij met een zoekprofiel en kennismakingsgesprekken. Om te zorgen voor de juiste match tussen toekomstige eigenaar en dier dient er een profiel ingevuld te worden met wensen, waardoor de stichting kan nagaan of één van de adoptiedieren aansluit bij de persoonlijke voorkeuren. Nadat er een positieve match uit het zoekprofiel komt worden de toekomstige eigenaren uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarbij er gekeken wordt of de toekomstige eigenaar daadwerkelijk geschikt is voor het adoptiedier.

Ook is er de mogelijkheid om dieren op afstand te adopteren door middel van het doneren van een klein bedrag per maand. Dit noemt de stichting een buddyschap. Als “buddy” mag er tweemaal per jaar een bezoekje gebracht worden aan Stichting Carnivora en de buddydier(en). 

Educatieve arrangementen
Vanaf 2012 is het besluit genomen om de stichting deels om te toveren tot een educatiecentrum waarbij men op een informatieve manier kennis kan maken met de dieren. Dit wordt gedaan voor zowel jong als oud door middel van educatieve arrangementen. Deze arrangementen bestaan onder andere uit dierenpresentaties, BSO activiteiten en gastlessen. Tevens biedt stichting Carnivora jongeren en/of jongvolwassenen met een psychische, verstandelijke- of (licht) lichamelijke beperking dagbesteding. Hierbij staat naast re-integratie het ontwikkelen van competenties, eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de cliënten centraal. 

Onroerend goed
Yvonne Slots heeft de mogelijkheid gekregen om het onroerend goed dat zij huurt aan te kopen. Hierdoor hoeven de dieren van Stichting Carnivora niet te verhuizen. Het onroerend goed bestaat uit een bedrijfswoning, drie bijgebouwen voor de dieren en een tuin. Het eerste bijgebouw grenst aan de bedrijfswoning, de andere twee zijn vrijstaand. 

Juridische structuur
 

De bestuurders van Stichting Carnivora zijn:

 • Yvonne Slots 
 • Sjaak Slots 
 • Gertruda Jansen

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Aankoopsom  € 430.000,- 
Overdrachtsbelasting  € 32.000,-
Asbestsanering € 30.000,-
Notaris- en taxatiekosten  € 8.000,-
Totale financieringsbehoefte € 500.000,-
Lening Stichting Dierenlot  € 100.000,-
Lening Stichting ’t Waardige dier  € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 120 maanden, volledig aflossingsvrij

Overige financiers:
De lening van Stichting Dierenlot bedraagt € 100.000,- en heeft een looptijd van 120 maanden (per 21-01-2022) met een rente van 0,5% per jaar. Stichting Dierenlot is voornemens de aflossing van € 10.000,- in tien termijnen kwijt te schelden. 

De lening van Stichting ‘t Waardige Dier bedraagt€ 100.000,- en met een rente van 0,5% per jaar. Daarnaast zal Stichting ‘t Waardige Dier een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- vestigen op het onroerend goed aan de Meijelseweg 44 en 44 A, 5986 NJ te Beringe, kadastraal bekend als sectie N nummer 486 te Helden. Zolang er op het onroerend goed dierenwelzijn activiteiten plaatsvinden hoeft de lening van Stichting 't Waardige Dier niet afgelost te worden. Mocht Stichting Carnivora niet meer actief zijn op de locatie, dan dient deze lening in 120 maanden lineair afgelost te worden. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stichting Carnivora is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op historische en prognose cijfers. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet voor 2019 bedroeg € 73.000,- en in 2020 € 91.000,-. Het operationele cashflow overschot was in 2019  en 2020 € 27.000,-. Door de aankoop van het onroerend goed komen de huurlasten te vervallen. Indien het jaar 2020 als uitgangspunt wordt genomen voor het jaar 2022 dan wordt er een operationeel cashflow overschot verwacht van € 6.000,-. Deze financiering is aflossingsvrij, waardoor we beter kunnen spreken van een betaalcapaciteit en deze kwalificeren we als Voldoende. 

Solvabiliteit
Na financiering omvat de solvabiliteit 20% op een balanstotaal van € 592.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Stichting Carnivora. De bestuurders van de stichting zijn:
  • Mevrouw Y.M.J. Slots-Smedts
  • Mevrouw G.M.C. Jansen
  • De heer J.J.J. Slots
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,-  op het onroerend goed aan de Meijelseweg 44 en 44 A, 5986 NJ te Beringe, kadastraal bekend als sectie N nummer 486 te Helden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stichting Carnivora worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Vanwege de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed 
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110990 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 19:23
investeerder-11897 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 14:57
investeerder-110704 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 14:16
investeerder-95503 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 13:47
investeerder-201263 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 13:41

Ondernemer

Y.M.J. Slots-Smedts

Crowdfund Coach


Jennifer Kemp